CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL eksperimentinės kategorijos LĖKTUVŲ ir sraigtasparnių naudojimo SKRYDŽIAMS reikalavimų

 

2017 m. rugsėjo 6 d. Nr. 4R-133

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 58 straipsniu:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. Eksperimentinės kategorijos lėktuvais (turinčiais kietą sparno karkasą ir aerodinaminį valdymą) ir sraigtasparniais (toliau – eksperimentinės kategorijos lėktuvai ir sraigtasparniai) nekomerciniai skrydžiai ir nekomerciniai specialieji skrydžiai vykdomi pagal 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, (OL. 2012 L 296, p. 1-148) (toliau – Reglamentas) VII priedo (NCO) reikalavimus.

1.2. Eksperimentinės kategorijos lėktuvais ir sraigtasparniais komerciniai specialieji skrydžiai Lietuvos Respublikoje gali būti vykdomi, jeigu:

1.2.1. Laikomasi Reglamento III priedo (ORO) ir VIII priedo (SPO) reikalavimų;

1.2.2. Skrydžius vykdo:

1.2.2.1.            pilotai, turintys galiojančią licenciją, išduotą pagal 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL. 2011 L311, p. 1–193), reikalavimus su teise vykdyti komercinius skrydžius; arba

1.2.2.2.            Ultralengvųjų orlaivių pilotai, turintys galiojančią licenciją, su teise vykdyti komercinius skrydžius ultralengvaisiais orlaiviais.

2.  P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. CAA direktoriaus 2016 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. 4R-147 “Dėl bendrosios aviacijos eksperimentinės kategorijos lėktuvų ir sraigtasparnių naudojimo skrydžiams reikalavimų”.

2.2. CAA direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 18 d. įsakymą Nr. 4R-164 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 4R-147 „Dėl bendrosios aviacijos eksperimentinės kategorijos lėktuvų ir sraigtasparnių naudojimo skrydžiams reikalavimų“ pakeitimo“.

3.  Šis įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. gruodžio 7 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas                                                                              Alvydas Šumskas

pavaduojantis direktorių