Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VALSTYBĖS APMOKAMŲ LAIDOJIMO IŠLAIDŲ APRAŠO IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, KURIE ŽUVO ARBA MIRĖ UŽSIENYJE, PALAIKŲ PERVEŽIMO Į LIETUVĄ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO Tvarkos aprašo PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 12 d. Nr. 1288

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 59 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1.  Patvirtinti pridedamus:

1.1. Valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašą.

1.2. Valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. valstybės apmokamos valstybės tarnautojo, vidaus tarnybos sistemos pareigūno ir kursanto laidojimo išlaidos, nurodytos šio nutarimo 1.1 papunkčiu patvirtintame Valstybės apmokamų laidojimo išlaidų apraše (toliau – Aprašas), negali viršyti 40 bazinių socialinių išmokų dydžio sumos, į ją neįskaitant valstybės tarnautojo, vidaus tarnybos sistemos pareigūno ir kursanto palaikų paruošimo kremuoti, kremavimo ir kitų su kremavimu susijusių išlaidų. Valstybės apmokamos valstybės tarnautojo, vidaus tarnybos sistemos pareigūno ir kursanto palaikų paruošimo kremuoti, kremavimo ir kitos su kremavimu susijusios išlaidos negali viršyti 64 bazinių socialinių išmokų dydžio sumos;

2.2. vidaus tarnybos sistemos pareigūno ar kursanto laidojimą organizuojančio (organizuojančių) artimojo giminaičio (artimųjų giminaičių) pageidavimu šio nutarimo 2.3 papunktyje nurodyta valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga apmoka vidaus tarnybos sistemos pareigūno ar kursanto laidojimo išlaidas, nurodytas Apraše, arba išmoka Vidaus tarnybos statuto 59 straipsnio 2 dalyje nurodytą piniginę kompensaciją laidotuvių išlaidoms padengti;

2.3. Apraše nurodytos laidojimo išlaidos apmokamos iš valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, kurioje pareigas ėjo žuvęs arba miręs valstybės tarnautojas, vidaus tarnybos sistemos pareigūnas arba mokėsi žuvęs kursantas, skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 5 d. nutarimą Nr. 1134 „Dėl Pareigūnų, žuvusių vykdant tarnybines pareigas arba mirusių dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, ir kursantų, mirusių dėl priežasčių, susijusių su profesiniu ar įvadiniu mokymu, valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1288

 

 

VALSTYBĖS APMOKAMŲ LAIDOJIMO IŠLAIDŲ APRAŠAS

 

1.  Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute.

2. Valstybės apmokamos laidojimo išlaidos apima:

2.1. žmogaus palaikų pirminio vežimo, vežimo laidoti ir kitų su laidojimu susijusių transporto paslaugų Lietuvoje išlaidas;

2.2. žmogaus palaikų šaldytuvo nuomos išlaidas (ne ilgiau kaip 3 paroms);

2.3. žmogaus palaikų paruošimo šarvoti išlaidas;

2.4. tarnybinės uniformos įsigijimo išlaidas (šios išlaidos apmokamos žuvus arba mirus vidaus tarnybos sistemos pareigūnams), kursantų uniformos įsigijimo išlaidas;

2.5. šarvojimo salės nuomos išlaidas;

2.6. šarvojimo inventoriaus nuomos išlaidas;

2.7. karsto (įskaitant skirtą sudeginti krematoriumo krosnyje) įsigijimo išlaidas;

2.8. žmogaus palaikų paruošimo kremuoti, kremavimo ir kitas su kremavimu susijusias išlaidas (įskaitant kapsulę ir urną);

2.9. vainikų, gėlių, fotografijų įsigijimo išlaidas;

2.10. nekrologo paskelbimo išlaidas;

2.11. karsto išnešimo išlaidas;

2.12. duobkasių paslaugų išlaidas;

2.13. orkestro paslaugų išlaidas (šios išlaidos apmokamos žuvus arba mirus vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ir kursantams);

2.14. religinių apeigų išlaidas;

2.15. išlaidas laikinam kryžiui, koplytstulpiui ar kitam kapo vietą žyminčiam laikinam ženklui.

__________________

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m
gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1288

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, KURIE ŽUVO ARBA MIRĖ UŽSIENYJE, PALAIKŲ PERVEŽIMO Į LIETUVĄ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja:

1.1. valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje atlikdami tarnybines pareigas, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie žuvo užsienyje atlikdami tarnybines pareigas ar profesinio mokymo metu, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimą;

1.2. paramos teikimą valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje dėl priežasčių, nesusijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, palaikams pervežti į Lietuvą.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute ir Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme.

3. Aprašo 1.2 papunktyje nurodyta parama teikiama apmokant valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje dėl priežasčių, nesusijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidas. Apmokamų nurodytų išlaidų suma neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių.

Aprašo 1.2 papunktyje nurodyta parama neteikiama valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje dėl priežasčių, nesusijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, palaikų pervežimą į Lietuvą organizavusiems fiziniams asmenims, turintiems teisę Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme nustatyta tvarka gauti paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.

4. Aprašo 1.1 papunktyje ir 3 punkto pirmojoje pastraipoje nustatytais atvejais valstybės apmokamos žmogaus palaikų (toliau – palaikai) pervežimo į Lietuvą išlaidos (toliau – palaikų pervežimo išlaidos) apima:

4.1. palaikų paruošimo (laikymo, skrodimo, balzamavimo, paruošimo kremuoti, kremavimo) pervežti į Lietuvą išlaidas;

4.2. dokumentų, susijusių su palaikų pervežimu į Lietuvą, sutvarkymo išlaidas;

4.3. išlaidas, patirtas pervežant palaikus į Lietuvą iki žuvusio arba mirusio valstybės tarnautojo ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno (toliau kartu – valstybės tarnautojai) buvusios nuolatinės gyvenamosios vietos arba iki palaikų šarvojimo vietos Lietuvoje;

4.4. kitas būtinas palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidas.

5. Prašymą dėl palaikų pervežimo išlaidų apmokėjimo valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, kurioje pareigas ėjo žuvęs arba miręs valstybės tarnautojas, pateikia asmuo (asmenys), kuris (kurie) organizuoja palaikų pervežimą į Lietuvą. Šiame prašyme turi būti nurodyta:

5.1. prašymą pateikusio (pateikusių) asmens (asmenų) vardas ir pavardė, kontaktinis adresas, kuriuo būtų galima informuoti apie Aprašo 10 punkte nurodytus sprendimus;

5.2. žuvusio arba mirusio valstybės tarnautojo vardas ir pavardė;

5.3. mokėjimo sąskaitos numeris.

6. Prie Aprašo 5 punkte nurodyto prašymo turi būti pridėti palaikų pervežimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

7. Aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytuose dokumentuose pateikti asmens duomenys yra tvarkomi palaikų pervežimo išlaidų apmokėjimo tikslu.

8. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis (skiriantis) asmuo, o jei valstybės tarnautoją į pareigas priima (skiria) kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, šios institucijos vadovas, įvertinęs Aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytus dokumentus, per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka priimamas sprendimas pripažinti, kad valstybės tarnautojas žuvo atlikdamas tarnybines pareigas arba mirė dėl priežasčių susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, arba Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka, suderinta su Lietuvos Respublikos finansų ministru ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministru, priimamas sprendimas pripažinti, kad užsienyje žuvusio vidaus tarnybos sistemos pareigūno mirtis yra susijusi su tarnybinių pareigų atlikimu arba profesiniu mokymu, priima sprendimą apmokėti palaikų pervežimo išlaidas.

9. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis (skiriantis) asmuo, o jei valstybės tarnautoją į pareigas priima (skiria) kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, šios institucijos vadovas, įvertinęs Aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytus dokumentus, per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka priimamas sprendimas nepripažinti, kad valstybės tarnautojas žuvo atlikdamas tarnybines pareigas arba mirė dėl priežasčių susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, arba Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka, suderinta su Lietuvos Respublikos finansų ministru ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministru, priimamas sprendimas nepripažinti, kad užsienyje žuvusio vidaus tarnybos sistemos pareigūno mirtis yra susijusi su tarnybinių pareigų atlikimu arba profesiniu mokymu:

9.1. priima sprendimą atsisakyti apmokėti palaikų pervežimo išlaidas, jeigu yra Aprašo 3 punkto antrojoje pastraipoje nustatyta aplinkybė;

9.2. priima sprendimą apmokėti palaikų pervežimo išlaidas, jeigu nėra Aprašo 3 punkto antrojoje pastraipoje nustatytos aplinkybės.

10. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis (skiriantis) asmuo, o jei valstybės tarnautoją į pareigas priima (skiria) kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, šios institucijos vadovas ar jų įgaliotas asmuo apie sprendimą apmokėti arba atsisakyti apmokėti palaikų pervežimo išlaidas, o kai priimamas Aprašo 9.1 papunktyje nurodytas sprendimas, ir apie teisę Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme nustatyta tvarka gauti paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką, Aprašo 5 punkte nurodytą prašymą pateikusį (pateikusius) asmenį (asmenis) informuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka.

11. Palaikų pervežimo išlaidos apmokamos per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo apmokėti palaikų pervežimo išlaidas priėmimo.

12. Palaikų pervežimo išlaidos apmokamos iš Aprašo 5 punkte nurodytai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

–––––––––––––––––