LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRIEVOLĖS PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI TEMINĘ INFORMACIJĄ APIE SILICIO DIOKSIDO DULKIŲ KELIAMO PAVOJAUS SUSIRGTI VĖŽIU ĮVERTINIMĄ

 

2019 m. gegužės 7 d. Nr. EV-144

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į tai, kad Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC) kristalinio silicio (silicio dioksido) dulkes priskiria 1-os grupės kancerogenams, tad jas laiko aiškia plaučių ir kvėpavimo takų vėžio priežastimi, bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 39 straipsnio 5 dalimi, įgyvendindamas Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr.V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“:

1. T v i r t i n u Silicio dioksido dulkių keliamo pavojaus susirgti vėžiu įvertinimo prevencinę anketą (toliau – Prevencinė anketa) (pridedama).

2. N u r o d a u įmonių, kuriose darbuotojai susiduria ar gali susidurti su silicio dioksido dulkių poveikio rizika darbo aplinkoje, vadovams užtikrinti, kad jų paskirti atsakingi asmenys:

2.1. atliktų pagal Prevencinę anketą silicio dioksido dulkių keliamo pavojaus susirgti vėžiu įvertinimą;

2.2. informaciją apie silicio dioksido dulkių keliamo pavojaus susirgti vėžiu įvertinimą iki 2019 m. rugsėjo 1 d. pateiktų Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) elektroniniu būdu atsakant į Prevencinės anketos (viena įmonė – viena Prevencinė anketa) klausimus tiesiogiai prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (toliau – EPDS);

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytus veiksmus atlieka bei šio įsakymo 2.2 papunktyje nurodytą informaciją pateikia įmonės, kuriose dirba nuo 3 iki 19 (imtinai) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kai šių įmonių pagrindinė ekonominė veikla arba viena iš ekonominių veiklų yra kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba:

3.1. Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių gamyba;

3.2. Plokščiojo stiklo gamyba;

3.3. Tuščiavidurio stiklo gamyba;

3.4. Stiklinių talpyklų gamyba;

3.5. Stiklo pluoštų gamyba;

3.6. Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms reikmėms, gamyba ir apdorojimas;

3.7. Stiklinių izoliatorių ir stiklinių izoliacinių jungiamųjų detalių gamyba;

3.8. Ugniai atsparių gaminių gamyba;

3.9. Statybinių medžiagų iš molio gamyba;

3.10. Koklių gamyba;

3.11. Keraminių grindinio dangų gamyba;

3.12. Degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamyba;

3.13. Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei dirbinių gamyba;

3.14. Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba;

3.15. Keraminių santechnikos gaminių ir dirbinių gamyba;

3.16. Keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamyba;

3.17. Kitų techninės paskirties keraminių gaminių ir dirbinių gamyba;

3.18. Kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba;

3.19. Cemento, kalkių ir gipso gamyba;

3.20. Cemento gamyba;

3.21. Kalkių ir gipso gamyba;

3.22. Betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba;

3.23. Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba;

3.24. Gipso gaminių, naudojamų statybinėms reikmėms, gamyba;

3.25. Prekinio betono mišinio gamyba;

3.26. Statybinių skiedinių gamyba;

3.27. Fibrolito gamyba;

3.28. Kitų betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba;

3.29. Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas;

3.30. Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas;

3.31. Abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų nemetalo mineralinių produktų gamyba;

3.32. Abrazyvinių gaminių gamyba;

3.33. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių produktų gamyba;

3.34. Frikcinių medžiagų ir jų gaminių gamyba;

3.35. Mineralinių izoliacinių medžiagų gamyba;

3.36. Dirbinių iš bitumo gamyba.

4. Į p a r e i g o j u:

4.1. VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėją organizuoti:

4.1.1šio įsakymo su priedu paskelbimą Teisės aktų registre;

4.1.2. įmonių, kuriose dirba nuo 3 iki 19 (imtinai) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kai šių įmonių pagrindinė ekonominė veikla arba viena iš ekonominių veiklų yra kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba, inspektuotinų elektroniniu būdu, sąrašo (toliau – Sąrašas) parengimą ir šio sąrašo paskelbimą iki 2019 m. gegužės 24 d. VDI interneto svetainės (www.vdi.lt) rubrikoje „Elektroninis inspektavimas“;

4.2. VDI Biudžeto ir veiklos planavimo skyriaus vedėją organizuoti:

4.2.1. iki 2019 m. gegužės 31 d. - į Sąrašą įtrauktų įmonių individualų informavimą apie šiuo įsakymu joms nustatytas prievoles;

4.2.2. iki 2019 m. rugsėjo 20 d. - informacijos apie silicio dioksido dulkių keliamo pavojaus susirgti vėžiu įvertinimą, pateiktos EPDS, statistinių rezultatų apibendrinimo parengimą ir pateikimą VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriui;

4.3. VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėją organizuoti:

4.3.1. iki 2019 m. gegužės 24 d. - visuomenės informavimą apie šiuo įsakymu kitų nemetalo mineralinių produktų gamybos ekonominės veiklos įmonėms nustatytas prievoles;

4.3.2. iki 2019 m. spalio 15 d. - atitinkamos analitinės informacijos parengimą ir pateikimą įmonėms, kurių pagrindinė ekonominė veikla arba viena iš ekonominių veiklų yra kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba, bei socialiniams partneriams.

5. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę VDI kancleriui.

 

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio

darbo inspektoriaus pavaduotojas, vykdantis

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo

inspektoriaus funkcijas                                                                                             Dalius Čeponas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vyriausiojo

valstybinio darbo inspektoriaus

2019 m. gegužės 7 d. įsakymu

Nr. EV-144

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA

TEMINĖ ATASKAITA

 

SILICIO DIOKSIDO DULKIŲ KELIAMO PAVOJAUS SUSIRGTI VĖŽIU ĮVERTINIMO

PREVENCINĖ ANKETA

 

2019 m. d. Nr. TA

______________

(sudarymo vieta)

 

 

1. Darbdavys______________________________________________________________________

(darbdavio kodas, pavadinimas, vardas, pavardė)

 

___________________________________________________________________________________________________

(pagrindinės ekonominės veiklos kodas, pavadinimas)

2. Tikrintas objektas__________________________________________________________________

(pavadinimas)

 

____________________________________________________________________________________________________

(adresas)

 

____________________________________________________________________________________________________

(ekonominės veiklos kodas, skyriaus pavadinimas)

 

3. Tikrinimo klausimai

Eil. 

Nr.

Klausimai

Taip

Ne

N/N

1.   1.

Ar atliekamas darbo vietų, kuriose galimas silicio dioksido dulkių poveikis, rizikos vertinamas?

 

 

 

2.  

Ar numatomos ir įgyvendinamos silicio dioksido dulkių sklidimo darbo aplinkoje prevencinės priemonės?

 

 

 

3.  

Ar darbuotojai apmokyti ir instruktuoti saugiai dirbti esant rizikai dėl silicio dioksido dulkių?

 

 

 

4.   7.

Ar tikrinama visų darbuotojų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje susiduriama su silicio dioksido dulkių rizika, sveikata?

 

 

 

5.  

Ar visose asmens medicininėse knygelėse F048/a yra nurodyti visi darbo vietose esantys rizikos veiksniai?

 

 

 

6.  

Ar įmonėje vykdomos gydytojų išvados dėl darbo su silicio dioksidu apribojimų?

 

 

 

7.  

Ar dirbama pagal reikalavimus, pateiktus silicio dioksido saugos duomenų lapuose (SDL)?

 

 

 

8.  

Ar parenkant asmenines apsaugines priemones įvertinta informacija, pateikta silicio dioksido saugos duomenų lapuose (SDL)?

 

 

 

 

4. Nustatyta:

Eil.

Nr.

Rodikliai

Kiekis

1.

Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius

 

2.

Kiek įmonės darbuotojų (jų skaičius) dirba aplinkoje, kurio galimas silicio dioksido dulkių poveikis?

 

3.

Kiek įmonės darbuotojų (jų skaičius) yra apmokyti ir instruktuoti saugiai dirbti esant rizikai dėl silicio dioksido dulkių ?

 

 

__________________________________________________