LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ VERTĖS, JOS KITIMO SKAIČIAVIMO IR KELIŲ UŽIMAMOS ŽEMĖS VERTĖS APSKAITOS TVARKOS APRAŠO

TA KVS (ŽV) 18 PATVIRTINIMO

 

2018 m.  sausio  18  d. Nr. TV-3

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo nuostatų patvirtinimo“, 20.7 papunkčiu:

1.  T v i r t i n u Valstybinės reikšmės kelių vertės, jos kitimo skaičiavimo ir kelių užimamos žemės vertės apskaitos tvarkos aprašą TA KVS (ŽV) 18 (pridedama).

2.  P a v e d u laikinai einančiai direktoriaus pavaduotojo pareigas Neringai Kryževičienei vykdyti šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Valstybinės reikšmės kelių vertės, jos kitimo skaičiavimo ir kelių užimamos žemės vertės apskaitos tvarkos aprašo TA KVS (ŽV) 18 nuostatų laikymosi kontrolę.

 

 

 

Laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                           Vitalijus Andrejevas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. TV-3

 

 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ VERTĖS, JOS KITIMO SKAIČIAVIMO IR KELIŲ UŽIMAMOS ŽEMĖS VERTĖS APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

TA KVS (ŽV) 18

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės reikšmės kelių vertės, jos kitimo skaičiavimo ir kelių užimamos žemės vertės apskaitos tvarkos aprašas TA KVS (ŽV) 18 (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu [4.1], Lietuvos Respublikos statybos įstatymu [4.2], Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu [4.3], Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu [4.4] ir kitais teisės aktais.

2. Tvarkos aprašas taikomos valstybinės reikšmės kelių (toliau – keliai), įrašytų į Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, vertei, jos kitimui, kelių nusidėvėjimui skaičiuoti, keliuose atliktų statybų darbų rezultatui įvertinti ilgalaikio materialiojo turto apskaitoje, taip pat skaidomų į ruožus kelių vertei ir nusidėvėjimui nustatyti, kelių užimamos žemės vertei apskaityti.

3. Kelių statybos ir priežiūros darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį:

3.1. nauja statyba;

3.2. rekonstravimas;

3.3. kapitalinis remontas;

3.4. paprastasis remontas;

3.5. nuolatinės priežiūros darbai.

 

II SKYRIUS

NUORODOS

 

4. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais:

4.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu;

4.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

4.3. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu;

4.4. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;

4.5. Lietuvos Respublikos žemės įstatymu;

4.6. Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“;

4.7. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1 K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“;

4.8. Kelių priežiūros vadovo II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“, patvirtinta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m.  sausio  30  d. įsakymu Nr. V(E)-1 „Dėl kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ patvirtinimo“;

4.9. Kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1P-105 „Dėl kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisyklių patvirtinimo“;

4.10.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 07, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m.  sausio  30  d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 07 patvirtinimo“;

4.11.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m.  sausio  12  d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT asfaltas 08 patvirtinimo“;

4.12.  Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT APM 10, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m.  birželio  17  d. įsakymu Nr. V-151 „Dėl automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT APM 10 patvirtinimo“.

 

III SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Tvarkos apraše vartojama sąvoka „kelias“ atitinka Lietuvos Respublikos kelių įstatyme [4.1] pateiktą sąvoką.

Sąvokos „nauja statyba“, „rekonstravimas“, „kapitalinis remontas“ ir „paprastasis remontas“ atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [4.2] pateiktas sąvokas.

Sąvoka „nuolatinė priežiūra“ atitinka Kelių priežiūros vadovo II dalyje „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ pateiktą sąvoką.

Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

5.1. kelio nusidėvėjimas – sistemingas nudėvimosios vertės paskirstymas per kelio naudingo tarnavimo laiką;

5.2. kelio laikančiosios konstrukcijos – kelio konstrukcija, sudaryta iš dangos konstrukcijos ir žemės sankasos;

5.3. žemės sklypas teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre;

5.4. kelio statinys – kelio elementas, turintis laikančiąsias konstrukcijas (tiltas, viadukas, estakada, tunelis, pralaida, triukšmo užtvara, atraminė sienelė, rėminė ar gembinė konstrukcija, pylimas ir kt.).

 

IV SKYRIUS

STATYBOS DARBŲ GRUPAVIMAS

 

6. Valstybinės reikšmės keliuose atliekami statybos darbai suskirstyti ir aprašyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu [4.2.], Lietuvos Respublikos kelių įstatymu [4.1.], Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ [4.6.], Kelių priežiūros vadovo II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ [4.8.], Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08 [4.11.], Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT APM 10 [4.12.]:

6.1. Naujo kelio statybos darbai – statinių neužimtame žemės paviršiaus plote naujo statinio, kelio ruožo su naujais statiniais ar be jų statyba;

6.2. Kelio rekonstravimas – statyba, kurios tikslas – perstatyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas pakeičiant statinio išorės matmenis (ilgį, plotį, aukštį ir pan.);

6.3.    Kelio kapitalinio remontas – statyba, kurios tikslas – pertvarkyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas nekeičiant statinio išorės matmenų (ilgio, pločio, aukščio ir pan.);

6.4.    Kelio paprastasis remontas – (atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso sąvoką „einamasis remontas“) – statyba, kurios tikslas – atnaujinti statinį jo nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant;

6.5. Kelio nuolatinės priežiūros darbai:

6.5.1. Nuolatinė kelių priežiūra vasarą;

6.5.2. Nuolatinė kelių priežiūra žiemą.

V SKYRIUS

STATYBOS DARBŲ REZULTATŲ VERTINIMAS

 

7. Pagal atliekamus darbus, darbų rezultatų įvertinimas pateikiamas 1 lentelėje.

1 lentelė. Naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo remonto ir kelio nuolatinės priežiūros darbų rezultatų įvertinimas

Atlikti darbai

Rezultatai

1. Nauja statyba

– sukuriamas naujas ilgalaikis materialusis turtas

– sukuriama kelio vertė

2. Rekonstravimas

– pagerinamos ilgalaikio materialiojo turto

naudingosios savybės

– atkuriamos ilgalaikio materialiojo turto

naudingosios savybės

– didinama kelio įsigijimo vertė

3. Kapitalinis remontas

– atkuriamos ilgalaikio materialiojo turto

naudingosios savybės

– didinama kelio įsigijimo vertė

4. Paprastasis remontas

– iš dalies atkuriamos ilgalaikio materialiojo turto

naudingosios savybės

– pagerinamos ilgalaikio materialiojo turto

naudingosios savybės

– sustabdomas ilgalaikio materialiojo turto naudingųjų savybių blogėjimas

– didinama kelio įsigijimo vertė

5. Kelio nuolatinė priežiūra

– užtikrinamas saugus eismas ir numatytas kelio ir jo statinių naudojimo laikas

– išlaidos

 

 

VI SKYRIUS

DARBŲ ĮVERTINIMAS PAGAL VALSTYBĖS BIUDŽETO EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS SĄMATOS STRAIPSNIUS

 

8. Naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ir paprastojo remonto darbai pagal sąmatas priskiriami sandoriams dėl materialiojo turto ir finansuojami iš atskiruose sąmatos ekonominės klasifikacijos straipsniuose numatytų lėšų. Kelio nuolatinės priežiūros darbai priskiriami išlaidoms. Atliekamų darbų įvertinimas pateikiamas 2 lentelėje.

2 lentelė. Žemės vertės, naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo remonto ir kelio nuolatinės priežiūros darbų įvertinimas

Lėšų pasiskirs-tymas

Valstybės biudžeto ekonominės klasifikacijos sąmatos straipsnis

Priskirti darbai, paslaugos, prekės (objektai, elementai)

Kelio vertės pokyčiai turto apskaitoje

 

3.1.1.1.1.1.

Žemė

Žemės sklypas

Registrų centro rinkos vertė

Sandoriai

3.1.1.2.1.3.

Kiti pastatai ir statiniai

Nauja statyba

Rekonstravimas

Kapitalinis remontas

Paprastasis remontas

Didinama kelio vertė

 

3.1.1.3.1.2.

Kitos mašinos ir įrenginiai

Eismo stebėjimo ir valdymo kelio elementai bei jų programinė įranga (išskyrus licencijas)

Išlaidos

2.2.1.1.1.15.

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas

Kelio nuolatinė priežiūra

 

Nedidina kelio vertės

 

 

 

VII SKYRIUS

KELIŲ VERTĖS IR NUSIDĖVĖJIMO APSKAITA, KELIO VERTĖ

 

9. Apskaitos vienetas yra Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) turto patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybinės reikšmės kelias.

10. Naujai pastatytas kelias apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina (toliau – kelio vertė), kurią sudaro visos išlaidos patirtos statant naują kelią, įskaičiuojant ir mokestį už jo įregistravimą Nekilnojamojo turto registre.

11. Kai atliekami rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo remonto darbai kelio vertė didinama atliktų darbų verte, įskaičiuojant ir mokestį už kadastro duomenų pasikeitimo įregistravimą Nekilnojamojo turto registre.

12. Kelių direkcijai turto patikėjimo teise perėmus valdyti, naudoti ir disponuoti valstybės nuosavybėn perimtą ir įrašytą į Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą vietinės reikšmės kelią, perimto kelio verte didinama to kelio, kurio pavadinimas jam suteiktas, vertė.

13. Perdavus Kelių direkcijos turto patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo kelio dalį savivaldybės nuosavybėn, perduoto kelio verte mažinama to kelio, kurio dalis buvo perduota, vertė. Atitinkamai mažinamas ir sukauptas nusidėvėjimas.

14. Nuolatinės priežiūros darbų vertė priskiriama išlaidoms – nedidina kelio vertės.

15. Kelio ruožo vertė nustatoma viso kelio vertę padauginus iš nagrinėjamo ruožo ir viso kelio ilgio santykio. Kelio ruožo sukaupto nusidėvėjimo vertė nustatoma visą sukauptą nusidėvėjimą padauginus iš nagrinėjamo ruožo ir viso kelio ilgio santykio.

 

VIII SKYRIUS

NUSIDĖVĖJIMO NORMATYVAI IR NUSIDĖVĖJIMO APSKAITA

 

16. Kelio nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“. Valstybinės reikšmės kelių nusidėvėjimo normatyvai pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė. Valstybinės reikšmės kelių nusidėvėjimo normatyvai

 

Nusidėvėjimo normatyvai, metais

Nusidėvėjimo normatyvai per metus, procentais

1. Kelias su asfalto, betono, grindinio ar žvyro danga

25

4,0

2. Tiltas, viadukas ar estakada:

 

 

– gelžbetoninis, plieninis

– medinis

50

20

2,0

5,0

 

17. Sudaroma kiekvieno kelio vertės kortelė (Forma KV), kurioje įrašomi pagal vienodą nusidėvėjimo laikotarpį (žr. 3 lentelę) ir vienodus mato vienetus suskirstyti kelio elementai (rekomenduojama kortelės forma pateikta 1 priede).

18. Magistralinių, krašto ir rajoninių kelių vertės kaita per ataskaitinį laikotarpį surašoma suvestinėse 1M, 1K, 1R ir VRKV formose.

Suvestinės formos pildomos taip:

18.1.  Kelio inventorinis Nr. sudaromas: didžioji raidė „K“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“ suteiktas kelio numeris;

18.2pirmajame stulpelyje, grupuojant pagal tokius pačius matavimo vienetus ir nusidėvėjimo normatyvus, surašomos kelio elementų grupės;

18.3antrajame stulpelyje įrašomas kelio elementų grupės nusidėvėjimo normatyvas šimtųjų procento dalių tikslumu;

18.4trečiajame stulpelyje įrašomas mato vienetas;

18.5ketvirtajame stulpelyje įrašomas kiekis mato vieneto tikslumu;

18.6penktajame stulpelyje įrašoma įsigijimo vertė;

18.7šeštajame stulpelyje pateikiama nusidėvėjimo suma nuo eksploatacijos pradžios;

18.8septintajame stulpelyje įrašoma likutinė vertė, t. y. iš įsigijimo vertės (5 stulpelis) atimama sukaupto nusidėvėjimo suma (6 stulpelis);

18.9aštuntajame stulpelyje surašomi duomenys apie iš kitų subjektų priimtas įsigijimo vertes;

18.10. devintajame stulpelyje įrašoma iš kitų subjektų priimta nusidėvėjimo suma (pagal priėmimo–perdavimo akto duomenis);

18.11. dešimtajame stulpelyje surašomi duomenys apie kitiems subjektams perduotas įsigijimo vertes ar nurašytas vertes;

18.12. vienuoliktajame stulpelyje įrašoma kitiems subjektams perduota nusidėvėjimo suma (pagal priėmimo–perdavimo akto duomenis);

18.13. dvyliktajame stulpelyje įrašomas priimtas iš kitų subjektų kiekis;

18.14. tryliktajame stulpelyje pateikiami duomenys apie atliktus darbus, kurie didina vertę;

18.15. keturioliktajame stulpelyje įrašoma nusidėvėjimo suma, apskaičiuota pagal patvirtintus normatyvus;

18.16. penkioliktajame stulpelyje pateikiami duomenys apie kiekį metų gale;

18.17. šešioliktajame stulpelyje pateikiamos žinios apie įsigijimo vertę ataskaitinio laikotarpio gale. Prie įsigijimo vertės (5 stulpelis) pridedamos įsigytų vertybių (8 ir 13 stulpeliai) ir atimamos perduotų arba nurašytų vertybių (10 stulpelis) sumos;

18.18. septynioliktajame stulpelyje įrašomi duomenys apie sukauptą nusidėvėjimą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Šie duomenys gaunami prie nusidėvėjimo sumos (6 stulpelis) pridėjus ataskaitinio nusidėvėjimo sumą (14 stulpelis) ir priimtą nusidėvėjimo sumą (9 stulpelis) ir atėmus perduotą nusidėvėjimo sumą (11 stulpelis);

18.19. aštuonioliktajame stulpelyje pateikiama likutinė vertė, iš įsigijimo vertės (16 stulpelis) atėmus sukaupto nusidėvėjimo vertę (17 stulpelis).

 

IX SKYRIUS

KELIO UŽIMAMOS ŽEMĖS VERTĖS APSKAITA

 

19. Žemės sklypų vertė nustatoma naudojantis VĮ Registrų centro pateikiamomis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo žemės sklypų rinkos vertėmis.

20. Žemės vertė kasmet neperskaičiuojama, perskaičiavimas vykdomas tik vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu.

21. Sudaroma kiekvieno kelio užimamos žemės vertės kortelė (Forma KŽV) (rekomenduojama kortelės forma pateikta 2 priede).

22. Magistralinių, krašto, rajoninių kelių žemės vertės surašomos suvestinėse formose MKŽV, KKŽV, RKŽV ir VRKŽV (rekomenduojamos kortelių formos pateiktos 2 priede).

________________________

 

 

Valstybinės reikšmės kelių vertės, jos kitimo

skaičiavimo ir kelių užimamos žemės vertės apskaitos tvarkos aprašo TA KVS (ŽV) 18

1 priedas

 

 

Kelio vertės kortelĖ

Forma KV

 

Kelio reikšmė _____________________________

Kelio Nr. ___________           Kelio pavadinimas _________________________________________

Kelio inventorinis Nr._____________________

Kelias nuo __________km.   iki _________km.           kelio ilgis ______________km.

Laikotarpis nuo ___________________________            iki ________________________

 

 

Nusidėvėjimo normatyvas, %

Mato vnt.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kaita per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Sukaupto nusidėvėjimo suma, eurais

Likutinė vertė, eurais

Priimta įsigijimo vertė iš kitų subjektų, eurais

Priimta nusidėvėjimo suma, eurais

Perduota įsigijimo vertė kitiems subjektams ar nurašyta, eurais

Perduota

nusidėvėjimo suma eurais

Įsigijimo vertės didinimas

Nusidėvėjimo suma, eurais

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Sukaupta nusidėvėjimo suma, eurais

Likutinė vertė, eurais

Kiekis

Suma eurais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. Kelias su asfalto, betono, grindinio ar žvyro danga

 

4,00

 

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tiltas, viadukas ar estakada:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. gelžbetoninis, plieninis

2,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. medinis

5,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingas asmuo                                                 (pareigos)                                                                                                   (parašas, vardas pavardė)                                                                          

 

 

Magistralinių Kelių vertė

Forma 1M

Magistralinių kelių vertės kaita per 20 .... m.

 

 

Nusidėvėjimo normatyvas,%

Mato vnt.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kaita per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Sukaupto nusidėvėjimo suma, eurais

Likutinė vertė, eurais

Priimta įsigijimo vertė iš kitų subjektų, eurais

Priimta nusidėvėjimo suma, eurais

Perduota įsigijimo vertė kitiems subjektams ar nurašyta, eurais

Perduota

nusidėvėjimo suma eurais

Įsigijimo vertės didinimas

 

Nusidėvėjimo suma, eurais

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Sukaupta nusidėvėjimo suma, eurais

Likutinė vertė, eurais

Kiekis

Suma eurais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. Kelias su asfalto, betono, grindinio ar žvyro danga

 

4,00

 

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tiltas, viadukas ar estakada:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. gelžbetoninis, plieninis

2,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. medinis

5,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingas asmuo                                                  (pareigos)                                                  (parašas, vardas pavardė)

 

 

 

 

KraŠTO Kelių vertė

Forma 1K

Krašto kelių vertės kaita per 20 .... m.

 

 

Nusidėvėjimo normatyvas, %

Mato vnt.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kaita per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Sukaupto nusidėvėjimo suma, eurais

Likutinė vertė, eurais

Priimta įsigijimo vertė iš kitų subjektų, eurais

Priimta nusidėvėjimo suma, eurais

Perduota įsigijimo vertė kitiems subjektams ar nurašyta, eurais

Perduota

nusidėvėjimo suma eurais

Įsigijimo vertės didinimas

 

Nusidėvėjimo suma, eurais

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Sukaupta nusidėvėjimo suma, eurais

Likutinė vertė, eurais

Kiekis

Suma eurais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. Kelias su asfalto, betono, grindinio ar žvyro danga

 

4,00

 

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tiltas, viadukas ar estakada:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. gelžbetoninis, plieninis

2,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. medinis

5,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingas asmuo                                                                        (pareigos)                             (parašas, vardas pavardė)

 

 

 

RAJONINIŲ Kelių vertė

Forma 1R

Rajoninių kelių vertės kaita per 20 .... m.

 

 

Nusidėvėjimo normatyvas, %

Mato vnt.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kaita per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Sukaupto nusidėvėjimo suma, eurais

Likutinė vertė, eurais

Priimta įsigijimo vertė iš kitų subjektų, eurais

Priimta nusidėvėjimo suma, eurais

Perduota įsigijimo vertė kitiems subjektams ar nurašyta, eurais

Perduota

nusidėvėjimo suma eurais

Įsigijimo vertės didinimas

 

Nusidėvėjimo suma, eurais

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Sukaupta nusidėvėjimo suma, eurais

Likutinė vertė, eurais

Kiekis

Suma eurais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. Kelias su asfalto, betono, grindinio ar žvyro danga

 

4,00

 

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tiltas, viadukas ar estakada:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. gelžbetoninis, plieninis

2,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. medinis

5,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingas asmuo                                                                        (pareigos)                             (parašas, vardas pavardė)


 

 

 

Valstybinės reišmės Kelių vertė

Forma VRKV

Valstybinės reikšmės kelių vertės kaita per 20 .... m.

 

 

Nusidėvėjimo normatyvas, %

Mato vnt.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kaita per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Sukaupto nusidėvėjimo suma, eurais

Likutinė vertė, eurais

Priimta įsigijimo vertė iš kitų subjektų, eurais

Priimta nusidėvėjimo suma, eurais

Perduota įsigijimo vertė kitiems subjektams ar nurašyta, eurais

Perduota

nusidėvėjimo suma eurais

Įsigijimo vertės didinimas

Nusidėvėjimo suma, eurais

Kiekis

Įsigijimo vertė, eurais

Sukaupta nusidėvėjimo suma, eurais

Likutinė vertė, eurais

Kiekis

Suma eurais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. Kelias su asfalto, betono, grindinio ar žvyro danga

 

4,00

 

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tiltas, viadukas ar estakada:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. gelžbetoninis, plieninis

2,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. medinis

5,00

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingas asmuo                                                                                                      (pareigos)                             (parašas, vardas pavardė) 

 

 

Valstybinės reikšmės kelių vertės, jos kitimo skaičiavimo ir kelių užimamos žemės vertės apskaitos tvarkos aprašo TA KVS (ŽV) 18

2 priedas

 

 

Kelio užimamos žemės vertės apskaitos korteLė

Forma KŽV

 

Kelio reikšmė _____________________________

Kelio Nr. ___________            Kelio pavadinimas _________________________________________

Kelio inventorinis Nr._____________________

Kelias nuo __________km.    iki _________km.           kelio ilgis ______________km.

Data_____________________

 

Žemės sklypo registro Nr.

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo plotas (ha)

Žemės sklypo rinkos vertė (Eur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

Atsakingas asmuo _________________________________

(pareigos, parašas, vardas pavardė)


 

MAGISTRALINIŲ KELIŲ užimamos žemės vertė

Forma MKŽV

 

Data_____________________

 

Kelio Nr.

Kelio pavadinimas

Žemės sklypų plotas (ha)

Žemės sklypų vertė (Eur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

Atsakingas asmuo _________________________________

(pareigos, parašas, vardas pavardė)


 

KRAŠTO KELIŲ užimamos žemės vertė

Forma KKŽV

 

Data_____________________

 

Kelio Nr.

Kelio pavadinimas

Žemės sklypų plotas (ha)

Žemės sklypų vertė (Eur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

Atsakingas asmuo _________________________________

(pareigos, parašas, vardas pavardė)


 

RAJONINIŲ KELIŲ užimamos žemės vertė

Forma RKŽV

 

Data_____________________

 

Kelio Nr.

Kelio pavadinimas

Žemės sklypų plotas (ha)

Žemės sklypų vertė (Eur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

Atsakingas asmuo _________________________________

(pareigos, parašas, vardas pavardė)

 


 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ užimamos žemės vertė

Forma VRKŽV

 

Data_____________________

 

Kelių reikšmė

Žemės sklypų plotas (ha)

Žemės sklypų vertė (Eur)

Magistraliniai

 

 

Krašto

 

 

Rajoniniai

 

 

IŠ VISO

 

 

 

Atsakingas asmuo _________________________________

(pareigos, parašas, vardas pavardė)

_________________________