Nacionalinės žemės tarnybos

Prie Žemės ūkio ministerijos

direktorius

 

įsakymas

 

Dėl nacionalinės ŽEMĖS TARNYBOS prie žemės ūkio ministerijos DIREKTORIAUS 2018 m. vasario 5 d. įsakymo nr. 1p-63-(1.3 e.) „dėl pažymoS dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 1P-219-(1.3 E.)

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Pažymos dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1P-63-(1.3 E.) „Dėl Pažymos dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1.    Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4. kainą ir pardavimo sąlygas. Jeigu pranešimą apie sprendimą parduoti miško sklypą teikia keli miško sklypo bendraturčiai, pranešime turi būti nurodyta kiekvieno iš jų parduodamos miško sklypo dalies kaina ir pardavimo sąlygos. Miškų ūkio paskirties žemės sklypo savininkui draudžiama nustatyti žemės sklypo pardavimo sąlygą, numatančią, kad Miškų įstatymo 41 straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytas pirmumo teisę turintis asmuo gali pirmumo teise įsigyti parduodamą miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik su kitais parduodamais miškų ūkio paskirties žemės sklypais;“.    

1.2.    Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Už Pažymos dėl miškų ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo pirmumo teisę turinčiam jį pirkti asmeniui (Aprašo 3–5 priedai) ir už Pažymos dėl siūlomo parduoti miškų ūkio paskirties žemės sklypo, kai šio sklypo nepageidauja pirkti asmenys, turintys pirmumo teisę jį pirkti (Aprašo 6 priedas) išdavimą imama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo  Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Pažyma dėl miškų ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo pirmumo teisę turinčiam jį pirkti asmeniui (Aprašo 3–5 priedai) arba Pažyma dėl siūlomo parduoti miškų ūkio paskirties žemės sklypo, kai šio sklypo nepageidauja pirkti asmenys, turintys pirmumo teisę jį pirkti (Aprašo 6 priedas), žemės savininkui išduodama sumokėjus valstybės rinkliavą.

Duomenys (sąskaitos, į kurią turi būti sumokėta valstybės rinkliava, numeris, banko  pavadinimas ir kodas, įmokos kodas ir mokėjimo paskirtis) valstybės rinkliavai sumokėti skelbiami Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje.

Valstybės rinkliavą žemės savininkas turi sumokėti ne vėliau kaip iki Pažymos dėl miškų ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo pirmumo teisę turinčiam jį pirkti asmeniui (Aprašo 3–5 priedai) arba Pažymos dėl siūlomo parduoti miškų ūkio paskirties žemės sklypo, kai šio sklypo nepageidauja pirkti asmenys, turintys pirmumo teisę jį pirkti (Aprašo 6 priedas), išdavimo termino, nurodyto Aprašo 8 punkte, pabaigos.

Jeigu iki Pažymai dėl miškų ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo pirmumo teisę turinčiam jį pirkti asmeniui (Aprašo 3–5 priedai) arba Pažymai dėl siūlomo parduoti miškų ūkio paskirties žemės sklypo, kai šio sklypo nepageidauja pirkti asmenys, turintys pirmumo teisę jį pirkti (Aprašo 6 priedas), parengti (išduoti) nustatyto termino pabaigos Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys neturi duomenų, kad valstybės rinkliava sumokėta, minėta pažyma žemės savininkui išduodama ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos apie valstybės rinkliavos sumokėjimą gavimo.“.

1.3.    Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                     Saulius Mocevičius