LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL KVOTŲ FINANSUOJAMOMS SRITIMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 29 d. Nr. 4LKT-26(1.3E)

Vilnius

 

 

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9.1 papunkčiu, n u t a r i a: 

 

1.   Patvirtinti Kvotų finansuojamoms sritims nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2.   Pripažinti netekusiu galios Lietuvos kultūros tarybos 2019 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 4LKT-9(1.3) „Dėl kvotų finansuojamoms sritims nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                            Asta Pakarklytė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2021 m. gruodžio 29 d. nutarimu

Nr. 4LKT-26(1.3E)

 

 

KVOTŲ FINANSUOJAMOMS SRITIMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Kvotų finansuojamoms sritims nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato atskiroms Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. ... d. įsakymu Nr. ..., (toliau – Gairės) 1 priede nustatytoms sritims ir jų veikloms (toliau – Sritys) skiriamos Lietuvos kultūros tarybos lėšų dalies apskaičiavimo ir skyrimo tvarką.

2.       Apraše vartojamos sąvokos:

2.1.    Kvietimo kvota – vieno kvietimo Sričių projektams finansuoti šio Aprašo nustatyta tvarka apskaičiuota ir Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) narių susirinkimo sprendimu skirta lėšų dalis;

2.2.    Pastovi kvota – 90 procentų Kvietimo kvotos;

2.3.    Tikslinė kvota – 10 procentų Kvietimo kvotos;

2.4.    Srities kvota – atitinkamos Srities finansavimui šio Aprašo nustatyta tvarka apskaičiuota ir Tarybos narių susirinkimo sprendimu skirta Kvietimo kvotos dalis;

2.5.    Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Gairėse.

 

II SKYRIUS

KVOTŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

3.       Kvietimų kvotas Aprašo 4 punkte nustatyta tvarka apskaičiuoja Tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas po pirmojo kvietimo Sričių projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo ir teikia jas tvirtinti Tarybos narių susirinkimui.

4.       Kvietimo kvota, skirta pirmojo kvietimo Sričių projektams finansuoti, apskaičiuojama jai nustatant 60 procentų Tarybos administruojamų lėšų dalies, skirtos Sričių projektams finansuoti. Kvietimo kvota, skirta antrojo kvietimo Sričių projektams finansuoti, apskaičiuojama jai nustatant 40 procentų Tarybos administruojamų lėšų dalies, skirtos Sričių projektams finansuoti.

5.       Tarybos narių susirinkimas gali nustatyti kitas Kvietimo kvotas nei apskaičiuota Aprašo 4 punkte nustatyta tvarka, įvertinęs pasirinktinai vieną ar kelis iš šių rodiklių:

5.1.    pirmojo kvietimo Sričių projektų paraiškų kiekį ir paraiškose nurodytą iš Tarybos prašomą skirti lėšų sumą;

5.2.    šio kiekio ir iš Tarybos prašomos skirti lėšų sumos pokytį lyginant su ankstesnių metų atitinkamų laikotarpių projektų paraiškų kiekiu ir jų paraiškose nurodyta iš Tarybos prašoma skirti lėšų suma;

5.3.    ekspertų Srities projektų paraiškoms skirtus balus ir joms siūlomą skirti Tarybos administruojamų lėšų sumą;

5.4.    Srities finansavimą kituose kultūros ir meno programų konkursuose, vykdomuose Gairių nustatyta tvarka;

5.5.    kitas aplinkybes, galinčias turėti poveikį Kvietimų kvotoms.

Tarybos narių susirinkimo sprendimas nustatyti kitas Kvietimo kvotas nei apskaičiuota Aprašo 4 punkte nustatyta tvarka yra argumentuojamas Tarybos narių susirinkimo posėdžio protokole.

6.       Pastovią kvotą ir Tikslinę kvotą Aprašo 2.2 ir 2.3 punktuose nustatyta tvarka apskaičiuoja Tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas po kiekvieno kvietimo Sričių projektų ekspertinio vertinimo ir teikia jas tvirtinti Tarybos narių susirinkimui.

7.       Tarybos narių susirinkimas gali nustatyti kitokią Pastovią kvotą ir Tikslinę kvotą nei apskaičiuota Aprašo 2.2 ir 2.3 punktuose nustatyta tvarka, įvertinęs vieną ar kelis iš šių rodiklių:

7.1.    ekspertų Srities projektų paraiškoms siūlomos skirti Tarybos lėšų sumos ir projektų paraiškose nurodytos iš Tarybos prašomos skirti lėšų sumos santykį kiekvieno Srities projekto paraiškos bei Sričių atžvilgiu;

7.2.    ekspertų siūlomų finansuoti Sričių projektų paraiškų ir bendro Sričių projektų paraiškų kiekio santykį visų Sričių atžvilgiu;

7.3.    ekspertų atskirų Sričių projektų paraiškoms skirtų balų vidurkių palyginimą su kitomis Sritimis;

7.4.    Srities finansavimą kituose kultūros ir meno programų konkursuose, vykdomuose Gairių nustatyta tvarka;

7.5.    kitas aplinkybes, galinčias turėti poveikį Pastoviai kvotai ir Tikslinei kvotai.

Tarybos narių susirinkimo sprendimas nustatyti kitokią Pastovią kvotą ir Tikslinę kvotą nei apskaičiuota Aprašo 2.2 ir 2.3 punktuose nustatyta tvarka yra argumentuojamas Tarybos narių susirinkimo posėdžio protokole.

8.       Srities kvotą sudaro Pastovios kvotos ir Tikslinės kvotos dalys, apskaičiuotos Aprašo 9–11 punktuose nustatyta tvarka. Sričių kvotas apskaičiuoja Tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas po kiekvieno kvietimo Sričių projektų paraiškų ekspertinio vertinimo ir teikia jas tvirtinti Tarybos narių susirinkimui.

9.       Pirmiausia apskaičiuojama kiekvienai Sričiai tenkanti Pastovios kvotos dalis. Kiekvienai Sričiai nustatoma tokia Pastovios kvotos dalis, kuri yra proporcinga ekspertų Srities projektų paraiškoms iš Tarybos siūlomai skirti lėšų sumai.

10.     Paskui apskaičiuojama kiekvienai Sričiai tenkanti Tikslinės kvotos dalis.  Kiekvienai Sričiai nustatoma tokia Tikslinės kvotos dalis, kuri yra proporcinga Srities projektų paraiškose nurodytai iš Tarybos prašomai skirti lėšų sumai.

11.     Tarybos narių susirinkimas gali nustatyti kitą Tikslinę kvotos dalį Sričiai nei apskaičiuota Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka arba priimti sprendimą Tikslinės kvotos dalies Sričiai neskirti, įvertinęs vieną ar kelis iš šių rodiklių:

11.1. ekspertų Srities projektų paraiškoms iš Tarybos siūlomos skirti lėšų sumos ir projektų paraiškose nurodytos iš Tarybos prašomos skirti lėšų sumos santykį kiekvieno Srities projekto paraiškos bei Sričių atžvilgiu;

11.2. ekspertų siūlomų finansuoti Sričių projektų paraiškų ir bendro Sričių projektų paraiškų kiekio santykį;

11.3. Pastovios Srities kvotos ir projektų paraiškose, kurioms ekspertai skyrė 60 ir daugiau balų, nurodytą iš Tarybos prašomą lėšų sumos santykį;

11.4. organizacijų, pateikusių Srities paraiškas, kiekį;

11.5. Srities finansavimą kituose kultūros ir meno programų konkursuose, vykdomuose Gairių nustatyta tvarka;

11.6. kitas aplinkybes, galinčias turėti poveikį priimant sprendimą dėl Tikslinės kvotos dalies skyrimo Sričiai.

Tarybos narių susirinkimo sprendimas nustatyti kitą Tikslinę kvotos dalį Sričiai nei apskaičiuota Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka arba sprendimas Tikslinės kvotos dalies Sričiai neskirti yra argumentuojamas Tarybos narių susirinkimo posėdžio protokole.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12.    Tuo atveju, kai atitinkamų Sričių konkursų projektams yra skiriama mažesnė suma nei šiame Apraše nustatyta tvarka apskaičiuota Srities kvota, likę nepanaudotos Srities kvotos lėšos pridedamos prie artimiausio Kvietimo kvotos. 

______________________