LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS DOKUMENTŲ FORMŲ, NAUDOTINŲ ATLIEKANT LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO TYRIMUS, PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 17 d. Nr. 1S-32(2020)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 2 ir 7 punktais, 25 straipsnio 1 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 1S‑10 (2018), 38 punktu, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba n u t a r i a:

1.    Patvirtinti pridedamas dokumentų formas, naudotinas atliekant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimo tyrimus:

1.1. Faktinių aplinkybių užfiksavimo dalyvaujant tretiesiems asmenims protokolo formą;

1.2. Faktinių aplinkybių užfiksavimo nedalyvaujant tretiesiems asmenims protokolo formą;

1.3. Paaiškinimų protokolo formą;

1.4. Paėmimo protokolo formą;

1.5. Patikrinimo protokolo formą;

1.6. Užantspaudavimo protokolo formą;

1.7. Bylos tvarkymo protokolo formą.

2.    Pripažinti netekusiu galios Konkurencijos tarybos 2010 m. kovo 10 d. nutarimą Nr. 1S‑38 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos dokumentų formų patvirtinimo“.

3.    Pripažinti netekusiais galios Konkurencijos tarybos 2012 m. sausio 19 d. nutarimą  Nr.  1S-9 „Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo formos ir Administracinio nurodymo formos patvirtinimo“ ir juo patvirtintas dokumentų formas:

3.1. Administracinio teisės pažeidimo protokolo formą;

3.2. Administracinio nurodymo formą.

4.    Pripažinti netekusiais galios Konkurencijos tarybos 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarimą  Nr.  1S-121 „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos dokumentų formų patvirtinimo“ ir juo patvirtintas dokumentų formas:

4.1. Faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolo formą;

4.2. Faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolo formą;

4.3. Paaiškinimų protokolo formą;

4.4. Paėmimo protokolo formą;

4.5. Patikrinimo protokolo formą;

4.6. Užantspaudavimo protokolo formą;

4.7. Administracinės procedūros apklausos protokolo formą.

5.    Pripažinti netekusiais galios Konkurencijos tarybos 2013 m. lapkričio 18 d. nutarimą  Nr.  1S-163 „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos paėmimo protokolo formos patvirtinimo“ ir juo patvirtintą paėmimo protokolo formą.

6.    Pripažinti netekusiais galios Konkurencijos tarybos 2018 m. gegužės 23 d. nutarimą  Nr.  1S-68 „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos dokumentų formų patvirtinimo“ ir juo patvirtintas dokumentų formas:

6.1. Faktinių aplinkybių užfiksavimo dalyvaujant tretiesiems asmenims protokolo formą;

6.2. Faktinių aplinkybių užfiksavimo nedalyvaujant tretiesiems asmenims protokolo formą;

6.3. Paaiškinimų protokolo formą;

6.4. Paėmimo protokolo formą;

6.5. Patikrinimo protokolo formą;

6.6. Užantspaudavimo protokolo formą;

6.7. Bylos tvarkymo protokolo formą.

7.    Pripažinti netekusiais galios Konkurencijos tarybos 2019 m. gegužės 7 d. nutarimą  Nr.  1S-54 „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos dokumento formos patvirtinimo“ ir juo patvirtintą paėmimo protokolo formą.

8.    Pripažinti netekusiai galios Konkurencijos tarybos 2019 m. birželio 26 d. nutarimą  Nr.  1S-86 (2019) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos dokumentų formų patvirtinimo“ ir jo 2 punktu patvirtintą paaiškinimų protokolo formą, naudotiną atliekant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimo tyrimus.

9.    Pripažinti netekusiais galios Konkurencijos tarybos 2019 m. liepos 23 d. nutarimą  Nr.  1S-98 (2019) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos dokumentų formų patvirtinimo“ ir jo 1 punktu patvirtintą paaiškinimų protokolo formą, naudotiną atliekant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimo tyrimus.

10.  Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. kovo 23 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                         Šarūnas Keserauskas

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2020 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 1S-32(2020)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

FAKTINIŲ APLINKYBIŲ UŽFIKSAVIMO DALYVAUJANT TRETIESIEMS ASMENIMS PROTOKOLAS

 

20___ m. ____________ mėn. ____ d.

 

__________________________

(vieta)

 

Protokolo surašymo pradžia ___________ val.

 

Protokolo surašymo pabaiga  ___________val.

 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

 

□ įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai) ________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

□ administracijos darbuotojas (-ai) ________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________,

 

atlikdamas (-i)

□  ______________________________________________________________________________

(nagrinėjamas klausimas)

□ tyrimą_________________________________________________________________________

(tyrimo pavadinimas, nutarimo data, numeris ir jei reikalinga įgaliojimus patvirtinančio dokumento data ir numeris)

_______________________________________________________________________________,

vadovaudamasis (-iesi) Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo

 

□ 18 straipsnio 2 dalies 7 punktu

 

□ 25 straipsnio 1 dalies 12 punktu,

 

________________________________________________________________________________

(faktinių aplinkybių užfiksavimo vieta, adresas)

_______________________________________________________________________________,

 

dalyvaujant ______________________________________________________________________

(su fiksuojamomis faktinėmis aplinkybėmis susijusio asmens ar ūkio subjekto (jo atstovo) pareigos ar statusas, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

supažindinęs (-ę) dalyvaujantį asmenį (-is) su Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje numatyta atsakomybe už kliudymą Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams atlikti jiems nustatytas teises ar pavestas pareigas arba jų nurodymų ir reikalavimų nevykdymą bei Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 3 dalyje numatyta atsakomybe už informacijos, reikalingos tyrimui atlikti ar koncentracijai nagrinėti, nepateikimą, taip pat neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą, už kliudymą Konkurencijos tarybos pareigūnams įeiti ir patikrinti ūkio subjekto patalpas, teritoriją ir transporto priemones, peržiūrėti ar paimti dokumentus ir daiktus, turinčius įrodomosios reikšmės tiriant bylą,

 

užfiksavo faktines aplinkybes (gavo duomenis, dokumentus, užfiksavo kitą informaciją ar aplinkybes):

________________________________________________________________________________

(gauti duomenys, dokumentai ir užfiksuota kita informacija ar aplinkybės, tiksli jų užfiksavimo vieta (patalpa) bei laikas (val., min.))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Pastabos: ________________________________________________________________________

(pastabų esmė, jas nurodžiusio asmens vardas, pavardė, parašas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Protokolas perskaitytas ir surašytas teisingai, protokole nurodyti faktai yra teisingi, protokolo surašymo ir faktų nustatymo metu žalos nebuvo padaryta.

 

Dalyvavęs (-ę) asmuo (-enys):

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai) ar administracijos darbuotojas (-ai):

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų veiksmai pagal Konkurencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalį ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sužinojimo apie skundžiamus veiksmus ar sprendimus gali būti skundžiami Konkurencijos tarybai.

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2020 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 1S-32(2020)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

FAKTINIŲ APLINKYBIŲ UŽFIKSAVIMO NEDALYVAUJANT TRETIESIEMS ASMENIMS PROTOKOLAS

 

20_____m. __________mėn. _____d.

 

_____________________

(vieta)

 

Protokolo surašymo pradžia ___________ val.

 

Protokolo surašymo pabaiga ___________val.

(pildyti, jei reikalinga)

 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

 

□ įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai) ________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

□ administracijos darbuotojas (-ai) ________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________,

 

atlikdamas (-i)

□ ______________________________________________________________________________

(nagrinėjamas klausimas)

□  tyrimą ________________________________________________________________________

(tyrimo pavadinimas, nutarimo data, numeris ir jei reikalinga įgaliojimus patvirtinančio dokumento data ir numeris)

_______________________________________________________________________________,

vadovaudamasis (-iesi) Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 

 

□ 18 straipsnio 2 dalies 7 punktu

 

□ 25 straipsnio 1 dalies 12 punktu,

 

________________________________________________________________________________

(faktinių aplinkybių užfiksavimo vieta, adresas)      

________________________________________________________________________________

užfiksavo šias faktines aplinkybes: ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Pastabos: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai) ar administracijos darbuotojas (-ai):

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2020 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 1S-32(2020)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

PAAIŠKINIMŲ PROTOKOLAS

 

20___ m. ____________ mėn. ____ d.

 

__________________________

(vieta)

 

Paaiškinimai pradėti _________ val.

 

Paaiškinimai baigti __________ val.

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai):

________________________________________________________________________________

(vardas (-ai), pavardė (-ės)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________,

 

vadovaudamasis (-iesi) Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5  punktu ir Konkurencijos tarybos nutarimu (-ais): ______________________________________

(nutarimo (-ų) data (-os), numeris (-iai))

________________________________________________________________________________,

________________________________________________________________________________

(patalpų pavadinimas, vieta, adresas)

________________________________________________________________________________

patalpose,

 

□ nedalyvaujant advokatui

□ dalyvaujant advokatui ____________________________________________________________

(advokato vardas, pavardė, įgaliojimą atstovauti patvirtinantis dokumentas)

________________________________________________________________________________,

 

gavo paaiškinimus iš:

________________________________________________________________________________

(informacija apie paaiškinimus duodantį (-čius) asmenį (-is): vardas (-ai), pavardė (-ės), dokumento (-ų), patvirtinančio (-ių) asmens tapatybę, pavadinimas, numeris; kontaktinė informacija; kita svarbi informacija, įskaitant ryšius su nagrinėjamu (-ais) ūkio subjektu (-ais))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Asmeniui išaiškinta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje ir Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 3 dalyje numatyta atsakomybė už neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą arba atsisakymą paaiškinti duomenis.

Asmuo (asmenys) informuotas (-i) apie daromą garso įrašą.

 

□ daromas garso įrašas

□ darytas garso įrašas sunaikinamas

□ darytas garso įrašas prijungiamas prie bylos

 

□ nedaromas garso įrašas

 

Išaiškinimą supratau (-ome):

________________________________________________________________________________

(paaiškinimus duodančio asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), parašas (-ai))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Asmuo (-enys) paaiškino:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

□ asmeniui (-ims) užduoti klausimai pridedami

□ asmeniui (-ims) užduoti klausimai nepridedami

 

Pastabos: ________________________________________________________________________

(pastabų esmė, jas nurodžiusio (-ių) asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), parašas (-ai))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Protokolas perskaitytas, surašytas teisingai, protokole surašyti paaiškinimai yra teisingi.

 

Paaiškinimus davęs (-ę) asmuo (-enys):

________________________________________________________________________________

(vardas (-ai), pavardė (-ės), parašas (-ai))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai):

________________________________________________________________________________

(vardas (ai), pavardė (-ės), parašas (-ai))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų veiksmai pagal Konkurencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalį ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sužinojimo apie skundžiamus veiksmus ar sprendimus gali būti skundžiami Konkurencijos tarybai.

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2020 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 1S-32(2020)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

PAĖMIMO PROTOKOLAS

 

20___ m. ____________ mėn. ____ d.

 

__________________________

(vieta)

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai)

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________,

kartu su specialistu (-ais) – ekspertu (-ais)

________________________________________________________________________________

( vardas (-ai), pavardė (-ės))

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________,

 

vadovaudamasis (-iesi) Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 3 ir 8 punktais ir Konkurencijos tarybos nutarimu (-ais): ______________________________________

(nutarimo (-ų) data (-os), numeris (-iai))

________________________________________________________________________________,

 

dalyvaujant ______________________________________________________________________

(asmens ar ūkio subjekto (jo atstovo), kurio patalpose, teritorijose ar transporto priemonėse daromas paėmimas, pareigos ar statusas, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________,

supažindinęs (-ę) dalyvaujantį (-čius) asmenį (-is) su Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje numatyta atsakomybe už kliudymą Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams atlikti jiems nustatytas teises ar pavestas pareigas arba jų nurodymų ir reikalavimų nevykdymą bei 546 straipsnyje numatyta atsakomybe už tyčinį antspaudo (plombos) sugadinimą ar nuplėšimą, Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 3 dalyje numatyta atsakomybe už informacijos, reikalingos tyrimui atlikti ar koncentracijai nagrinėti, nepateikimą, taip pat neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą šiame įstatyme numatytais atvejais, už kliudymą Konkurencijos tarybos pareigūnams įeiti ir patikrinti ūkio subjekto patalpas, teritoriją ir transporto priemones, peržiūrėti ar paimti dokumentus ir daiktus, turinčius įrodomosios reikšmės tiriant bylą, už antspaudo, Konkurencijos tarybos pareigūnų uždėto pagal šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 4 punktą, sugadinimą ar nuplėšimą,

 

peržiūrėjo ir paėmė ūkio subjekto naudojamose ar kitose patalpose, teritorijose ar transporto priemonėse:

________________________________________________________________________________

(patalpų, teritorijų ar transporto priemonių, kuriose daromas paėmimas, pavadinimas, vieta, adresas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

esančius daiktus, dokumentus ir kitą informaciją ar jos nuorašus:

________________________________________________________________________________

(paimtų daiktų, dokumentų ar kitos informacijos sąrašas, nurodant, kurie iš jų yra nuorašai, kokia kiekvieno iš jų apimtis, jei reikia – kokiu būdu paimama (pvz., elektroninėse laikmenose laikomos informacijos atveju), bei kitą svarbią informaciją)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Patikrintas (-i) __________ elektroninis (-iai) prietaisas (-ai) ir iš _________ elektroninio (-ių)

(skaičius) (skaičius)

prietaiso (-ų) paimtos elektroninių duomenų kopijos. Informacija apie elektroninių duomenų kopijų paėmimą nurodyta priede (-uose) Nr._______.

 

Ūkio subjektas nurodė, kad paėmimo medžiagoje YRA / NĖRA komercinę paslaptį sudarančios

informacijos.                                                                   (nereikalingą išbraukti)

 

___________________________________________________________________________________________________________

(papildoma informacija apie komercinę paslaptį sudarančią paėmimo medžiagą)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Pastabos: ________________________________________________________________________

(pastabų esmė, jas nurodžiusio asmens vardas, pavardė, parašas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Protokolas perskaitytas, surašytas ir aplinkybės jame nurodytos teisingai, paėmimo metu žalos ūkio subjekto turtui nebuvo padaryta.

 

Dalyvavęs (-ę) asmuo (-enys):

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai)/ pasitelkiami specialistai-ekspertai:

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų veiksmai pagal Konkurencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalį ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sužinojimo apie skundžiamus veiksmus ar sprendimus gali būti skundžiami Konkurencijos tarybai.

 

Protokolo nuorašą gavau:

________________________________________________________________________________

(dalyvavusio asmens vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

20__m.__________mėn.___d.

paėmimo protokolo priedas Nr.

 

INFORMACIJA APIE ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ PAĖMIMĄ

 

Elektroninis prietaisas:

_______________________________________________________________________________.

(elektroninio prietaiso rūšis (pvz., kompiuteris, planšetinis kompiuteris, telefonas ir kt.))

Elektroninio prietaiso naudotojas:

_______________________________________________________________________________.

(vardas, pavardė, pareigos)

 

Elektroninio prietaiso buvimo vieta:

_______________________________________________________________________________.

(tikrinamų patalpų, teritorijų ar transporto priemonių, kuriose daromas paėmimas, vieta (pvz., skyriaus pavadinimas, kabinetas ir kt.))

 

Iš elektroninio prietaiso elektroninių duomenų kopijos paimtos ir identifikuotos MD5 / SHA1 (pabraukti tinkamą) Hash pagalba.

 

Paimtų duomenų kopijų failų sąrašas su Hash reikšmėmis įrašytas kataloge:

________________________________________________________________________________

(pavadinimas (pvz., KT_patikrinimas_data_vardas_pavarde))

________________________________________________________________________________

 

Failo, kuriame yra paimtų duomenų kopijų sąrašas, pavadinimas yra:

________________________________________________________________________________

(pavadinimas (pvz., KT_patikrinimas_data_vardas_pavarde))

 

Šio failo Hash reikšmė yra:

________________________________________________________________________________

 

Paimtų duomenų kopijų apimtis: ________

 

Paimtų duomenų kopijos (pažymėti tinkamą):

□ Paliktos ________________________________________________________________________________

(paimtų duomenų kopijų palikimo vieta (pvz., darbalaukis, išorinė laikmena, serveris))

□Nepaliktos ________________________________________________________________________________

(paimtų duomenų kopijų nepalikimo priežastis(-ys))

_______________________________________________________________________________

 

Pastabos:________________________________________________________________________

(pastabų esmė, jas nurodžiusio asmens vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Duomenų kopijas paėmė įgaliotas(-i) pareigūnas(-ai):

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

 

Dalyvavo paimant duomenų kopijas:

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2020 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 1S-32(2020)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

PATIKRINIMO PROTOKOLAS

20___ m. ____________ mėn. ____ d.

__________________________

(vieta)

 

Patikrinimas pradėtas __________ val.

 

Patikrinimas baigtas ___________ val.

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai)

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________,

kartu su specialistu (-ais) – ekspertu (-ais)

________________________________________________________________________________

(vardas (-ai), pavardė (-ės))

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________,

 

vadovaudamasis (-iesi) Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, Konkurencijos tarybos nutarimu (-ais): ________________________________________

(nutarimo (-ų) data (-os), numeris (-iai))

________________________________________________________________________________,

Vilniaus apygardos administracinio teismo 20___m. ___________mėn. ___d. išduotu leidimu atlikti patikrinimo veiksmus (toliau – VAAT leidimas atlikti patikrinimo veiksmus),

 

dalyvaujant ______________________________________________________________________

(su tikrinamomis patalpomis, teritorijomis ar transporto priemonėmis susijusio asmens ar ūkio subjekto (jo atstovo) pareigos ar statusas, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________,

supažindinęs (-ę) su ir įteikęs (-ę) dalyvaujančiam (-tiems) asmeniui (-ims) šiuos dokumentus:

·   Konkurencijos tarybos nutarimo (-ų) ar jo (-ų) išrašo (-ų) patvirtintą (-as) kopiją (-as);

·   VAAT leidimo atlikti patikrinimo veiksmus kopiją;

paaiškinęs (-ę) dalyvaujančiam (-tiems) asmeniui (-ims):

·    patikrinimo vykdymo tvarką, Konkurencijos tarybos įgalioto (-ų) pareigūno (-ų) teises ir pareigas patikrinimo metu;

·    dalyvaujančio (-ių) asmens (-ų) bei ūkio subjekto teises ir pareigas patikrinimo metu;

·    Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 bei 546 straipsniuose numatytą atsakomybę už informacijos, reikalingos tyrimui atlikti, nepateikimą, neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą, už kliudymą įgaliotiems pareigūnams įeiti ir patikrinti ūkio subjekto patalpas, teritoriją ir transporto priemones, peržiūrėti ar paimti dokumentus ir daiktus, turinčius įrodomosios reikšmės tiriant bylą, už antspaudo, Konkurencijos tarybos pareigūnų uždėto pagal Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 4 punktą, sugadinimą ar nuplėšimą,

 

Aukščiau nurodytus dokumentus gavau, išaiškinimus supratau: _____________________________

(dalyvaujančio asmens ar ūkio subjekto (jo atstovo) vardas, pavardė, parašas)

___________________________________________________________________________________________________________

įėjo ir patikrino šias patalpas, teritorijas ar transporto priemones:

________________________________________________________________________________

(tikrinamų patalpų, teritorijų ar transporto priemonių pavadinimas, vieta, adresas, kita svarbi informacija)

________________________________________________________________________________

 

Patikrinimo metu atlikti šie veiksmai:

 

·   surašyti šie protokolai: ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

·   patikrintos šių asmenų darbo vietos: ________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

·   gauti paaiškinimai iš šių asmenų: __________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

·   užantspauduotos šios patalpos: ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

·   kita informacija: ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

 

Pastabos: ________________________________________________________________________

(pastabų esmė, jas nurodžiusio asmens vardas, pavardė, parašas)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Protokolas perskaitytas, surašytas ir aplinkybės jame nurodytos teisingai, patikrinimo metu žalos tikrinamo ūkio subjekto turtui nebuvo padaryta.

 

Dalyvavęs (-ę) asmuo (-enys):

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai)/ pasitelkiami specialistai-ekspertai:

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų veiksmai pagal Konkurencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalį ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sužinojimo apie skundžiamus veiksmus ar sprendimus gali būti skundžiami Konkurencijos tarybai.

 

Protokolo nuorašą gavau:

________________________________________________________________________________

(dalyvavusio asmens vardas, pavardė, parašas, data)

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2020 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 1S-32(2020)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

UŽANTSPAUDAVIMO PROTOKOLAS

 

20___ m. ____________ mėn. ____ d.

 

______________________

(vieta)

 

Protokolo surašymo laikas ___________val.

 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai)

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________,

vadovaudamasis (-iesi) Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Konkurencijos tarybos  nutarimu (-ais):__________________________________________

(nutarimo (-ų) data (-os), numeris (-iai))

___________________________________________________________________________________________________________,

 

20___m.____________mėn.___d. atliekamo patikrinimo __________________________________

________________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

naudojamose patalpose metu,

 

dalyvaujant ______________________________________________________________________

(ūkio subjekto (jo atstovo) pareigos ar statusas, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________,

supažindinęs (-ę) dalyvaujantį asmenį (-is) su Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505  straipsnyje numatyta atsakomybe už kliudymą Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams atlikti jiems nustatytas teises ar pavestas pareigas arba jų nurodymų ir reikalavimų nevykdymą bei 546 straipsnyje numatyta atsakomybe už tyčinį antspaudo (plombos) sugadinimą ar nuplėšimą, Konkurencijos įstatymo  36 straipsnio 3 dalyje  numatyta atsakomybe už antspaudo, Konkurencijos tarybos pareigūnų uždėto pagal šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 4 punktą, sugadinimą ar nuplėšimą ,

 

UŽDĖJO / NUĖMĖ antspaudą ant/nuo ūkio subjekto naudojamų patalpų ar kitų objektų:

(nereikalingą išbraukti)

________________________________________________________________________________

(tikslus patalpų ar kito antspauduojamo objekto pavadinimas ar kitoks apibūdinimas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Antspaudo būklės fiksavimas:

________________________________________________________________________________

(vieta ant kurios uždėtas / nuo kurios nuimtas antspaudas, antspaudo žymos, pakitimai (jei tokių yra) bei kitos svarbios aplinkybės)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Antspaudas uždėtas ne ilgiau negu 3 kalendorinėms dienoms ir Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų bus nuimtas iki 20___ m. __________ mėn. ___ d.

 

Pastabos: ________________________________________________________________________

(pastabų esmė, jas nurodžiusio asmens vardas, pavardė, parašas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Užantspaudavimo protokolas perskaitytas, užantspaudavimo protokole antspaudo uždėjimo / nuėmimo aplinkybės nurodytos bei protokolas surašytas teisingai, protokolo surašymo ir antspaudo uždėjimo / nuėmimo metu žalos ūkio subjekto turtui nebuvo padaryta.

 

Dalyvavęs (-ę) asmuo (-enys):

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai):

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų veiksmai pagal Konkurencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalį ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sužinojimo apie skundžiamus veiksmus ar sprendimus gali būti skundžiami Konkurencijos tarybai.

 

Protokolo nuorašą gavau:

________________________________________________________________________________

(dalyvavusio asmens vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2020 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 1S-32(2020)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

BYLOS TVARKYMO PROTOKOLAS

 

20___ m. ____________ mėn. ____ d.

 

______________________

(vieta)

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai)

_______________________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________________________,

atlikdamas (-i) Konkurencijos tarybos 20__ m. _______ mėn. __ d. nutarimu Nr. 1S-____ pradėtą tyrimą _________________________________________________________________________

(tyrimo pavadinimas)

______________________________________________________________ (toliau – Tyrimas), vadovaudamasis (-asis, -iesi) Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi,

užfiksavo šias su Tyrimo eiga ir Tyrimo bylos medžiagos tvarkymu susijusias aplinkybes: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________

 

Įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai):

_______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________