LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos APLINKOS MINISTRO 2005 M. birželio 9 D. ĮSAKYMO Nr. D1-289 „DĖL statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2015 m. kovo 23 d. Nr. D1- 234

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“ 1.5 papunkčiu:“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame statybos techniniame reglamente:

2.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) taikomas projektuojant ir įrengiant pastatų ir inžinerinių statinių patalpų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠV ir OK) sistemas, išskyrus Statybos įstatymo [5.1] 431 straipsnio 2 dalyje nurodytus pastatus, taip pat pastatus ir inžinerinius statinius, susijusius su radioaktyviųjų ir sprogstamųjų medžiagų vartojimu ir gamyba, technologines sistemas ir įrengimus. Pastato ir inžinerinio statinio rekonstravimo ar remonto atveju Reglamento reikalavimai privalomi tik rekonstruojamoms ar remontuojamoms pastato dalims ar inžinerinio statinio patalpoms.“;

2.2. papildau 41 punktu:

„41. Gaisrinės saugos reikalavimai vėdinimo sistemoms, dūmų ir šilumos valdymo sistemoms, kietąjį kurą naudojančioms šildymo sistemoms nustatyti Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklėse [5.58], Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėse [5.10], Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklėse [5.12].“;

2.3. pakeičiu 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.4. Specialiąsias patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-52 „Dėl Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;“;

2.4. pripažįstu netekusiais galios 5.5–5.9 papunkčius;

2.5. pakeičiu 5.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.10. Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-249 „Dėl Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“;“;

2.6. pakeičiu 5.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.11. statybos techninį reglamentą STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-909 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ patvirtinimo“;“;

2.7. pakeičiu 5.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.12. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1-264 „Dėl Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;“;

2.8. pripažįstu netekusiu galios 5.16 papunktį;

2.9. pripažįstu netekusiais galios 5.27–5.29 papunkčius;

2.10. pripažįstu netekusiu galios 5.32 papunktį;

2.11. pripažįstu netekusiais galios 5.39–5.42 papunkčius;

2.12. pripažįstu netekusiu galios 5.44 papunktį;

2.13. pripažįstu netekusiu galios 5.46 papunktį;

2.14. pripažįstu netekusiais galios 5.525.55 papunkčius;

2.15. papildau 5.58 papunkčiu:

„5.58. Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-250 „Dėl Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“.“;

2.16. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Pastate turi būti suprojektuotos ir įrengtos tokios mikroklimato bei oro kokybės parametrus palaikančios ir reguliuojančios šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos, kad normaliai eksploatuojant patalpas normaliomis lauko sąlygomis visose to pastato patalpų veiklos zonose, arba tik numatytose vietose, optimaliai naudojant energiją būtų galima palaikyti norminius mikroklimato bei oro kokybės parametrus. Šios sistemos, būdamos pastato dalimis, turi tenkinti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.57] nustatytus esminius statinių reikalavimus.“;

2.17. pakeičiu 16.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„16.2. Patalpų šilumos nuostoliai nustatomi remiantis [5.11] pagal projektinę patalpos oro temperatūrą.“;

2.18. pripažįstu netekusiu galios 17.5.1 papunktį;

2.19. pripažįstu netekusiais galios 17.10–17.11 papunkčius;

2.20. pakeičiu 30.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„30.1. Prie tos pačios sistemos gali būti jungiamos kelios patalpos arba įrenginiai, jei nėra pavojaus arba numatoma apsauga, kad kenksmingos, degios ir sprogios medžiagos nesklistų į kitas patalpas ar įrenginius, ar joms susimaišius tarpusavyje nesusidarytų toksiškų ar pavojingų aplinkai medžiagų.“;

2.21. pripažįstu netekusiu galios 36.5.1 papunktį;

2.22. pakeičiu 15.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„15.1. Šildymo sistemos energijos tiekėją pasirenka statinio statytojas (užsakovas), jei pasirinkti galima pagal teritorijų planavimo dokumentus [5.2, 5.3]. Parenkant šildymo sistemą turi būti įvertinta sistemos įrengimo ir naudojimo išlaidos, šildomų patalpų gaisrinės saugos ir higienos reikalavimai. Šildymo ir vėdinimo sistemų elektros įranga, skirta veikti potencialiai sprogioje aplinkoje, turi būti parenkama pagal Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus [5.4]. Šildymo būdas ir leidžiama šilumnešio temperatūra nurodyti Reglamento 7 priede.“;

2.23. pripažįstu netekusiu galios VII skyrių;

2.24. pakeičiu 48.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

„48.11. Įrengimai, ortakiai ir vamzdynai padengiami šilumos izoliacija, kai tai naudinga ekonomiškai, daro sistemų valdymą patikimesnį, reikalauja priešgaisrinės saugos normos arba vengiama kondensacijos.“;

2.25. pakeičiu 51.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„51.2.3. užtikrina saugią statinio eksploataciją apsaugos nuo gaisro ir sprogimo požiūriu;“;

2.26. pakeičiu 51.2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„51.2.5. signalizavimo – informuoja apie ŠV ir OK įrangos darbą, veiklos sutrikimus, pasirinktas parametrų reikšmes. Signalizuoti privaloma aptarnaujant patalpas be natūralaus apšvietimo (išskyrus dušų, tualetų, persirengimo kambarių, rūbinių ir kitas pagalbines patalpas).“;

2.27. pakeičiu 7 priedo pastabą ir ją išdėstau taip:

„PASTABA. Šildymas dujomis ir elektra draudžiamas Asg ir Bsg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose.“;

2.28. pripažįstu netekusiu galios 9 priedą;

2.29. pripažįstu netekusiu galios 10 priedą.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                    Kęstutis Trečiokas