herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO, SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO PROJEKTŲ RĖMIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. sausio 26 d. Nr. T-9

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. T-20 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso  nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis


 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-9

 

 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO, SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO PROJEKTŲ RĖMIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijai pateiktų nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų (toliau – projektas) rėmimo principus, jų pateikimo, svarstymo ir tvirtinimo tvarką, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarką.

2. Lėšos projektams finansuoti numatomos Joniškio rajono savivaldybės biudžete.

 

II SKYRIUS

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO, SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO PROJEKTŲ RĖMIMO PRINCIPAI

 

3. Parama projektams skiriama vadovaujantis šiais kriterijais:

3.1. Projekto reikšmė nekilnojamojo kultūros paveldo objektams atgaivinti, jų aktualizacijai ir vietos bendruomenei;

3.2. projekto socialinis, kultūrinis aktualumas, idėjos originalumas ir šiuolaikiškumas;

3.3. kito finansavimo šaltinio dalies dydis, pagrįstas dokumentais;

3.4. projekto vykdytojo patirtis, vykdant ankstesnius projektus, susijusius su kultūros paveldo apsauga; projekto rezultatų sklaida ir veiklos tęstinumas; tikslios ir pagrįstos išlaidos.

4. Parama gali būti skiriama konferencijoms, seminarams, leidybai, edukacinėms programoms, parodoms ir renginiams, susijusiems su kultūros paveldo objektų apsauga ir jų populiarinimu Joniškio rajono savivaldybėje.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ PATEIKIMO IR SVARSTYMO TVARKA

 

5. Nustatytos formos projektų paraiškas (1 priedas) gauti paramą gali teikti visi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti ir veikiantys juridiniai asmenys (toliau – pareiškėjai).

6. Apie paraiškų priėmimo terminus savivaldybės administracija esant galimybei skirti lėšų skelbia spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje.

7. Kartu su paraiška pateikiama detali projekto sąmata, juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir įstatų (nuostatų) patvirtintos kopijos.

8. Paraiškoje ir detalioje projekto sąmatoje privaloma nurodyti kitus projekto finansavimo šaltinius ir iš jų planuojamas gauti sumas.

9. Paraiškas svarsto ir savivaldybės administracijos direktoriui rekomendacijas dėl projektų finansavimo teikia Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų paraiškų vertinimo komisija (toliau – komisija), kurios sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

10. Komisijos sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Komisija sprendimus priima paprasta posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma.

IV SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMO TVARKA

 

11. Sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams finansuoti priima savivaldybės administracijos direktorius, įvertinęs komisijos pateiktus pasiūlymus. Lėšos projektams finansuoti skiriamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

12. Paraiškų sąrašas ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo lėšos paskirstomos projektams, skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt.

13. Finansavimą gavę projektai turi būti įgyvendinti per einamuosius biudžetinius metus.

14. Projektų finansavimas vykdomas pagal savivaldybės administracijos ir projekto, kuriam yra skiriamos biudžeto lėšos, pareiškėjo (toliau – projekto vykdytojas) sudaromą nustatytos formos sutartį (2 priedas) (toliau – sutartis) bei savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą sąmatą (forma patvirtinta savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. A-190), kuri yra neatskiriama sutarties dalis. Sutartyje nurodomi projekto įgyvendinimo terminai, finansavimo tvarka, atsiskaitymo būdai, šalių atsakomybė už sutarties nevykdymą ir kitos sąlygos.

15. Savivaldybei grąžintos lėšos gali būti panaudotos kitiems projektams, papildomai paskelbus apie paraiškų priėmimą, jei yra likę pakankamai laiko per einamuosius biudžetinius metus projekte numatytoms priemonėms įgyvendinti ir už jas atsiskaityti savivaldybės administracijai iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio 10 d.

16. Sutarties ir jų priedų papildymai ir pakeitimai galioja tik raštu sutarus abiem šalims.

 

V SKYRIUS

ATSISKAITYMO UŽ PANAUDOTAS LĖŠAS TVARKA

 

17. Projekto vykdytojas už gautas lėšas atsiskaito sutartyje nustatyta tvarka ir teikia savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui nustatytos formos rezultatų ataskaitą (3 priedas), kurioje privalo nurodyti kitus projekto finansavimo šaltinius ir iš jų gautų lėšų sumas, projekto įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašą (toliau – dokumentų sąrašas) ir į dokumentų sąrašą įrašytų dokumentų patvirtintas kopijas iki biudžetinių metų gruodžio 10 d.

18. Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui finansinė ataskaita turi būti pateikiama per 2 savaites nuo projekto įvykdymo termino pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio 10 d.

19. Projekto vykdytojas, pažeidęs aprašo bei sutarties reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir praranda teisę kitais metais teikti paraišką ir gauti finansavimą iš savivaldybės.

 

_________________________


 

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo,

 sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo

Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis paraiškos forma)

 

 

 

(juridinio asmens pavadinimas)

 

(teisinė forma, kodas, adresas, tel. numeris, el. pašto adresas)

 

 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO, SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO PROJEKTŲ RĖMIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS

PARAIŠKA

 

 

Nr.

 

(data)

 

 

 

 

1. Informacija apie pareiškėją:

1.1.

Veiklos pobūdis

 

 

 

1.2.

Projekto vadovo vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas

 

 

1.3. Anksčiau vykdyti projektai (projekto vykdytojo patirtis, vykdant ankstesnius projektus, susijusius su kultūros paveldo apsauga, rezultatų sklaida ir veiklos tęstinumas)

 

 

 

 

 

2. Informacija apie projektą:

2.1. Pavadinimas

2.2. Įgyvendinimo vieta

2.3. Įgyvendinimo data

2.4. Trumpas apibūdinimas (projekto reikšmė nekilnojamojo kultūros paveldo objektams atgaivinti, jų aktualizacijai ir vietos bendruomenei, jo socialinis, kultūrinis aktualumas)

2.5. Įgyvendinimo etapai ir konkretūs terminai

2.6. Visa projektui įgyvendinti reikalinga suma, nurodant kitus projekto finansavimo šaltinius ir iš jų planuojamas gauti sumas.

2.7. Prašoma suma

2.8. Projekto partneriai

 

3. Projekto tikslai:

3.1. Pagrindinis projekto tikslas

3.2. Kiti projekto tikslai

 

4. Projekto uždaviniai

 

5. Projekto reikšmės ir laukiamų rezultatų apibūdinimas

 

 

 

PRIDEDAMA:

1. Juridinio asmens vadovo ir finansininko parašu patvirtinta detali viso projekto sąmata

2. Rėmėjų garantiniai raštai

 

 

Projekto vykdytojo vadovas                      (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

Projekto vykdytojo finansininkas (Parašas) (Vardas ir pavardė)

 

_____________________


 

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo,

sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo

Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis sutarties forma)

 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO, SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO PROJEKTŲ RĖMIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS SUTARTIS

 

 

Nr.

 

(data)

 

 

 

Joniškis

 

I. SUTARTIES ŠALYS

 

1. Joniškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus     

 

, veikiančio pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos

veiklos nuostatus (toliau – Savivaldybė) ir

 

 

 

(toliau – Projekto vykdytojas).

 

II. SUTARTIES OBJEKTAS

 

2. Šios sutarties dalykas yra projekto ___________________________________________

_____________________________________________________________________finansavimas.

3. Projektui įgyvendinti lėšos skiriamos iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto.

 

III. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

4. Savivaldybė įsipareigoja:

4.1. vadovaudamasi Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 201__m.___d. įsakymu Nr. _______, finansuoti šios sutarties 2 punkte nurodytą projektą ir atsižvelgdama į projekto vykdytojo pateiktą paraišką ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą išlaidų sąmatą (toliau – sąmata), kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, skirti šiam tikslui ________________________________Eur;

4.2. šios sutarties 4.1 papunktyje nurodytą sumą pervesti į Projekto vykdytojo sąskaitą Nr. ____________________________, esančią _________________________, banko kodas _____________.

5. Projekto vykdytojas įsipareigoja:

5.1. pateikti savivaldybei šios sutarties 4.1 papunktyje nurodyto projekto sąmatą (programos sąmatos forma patvirtinta Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus);

5.2. šios sutarties 2 punkte nurodytą projektą vykdyti pagal pateiktą sąmatą;

5.3. šios sutarties 4.1. papunktyje nurodytas lėšas naudoti tik pagal paskirtį;

5.4. atsiskaityti už suteiktą finansinę paramą pasibaigus projektui iki einamųjų metų gruodžio 10 dienos: pateikti Joniškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui užpildytą nustatytos formos projekto įgyvendinimo ataskaitą ir biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, kurios forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro. Kartu su ataskaita būtina pateikti: pirktų prekių, paslaugų sąskaitų faktūrų kopijas (sąskaitose faktūrose turi būti pirktų prekių sąrašas), autorinių sutarčių ir atliktų darbų priėmimo aktų kopijas, patvirtintas projektą vykdančio juridinio asmens vadovo parašais, antspaudais, detalų pirktų prekių nurašymo aktą (su paaiškinimais, kur panaudota);

5.5. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui iki einamųjų metų gruodžio 10 d. pateikti nustatytos formos rezultatų ataskaitą.

6. Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą sutarties šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Sutartis gali būti nutraukta:

7.1. šalių susitarimu;

7.2. vienašališkai, jei viena iš sutarties šalių nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų arba vykdo kitaip negu nustatyta sutartyje, raštu pranešus kitai šaliai prieš 15 kalendorinių dienų.

8. Nutraukus sutartį dėl Projekto vykdytojo kaltės, šis privalo grąžinti visą šios sutarties 4.1 papunktyje nurodytą sumą Savivaldybei per 15 darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 21 d.

9. Sutartį nutraukus dėl Savivaldybės kaltės, ši pagal 5.4 papunktyje nurodytus išlaidų dokumentus sumoka sąmatoje numatytas programos vykdymo išlaidas, padarytas iki sutarties nutraukimo dienos, neviršydama šios sutarties 4.1 papunktyje nurodytos sumos.

10. Nepanaudotos ar panaudotos ne pagal paskirtį lėšos grąžinamos į Joniškio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą per 15 kalendorinių dienų nuo projekto įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 21 d.

 

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

11. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

12. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų metų pabaigos.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Ginčai tarp šalių dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Sutarties šalims sutarties sąlygos yra aiškios ir suprantamos.

15. Sutartis (dviejų lapų) sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Abu sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

16. Sutartis gali būti keičiama esant abiejų šalių raštiškam susitarimui. Tuo atveju visi sutarties punktai, prieštaraujantys pakeitimams, netenka galios. Visi sutarties pakeitimai, papildymai, priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų šalių antspaudais ir įgaliotų atstovų parašais.

17. Šalys patvirtina, kad turi teisę sudaryti sutartį, taip pat, kad šios sutarties pasirašymo metu galioja visi teisės aktų nustatyti ir šiai sutarčiai sudaryti reikalingi įgalinimai, patvirtinimai ir kad šios sutarties sudarymas neprieštarauja įstatymams, Šalių įstatams, kitiems steigimo dokumentams, taip pat, jei reikia, yra gauti visi valdymo organų ar kitų asmenų leidimai ir sprendimai sudaryti sutartį.

18. Šalių atstovai, pasirašę sutartį, pareiškia, kad veikia suteiktų įgalinimų ribose, kurie suteikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, įstatų, kitų steigimo dokumentų, valdymo organų reglamentų ir kitų norminių aktų reikalavimų, ir atstovas įsipareigoja atsakyti tuo atveju, jei sutartis bus nuginčyta dėl to, kad ji buvo sudaryta pažeidžiant kompetenciją, viršijus suteiktus įgaliojimus arba prieštarauja steigimo dokumentuose nurodytiems tikslams.

 

VI. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Savivaldybė

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 288712070

Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis

Sąsk. Nr. LT09 7300 0100 4024 7134

Bankas AB „Swedbank“, banko kodas 73000

Tel. (8 426) 69 146, faks. (8 426) 69 143

El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

 

Joniškio rajono savivaldybės

administracijos direktorius

Projekto vykdytojas

Juridinio asmens pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Adresas

Sąskaitos numeris

Banko pavadinimas

Tel., faks.

El. paštas

 

Atsakingo asmens pareigos

 

______________________


 

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo,

sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo

Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis

tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis projekto įvykdymo rezultatų ataskaitos forma)

___________________________________________________________

(Projekto vykdytojo pavadinimas)

__________________________________________________________

(Projekto vykdytojo teisinė forma, kodas, adresas, tel., el. paštas)

 

 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO, SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO PROJEKTŲ RĖMIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS PROJEKTO

 

(projekto pavadinimas)

 

ĮVYKDYMO REZULTATŲ ATASKAITA

 

Sutartyje

 

nurodyta projekto įgyvendinimo termino data

 

 

(sutarties data ir Nr.)

 

 

 

 

Projekto įvykdymo rezultatai:

 

 

Trumpas projekto apibūdinimas

 

Projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

 

Pasiekti projekto rezultatai:

žiūrovų, klausytojų, dalyvių, išleistų leidinių skaičius ir kiti rodikliai

 

Informacija apie projektą viešojo informavimo priemonėse

 

Informacija apie projektui įvykdyti

 

panaudotas kitas projekto vykdytojo

 

lėšas ir / ar rėmėjų suteiktos paramos

 

finansinę išraišką Eur

 

 

 

 

Patvirtiname, kad projektui vykdyti skirtos lėšos ____Eur panaudotos pagal paskirtį nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono  savivaldybės biudžeto lėšomis išlaidų sąmatoje prie (data) sutarties Nr.____ nurodytoms išlaidoms padengti. Nepanaudotos lėšos____Eur grąžintos į Joniškio rajono savivaldybės sąskaitą.

(Grąžinimo dokumento data ir Nr.) Išlaidų sumos atitinka išlaidas patvirtinančius dokumentus, nurodytus Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąraše.

Visos Joniškio rajono savivaldybės skirtos lėšos panaudotos projekto tikslui pasiekti. Lėšos panaudotos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

(Nurodyti viešųjų pirkimų būdus, apimtis ir pan., taikytus perkant prekes ar paslaugas)

 

Projekto vykdytojo vadovas                      (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

Projekto vykdytojo finansininkas (Parašas) (Vardas ir pavardė)

 

(Ataskaitą užpildžiusio asmens parašas)

 

(Vardas ir pavardė, tel., el. paštas)

 

(Data)

 

________________________