LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-286 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 22 d. Nr. 3D-272

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 7.1 ir 8.2 papunkčiais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ 1 punktu,“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisykles:

2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. balandžio 5 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/1017, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2220, 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 26 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/73, 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/2306, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ ir atsižvelgiant į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės).“

2.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. ekologinė gamyba (toliau – ekologinis ūkininkavimas) – Reglamento (ES) Nr. 2018/848 3 straipsnio 1 punkto reikalavimus atitinkančių gamybos metodų naudojimas, įskaitant 10 straipsnyje nurodytą perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpį, visais gamybos, paruošimo ir platinimo etapais;

3.2. ekologinės gamybos įsipareigojimų ar jų dalies perdavimas – vieno ekologinės gamybos veiklos vykdytojo įsipareigojimų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos  priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ ar jų dalies perleidimas kitam veiklos vykdytojui;

3.3. ekologinės gamybos kontrolės institucija (toliau – kontrolės institucija) – ekologiškų produktų kontrolės institucija, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 4 punkte, arba institucija, Komisijos arba Komisijos pripažintos trečiosios valstybės paskirta vykdyti ekologiškų produktų ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų importo į Europos Sąjungą kontrolę trečiosiose valstybėse;

3.4. ilgalaikė sankcija – pagal paramos paraiškoje deklaruoto ploto ir faktiškai nustatyto remiamo ploto skirtumą apskaičiuojamas paramos dydžio sumažinimas, papildantis einamaisiais kalendoriniais metais pareiškėjui taikomą sankciją. Ši sankcija gali būti pradėta išskaičiuoti iš paramos kalendoriniais pažeidimo nustatymo metais, tačiau negali būti išskaičiuojama ilgiau nei trejus kalendorinius metus po pažeidimo nustatymo metų;

3.5. kontrolinis žemės sklypas (toliau – KŽS) – natūralių gamtinių ir dirbtinių objektų (upių vagų, miško masyvų, kelių, pastatų ir pan.) ribojamas ar istorines žemės naudojimo ribas turintis vientisas žemės plotas, kuriam būdingos tam tikros gamtinės savybės, vyraujantis dangos tipas, ūkinio naudojimo ypatumai ir kuriam suteiktas unikalus atpažinties kodas kontrolinių žemės sklypų duomenų bazėje (toliau – KŽS_DR5LT). Šio sklypo plotas naudojamas pareiškėjų deklaruotų laukų plotams kontroliuoti (KŽS visų pareiškėjų deklaruotų laukų plotų suma lyginama su minėto sklypo tinkamu paramai skirti plotu);

3.6. neteisingas deklaravimas – didesnio žemės ūkio naudmenų ar kito ploto, negu pareiškėjas valdo, ir (arba) didesnio ploto, negu jame užsiima žemės ūkio veikla, deklaravimas;

3.7. nuotolinė patikra – žemės ūkio naudmenų ar kitų laukų plotų patikra, atliekama pagal palydovinę arba aerofotografinę nuotrauką;

3.8. pareiškėjo ar paramos gavėjo duomenų ir dokumentų patikra (toliau – patikra) – fizinis ir (arba) administracinis pareiškėjo ar paramos gavėjo pateiktų duomenų ir dokumentų tikrinimas;

3.9. perėjimas prie ekologinės gamybos (toliau – perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo) – neekologinės gamybos pakeitimas ekologine gamyba per nustatytą laikotarpį, kuriuo taikomos  Reglamento (ES) Nr. 2018/848 nuostatos dėl ekologinės gamybos;

3.10. Žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo informacinė sistema (toliau – ŽŪMPSIS) – ekologiškų, perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagaminamų produktų gamybos subjektų registravimo, duomenų apie šios gamybos sertifikavimą rinkimo, kaupimo, apdorojimo, sisteminimo, saugojimo, administravimo ir jų bei ŽŪMPSIS dokumentų teikimo pagal poreikį fiziniams ir (arba) juridiniams asmenims sistema;

3.11. žemės ūkio naudmenos (toliau – naudmenos) – dirbamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos, naudojamos arba tinkamos naudoti žemės ūkio augalams auginti;

3.12. žemės ūkio paskirties žemės plotas – žemės plotas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 4 straipsnio 1 dalies e punkte;

3.13. žemės ūkio valda – žemės ūkio veiklos ar alternatyviosios veiklos subjekto plėtojamos žemės ūkio veiklos ir (ar) alternatyviosios veiklos gamybos vienetų visuma, susijusi bendrais teisiniais, technologiniais ir ekonominiais santykiais;

3.14. žemės ūkio valdos ar jos dalies perdavimas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų ir kitų šio registro administravimą reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka atliekamas žemės ūkio valdai priklausančių objektų ar jų dalies nuosavybės teisės ar naudojimo teisės perdavimas nuomos, panaudos ar kitais pagrindais kitam žemės ūkio veiklos subjektui, paliekant tą patį unikalų valdos atpažinties kodą;

3.15. kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme, Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse ir kituose teisės aktuose.“

2.3. Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1. tyčia dalyti valdą siekiant gauti didesnę paramos sumą. Tyčiniu valdos dalijimu laikomi atvejai, kai nustačius valdos dalijimą ir Agentūrai paprašius, pareiškėjai Agentūros nustatyta tvarka nepateikia per pranešime nurodytą terminą prašomų įrodymo dokumentų. Valdos dalijimas tikrinamas antraisiais įsipareigojimų metais.“

2.4. Pripažįstu netekusiu galios 11.3 papunktį.

2.5. Pakeičiu 22.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.1. laikytis įsipareigojimų pagal Priemonę nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutiniųjų įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos. Įsipareigojimų laikotarpio trukmė pareiškėjams, pirmą kartą teikiantiems paraiškas 2021–2022 m. laikotarpiu,  – 2 metai;“.

2.6. Pakeičiu 22.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.3 laikytis Reglamento (ES) Nr. 2018/848 reikalavimų ir Ekologinės gamybos taisyklių, pavirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinės gamybos taisyklių patvirtinimo“, ne trumpiau kaip prisiimtų įsipareigojimų laikotarpį;“.

2.7. Pakeičiu 22.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.4. įgyvendinantiesiems Priemonės veiklos sritį „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ taikyti ekologinės gamybos praktiką ir metodus 2 arba 3 metų laikotarpiu. Paramos teikimo pagal šią Priemonės veiklos sritį terminas priklauso nuo auginamų augalų. Jei lauke auginamos vienmetės kultūros arba daugiametės žolės, didžiausias galimas terminas yra 2 metai, jei lauke auginamos daugiametės kultūros – 3 metai. Tais atvejais, kai kontrolės institucija laukui nustato trumpesnius pereinamojo laikotarpio baigties terminus ir tai patvirtina išduodama sertifikatą, taikomas trumpesnis šios Priemonės veiklos srities įgyvendinimo terminas ir mokamos pagal veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ nustatytos išmokos. Pasibaigus didžiausiam galimam terminui pagal Priemonės veiklos sritį „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ už šį lauką mokamos pagal Priemonės veiklos sritį „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ nustatytos išmokos. Pasibaigus įsipareigojimų pagal Priemonės veiklos sritį „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ laikotarpiui, pareiškėjas turi vykdyti tęstinę veiklą pagal Priemonės veiklos sritį „Parama ekologiniam ūkininkavimui“. Bendras įsipareigojimų laikotarpis yra 2 metai pagal Priemonės veiklas „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ ir „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, nustatytas šių taisyklių 22.1 papunktyje. Tais atvejais, kai kontrolės institucija praėjusiais metais laukui buvo nustačiusi ekologinio ūkininkavimo statusą, o einamaisiais metais perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo, už šį lauką mokamos pagal Priemonės veiklos sritį „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ nustatytos išmokos;“.

2.8. Papildau 22.17 papunkčiu:

22.17. užtikrinti, kad laukuose, soduose ir uogynuose auginami žemės ūkio augalai dominuotų / vyrautų, laikantis Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių II, III skyriuose nustatytų reikalavimų.“

2.9. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Paramos gavėjams, įgyvendinantiems Priemonę, parama už sertifikuotas daugiametes žoles (tinkami augalai šiai pasėlių grupei nurodyti šių taisyklių 2 priede) mokama tik laikantiesiems sertifikuotus gyvulius, nurodytus šių taisyklių 1 priede. Vienam sertifikuotam pagal Reglamento (ES) Nr. 2018/848 ir Ekologinės gamybos taisyklių reikalavimus sutartiniam gyvuliui (toliau – SG) vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, turi tekti ne daugiau kaip 2 ha, kitose teritorijose – ne daugiau kaip 1,5 ha. Tais atvejais, kai pareiškėjai, teikdami paramos paraišką, prašo paramos už daugiametes žoles, tačiau šiam plotui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, išmoka mokama tik už tą daugiamečių žolių plotą, kuriam tenka šiame punkte nustatytas SG skaičius:

23.1. jei pareiškėjas prašo paramos už sertifikuotą daugiamečių žolių plotą pagal abi Priemonės veiklas, o daugiamečių žolių hektarui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, pirmiausia parama skiriama už daugiametes žoles pagal Priemonės veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“. Jei dalis pareiškėjo laukų, kuriuose deklaruojamos daugiametės žolės, patenka į vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, o atitinkančių pagal paramos taisykles hektarui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, pirmiausia parama skiriama už daugiametes žoles, patenkančias į vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių;

23.2. skaičiuojant SG, imami ŽŪMPSIS nurodyti tų metų, už kuriuos skaičiuojama parama, duomenys apie valdytojo ir (ar) partnerio vardu sertifikuotus gyvūnus. Įsipareigojimų laikotarpiu, nustatant ploto priskyrimą prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, vadovaujamasi Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu  Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedu.“

2.10. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Parama už javus pašarams (tinkami šios pasėlių grupės augalai nurodyti 2 priedo III skyriuje) mokama tik už sertifikuotą javų pašarams plotą, kurio ne daugiau kaip 1 ha tenka vienam SG (galvijų, kiaulių ir (arba) paukščių), nurodytam šių taisyklių 1 priede ir sertifikuotam pagal Reglamento (ES) Nr. 2018/848  ir Ekologinės gamybos taisyklių reikalavimus. Jei pareiškėjas prašo paramos už sertifikuotą javų pašarams plotą pagal abi šios Priemonės veiklas, o šių plotų hektarui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, pirmiausia parama skiriama už javus pašarams pagal Priemonės veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“. Tais atvejais, kai pareiškėjai paramos paraiškoje prašo paramos už sertifikuotą javų pašarams plotą, tačiau šiam plotui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, išmoka už deklaruotą javų pašarams plotą, kuriam neteko šiame punkte nustatyto SG, mokama kaip už javus (tinkami šios pasėlių grupės augalai nurodyti 2 priedo II skyriuje).

Skaičiuojant SG imami ŽŪMPSIS nurodyti tų metų, už kuriuos skaičiuojama parama, duomenys apie valdytojo ir (ar) partnerio vardu sertifikuotus gyvūnus.

2.11. Pakeičiu 27 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

27. Kompensacinė išmoka už javus ir (arba) daugiametes žoles sėklai (tinkami šios pasėlių grupės augalai nurodyti šių taisyklių 2 priede) mokama pareiškėjams, kurie yra įtraukti į atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą arba yra pasirašę augalų dauginamosios medžiagos auginimo ir supirkimo sutartis su dauginamosios medžiagos tiekėjais ir turi sėklinio pasėlio javams ir (arba) daugiametėms žolėms sėklai (už kurias prašo paramos) pasėlio aprobavimo aktą, išduotą VATŽŪM. Pareiškėjai, norintys gauti paramą pagal priemonę už miglines (varpines), daugiametes žoles, auginamas sėklai, paraiškoje tokius laukus turi deklaruoti kodais GPŽ ir GPA pažymint požymį „ESĖ“. Taip pat į šią kompensacinę išmoką pretenduojantys pareiškėjai:“.

2.12. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Pareiškėjai, deklaruodami tuos pačius plotus, gali dalyvauti įgyvendinant šias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones: „Su „NATURA 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“ ir „Ekologinis ūkininkavimas“.“

2.13. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Ekologinės gamybos taisyklių reikalavimų tinkamo laikymosi tinkamą kontrolę ir sertifikavimą vykdo ekologinę žemės ūkio ir maisto produktų gamybą sertifikuojanti žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta kontrolės institucija.

2.14. Papildau 451 punktu:

451. Agentūra siekdama įsitikinti, kad deklaruotuose plotuose žemės ūkio augalai dominuoja, atlieka patikras šiuose plotuose bei įvertina, ar numatyti žemės ūkio augalai vyrauja visame deklaruotame plote. Jeigu yra nustatoma neatitikčių, išmatuojamas ir įvertinamas (sumuojamas) bendras neatitikčių plotas, vadovaujantis  Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių nuostatomis;“.

2.15. Papildau 452 punktu:

452. soduose ir uogynuose į tinkamą paramai plotą, matuojant nuo eilių vidurio, gali būti įtraukti tokie pievų plotai, kurių plotis tarp eilių soduose – iki 8 metrų, o uogynuose – iki 5 metrų, bei kurių plotis nuo kraštinės eilės iki sodo ribos – iki 8 metrų (iki 12 metrų galulaukėse), o iki uogyno ribos – iki 5 metrų (iki 8 metrų galulaukėse).“

2.16. Pripažįstu netekusiu galios 481 punktą.

2.17. Pakeičiu 49.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

49.1. viršijus Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas 2022 m. pateiktoms paraiškoms, papildomas paramos paraiškų vertinimas atliekamas reitinguojant. Reitingavimas taikomas tik 2022 m. naujai deklaruotiems plotams, kurie 2021 m. nebuvo sertifikuoti VšĮ „Ekoagros“. Pirmenybė gauti paramą teikiama pareiškėjams, deklaruojantiems mažiausią naują pagal Priemonę plotą (didėjimo linkme), už kurį 2021 m. nebuvo prašyta paramos.“

2.18. Pakeičiu 49.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

49.2. Agentūra, atlikusi 2022 m. pareiškėjų paraiškose deklaruoto ploto reitingavimą, per 20 darbo dienų informuoja pareiškėjus, kad vertinant jų paraiškas bei apskaičiuojant paramą pagal Priemonę bus taikomas reitingavimas.“

2.19. Pakeičiu 53.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

53.12. kai kontrolės institucija pirmą kartą nustato, jog laukuose buvo panaudoti neleistini ekologinėje gamyboje augalų apsaugos produktai, apskaičiuota paramos pagal Priemonę suma sumažinama 25 proc., antrą kartą – 50 proc.“

2.20. Pripažįstu netekusiu galios 53.13 papunktį.

2.21. Pakeičiu 53.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

53.14. kai kontrolės institucija nustato mažareikšmę neatitiktį dėl sertifikuojamoje produkcijoje randamų neleistinų ekologinėje gamyboje naudoti sintetinių cheminių medžiagų, kurios naudojamos sandėliavimo, pervežimo ar kitoje ekologinės gamybos infrastruktūroje, antrą ir daugiau kartų per paramos laikotarpį – apskaičiuota paramos pagal Priemonę suma sumažinama 3 proc.“

2.22. Pakeičiu 54.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

54.3. kai kontrolės institucija nustato, jog laukuose buvo naudojami genetiškai modifikuoti pasėliai, parama pirmą kartą pažeidus reikalavimą pagal Priemonę pažeidimo nustatymo metais neskiriama;“.

2.23. Pakeičiu 54.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

54.5. jeigu nustatoma, kad laukuose, soduose, uogynuose auginami žemės ūkio augalai nedominuoja / nevyrauja ar neauginami žemės ūkio augalai, derliaus nėra, derlius labai mažas, arba kontrolės institucija fiksuoja pažeidimus, susijusius su bendros dirvožemio būklės gerinimu, antrus metus iš eilės, nustato, jog pažeidžiami ekologinėje gamyboje dauginamajai medžiagai keliami reikalavimai, parama einamaisiais metais už šiuos laukus neskiriama. Neatitikimu nelaikoma, kai užauginto derliaus nėra, tačiau matomi gyvi, nenudžiūvę vaismedžiai, jauni sodinukai, kurie tame pačiame lauke deklaruojami ne trumpiau nei 3 m. Sankcijos netaikomos, jei nustatytų reikalavimų ir apribojimų nesilaikoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure) bei išimtinių aplinkybių atvejų, jei pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas per 15 darbo dienų nuo tada, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie šią aplinkybę, raštu informavo ir pateikė tai įrodančius dokumentus Agentūrai. Išnykus nenugalimos jėgos aplinkybėms, pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai privalo toliau laikytis prisiimtų įsipareigojimų ir (arba) teisės aktuose nustatytų reikalavimų.“

2.24. Pakeičiu 54.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

54.16. kai nustatoma, kad laukai buvo užteršti ekologinėje gamyboje neleidžiamais naudoti produktais ar medžiagomis bei kontrolės institucija dėl šios priežasties skiria ilgesnį perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpį nei nurodytas Reglamento (ES) Nr. 2018/848 II priedo I dalies 1.7.1 punkte, arba naują perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpį,  parama už šiuos laukus neskiriama ir prisiimti įsipareigojimai pagal Priemonės veiklą pareiškėjo pageidavimu šiems laukams gali nutrūkti, tačiau tokiu atveju jam netaikomos taisyklių 53.1 papunktyje numatytos ilgalaikės sankcijos dėl ploto sumažėjimo. Pareiškėjas, gavęs pranešimą apie pratęstą ar skirtą naują perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpį, privalo per 30 darbo dienų nuo pranešimo gavimo iš kontrolės institucijos datos informuoti Agentūrą apie savo sprendimą. Jei pareiškėjas nusprendžia deklaruodamas tokius laukus toliau dalyvauti įgyvendinant Priemonę, parama už šiuos laukus nemokama iki tol, kol atgaunamas buvęs sertifikavimo statusas.“

2.25. Pakeičiu 74 punktą ir jį išdėstau taip:

74. Už Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimų laikymosi tinkamą kontrolę ir sertifikavimą atsako ekologinę žemės ūkio ir maisto produktų gamybą sertifikuojanti žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta kontrolės institucija.“

2.26. Pakeičiu 2 priedo VI skyrių ir jį išdėstau taip:

VI. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ SODUS

 

1. Kriaušės

2. Obelys

3. Slyvos

4. Trešnės

5. Vyšnios

6. Mišrieji sodai (iš 1–5 punktuose nurodytų vaismedžių)“.

2.27. Pakeičiu 3 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1.

Tos pačios rūšies javai (išskyrus kmynus ir žieminius javus) tame pačiame lauke gali būti auginami ne ilgiau kaip 1 m. iš eilės.

5 proc. pagal veiklas „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ arba „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ apskaičiuoto išmokų dydžio.“

 

2.28. Pripažįstu netekusiu galios 3 priedo 8 punktą.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Kęstutis Navickas