AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBIŲ NE NARIŲ AUDITORIŲ IR VALSTYBIŲ NE NARIŲ AUDITO ĮMONIŲ ĮRAŠYMO Į AUDITORIŲ IR AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠUS, ATLIKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO KOKYBĖS tikRinimo, TYRIMŲ

IR nurodymų ar poveikio priemonių SKYRIMO

TVARKos aprašo PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 13 d. Nr. V3-13

Vilnius  

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi ir 29 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į Audito priežiūros komiteto elektroninio balsavimo, vykusio iki 2017 m. vasario 28 d., metu pateiktą nuomonę, įformintą 2017 m. kovo 2 d. Audito priežiūros komiteto elektroninio balsavimo protokolo nutarimu A1-5.5, ir į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. kovo 8 d. raštą Nr. ((6.3-03)-5K-1704845, 5K-1704738 ir 5K-1705080))-6K-1701879 „Dėl Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektų derinimo“,

t v i r t i n u  Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

 

Direktorius

 

Audrius Linartas

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2017-03-08 raštu Nr. ((6.3-03)-5K-1704845,

5K-1704738 ir 5K-1705080))-6K-1701879

 


PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo

valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 13 d.

įsakymu Nr. V3-13

 

 

VALSTYBIŲ NE NARIŲ AUDITORIŲ IR VALSTYBIŲ NE NARIŲ AUDITO ĮMONIŲ ĮRAŠYMO Į AUDITORIŲ IR AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠUS, ATLIKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO KOKYBĖS tikRinimo, TYRIMŲ IR nurodymų ar poveikio priemonių SKYRIMO

TVARKos aprašas

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato valstybių ne narių auditorių (toliau – auditorius) ir valstybių ne narių audito įmonių (toliau – audito įmonė), atlikusių valstybėse ne narėse registruotų įmonių, kurių vertybiniai popieriai viešai siūlomi arba įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, finansinių ataskaitų ir (arba) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo ir nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo tvarką.

2. Šis Tvarkos aprašas netaikomas auditoriui ir audito įmonei, kurie atliko auditą įmonės, registruotos valstybėje ne narėje, leidžiančioje tik skolos vertybinius popierius, kuriais nuo 2010 m. gruodžio 31 d. prekiaujama reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, ir kurių vieno vieneto nominali vertė yra ne mažesnė kaip 100 tūkstančių eurų.

3. Šis Tvarkos aprašas parengtas vykdant Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo (toliau – Įstatymas) 27 straipsnio 1 dalies, 29 straipsnio 1 dalies, 45 straipsnio 6 dalies, 48 straipsnio 5 dalies ir 56 straipsnio 7 dalies reikalavimus.

4. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos Įstatyme.

 

II skyrius

AUDITORIŲ IR AUDITO ĮMONIŲ ĮRAŠYMAS Į AUDITORIŲ IR AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠUS

 

5. Prieš valstybėje ne narėje registruotai įmonei ketinant kreiptis teisės aktų nustatyta tvarka dėl savo vertybinių popierių prekybos reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, tos įmonės finansinių ataskaitų auditą ir (arba) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą atlikęs auditorius ir (arba) audito įmonė raštu kreipiasi į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) dėl jų įrašymo į auditorių ir (arba) audito įmonių sąrašą ir:

5.1.  Auditorius ir (arba) audito įmonė, registruoti valstybėse ne narėse, kurių audito viešosios priežiūros, atlikto audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir drausminių nuobaudų sistemos Europos Komisijos sprendimu pripažintos lygiavertėmis ir kurioms suteiktas pereinamasis laikotarpis, pateikia užpildytas šio Tvarkos aprašo 1-3 prieduose esančias formas.

5.2.  Auditorius ir (arba) audito įmonė, registruoti valstybėse ne narėse, kurių audito viešosios priežiūros, atlikto audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir drausminių nuobaudų sistemos Europos Komisijos sprendimu nėra pripažintos lygiavertėmis ir kurioms nėra suteiktas pereinamasis laikotarpis, pateikia užpildytas šio Tvarkos aprašo 3-10 prieduose esančias formas.

6. Auditoriai ir (arba) audito įmonės, besikreipiantys į Tarnybą dėl jų įrašymo į auditorių ir (arba) audito įmonių sąrašą, pateikia Tarnybai lietuvių ir originalo kalbomis tokią informaciją:

6.1. Auditoriaus vardą, pavardę, adresą ir (arba) audito įmonės pavadinimą, buveinės adresą ir informaciją apie jos teisinę formą.

6.2. Valstybės ne narės kompetentingos institucijos, kuri auditoriui ir (arba) audito įmonei suteikė teisę atlikti auditą, pavadinimą, buveinės adresą, jos išduotus teisės atlikti auditą įrodymo dokumentus (jų kopijas), taip pat dokumentus (jų kopijas), kuriais įrodoma, kad tokia teisė nėra panaikinta ar apribota, ir, jeigu buvo suteiktas, registracijos numerį.

6.3. Valstybės narės kompetentingos institucijos, kuri įtraukė auditorių ir (arba) audito įmonę į valstybės narės auditorių ir (arba) valstybės narės audito įmonių sąrašą, pavadinimą, buveinės adresą ir, jeigu buvo suteiktas, registracijos numerį.

6.4. Valstybės narės kompetentingos institucijos, kuri auditoriui suteikė valstybės narės auditoriaus vardą ir (arba) audito įmonę užregistravo kaip valstybės narės audito įmonę, pavadinimą, buveinės adresą ir, jeigu buvo suteiktas, registracijos numerį.

6.5. Kai audito įmonė priklauso audito tinklui – audito tinklo aprašymą.

6.6. Kokie audito standartai ir nepriklausomumo reikalavimai buvo taikyti, atliekant auditą, nurodytą šio Tvarkos aprašo 5 punkte.

6.7. Audito įmonės vidaus kokybės kontrolės sistemos aprašymą, nurodant, kokiais standartais vadovaujantis veikia audito įmonės vidaus kokybės kontrolės sistema.

6.8. Paskutinį kartą atlikto auditoriaus arba audito įmonės atlikto audito kokybės tikrinimo arba atliktos analogiškos procedūros valstybėje ne narėje datą, informaciją apie šio tikrinimo rezultatus, kompetentingos institucijos, atlikusios audito kokybės tikrinimą, pavadinimą ir buveinės adresą.

6.9. Valstybėse ne narėse registruotų įmonių, kurių vertybiniais popieriais ketinama prekiauti reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, pavadinimus, buveinės adresus ir kitas valstybes nares, suteikusias valstybėje ne narėje registruotoms įmonėms leidimą prekiauti vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje.

7. Auditorius ir (arba) audito įmonė, registruoti valstybėse ne narėse, kurių atlikto audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir drausminių nuobaudų sistemos Europos Komisijos sprendimu nėra pripažintos lygiavertėmis ir kurioms nėra suteiktas pereinamasis laikotarpis, besikreipiantys į Tarnybą dėl jų įrašymo į auditorių ir (arba) audito įmonių sąrašą, be šio Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytos informacijos, Tarnybai lietuvių ir originalo kalbomis pateikia:

7.1. Informaciją apie auditorių, atsakingų už auditorių išvadas dėl valstybėje ne narėje registruotų įmonių, kurių vertybiniais popieriais numatoma prekiauti reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, finansinių ataskaitų ir (arba) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, kvalifikaciją.

7.2. Administravimo ir (arba) valdymo organo narių vardus, pavardes ir informaciją apie jų kvalifikaciją.

7.3. Informaciją apie skaidrumo pranešimą.

7.4. Patvirtinimą dėl auditoriaus ir audito įmonės nepriekaištingos reputacijos.

8. Tarnyba, gavusi iš auditoriaus ir (arba) audito įmonės šio Tvarkos aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytą informaciją, per 5 darbo dienas:

8.1. Priima sprendimą dėl auditoriaus ir (arba) audito įmonės, registruotos valstybėse ne narėse, kurių atlikto audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir drausminių nuobaudų sistemos Europos Komisijos sprendimu pripažintos lygiavertėmis ir kurioms suteiktas pereinamasis laikotarpis, įrašymo į auditorių ir (arba) audito įmonių sąrašą ir apie tai informuoja Lietuvos auditorių rūmus.

8.2. Įsitikinusi, kad šio Tvarkos aprašo 6 ir 7 punktuose pateikta informacija yra teisinga, priima sprendimą dėl kitų nei šios tvarkos 8.1 punkte nurodytų auditorių ir (arba) audito įmonių įrašymo į auditorių ir (arba) audito įmonių sąrašą ir apie tai informuoja Lietuvos auditorių rūmus.

8.3 Priima sprendimą kreiptis į auditorių ir (arba) audito įmonę arba kompetentingą instituciją dėl trūkstamos informacijos pateikimo.

9. Auditoriai auditorių sąraše įrašomi atskirame skyriuje „Valstybių ne narių auditoriai“. Audito įmonės audito įmonių sąraše įrašomos atskirame skyriuje „Valstybių ne narių audito įmonės“.

10. Auditorius ir audito įmonė turi pranešti Lietuvos auditorių rūmams apie šio Tvarkos aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytos informacijos pasikeitimus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos pasikeitimo dienos.

 

III SKYRIUS

AUDITORIŲ IR AUDITO ĮMONIŲ ATLIKTO finansinių ataskaitų AUDITO KOKYBĖS tikrinimai, TYRIMAI ir DRAUSMINIŲ NUOBAUDŲ SKYRIMAS

 

11. Į auditorių sąrašą ir audito įmonių sąrašą įtrauktų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės tikrinimas ir tyrimas atliekami tiek, kiek atliktas auditas susijęs su dėl valstybėje ne narėje registruotos įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos Respublikos vertybinių popierių reguliuojamoje rinkoje, teisės aktų nustatyta tvarka pateiktomis finansinėmis ataskaitomis arba konsoliduotosiomis ataskaitomis.

12. Šio Tvarkos aprašo 11 punkte nurodyto atlikto audito kokybės tikrinimas atliekamas vadovaujantis Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo atlikimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

13. Šio Tvarkos aprašo 11 punkte nurodyto atlikto audito kokybės tyrimas atliekamas vadovaujantis Finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo atlikimo, juos atliekančių darbuotojų parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

14. Auditoriams ir audito įmonėms nurodymai ir poveikio priemonės, kiek jos susijusios su šio Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytu atliktu auditu, skiriamos vadovaujantis Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo atlikimo tvarkos aprašo ir Finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo atlikimo, juos atliekančių darbuotojų parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

 

IV SKYRIUS

AUDITORIŲ IR AUDITO ĮMONIŲ IŠBRAUKIMAS IŠ AUDITORIŲ IR AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠŲ

 

15. Tarnybos sprendimu auditorių ir (arba) audito įmonę iš auditorių ir (arba) audito įmonių sąrašo išbraukia Lietuvos auditorių rūmai šiais atvejais:

15.1. Auditoriui ir (arba) audito įmonei pateikus rašytinį prašymą Tarnybai.

15.2. Valstybės ne narės kompetentingai institucijai, kuri auditoriui ir (arba) audito įmonei suteikė teisę atlikti auditą, priėmus sprendimą tokią teisę panaikinti.

15.3. Auditoriui arba audito įmonei šio Tvarkos aprašo 10 punkte nustatyta tvarka nepranešus Lietuvos auditorių rūmams apie šio Tvarkos aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytos informacijos pasikeitimus.

15.4. Auditoriui ir (arba) audito įmonei nesudarius sąlygų atlikti šio Tvarkos aprašo 12 punkte nurodyto atlikto audito kokybės tikrinimo ar 13 punkte nurodyto atlikto audito kokybės tyrimo.

16. Tarnyba priimdama sprendimą šio Tvarkos aprašo 15.4 punkte nurodytais atvejais vadovaujasi Auditoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos apraše ir Audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

 

_________________


Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių

audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių

sąrašus, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės

tikrinimo, tyrimų ir nurodymų ar poveikio priemonių

skyrimo tvarkos aprašo 1 priedas

 

Prašymo dėl auditorių ir audito įmonių registracijos forma (taikoma, kai audito viešosios priežiūros, atlikto audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir drausminių nuobaudų sistemos Europos Komisijos sprendimu pripažintos lygiavertėmis)

 

Informacija teikiama pagal 1.1 – 1.10, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.9 ir 4.1 punktus bus elektronine forma saugoma registre ir prieinama visuomenei.

 

 

1.0       [Pareiškėjo vardas ir pavardė ar pavadinimas, kontaktiniai duomenys]

 

 

1.1       [Pateikiamas auditoriaus vardas ir pavardė ar audito įmonės  pavadinimas. Šioje formoje „pareiškėju“ vadinamas auditorius ar audito įmonė.] ___________________

 

 

1.2       [Pareiškėjo teisinė forma] ___________________

 

 

 

1.3       [Pareiškėjo buveinės šalis:] ___________________

 

 

 

1.4       [Gatvė] ___________________

 

1.5       [Miestas] ___________________

 

1.6       [Pašto kodas] ___________________

 

1.7       [Telefono numeris, įskaitant šalies ir miesto kodą] + ___________________

 

1.8       [Fakso numeris, įskaitant šalies ir miesto kodą] + ___________________

 

1.9       [Elektroninio pašto adresas] ___________________

 

1.10     [Interneto svetainės adresas] __________________

 

 

[Pagrindinis kontaktinis asmuo šiai registracijai:]

 

1.11     [Pagrindinio kontaktinio asmens pavardė] ___________________

 

1.12     [Pagrindinio kontaktinio asmens vardas] ___________________

 

1.13     [Gatvė] ___________________

 

1.14     [Miestas] ___________________

 

1.15     [Pašto kodas] ___________________

 

1.16     [Telefono numeris, įskaitant šalies ir miesto kodą] + ___________________

 

1.17     [Fakso numeris, įskaitant šalies ir miesto kodą] + ___________________

 

1.18     [Pagrindinio kontaktinio asmens elektroninio pašto adresas] ___________________

 

 

2.0       [Narystė audito tinkle]

 

 

2.1       [Ar pareiškėjas priklauso audito tinklui?]

 

Taip                 Ne ( jei ne, toliau pildomas 3.0)

 

2.2       [Audito tinklo pavadinimas] ___________________

2.3       [Pridedamas priedas, kuriame pateikiamas audito tinklo apibūdinimas, apimantis bent jau jo organizacinę struktūrą arba pateikiama nuoroda į interneto svetainę, kurioje yra audito tinklo apibūdinimas.] ___________________

 

3.0       [Pareiškėjo registracija buveinės šalyje]

 

 

3.1       [Ar pareiškėjas užregistruotas kaip auditorius ar audito įmonė jo buveinės šalyje?]

 

Taip                 Ne ( jei ne, toliau pildomas 4.0)

 

3.2       [Kompetentingos valdžios įstaigos/institucijos, atsakingos už šią registraciją, pavadinimas]             ___________________

3.3       [Gatvė] ___________________

3.4       [Miestas] ___________________

3.5       [Pašto kodas] ___________________

3.6       [Šalis] ___________________

3.7       [Telefono numeris, įskaitant šalies ir miesto kodą] + ___________________

3.8       [Fakso numeris, įskaitant šalies ir miesto kodą] + ___________________

3.9       [Pareiškėjo registracijos numeris, jei taikoma] ___________________

 

4.0       [Kitos registracijos kaip auditoriaus ar audito įmonės kitoje valstybėje Europos Sąjungos narėje ar Europos Ekonominėje Erdvėje]

 

4.1       [Ar pareiškėjas buvo užregistruotas kaip auditorius ar audito įmonė kitoje valstybėje ES narėje ar EEE?]

 

Taip                 Ne ( jei ne, toliau pildomas 4.2)

 

[Išvardinamos visos registracijos (pildomas Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo tvarkos aprašo 2 priedas]

 

4.2       [Ar nagrinėjamas pareiškėjo prašymas įregistruoti kaip auditorių ar audito įmonę kitoje valstybėje ES narėje ar EEE?]

 

Taip                 Ne ( jei ne, toliau pildomas 5.0)

 

5.0       [Vidaus kokybės kontrolės sistema]

 

5.1       [Pridedamas priedas, kuriame pateikiamas pareiškėjo vidaus kokybės kontrolės sistemos apibūdinimas (t.y. nurodoma, ar sistema sukurta pagal 1 Tarptautinį kokybės kontrolės standartą („1 TKKS“) ar panašias nuostatas.]

 

6.0       [Išorės kokybės užtikrinimo peržiūros]

 

6.1       [Ar buvo atlikta pareiškėjo išorės kokybės užtikrinimo peržiūra?]

 

Taip                 Ne ( jei ne, toliau pildomas 7.0)

 

6.2       [Kompetentingos įstaigos/institucijos, atsakingos už išorės kokybės užtikrinimo peržiūrą, pavadinimas] ______________________

6.3       [Gatvė] ___________________

6.4       [Miestas] ___________________

6.5       [Pašto kodas] ___________________

6.6       [Šalis] ___________________

6.7       [Telefono numeris, įskaitant šalies ir miesto kodą] + ___________________

6.8       [Fakso numeris, įskaitant šalies ir miesto kodą] + ___________________

6.9       [Nurodoma paskutinį kartą atliktos išorės kokybės užtikrinimo peržiūros pabaigos data] ___________________

6.10     [Pridedamas priedas, kuriame pateikiama reikalinga informacija apie išorės kokybės užtikrinimo peržiūros rezultatus.]

 

7.0       [Audito klientai pagal Direktyvos 2006/43/EB 45 straipsnio 1 dalį]

 

7.1       [Išvardinami visi su registracija susiję audito klientai, užpildant Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo tvarkos aprašo 3 priedą]

 

8.0       [Audito standartai ir nepriklausomumo reikalavimai]

 

8.1       [Nurodyti, kokius audito standartus pareiškėjas taikys atlikdamas įmonių, išvardintų 7.0 punkte, finansinių ataskaitų auditą; pakanka pateikti nuorodą į susijusią tvarką.] ___________________

 

8.2       [Nurodyti, kokius nepriklausomumo reikalavimus pareiškėjas taikys atlikdamas įmonių, išvardintų 7.0 punkte, finansinių ataskaitų auditą; pakanka pateikti nuorodą į susijusią tvarką.] ___________________

 

 

_______________                      ___________________________________________________

[data]                                  [pareiškėjo valdymo ar administracijos organo dalyvio parašas]

 

___________________________


 

Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne

narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir

audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių

ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir

nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo

tvarkos aprašo 2 priedas

 

Registracija kaip auditoriaus ar audito įmonės kitoje valstybėje Europos Sąjungos narėje ar Europos Ekonominėje Erdvėje

 

 

Kompetentingos ES/EEE valdžios įstaigos/institucijos pavadinimas

 

Šalis

 

Registracijos statusas (nurodyti, kad „Užregistruota“, įskaitant registracijos numerį arba „Nagrinėjama“)

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________


Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne

narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir

audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių

ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir

nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo

tvarkos aprašo 3 priedas

 

 

Su registracija pagal Direktyvos 2006/43/EB 45 straipsnio 1 dalį susiję audito klientai

 

 

Kliento pavadinimas

 

Gatvė

 

Miestas

 

Pašto kodas

 

Šalis

 

Valstybės Europos Sąjungos narės, kurios suteikė leidimą prekiauti perleidžiamais vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________


Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne

narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir

audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių

ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir

nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo

tvarkos aprašo 4 priedas

 

Prašymo dėl auditoriaus ar audito įmonės  registracijos forma (taikoma, kai audito viešosios priežiūros, atlikto audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir drausminių nuobaudų sistemos Europos Komisijos sprendimu nėra pripažintos lygiavertėmis)

 

Informacija teikiama pagal 1.1 – 1.10, 2.1, 3.2, 4.1, 5.1, 6.1 ir 7.1 punktus bus elektronine forma saugoma registre ir prieinama visuomenei.

 

 

1.0 [Pareiškėjo pavadinimas, kontaktiniai duomenys]

 

 

1.1       [Pateikiamas auditoriaus vardas ir pavardė ar audito įmonės pavadinimas. Šioje formoje „pareiškėju“ vadinamas auditorius ar audito įmonė.] ___________________

 

 

1.2       [Pareiškėjo teisinė forma] ___________________

 

 

 

1.3 [Pareiškėjo buveinės šalis:] ___________________

 

 

 

1.4 [Gatvė] ___________________

 

1.5 [Miestas] ___________________

 

1.6 [Pašto kodas] ___________________

 

1.7 [Telefono numeris, įskaitant šalies ir miesto kodą] + ___________________

 

1.8 [Fakso numeris, įskaitant šalies ir miesto kodą] + ___________________

 

1.9 [Elektroninio pašto adresas] ___________________

 

1.10 [Interneto svetainės adresas] __________________

 

 

[Pagrindinis kontaktinis asmuo šiai registracijai:]

 

1.11 [Pagrindinio kontaktinio asmens pavardė] ___________________

 

1.12 [Pagrindinio kontaktinio asmens vardas] ___________________

 

1.13 [Gatvė] ___________________

 

1.14 [Miestas] ___________________

 

1.15 [Pašto kodas] ___________________

 

1.16 [Telefono numeris, įskaitant šalies ir miesto kodą] + ___________________

 

1.17 [Fakso numeris, įskaitant šalies ir miesto kodą] + ___________________

 

1.18 [Elektroninio pašto adresas] ___________________

 

 

 

2.0 [Atsakingi už audito išvadas biurai]

 

 

2.1 [Išvardinami visų biurų, kurie atsakingi už audito išvadų, susijusių su audito klientais pagal 9 punktą, pateikimą, kontaktiniai duomenys, pildomas Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo tvarkos aprašo 5 priedas]

 

 

3.0 Narystė audito tinkle]

 

 

3.1       [Ar pareiškėjas priklauso audito tinklui?]

 

Taip                 Ne ( jei ne, toliau pildomas 4.0)

 

 

3.2       [Audito tinklo pavadinimas] ___________________

 

3.3       [Pridedamas priedas, kuriame pateikiamas audito tinklo apibūdinimas, apimantis bent jau jo organizacinę struktūrą, sąrašą, kuriame pateikiami visų audito tinklo narių ir su pareiškėju susijusių įmonių pavadinimai ir kontaktiniai duomenys, arba pateikiama nuoroda į interneto svetainę, kurioje yra audito tinklo apibūdinimas.] ___________________

 

4.0       [Auditoriaus ar audito įmonės registracija už Europos Sąjungos ar už Europos Ekonominės Erdvės ribų ]

 

 

4.1       [Ar pareiškėjas užregistruotas kaip auditorius ar audito įmonė šalyje už ES/EEE ribų (įskaitant jo buveinės šalį)?]

 

Taip                 Ne ( jei ne, toliau pildomas 4.2)

 

[Išvardinamos visos registracijos, pildomas Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo tvarkos aprašo 6 priedas]

 

4.2       [Ar ankstesnis prašymas dėl registracijos buvo atmestas arba ankstesnė registracija buvo panaikinta bet kurioje jurisdikcijoje už  ES/EEE ribų?

 

Taip                 Ne ( jei ne, toliau pildomas 5.0)

 

 

5.0       [Kitos registracijos kaip auditoriaus ar audito įmonės kitoje valstybėje Europos Sąjungos narėje ar Europos Ekonominėje Erdvėje]

 

5.1       [Ar pareiškėjas buvo užregistruotas kaip auditorius ar audito įmonė kitoje valstybėje ES narėje ar EEE?]

 

Taip                 Ne ( jei ne, toliau pildomas 5.2)

 

[Išvardinamos visos registracijos, pildomas Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo tvarkos aprašo 7 priedas]

 

5.2       [Ar nagrinėjamas pareiškėjo prašymas dėl registracijos kitoje valstybėje ES/EEE narėje?

 

Taip                 Ne ( jei ne, toliau pildomas 6.0)

 

 

6.0       [Administracija ir vadovybė]

 

6.1       [Išvardinti vardus, pavardes, kontaktinius duomenis ir pateikti informaciją apie kiekvieno administravimo ir (ar) valdymo organo nario kvalifikaciją, pildomas Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo tvarkos aprašo 8 priedas]

 

6.2       Ar daugumos administracijos ir (ar) valdymo organo narių kvalifikacija atitinka lygiaverčius Direktyvos 2006/43/EB 6 – 10 straipsniuose nustatytiems reikalavimus?

 

Taip                 Ne

 

 

7.0       [Trečiųjų šalių auditoriai]

 

7.1       [Išvardinti auditorių vardus ir pavardes, kvalifikacijos ir registracijos duomenis, pildomas Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo tvarkos aprašo 9 priedas]

 

8.0       [Skaidrumo pranešimas]

 

8.1       [Ar pareiškėjas per paskutinius 12 mėnesių savo interneto svetainėje (kaip nustatyta 1.10 punkte) paskelbė metinį skaidrumo pranešimą, kuriame pateikta lygiavertė informacija pranešime, kurį ES audito įmonės turi parengti pagal Direktyvos 2006/43/EB 40 straipsnį, teikiamai informacijai?]

 

Taip ( jei taip, toliau pildomas 9.0)

Ne ( jei ne, toliau pildomas 8.2)

 

8.2       [Ar pareiškėjas savo interneto svetainėje (kaip nustatyta 1.10 punkte) skelbia metinį skaidrumo pranešimą, kuriame pateikiama lygiavertė informacija pranešime, kurį ES audito įmonės turi parengti pagal Direktyvos 2006/43/EB 40 straipsnį, teikiamai informacijai per tris mėnesius po einamųjų finansinių metų pabaigos ir, ar jį skelbia kiekvienais finansiniais metais, nuo jo įregistravimo auditoriumi ar audito įmone?]

 

Taip                 Ne

 

 

9.0       [Audito klientai pagal Direktyvos 2006/43/EB 45 straipsnio 1 dalį]

 

9.1       [Išvardinami visi su registracija susiję audito klientai, pildomas Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo tvarkos aprašo 3 priedas]

 

 

10.0     [Audito standartai ir nepriklausomumo reikalavimai]

 

10.1     [Nurodyti, kokius audito standartus pareiškėjas taikys atlikdamas įmonių, išvardintų 9.0 punkte, finansinių ataskaitų auditą; pakanka pateikti nuorodą į susijusią tvarką.]

 

10.2     [Nurodyti, kokius nepriklausomumo reikalavimus pareiškėjas taikys atlikdamas įmonių, išvardintų 9.0 punkte, finansinių ataskaitų auditą; pakanka pateikti nuorodą į susijusią tvarką.]

 

 

11.0     [Išorės kokybės užtikrinimo peržiūros – neprivaloma teikti informacija]

 

11.1     [Ar buvo atlikta pareiškėjo išorės kokybės užtikrinimo peržiūra?]

 

Taip                 Ne ( jei ne, toliau pildomas 12.0)

 

11.2     [Kompetentingos įstaigos/institucijos pavadinimas] ______________________

11.3     [Gatvė] ___________________

11.4     [Miestas] ___________________

11.5     [Pašto kodas] ___________________

11.6     [Šalis] ___________________

11.7     [Telefono numeris, įskaitant šalies ir miesto kodą] + ___________________

11.8     [Fakso numeris, įskaitant šalies ir miesto kodą] + ___________________

11.9     [Nurodoma paskutinį kartą atliktos išorės kokybės užtikrinimo peržiūros pabaigos data] ___________________

11.10   [Pridedamas priedas, kuriame pateikiama reikalinga informacija apie išorės kokybės užtikrinimo peržiūros rezultatus.]

 

12.0     [Nepriekaištinga reputacija]

 

12.1     [Ar pareiškėjas yra nepriekaištingos reputacijos? Vadovaujamasi Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo tvarkos aprašo 10 priede pateiktu patvirtinimu]

 

Taip                 Ne

 

 

 

 

_______________                      ___________________________________________________

[data]                                  [pareiškėjo valdymo ar administracijos organo dalyvio parašas]

 

 

 

____________________________

Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne

narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir

audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių

ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir

nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo

tvarkos aprašo 5 priedas

 

 

Atsakingi už audito išvadas biurai

 

 

 

Pavadinimas (jei skiriasi nuo pareiškėjo pavadinimo)

 

 

Gatvė

Miestas

Pašto kodas

Šalis

 

 

 

 

 

 

____________________________


Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne

narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir

audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių

ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir

nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo

tvarkos aprašo 6 priedas

 

Auditoriaus ar audito įmonės registracija už Europos Sąjungos ar už Europos Ekonominės Erdvės ribų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registracijos statusas (pildyti, jei taikoma)

Institucijos pavadinimas

Gatvė

Miestas

Pašto kodas

Šalis

Telefono numeris, įskaitant šalies ir miesto kodą

Fakso numeris, įskaitant šalies ir miesto kodą

„Užregistruota“, įskaitant registracijos numerį

Registracija buvo „Patvirtinta“, nurodant pranešimo datą

 

Prašymas dėl registracijos  „Nagrinėjamas“, nurodant prašymo pateikimo datą

 

Registracija buvo „Atmesta“, nurodant pranešimo datą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________


Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne

narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir

audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių

ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir

nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo

tvarkos aprašo 7 priedas

 

Registracija kaip auditoriaus ar audito įmonės kitoje valstybėje Europos Sąjungos narėje ar Europos Ekonominėje Erdvėje

 

 

 

 

 

 

Registracijos statusas (pildyti, jei taikoma)

ES/EEE valdžios institucijos pavadinimas

Šalis

Registracijos tipas („auditorius“ ar „audito įmonė“)

„Užregistruota“, nurodant registracijos numerį

 

 

Registracija buvo „Patvirtinta“, nurodant pranešimo datą

 

 

Prašymas dėl registracijos  „Nagrinėjamas“, nurodant prašymo pateikimo datą

Registracija buvo „Atmesta“, nurodant pranešimo datą

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________


Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne

narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir

audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių

ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir

nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo

tvarkos aprašo 8 priedas

 

Administracija ir vadovybė

 

 

Vardas

Pavardė

Gatvė (Darbovietės adresas)

Miestas (Darbovietės adresas)

Pašto kodas (Darbovietės adresas)

Šalis (Darbovietės adresas)

Auditoriaus kvalifikacija, jei taikoma

 

Ar auditoriaus kvalifikacija lygiavertė ES auditoriaus kvalifikacijai pagal Direktyvos 2006/43/EB 6 – 10 straipsnius?

 

Pavadinimas organo ar institucijos, patvirtinančios auditoriau kvalifikaciją

Institucijos gatvė

Institucijos miestas

Institucijos pašto kodas

Institucijos telefono numeris, įskaitant šalies ir miesto kodą

Institucijos fakso numeris, įskaitant šalies ir miesto kodą

Registracijos numeris, jei taikoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________


Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne

narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir

audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių

ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir

nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo

tvarkos aprašo 9 priedas

 

Trečiųjų šalių auditoriai

 

Vardas

Pavardė

 

Atsakingas už šiuos auditus (nurodyti įmonių, išvardintų priede Su registracija pagal Direktyvos 2006/43/EB 45 straipsnio 1 dalį susiję audito klientai  pavadinimus)

 

Auditoriaus kvalifikacija, jei taikoma

Ar auditoriaus kvalifikacija lygiavertė ES auditoriaus  kvalifikacijai pagal Direktyvos 2006/43/EB 6 – 10 straipsnius?

Pavadinimas organo ar institucijos, patvirtinančios auditoriau kvalifikaciją

Institucijos gatvė

Institucijos miestas

Institucijos pašto kodas

Institucijos telefono numeris, įskaitant šalies ir miesto kodą

Institucijos fakso numeris, įskaitant šalies ir miesto kodą

Registracijos numeris, jei taikoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________


Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne

narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir

audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių

ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir

nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo

tvarkos aprašo 10 priedas

 

Nepriekaištingos reputacijos patvirtinimas

 

[Pareiškėjas gali deklaruoti, kad jis yra nepriekaištingos reputacijos, tik jei jo valdymo ar administracinio organo nariai ir auditoriai, atliekantys auditą jo vardu yra nepriekaištingos reputacijos]

 

Patvirtinu, kad  _________________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas)

valdymo ar administracinio organo nariai ir auditoriai, atliekantys auditą yra nepriekaištingos reputacijos, tai yra:

 

1) nebuvo teisti už nusikaltimo padarymą arba jų teistumas yra išnykęs ar panaikintas įstatymų nustatyta tvarka, taip pat nėra pripažinti kaltais dėl baudžiamojo nusižengimo padarymo;

 

2) nepiktnaudžiauja narkotinėmis, toksinėmis, psichotropinėmis medžiagomis arba alkoholiu;

 

3) nebuvo atleisti iš įmonės, įstaigos ar organizacijos vidaus auditoriaus, revizoriaus, vyriausiojo buhalterio (buhalterio), auditoriaus padėjėjo pareigų už profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimą, iš valstybės tarnautojo pareigų paskyrus tarnybinę nuobaudą, o jeigu buvo atleisti, – nuo atleidimo praėjo ne mažiau kaip 3 metai;

 

4) nebuvo audito įmonės, kuri neteko audito įmonės pažymėjimo ir buvo išbraukta iš audito įmonių sąrašo, vadovais tuo metu, kai susidarė aplinkybės, dėl kurių audito įmonė  neteko audito įmonės pažymėjimo ir buvo išbraukta iš audito įmonių sąrašo, o jeigu buvo tokios įmonės vadovu , – nuo audito įmonės pažymėjimo netekimo ir išbraukimo iš audito įmonių sąrašo praėjo ne mažiau kaip 3 metai. Šis punktas netaikomas, jeigu audito įmonė buvo išbraukta iš audito įmonių sąrašo kitais pagrindais nei dėl teisės aktų pažeidimų.

 

5) nėra reikšmingai pažeidę profesinės etikos principų nustatytų Buhalterių profesionalų etikos kodekse.

 

_____________________________________________

[data]                                  [pareiškėjo valdymo ar administracijos organo dalyvio parašas]

 

 

__________________________