AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BANKROTO ADMINISTRATORIAUS, BANKROTO ADMINISTRATORIAUS PADĖJĖJO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO ADMINISTRATORIAUS KVALIFIKACIJOS EGZAMINO, BANKROTO ADMINISTRATORIAUS IR RESTRUKTŪRIZAVIMO ADMINISTRATORIAUS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO TESTO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ

PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 22 d. Nr. V4-108

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 16 straipsnio 18 dalimi, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 1K-218 „Dėl Finansų ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1K-34 „Dėl bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo, restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimų ir įmonių bankroto, įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašų“ pakeitimo“ 3 punktu bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1K-344 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.4.1  ir 14.3 papunkčiais:

1.  T v i r t i n u Bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus  padėjėjo ir restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacijos egzamino, bankroto administratoriaus ir restruktūrizavimo administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo testo organizavimo ir vykdymo taisykles (pridedama).

2N u s t a t a u, kad Bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo, restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacijos egzaminai bei asmenų, siekiančių teikti įmonių bankroto ar įmonių restruktūrizavimo paslaugas įsisteigus Lietuvos Respublikoje, profesinio tinkamumo testai pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintas taisykles vykdomi nuo 2017 m. spalio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Audrius Linartas


 

PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir

nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

direktoriaus 2017 m. birželio 22 d.

įsakymu Nr. V4-108

 

 

BANKROTO ADMINISTRATORIAUS, BANKROTO ADMINISTRATORIAUS PADĖJĖJO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO ADMINISTRATORIAUS KVALIFIKACIJOS EGZAMINO, BANKROTO ADMINISTRATORIAUS IR RESTRUKTŪRIZAVIMO ADMINISTRATORIAUS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO TESTO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo ir restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacijos egzamino, bankroto administratoriaus ir restruktūrizavimo administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo testo organizavimo ir vykdymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo, restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacijos egzamino bei asmenų, siekiančių teikti įmonių bankroto ar įmonių restruktūrizavimo paslaugas įsisteigus Lietuvos Respublikoje, profesinio tinkamumo testo (toliau – Egzaminas) organizavimo ir vykdymo tvarką.

2.    Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Egzamino stebėtojas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau Tarnyba) direktoriaus įsakymu paskirtas Tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – Tarnybos darbuotojas), prižiūrintis Egzamino teorinės dalies ir Egzamino praktinės dalies raštu vykdymą ir vykdantis kitas Taisyklėse nustatytas funkcijas;

2.2. Egzamino vadovas Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Tarnybos darbuotojas, prižiūrintis Egzamino teorinės dalies ir Egzamino praktinės dalies raštu vykdymą, priimantis šiose Taisyklėse numatytus sprendimus bei vykdantis kitas Taisyklėse nustatytas funkcijas.

3.    Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme, Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

EGZAMINO ORGANIZAVIMAS  

 

4.    Egzaminas organizuojamas ne rečiau kaip vieną kartą per 6 mėnesius, jeigu yra gautas nors vienas prašymas dėl Bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo ir restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacijos egzamino ar priimtas Tarnybos sprendimas dėl profesinio tinkamumo testo laikymo.

5.    Asmuo, siekiantis įgyti bankroto administratoriaus ar restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikaciją, turi išlaikyti Egzaminą, susidedantį iš Egzamino teorinės dalies, kurios metu sprendžiamas testas, Egzamino praktinės dalies raštu, kurios metu sprendžiamos praktinės užduotys, ir Egzamino praktinės dalies žodžiu. Asmuo, siekiantis įgyti teisę dirbti bankroto administratoriaus padėjėju ir, Tarnybos sprendimu, asmuo, siekiantis teikti įmonių bankroto ar įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas įsisteigus Lietuvos Respublikoje, turi išlaikyti Egzaminą, susidedantį iš Egzamino teorinės dalies.

6.    Egzamino praktinėje dalyje raštu leidžiama dalyvauti tik asmeniui, kuris išlaiko Egzamino teorinę dalį. Egzamino praktinė dalis raštu turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Egzamino teorinės dalies išlaikymo dienos.

7.    Egzamino praktinėje dalyje žodžiu leidžiama dalyvauti tik asmeniui, išlaikiusiam Egzamino praktinę dalį raštu. Egzamino praktinė dalis žodžiu turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Egzamino praktinės dalies raštu išlaikymo dienos.

8.    Tarnyba Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisiją (toliau – Komisija) ir asmenį, kuris kviečiamas laikyti Egzaminą, apie Egzamino datą, vietą ir laiką informuoja ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki Egzamino pradžios ir iki Egzamino likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms informaciją apie Egzamino datą, vietą ir laiką paskelbia savo interneto svetainėje, kartu nurodydama Komisijos sudėtį.

9.    Asmenys, atvykę laikyti Egzamino, yra registruojami. Registruojantis Egzaminui būtina pateikti pasą arba asmens tapatybės kortelę. Asmuo atvykti į Egzaminą turi ne vėliau kaip iki Tarnybos pranešime, kuriuo asmuo kviečiamas laikyti Egzaminą, nurodyto laiko. Atvykus vėliau, Egzamino laikyti neleidžiama ir Egzaminą asmuo gali laikyti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo Egzamino, į kurį asmuo pavėlavo atvykti, dienos. Asmuo, atvykęs laikyti Egzaminą, taip pat turi pateikti dokumentų, kurie buvo pateikti kartu su prašymu leisti laikyti Egzaminą, originalus ar notaro patvirtintas kopijas, jeigu jie nebuvo pateikti anksčiau, kurie sutikrinami su pateiktomis dokumentų kopijomis. Asmenims, nepateikusiems paso arba asmens tapatybės kortelės bei dokumentų arba notaro patvirtintų dokumentų kopijų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai arba notaro patvirtintos dokumentų kopijos neatitinka pateiktų dokumentų kopijų, kurios nepatvirtintos notaro, laikyti Egzamino neleidžiama. Sprendimą neleisti laikyti Egzamino priima Egzamino vadovas arba Komisija.

10.  Testo klausimus, praktines užduotis ir klausimus Egzamino praktinei daliai žodžiu rengia Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta Klausimų ir užduočių rengimo komisija, kuri privalo užtikrinti testo klausimų, praktinių užduočių bei Egzamino praktinei daliai žodžiu parengtų klausimų slaptumą.

11.  Klausimų ir užduočių rengimo komisijos sudarymo tvarką, funkcijas, teises ir pareigas bei darbo organizavimą reglamentuoja Klausimų ir užduočių rengimo komisijos darbo reglamentas, kuris tvirtinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu.

12.  Testo klausimai, praktinės užduotys ir klausimai Egzamino praktinei daliai žodžiu tvirtinami Tarnybos direktoriaus įsakymu. Klausimai Egzamino praktinei daliai žodžiu turi būti suderinti su Komisija. Komisijai klausimai Egzamino praktinei daliai žodžiu pateikiami suderinimui ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Komisijos posėdžio, kuriame bus nagrinėjimai šie klausimai. Esant Komisijos pastaboms, jos fiksuojamos protokole ir perduodamos Klausimų ir užduočių rengimo komisijai svarstyti. Klausimai, kuriems Komisija pritarė, laikomi suderinti.

13Egzaminas gali būti nutrauktas paaiškėjus Egzaminą laikančiam asmeniui suteikto individualaus kodo, Egzamino testo klausimų, praktinių užduočių, klausimų Egzamino praktinei daliai žodžiu slaptumo pažeidimo faktui, esant ekstremaliosioms situacijoms bei techninėms priežastims, dėl kurių negali būti vykdomas Egzaminas. Paaiškėjus slaptumo pažeidimo faktui, susijusiam su vienu ar keliais Egzaminą laikančiais asmenimis, kitiems Egzaminą laikantiems asmenims Egzaminas yra tęsiamas. Sprendimą nutraukti Egzaminą priima Egzamino vadovas arba Komisija. Egzamino nutraukimo laikas ir priežastys fiksuojami Egzamino vadovo sprendime, kurį sprendimo priėmimo dieną įsakymu patvirtina Tarnybos direktorius, jeigu sprendimą priima Egzamino vadovas, arba Komisijos posėdžio protokole, jeigu sprendimą priima Komisija. Nutraukus Egzaminą, jis iš naujo laikomas ne vėliau nei per 30 darbo dienų nuo nutraukto Egzamino dienos. Nutraukus Egzaminą, jį laikę asmenys apie kito Egzamino laikymo vietą, datą ir laiką, Komisijos sudėtį yra informuojami Taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka. 

 

III SKYRIUS

EGZAMINO TEORINĖS DALIES IR EGZAMINO PRAKTINĖS DALIES RAŠTU VYKDYMAS

 

14.  Egzamino teorinės dalies ir Egzamino praktinės dalies raštu laikymo metu Komisija nedalyvauja.

15.  Egzamino teorinės dalies ir Egzamino praktinės dalies raštu laikymo metu dalyvauja ne mažiau kaip 2 Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirti Tarnybos darbuotojai – Egzamino vadovas ir ne mažiau kaip 1 Egzamino stebėtojas.

16.  Egzamino teorinės dalies ir Egzamino praktinės dalies raštu laikymo metu daromas vaizdo įrašas.

17.  Egzamino teorinės dalies ir Egzamino praktinės dalies raštu pradžioje, Egzamino vadovui supažindinus Egzaminą laikančius asmenis su Egzamino teorinės dalies ar Egzamino praktinės dalies raštu laikymo tvarka, kompiuterinė programa šiems asmenims sudaro testą, kai vyksta Egzamino teorinė dalis, arba parenka praktines užduotis, kai vyksta Egzamino praktinė dalis raštu, ir kiekvienam Egzaminą laikančiam asmeniui sukuria individualų kodą.

18Kompiuterinė programa asmenims, siekiantiems įgyti bankroto administratoriaus kvalifikaciją, asmenims, siekiantiems įgyti restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikaciją, asmenims, siekiantiems įgyti teisę dirbti bankroto administratoriaus padėjėju bei asmenims, siekiantiems teikti įmonių bankroto ar įmonių restruktūrizavimo paslaugas įsisteigus Lietuvos Respublikoje, sudaro testą iš klausimų, skirtų kiekvienai, iš nurodytų asmenų, grupei. Kompiuterinė programa asmenims, siekiantiems įgyti bankroto administratoriaus kvalifikaciją, asmenims, siekiantiems įgyti restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikaciją, parenka praktines užduotis iš praktinių užduočių, skirtų kiekvienai, iš nurodytų asmenų, grupei. Visiems asmenims, siekiantiems įgyti tą pačią kvalifikaciją arba tą pačią teisę, Egzamino dalies raštu laikymo dieną, testas ir praktinės užduotys parenkamos vienodos. 

19.  Egzamino teorinę dalį ar Egzamino praktinę dalį raštu laikantis asmuo, užpildo Egzamino vadovo ar Egzamino stebėtojo jam pateiktą individualaus kodo pildymo formą, kurioje nurodo savo vardą, pavardę, įdeda ją į voką ir užklijuotą voką grąžina Egzamino vadovui iki testo ar praktinių užduočių sprendimo pradžios. Visi vokai sudedami į atskirą voką, kuris užklijuojamas ir pasirašomas Egzamino vadovo ir Egzamino stebėtojo.  

20.  Testą ar praktines užduotis Egzaminą laikantis asmuo pradeda spręsti, kai suveda individualų kodą ir slaptažodį į jam naudotis suteiktą kompiuterį. Nuo šio momento pradedamas skaičiuoti testui ar praktinių užduočių sprendimui skirtas laikas. Individualus kodas ir slaptažodis suvedami Egzamino vadovui leidus.

21.  Testą sudaro 50 klausimų. Iš parengtų atsakymų variantų tik vienas atsakymas yra teisingas. Už kiekvieną teisingai atsakytą testo klausimą skiriamas 1 balas, už neteisingą – 0 balų. Maksimalus galimas surinkti balų skaičius – 50 balų.

22.  Testui spręsti yra skiriama 1 val. 30 min.

23.  Maksimalus galimas balų skaičius už praktinių užduočių sprendimą – 50 balų.

24.  Praktinėms užduotims spręsti yra skiriama 1 val. 30 min.

25Egzamino teorinę dalį ir Egzamino praktinę dalį raštu laikantiems asmenims draudžiama:

25.1.    naudotis mobiliojo ryšio ar kitomis informacijos perdavimo ar priėmimo priemonėmis;

25.2.    sprendžiant testą, naudotis spausdintine informacija;

25.3.    kalbėtis;

25.4.    praktinių užduočių sprendimuose nurodyti savo vardą, pavardę ar kitą informaciją, nesusijusią su praktinių užduočių sprendimu;

25.5.    išeiti iš patalpos, kurioje vyksta Egzaminas, negavus Egzamino vadovo leidimo;

25.6.    išsinešti iš patalpos, kurioje vyksta Egzaminas, testo ir praktinių užduočių nuorašus, išrašus ar pastabas tiek Egzamino metu, tiek ir jam pasibaigus.

26.  Egzamino dalį raštu laikantis asmuo, pažeidęs bet kurį 25.1, 25.2, 25.3, 25.5 ir 25.6 papunkčiuose nurodytą draudimą, Egzamino vadovo nurodymu pašalinamas iš Egzamino teorinės dalies ar Egzamino praktinės dalies raštu. Šiuo atveju kompiuteryje, kuriuo naudojosi asmuo, fiksuojama būsena „Pašalinamas“ ir nurodoma, koks šių taisyklių papunktis buvo pažeistas. Testas ir praktinės užduotys, kuriems suteikta būsena „Pašalinamas“ arba kuriuose pateikta Taisyklių 25.4 papunktyje nurodyta draudžiama teikti informacija, nevertinami. Sprendimą nevertinti testo, praktinių užduočių Komisija priima iki Egzamino teorinės dalies ar Egzamino praktinės dalies raštu rezultatų paskelbimo Tarnybos interneto svetainėje.  

27.  Sprendžiant praktines užduotis asmenims leidžiama naudotis spausdintine informacija (teisės aktais, teismų praktika, teisine literatūra ir kt.).

28.  Išsprendus testą (pateikus atsakymus į visus testo klausimus) arba pasibaigus testo sprendimo laikui, kompiuteryje yra pateikiamas Egzamino teorinės dalies laikymo rezultatas.  

29.  Išsprendus praktines užduotis (Egzaminą laikančiam asmeniui kompiuteryje nurodžius, kad praktinių užduočių sprendimas yra baigtas) arba pasibaigus praktinių užduočių sprendimo laikui, Egzamino praktinės dalies raštu laikymas yra stabdomas.

30.  Egzamino vadovas, pasibaigus testo ar praktinių užduočių sprendimo laikui, atspausdina Egzamino teorinę dalį laikiusių asmenų testus ir Egzamino praktinę dalį raštu laikiusių asmenų praktinių užduočių sprendimus ir sudeda juos į voką. Vokas užklijuojamas ir pasirašomas Egzamino vadovo ir Egzamino stebėtojo.

31.  Egzamino vadovas voką su testo ir praktinių užduočių sprendimais ir voką su Egzamino teorinę ar Egzamino praktinę dalį raštu laikiusių asmenų individualiais kodais iki Komisijos posėdžio pradžios saugo seife ir Komisijos posėdžio pradžioje asmeniškai jį perduoda Komisijai. Egzamino vadovui nesant darbe, šiuos vokus Komisijai perduoda Egzamino stebėtojas. Seifo, kuriame saugomi šie vokai, raktą turi tik Egzamino vadovas ir Egzamino stebėtojas.

32.  Egzamino teorinę dalį laikiusių asmenų testai ir Egzamino praktinę dalį raštu laikiusių asmenų praktinės užduotys yra vertinamos Komisijos posėdžio metu.

33.  Praktinių užduočių atsakymus kiekvienas Komisijos narys vertina individualiai. Maksimalus galimas surinkti balų skaičius yra nurodomas prie kiekvienos praktinės užduoties. Žemiausias įvertinimas – 0 balų, aukščiausias įvertinimas – prie kiekvienos praktinės užduoties nurodytas maksimalus balų skaičius. Praktinės užduoties atsakymo įvertinimas – visų vertinusių Komisijos narių įvertinimų vidurkis, kuris yra nurodomas Komisijos posėdžio protokole. Galutinis Komisijos įvertinimas – visų praktinių užduočių atsakymų įvertinimų suma. Suskaičiavus balų vidurkį, jis apvalinamas iki 1 skaitmens po kablelio (jeigu antras skaitmuo po kablelio yra didesnis arba lygus 5, apvalinama į didesniąją pusę; jeigu antras skaitmuo po kablelio yra mažesnis nei 5, apvalinama į mažesniąją pusę).

34.  Kiekvienas Komisijos narys praktinės užduoties atsakymo įvertinimą turi nurodyti praktinių užduočių atsakymų lape ir pasirašyti.

35Įvertinus visų Egzamino teorinėje dalyje ar Egzamino praktinėje dalyje raštu dalyvavusių asmenų testų ar praktinių užduočių atsakymus, atplėšiami vokai, kuriuose yra nurodyti Egzamino teorinę dalį ar Egzamino praktinę dalį raštu laikiusių asmenų vardai, pavardės ir kompiuterinės programos kiekvienam asmeniui suteikti individualūs kodai. Komisijos protokole nurodomas Egzamino teorinę dalį ar Egzamino praktinę dalį raštu laikiusio asmens vardas, pavardė bei jam suteiktas individualus kodas. Testo ir praktinių užduočių sprendimai, praktinių užduočių atsakymų lapas, individualaus kodo pildymo formos yra Komisijos protokolo priedai.  

36Asmuo Egzamino teorinę dalį ar Egzamino praktinę dalį raštu išlaiko, jeigu surenka ne mažiau kaip 35 balus iš 50 galimų.

37.  Testo rezultatus ir praktines užduotis įvertina Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Egzamino teorinės dalies arba Egzamino praktinės dalies raštu laikymo dienos. Jeigu dėl padarytos pertraukos Komisijos posėdis pratęsiamas kitą dieną, surašomas vienas Komisijos posėdžio protokolas.

38.  Dėl kiekvieno Egzamino teorinę dalį arba Egzamino praktinę dalį raštu laikiusio asmens rezultatų Komisija priima sprendimą, kuris yra nurodomas Komisijos posėdžio protokole.

39.  Egzamino teorinės dalies ir Egzamino praktinės dalies raštu rezultatai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Komisijos protokolo pasirašymo dienos. Skelbime nurodoma asmeniui Egzamino metu suteiktas individualius kodas, Egzamino teorinės dalies arba Egzamino praktinės dalies raštu metu surinktų balų skaičius bei Komisijos sprendimas - „Egzamino teorinė dalis išlaikyta“ ar „Egzamino teorinė dalis neišlaikyta“ arba Egzamino praktinė dalis raštu išlaikyta“ ar „Egzamino praktinė dalis raštu neišlaikyta“.

 

IV SKYRIUS

EGZAMINO PRAKTINĖS DALIES ŽODŽIU VYKDYMAS

 

40.  Egzamino praktinė dalis žodžiu vyksta Komisijos posėdžio metu.

41.  Egzamino praktinės dalies žodžiu metu daromas garso įrašas.

42.  Asmuo, kuris buvo pakviestas laikyti Egzamino praktinę dalį žodžiu, gali pareikšti nušalinimą Komisijos nariui. Nušalinimas pareiškiamas raštu, nurodant motyvus. Prašymas nušalinti Komisijos narį turi būti pateiktas ne vėliau nei likus 3 darbo dienoms iki Egzamino praktinės dalies žodžiu laikymo pradžios. Prašymas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas iki Egzamino praktinės dalies žodžiu pradžios. Sprendimą dėl Komisijos nario, kuriam pareikštas nušalinimas, priima likę Komisijos nariai, nedalyvaujant Komisijos nariui, kuriam pareikštas nušalinimas. Nušalintas Komisijos narys nedalyvauja tik asmens, kurio prašymu buvo nušalintas, Egzamino praktinės dalies žodžiu laikyme. Jeigu nušalinus vieną Komisijos narį ar daugiau, nelieka Komisijos kvorumo, paskiriamas nušalintą Komisijos narį pavaduojantis Komisijos narys.  

43.  Asmuo, kuris buvo pakviestas laikyti Egzamino praktinę dalį žodžiu, šios egzamino dalies laikymo laukia Tarnybos paskirtose patalpose, esant Egzamino vadovui ar Egzamino stebėtojui. Šiose patalpose draudžiama naudotis mobiliojo ryšio ar kitomis informacijos perdavimo ar priėmimo priemonėmis. 

44.  Egzamino praktinės dalies žodžiu pradžioje, supažindinus šį egzaminą laikančius asmenis su Egzamino praktinės dalies žodžiu laikymo tvarka, kompiuterinė programa šiems asmenims parenka klausimus.

45.  Kompiuterinė programa asmenims, siekiantiems įgyti bankroto administratoriaus kvalifikaciją, asmenims, siekiantiems įgyti restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikaciją, parenka klausimus, skirtus kiekvienai, iš nurodytų asmenų, grupei. Visiems asmenims, siekiantiems įgyti tą pačią kvalifikaciją, Egzamino dalies žodžiu laikymo dieną užduodami vienodi klausimai. 

46.  Asmenims, laikantiems Egzamino praktinę dalį žodžiu, parenkami ir užduodami 3 klausimai:

46.1.    1 klausimas, susijęs su bankroto administratoriaus profesine etika ir 2 klausimai, susiję su situacijų, galimų teikiant įmonių bankroto administravimo paslaugas ir fizinių asmenų bankroto administravimo paslaugas, vertinimu, kai siekiama įgyti bankroto administratoriaus kvalifikaciją; 

46.2.    1 klausimas, susijęs su restruktūrizavimo administratoriaus profesine etika ir 2 klausimai, susiję su situacijų, galimų teikiant įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas ir fizinių asmenų bankroto administravimo paslaugas vertinimu, kai siekiama įgyti restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikaciją. 

47.  Pasiruošimui atsakyti į Komisijos užduotus klausimus laikas nėra skiriamas.

48Atsakymus į Egzamino praktinės dalies žodžiu metu užduotus klausimus kiekvienas Komisijos narys vertina individualiai. Žemiausiais įvertinimas – 1 balas, aukščiausias įvertinimas – 10 balų. Atsakymo į Egzamino praktinės dalies žodžiu užduotą klausimą įvertinimas – visų vertinusių Komisijos narių vidurkis, kuris nurodomas Komisijos protokole. Galutinis Komisijos įvertinimas – visų atsakymų į Egzamino praktinės dalies žodžiu užduotus klausimus įvertinimų vidurkis. Suskaičiavus balų vidurkį, jis apvalinamas iki 1 skaitmens po kablelio (jeigu antras skaitmuo po kablelio yra didesnis arba lygus 5, apvalinama į didesniąją pusę; jeigu antras skaitmuo po kablelio yra mažesnis nei 5, apvalinama į mažesniąją pusę).

49Asmuo, siekiantis įgyti bankroto administratoriaus ar restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikaciją, Egzamino dalį žodžiu išlaiko, jeigu jo atsakymų į Egzamino dalies žodžiu metu pateiktus klausimus įvertinimas yra ne mažesnis nei 7 balai iš 10 galimų.

50.  Atsakymus į Egzamino dalies žodžiu metu pateiktus klausimus Komisija įvertina Egzamino dalies žodžiu laikymo dieną ir priima sprendimą dėl Egzaminą laikiusio asmens rezultatų, kuris yra nurodomas Komisijos posėdžio protokole.

51.  Egzamino praktinės dalies žodžiu rezultatai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Komisijos posėdžio, kuriame buvo vykdoma Egzamino praktinė dalis žodžiu, protokolo pasirašymo dienos. Skelbime nurodomas Egzamino metu asmeniui suteiktas individualus kodas, Egzamino praktinės dalies žodžiu metu surinktų balų skaičius bei Komisijos sprendimas – „Egzaminas išlaikytas“ arba „Egzaminas neišlaikytas“.  

 

V SKYRIUS

SUSIPAŽINIMO SU EGZAMINO ĮVERTINIMAIS, EGZAMINO VAIZDO IR GARSO ĮRAŠAIS TVARKA 

 

52Asmuo, neišlaikęs Egzamino teorinės dalies ar Egzamino praktinės dalies raštu, gali pateikti laisvos formos prašymą susipažinti su savo testo, praktinių užduočių įvertinimais, Komisijos posėdžio, kurio metu buvo tvirtinami šio asmens testo rezultatai ir vertinamos praktinės užduotys, protokolu tiek, kiek tai susiję su šio asmens vertinimo skaidrumo užtikrinimu, bei Egzamino teorinės dalies ar Egzamino praktinės dalies raštu laikymo metu darytu vaizdo įrašu.

53.  Asmuo, neišlaikęs Egzamino dalies žodžiu, gali pateikti laisvos formos prašymą susipažinti su Komisijos posėdžio, kurio metu buvo vykdoma šio asmens Egzamino dalis žodžiu, protokolu ir šio posėdžio garso įrašu tiek, kiek toks susipažinimas susijęs su vertinimo skaidrumo užtikrinimu.

54.  Taisyklių 52 ir 53 punktuose nurodytas prašymas turi būti pateiktas Tarnybai asmeniškai, atvykus į Tarnybą, registruotu laišku ar elektroniniu paštu, pasirašius prašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Egzamino rezultatų paskelbimo jos interneto svetainėje dienos. Prašymas, pateiktas nesilaikant šiame punkte nustatyto termino, paliekamas nenagrinėtas.

55.  Sprendimą dėl leidimo arba neleidimo susipažinti su testo, praktinių užduočių įvertinimais, Komisijos posėdžio protokolais, vaizdo ir garso įrašais, per 5 darbo dienas nuo asmens prašymo gavimo dienos, priima Tarnyba ir informuoja prašymą pateikusį asmenį elektroniniu paštu ar registruotu laišku. Informuojant asmenį yra nurodoma data ir laikas, kada asmuo gali atvykti į Tarnybą susipažinti su testo, praktinių užduočių įvertinimais, Komisijos posėdžio protokolais, vaizdo ir garso įrašais, kai asmeniui leidžiama susipažinti, arba Taisyklių 54 ir 58 punktuose nurodytos aplinkybės, kai asmeniui neleidžiama susipažinti su testo, praktinių užduočių įvertinimais, Komisijos posėdžio protokolais, vaizdo ir garso įrašais.

56.  Asmeniui susipažįstant su testo, praktinių užduočių įvertinimais, Komisijos posėdžio protokolais, vaizdo ir garso įrašais, dalyvauja Egzamino vadovas arba Egzamino stebėtojas. 

57.  Asmeniui susipažįstant su testo, praktinių užduočių įvertinimais, Komisijos protokolais, vaizdo ir garso įrašais, draudžiama išsinešti testą, praktines užduotis, protokolą, vaizdo ir garso įrašus, daryti jų kopijas, nuorašus, išrašus, fotografuoti testą, praktines užduotis, protokolą. 

58Asmuo su testo, praktinių užduočių įvertinimais, Komisijos protokolais, vaizdo ir garso įrašais gali susipažinti tik vieną kartą tam skiriant ne daugiau 3 valandų.  

 

 

_____________________