HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. VASARIO 17 D. ĮSAKYMO NR. d1-145 DĖL ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 14 d. Nr. D1-514

Vilnius

 

1. Pakeičiu Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir 38 punktą išdėstau taip:

38. Patvirtintas Naudojimo planas registruojamas Žemės gelmių registro išteklių dalyje. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre registruojami Naudojimo plano duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“. Vienas patvirtinto Naudojimo plano egzempliorius saugomas Lietuvos geologijos tarnyboje, antrasis egzempliorius perduodamas Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                               Kęstutis Navickas