LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. RUGSĖJO 27 D.

ĮSAKYMO NR. D1-826 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO

STR 1.07.01:2010 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 3 d. Nr. D1-499

Vilnius

 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu  Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“:

1. Papildau 5.10 papunkčiu:

5.10. Valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektų steigimo ir pripažinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 113 „Dėl Valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektų steigimo ir pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo;“

2. Papildau 5.11 papunkčiu:

„5.11. Objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 717 „Dėl Objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašo patvirtinimo.“

3. Pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.3. kiekvienos statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuotų projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių ir / ar grafinių dokumentų;“

4. Pripažįstu netekusiu galios 17 punktą.

5. Papildau 25.7 papunkčiu:

25.7. Vykdant Reglamento 14 punkte nurodytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras ir nustačius, kad statinio projektui pritarta ar nepritarta nepagrįstai (pažeidžiant teisės aktų reikalavimus), sprendimą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar neišdavimo priima Inspekcija.“

6. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Inspekcija leidimo statyti naują statinį (-ius) ar rekonstruoti statinį (-ius) išdavimo procedūras atlieka Reglamento IV skyriuje nurodytai tvarkai analogiška tvarka. Vykdant Reglamento 14 punkte nurodytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras ir nustačius, kad statinio projektui pritarta ar nepritarta nepagrįstai (pažeidžiant teisės aktų reikalavimus), sprendimą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar neišdavimo priima Inspekcija.“.

7. Pakeičiu 341.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

341.1. mano, kad jo savivaldybės administracijai pateiktas prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą nepriimamas ir (ar) neregistruojamas IS „Infostatyba“ neteisėtai – per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų pateikimo dienos;“ 

8. Pakeičiu 341.2 papunktį ir jį išdėstau taip.

341.2. užregistravus prašymą ir visiems statinio projektą tikrinusiems subjektams šiam projektui pritarus, statybą leidžiantis dokumentas per nustatytą jo išdavimo terminą neišduodamas – per 20 darbo dienų nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo termino pabaigos dienos;

9. Pakeičiu 343 punktą ir jį išdėstau taip:

343. Inspekcija atlieka dar neatliktas statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras Reglamento IV ir V skyriuose nurodyta tvarka. Vykdant Reglamento 14 punkte nurodytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras ir nustačius, kad statinio projektui pritarta ar nepritarta nepagrįstai (pažeidžiant teisės aktų reikalavimus), sprendimą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar neišdavimo priima Inspekcija.“

10. Pakeičiu 49 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

49. Savivaldybės administracija arba Inspekcija statybą leidžiantį dokumentą IS „Infostatyba“ pažymi negaliojančiu šiais atvejais:“

11. Pakeičiu pridedamų dokumentų 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Sutartis (-ys) ar sutikimas (-ai) dėl kito (-ų) žemės sklypo (-ų) ar teritorijos naudojimo, lapas (-ai, -ų)****.

**** Netaikoma valstybinėje žemėje atnaujinant (modernizuojant) pastatus, jei neatliekami pastatų rekonstravimo darbai.“

12. Pakeičiu 7 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju, kai nesuformuotas žemės sklypas ir neatliekami pastato rekonstravimo darbai, taip pat statinio remonto, jei nekeičiama statinio paskirtis, ir griovimo atvejais.“

13. Papildau 10 priedą 7 punktu:

7. jei projekte suprojektuoti valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektai [5.10] – Aplinkos ministerijos.“

14. Papildau 10 priedą 8 punktu:

8. jei rekonstruojamas ar remontuojamas valstybinės reikšmės objektas (statinys) [5.11] – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos.“

 

 

Aplinkos ministras                                                                               Valentinas Mazuronis