LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE TIKSLINGA 2016 METAIS ATLIKTI ANTIKORUPCINĘ ANALIZĘ IR VERTINIMĄ, NUSTATYMO

 

 

2016 m. birželio 14 d. Nr. 1K-247

 

Vilnius

 

Vadovaudamasis Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 7 punktu, atsižvelgdamas į Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo“, 4 punktą ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos 2016 m. kovo 24 d. sprendimą Nr. 31P-1-3 „Dėl pasiūlymų nustatyti veiklos sritis, kuriose 2016 metais tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, svarstymo ir teikimo finansų ministrui“,

n u s t a t a u Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sritis, kuriose 2016 metais tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą:

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

1.1. 2014–2020 m. Ignalinos programos lėšų valdymo institucijos funkcijų atlikimo užtikrinimas;

1.2. personalo formavimas, valdymas ir administravimas.

2. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos – saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų etalonų gamybos priežiūra.

3. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – personalo formavimas, valdymas ir administravimas.

4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – mokestinės nepriemokos pasibaigimas suėjus mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminui.

5. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – auditorių ir audito įmonių atlikto audito tyrimai.

6. Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros:

6.1. darbuotojų dalyvavimas viešųjų pirkimų komisijose;

6.2. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų vertinimas ir atranka.

7. Finansų ministerijos mokymo centro – viešųjų pirkimų organizavimas.

8. Lietuvos statistikos departamento – atstovavimas valstybės institucijai ar įstaigai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose.

9. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – leidimų steigti lažybų ir totalizatoriaus punktus, atidaryti lošimo automatų ar bingo salonus arba lošimo namus (kazino) išdavimas, papildymas, pakeitimas, jų galiojimo panaikinimas.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Rimantas Šadžius