MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMO
NR. 1B-234 „DĖL MUITINĖS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 11 d. Nr. 1B-8

Vilnius

 

 

1.    Pakeičiu Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedą:

1.1. Papildau 8 punktu:

 

8. Prašymų suteikti Registruotojo eksportuotojo (REX) statusą teikimas ir su REX statuso suteikimu susijusių duomenų valdymas

Paslaugos teikimo adresas

https://customs.ec.europa.eu/gtp/

Specifinės sąlygos paslaugai gauti

Nėra

Informacinė sistema

Veiklos profilis

Suteikiamos teisės

Numatytasis

Registruotųjų eksportuotojų sistema (REX sistema)

REXSTP_EXECUTIVE

Duomenų peržiūra, įvedimas ir informacijos teikimas

Taip

REXSTP_CONSULTATIVE

Duomenų peržiūra

Taip

 

1.2. Papildau 9 punktu:

 

9. Prašymų suteikti muitinės leidimus Muitinės leidimų sistemos priemonėmis teikimas ir su jų suteikimu susijusių duomenų valdymas

Paslaugos teikimo adresas

https://mls.lrmuitine.lt

Specifinės sąlygos paslaugai gauti

Nėra

Informacinė sistema

Veiklos profilis

Suteikiamos teisės

Numatytasis

Muitinės leidimų sistema

MLS_READ

Duomenų peržiūra

Taip

MLS_MANAGE

 

Duomenų peržiūra, įvedimas ir informacijos teikimas

Taip

MLS_EORI

EORI duomenų peržiūra, įvedimas ir informacijos teikimas

Taip

 

2.    Nustatau, kad:

2.1. paslaugų gavėjams, iki 2021 m. sausio 25 d. turėjusiems prieigą prie muitinės elektroninių paslaugų, papildomai suteikiamos teisės gauti Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių 1 priedo 8 punkte nurodytas paslaugas;

2.2. paslaugų gavėjams, iki 2021 m. kovo 30 d. turėjusiems prieigą prie muitinės elektroninių paslaugų, papildomai suteikiamos teisės gauti Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių 1 priedo 7 ir 9 punktuose nurodytas paslaugas;

2.3. šio įsakymo 2.1 papunktis įsigalioja 2021 m. sausio 25 d.;

2.4. šio įsakymo 2.2 papunktis įsigalioja 2021 m. kovo 30 d.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                                                                   Jonas Miškinis