LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMO NR. VIII-822 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. spalio 11 d. Nr. XII-2675

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi kokybė užtikrinama vykdant neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi stebėseną, atliekant tyrimus, taip pat vykdant neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų įsivertinimą ir išorinį vertinimą.“

2. Papildyti 10 straipsnį 3 dalimi:

3. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų, finansuojamų iš valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšų, veiklos įsivertinimas atliekamas švietimo teikėjui pasirenkant įsivertinimo sritis, metodiką, analizuojant įsivertinimo rezultatus ir priimant sprendimus dėl veiklos tobulinimo. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų, finansuojamų iš valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšų, veiklos išorinio vertinimo tvarką nustato valstybinės ir savivaldybės mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas), kitų mokyklų, švietimo teikėjų – savininkas (dalyvių susirinkimas), atsižvelgdami į šias kokybės vertinimo sritis: mokymo programų vertinimo, mokymo paslaugų viešinimo vertinimo, vadybinio (organizacinio) vertinimo, projektinės veiklos vertinimo, švietimo teikėjo vadovo ir kitų darbuotojų kvalifikacijos vertinimo.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė