LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL vidutinės svertinės mažmeninės CIGAREČIŲ pardavimo kainos patvirtinimo

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. 1K-52

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos nustatymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-415 „Dėl Vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu:

1. T v i r t i n u vidutinę svertinę mažmeninę cigarečių pardavimo kainą – 3,57 euro už 20 cigarečių.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. kovo 1 d.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka