VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 255 „DĖL AKCIZŲ GRĄŽINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 29 d. Nr. VA-56

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. 255 „Dėl Akcizų grąžinimo“:

1Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Akcizų grąžinimo prašymų užpildymo taisykles ir 11 punktą išdėstau taip:

11. VMI prie FM sprendimą dėl prašymo priima Akcizų grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“, nustatytais terminais.

VMI prie FM sprendimas dėl prašymo turi būti pasirašomas VMI prie FM viršininko arba jo įgalioto VMI prie FM valstybės tarnautojo kvalifikuotu elektroniniu parašu“.

2Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Sprendimo grąžinti (įskaityti) akcizus FR0416 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Viršininkė                                                                                                             Edita Janušienė

 

 

FR0416 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu

Nr. 255 (Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko 2021 m. rugsėjo 29 d.

įsakymo Nr. VA-56 redakcija)

 

 

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

_______________________________________________________________________________

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 14, LT-01107 Vilnius, tel. (85) 2668 200,

faks. (85) 212 56 04, el. p. vmi@vmi.lt, www.vmi.lt

 

(Adresatas)

 

SPRENDIMAS GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) AKCIZUS

 

____________ Nr.________

(data) (registracijos numeris)

___________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis (-si) Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo _____ straipsnio _____dalies ____ punktu, Akcizų grąžinimo prašymų užpildymo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“, ir išnagrinėjęs (-usi) ____________________________

________________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris (kodas))

20__ m. _____________________ d. prašymą Nr. ______________,

 

 

nusprendžiu: __________________________________________________

                                                                                     (mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris)

akcizų permoka (skirtumu)

 

Eil. Nr.

Įmokos kodas

Akcizai (prievolės tipas)

Permokos (skirtumo) susidarymo data

Permokos (skirtumo) suma,

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

Tarifinės grupės kodas

Tarifinės grupės pavadinimas

Akcizų suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

įskaityti:

 

Eil. Nr.

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris

Administracinio nusižengimo identifikacinis numeris

Įmokos kodas

Mokestis ir (arba) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso bauda

(prievolės tipas)

Įskaitymo data

Suma,

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

negrąžinti (neįskaityti):

 

Eil.

Nr.

Negrąžinimo (neįskaitymo) priežastis ir teisinis pagrindas

Negrąžinta (neįskaityta) suma, Eur

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

Sprendimo negrąžinti (neįskaityti) dalies ar visos prašomos sumos priėmimo papildomi motyvai:       

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

grąžinti neįskaitytą prašomos grąžinti sumos permokos (skirtumo) likutį _____________  Eur

į sąskaitą Nr. _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

                                                                                                (kredito įstaigos pavadinimas)

________________________________________________________________________________  

                                                                                                              (gavėjas)

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo IX skyriuje nustatyta tvarka Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius), skundą paduodant per Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vasario 16-osios g. 14, 01107 Vilnius) per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

 

Sprendimas pasirašomas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko arba jo įgalioto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

 

(Pareigų pavadinimas)                                                                                 (Vardas ir pavardė)

 

 

______________