VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2016 M. BALANDŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. VA-36 „DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2016 m. spalio 12 d. Nr. VA-129

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymą Nr. VA-36 „Dėl Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip (Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės nekeičiamos):

1. T v i r t i n u pridedamas Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisykles (toliau – Taisyklės).“

2.  Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. N u s t a t a u, kad mokesčių mokėtojai, pasirinkę važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų (toliau – važtaraščiai) duomenims teikti Taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nustatytus važtaraščių duomenų teikimo būdus ir užregistravę atsargines procedūras, kaip apibrėžta Taisyklių 16 ir 17 punktuose, važtaraščių duomenis pradeda teikti tik tada, kai važtaraščio rengėjo informacinės sistemos pritaikomos važtaraščių duomenis teikti pagal Taisyklių nuostatas, bet ne vėliau kaip nuo 2017 m. sausio 1 dienos. Už laikotarpį, ne ilgesnį kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d., važtaraščių, dėl kurių jau yra įvykusi krovinio gabenimo operacija, po važtaraščio rengėjo informacinės sistemos techninių sutrikimų pašalinimo, duomenis teikti neprivaloma.“

 

 

 

Viršininkas                                                                                                    Dainoras Bradauskas