LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-597 „DĖL PARAIŠKŲ, PATEIKTŲ EUROPOS SĄJUNGOS APLINKOS IR KLIMATO POLITIKOS PROGRAMOS (LIFE) LĖŠOMIS FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS BENDRAI FINANSUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PROGRAMOS „BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA, KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMAS IR IŠSAUGOJIMAS“ PRIEMONĖS, SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS APLINKOS IR KLIMATO POLITIKOS PROGRAMAI (LIFE) ĮGYVENDINTI LĖŠOMIS, VERTINIMO KRITERIJŲ patvirtinimo“ pakeitimo

 

2017 m. gegužės 26 d. Nr. D1-449

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Paraiškų, pateiktų Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis finansuojamiems projektams bendrai finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės, skirtos Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programai (LIFE) įgyvendinti, lėšomis, vertinimo kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. D1-597 „Dėl paraiškų, pateiktų Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis finansuojamiems projektams bendrai finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės, skirtos Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programai (LIFE) įgyvendinti lėšomis, vertinimo kriterijų patvirtinimo“, ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Navickas