VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

ĮSAKYMAS

 

DĖL DIDELĖS RIZIKOS KOMERCINIŲ SPECIALIŲJŲ SKRYDŽIŲ LEIDIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

2021 m. kovo 26  d. Nr. 2-49

 

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/2036, ORO.SPO.110 dalies c punktu:

1. T v i r t i n u Didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimo išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. 2-114 „Dėl didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių“.

 

 

 

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus

patarėjas, pavaduojantis viešosios įstaigos

Transporto kompetencijų agentūros

direktorių                                                                                                                 Mantas Kerdokas

 

PATVIRTINTA             

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros

direktoriaus 2021 m. kovo 26  d.

įsakymu Nr. 2-49

 

DIDELĖS RIZIKOS KOMERCINIŲ SPECIALIŲJŲ SKRYDŽIŲ LEIDIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimo išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus Aprašo 1 priede nustatytos formos didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimo (toliau – DRL) išdavimui, jo pakeitimui, apribojimui, galiojimo sustabdymui, galiojimo atnaujinimui ir leidimo panaikinimui.

2.   Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme ir 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2020 m. gruodžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/2036 (toliau – Reglamentas).

3.   DRL išduodamas komerciniams specialiesiems skrydžiams vykdyti virš tankiai gyvenamų vietovių, žmonių sambūrio vietų ir pramonės objektų, kurių metu:

3.1.   skrendama žemiau nustatyto minimalaus skrydžio aukščio;

3.2.   žmogus palieka orlaivį ar įlipa į jį, skraidinamas orlaivio išorėje (išskyrus skrydžius, kurių metu vykdomas parašiutininkų išmetimas);

3.3.   išorėje keliamas ar velkamas krovinys, vykdomi statybų darbai, tempiami lynai, plakatai;

3.4.   išmetamos ar purškiamos medžiagos, kurios galėtų sukelti pavojų ant žemės esantiems asmenims ar turtui, arba turėti įtakos orlaivio manevringumui;

3.5.   naudojama įranga, kuri apsunkina orlaivio manevringumą.

4.   Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA) išduoda DRL tik orlaivių naudotojui, kurio pagrindinė veiklos vieta yra Lietuvos Respublikoje.

 

II SKYRIUS

PARAIŠKOS GAUTI, PAKEISTI AR ATNAUJINTI DRL PATEIKIMAS

 

5. Orlaivių naudotojas, siekiantis gauti DRL (toliau – pareiškėjas), sumoka Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyto dydžio atlyginimą už administracinę paslaugą ir tiesiogiai, paštu, per kurjerius ar elektroninio ryšio priemonėmis TKA pateikia Aprašo 2 priede nustatytos formos paraišką išduoti DRL (toliau – paraiška). Kartu su paraiška pateikiama:

5.1.   rizikos vertinimas, kaip numatyta Reglamento SPO.OP.230 dalies a punkte;

5.2.   standartinės veiklos procedūros (toliau – SOP), kaip numatyta Reglamento SPO.OP.230 dalies b punkte.

6. Pareiškėjas, siekiantis pakeisti jau išduotame DRL nurodytas sąlygas, ar atnaujinti DRL sumoka susisiekimo ministro nustatyto dydžio atlyginimą už administracinę paslaugą ir tiesiogiai, paštu, per kurjerius ar elektroninio ryšio priemonėmis TKA pateikia Aprašo 2 priede nustatytos formos paraišką ir dokumentus, nurodytus Aprašo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose. Aprašo 5.1 ir Aprašo 5.2 papunkčiuose nurodyti dokumentai neteikiami Aprašo 13 punkte nurodytu atveju.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKOS GAUTI, PAKEISTI, ATNAUJINTI DRL NAGRINĖJIMAS, DRL IŠDAVIMAS

 

7.    Jeigu nustatoma, kad pateikta paraiška ir (ar) kiti dokumentai pateikti nesilaikant Aprašo 5 ir 6 punktų reikalavimų, įgaliotasis TKA darbuotojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškos ir kitų dokumentų gavimo dienos apie tai raštu informuoja pareiškėją ir nustato 15 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Jeigu nustatyto termino trūkumams pašalinti nepakanka, pateikus motyvuotas priežastis terminas gali būti pratęstas.

8.    Jeigu per TKA nustatytą terminą nustatyti trūkumai neištaisomi, paraiška toliau nenagrinėjama. Apie tokį sprendimą pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo Aprašo 8 punkte nurodyto termino pabaigos informuojamas raštu ir grąžinami pateiktų dokumentų originalai, jeigu tokie buvo pateikti.

9.    Siekdama įvertinti procedūrų tinkamumą, pareiškėjo pasirengimą vykdyti didelės rizikos komercinius specialiuosius skrydžius, atsižvelgdama į numatomos veiklos sudėtingumą ir veiklos rizikos lygį, TKA turi teisę atlikti auditą pareiškėjo veiklos vietoje arba pareikalauti atlikti vieną ar daugiau demonstracinių skrydžių, kurie būtų vykdomi kaip didelės rizikos komerciniai specialieji skrydžiai.

10.  Pareiškėjui paraiškoje nurodžius numatomą skrydžių regioną kitoje Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės teritorijoje, TKA išsiunčia tos ES valstybės narės kompetentingai institucijai pareiškėjo rizikos vertinimo dokumentus ir SOP su prašymu patvirtinti, kad tos ES valstybės narės kompetentingai institucijai yra priimtinas pareiškėjo rizikos vertinimas ir SOP. Kitos ES valstybės narės teritorija gali būti įtraukta DRL tik tuo atveju, jei tos valstybės kompetentinga institucija patvirtino, kad pareiškėjo pateiktas rizikos vertinimas ir SOP yra priimtini. Jei kompetentingai institucijai pareiškėjo pateikti rizikos vertinimo ir SOP dokumentai nepriimtini, TKA per 3 darbo dienas nuo atsakymo gavimo iš kompetentingos institucijos informuoja pareiškėją. Pareiškėjas per 5 darbo dienas privalo informuoti TKA apie priimtiną sprendimą, ar rizikos vertinimas ir SOP bus koreguojami, ar pareiškėjas atsisako prašymo, kad DRL būtų įtraukta kitos ES valstybės narės teritorija.

11.  Gavusi pareiškėjo prašymą pakeisti DRL, TKA gali nustatyti sąlygas, kuriomis orlaivių naudotojas gali vykdyti skrydžius kol vyksta dokumentų vertinimas, arba sustabdyti DRL galiojimą.

12.  Vertindama pareiškėjo prašymą atnaujinti DRL, TKA atsižvelgia į ankstesnį DRL išdavimo procesą ir TKA vykdytą orlaivių naudotojo priežiūros procesą.

13.  Gavus pareiškėjo paraišką pakeisti DRL dėl orlaivių naudotojo pavadinimo pasikeitimo, TKA iš naujo rizikos vertinimo ir SOP vertinimo neatlieka, išskyrus tais atvejais, kai pasikeitė kiti vykdomų skrydžių aspektai.

14.  TKA išnagrinėjus dokumentus, ir įsitikinus, kad pareiškėjas atitinka Reglamento reikalavimus, išduoda, pakeičia arba atnaujina pareiškėjui DRL.

15Jeigu paraiškos nagrinėjimo metu pasikeičia paraiškoje ar kituose pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys, pareiškėjas apie tai privalo raštu informuoti TKA ir pateikti pasikeitusius duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po jų pasikeitimo dienos.

 

IV SKYRIUS

DRL APRIBOJIMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMAS, PANAIKINIMAS

 

16.  TKA gali apriboti DRL arba sustabdyti DRL galiojimą, kai:

16.1.  Reglamento ir Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 2-254 „Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros prižiūrimų ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka TKA nustačius atitinkamus trūkumus, orlaivių naudotojas laiku neištaisė per TKA nustatytą terminą neatitikčių Reglamento reikalavimams, kurios įtakoja vykdomos veiklos saugą ir saugumą;

16.2. orlaivių naudotojas vykdo didelės rizikos komercinius specialiuosius skrydžius pagal pakeistus rizikų vertinimą ir (ar) SOP, kurie nebuvo pateikti TKA įvertinti;

16.3. Aprašo 11 punkte nurodytu atveju.

17.    DRL galiojimas TKA direktoriaus sprendimu gali būti sustabdytas ne ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.

18.    DRL panaikinamas TKA direktoriaus sprendimu:

18.1. orlaivių naudotojui nusprendus nutraukti veiklą pagal DRL ir pateikus prašymą TKA dėl veiklos nutraukimo;

18.2. per TKA nustatytą terminą neištaisius pažeidimų, dėl kurių DRL buvo sustabdytas.

19.    TKA per 5 darbo dienas nuo Aprašo 16 ar 18 punkte nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos priima sprendimą apriboti, sustabdyti DRL galiojimą arba panaikinti DRL ir nedelsiant raštu apie priimtą sprendimą informuoja DRL turėtoją.

20.    DRL turėtojas per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo apie DRL panaikinimą arba apribojimą privalo grąžinti DRL TKA. Apribojimo atveju DRL turėtojui išduodamas naujas – patikslintas DRL.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21.      Pagal Aprašo nuostatas priimti TKA sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka,

22.      TKA interneto svetainėje skelbiama ši informacija apie TKA išduotus DRL: juridinis asmuo (pavadinimas ir adresas), DRL numeris ir išdavimo data, DRL statusas (galioja, sustabdytas, atšauktas), DRL sustabdymo ar atšaukimo data (jei taikoma).

 

Didelės rizikos komercinių specialiųjų

skrydžių leidimo išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimo forma)

 

DIDELĖS RIZIKOS KOMERCINIŲ SPECIALIŲJŲ SKRYDŽIŲ LEIDIMAS

AUTHORIZATION OF HIGHT RISK COMMERCIAL SPECIALISED OPERATIONS

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra

PE Transport competence agency

 

Leidimo Nr.:

Authorization No

Naudotojo pavadinimas :

Operator Name

Naudotojo adresas:

Operator address

Telefonas:

Telephone

Faksas:

Fax

El. paštas:

E-mail

Orlaivio modelis ir registracijos ženklai:

Aircraft Model and registration Marks

Leidžiami specialieji skrydžiai:

Authorized specialised operation

Zona arba skrydžių erdvės dalis, kurioje leidžiama vykdyti skrydžius:

Authorized area or site of operation

Specialieji apribojimai:

Special limitations

Patvirtinama, kad ................................................ leidžiama vykdyti dideles rizikos komercinį (-ius) specialųjį (-iuosius) skrydį (-džius) pagal šį leidimą, standartines naudotojo veiklos procedūras, Reglamento (ES) Nr. 2018/1139 V priedą ir jo deleguotuosius bei įgyvendinimo aktus.

This is to confirm that ..............................................is authorized to perform high risk commercial specialised operation(s) in accordance with this authorization, operator‘s Standard Operating Procedure, Annex V to Regulation (EU) 2018/1139 and its delegated and implementing acts.

Išdavimo data:

Date of issue

Vardas, pavardė ir parašas:

Name and Signature

 

Pareigos:

Title

EASA 151 FORMA, 2 leidimas

EASA FORM 151 Issue 2

 

_____________

 

Didelės rizikos komercinių specialiųjų

skrydžių leidimo išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(paraiškos gauti/pakeisti/atnaujinti didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimą forma)

 

Pareiškėjas (pavadinimas):

Juridinio asmens kodas:

Telefono numeris:

Fakso numeris:

El. paštas:

 

VšĮ Transporto kompetencijų agentūrai

 

 

Nr.

Data

 

 

PARAIŠKA GAUTI / PAKEISTI / ATNAUJINTI

DIDELĖS RIZIKOS KOMERCINIŲ SPECIALIŲJŲ SKRYDŽIŲ LEIDIMĄ

 

PARAIŠKA

gauti leidimą;

padaryti pakeitimus leidime (galiojančio leidimo Nr............................);

atnaujinti leidimą.

Prašoma (pildoma tik prašant gauti leidimą):

išduoti leidimą vienkartiniam skrydžiui, data / skrydžio atlikimo periodas:.....................

išduoti leidimą skrydžių serijai, data / skrydžių atlikimo periodas:...................................

neterminuotą leidimą;

PAREIŠKĖJAS

Pareiškėjo oficialus pavadinimas:

 

Pareiškėjo komercinis pavadinimas (jei toks yra):

 

Pareiškėjo adresas:

 

Pareiškėjo adresas korespondencijai (jei skiriasi):

Transporto kompetencijų agentūrai pateiktos deklaracijos registro numeris:

 

Valdymo sistemos aprašymas, įskaitant organizacinę struktūrą[1]:

 

NUMATOMI SKRYDŽIAI (pildoma prašant gauti leidimą)

Numatomo skrydžio(-ių) tipas[2]:

 

 

Naudojamų orlaivių tipas (-ai), nacionaliniai ir registracijos ženklai:

 

 

Skrydžių geografinė teritorija:

Lietuvos Respublika;

ES šalys:...................................................................................................

Skrydžiai:

dieną;

naktį;

pagal vizualiųjų skrydžių taisykles (VST);

pagal prietaisus (SPT).

Papildoma informacija:

 

 

 

PAKEITIMAI LEIDIME (pildoma prašant padaryti pakeitimus leidime)

Nurodyti prašomus pakeitimus leidime:

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga, viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai pateikiami dokumentai yra patikrinti ir atitinka nustatytus reikalavimus.

 

Pareiškėjas:

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)

 

Pridedami dokumentai[3]:

1.

2.

3.

 

 

Patvirtinu, kad kartu su paraiška pateikiami dokumentai yra patikrinti pareiškėjo ir atitinka nustatytus reikalavimus.

 

 

Atsakingas vadovas:

(Vardas, pavardė, parašas, data)

 

Pridedami dokumentai[4]:

1.

2.

3.

_______________

 [1] Aprašymas gali būti pateiktas kaip priedas prie paraiškos. Pateikiant prašymą padaryti pakeitimus didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidime ar leidimą atnaujinti, aprašymo pateikti nereikia, jei valdymo sistema nesikeičia.

[2] Remtis Aprašo 3 punktu ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtintu didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių sąrašu.

[3] Pareiškėjas privalo pateikti rizikos vertinimo dokumentus ir su jais susijusias standartines veiklos procedūras, kurių reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 reikalavimus.

[4] Išvardyti pridedamus dokumentus