herbas

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 21 d. Nr. T-21

Kalvarija

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 37 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Kalvarijos savivaldybės taryba nusprendžia:

 

1. Patvirtinti Prekybos ir paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 16 d. sprendimo Nr. T-41-2 „Dėl Prekybos (paslaugų teikimo) Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose ir prekyvietėse (turgavietėse) taisyklių patvirtinimo“ 1 punktą.

3. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. liepos 1 d.

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                           Vincas Plikaitis

 

PATVIRTINTA

Kalvarijos savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-21

 

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekybos ir paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius mažmeninės prekybos (pardavimo) ir paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose reikalavimus, šio Aprašo laikymosi kontrolę ir asmenų, prekiaujančių, teikiančių paslaugas viešosiose vietose, atsakomybę.

2. Aprašas netaikomas prekybai ir paslaugų teikimui iš statinių, kurie yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, ir asmenims, prekiaujantiems ir teikiantiems paslaugas nuosavybės teise priklausančiose ar nuomojamose teritorijose.

3. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (gatvės, aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, paplūdimiai ir kitos žmonių susibūrimo vietos), kurioje vykdoma prekyba  arba teikiamos paslaugos iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilių priekabų,  nestacionarių viešojo maitinimo įmonių (lauko kavinių).

Prekyba ir paslaugų teikimas viešosiose vietose – veikla, susijusi su prekių pirkimu pardavimu, paslaugų teikimu (nuomos, buities, taksofonų, nesudėtingų atrakcionų ir kt.), gamyba bei vartojimu iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilių priekabų, nestacionariose viešojo maitinimo įmonėse (lauko kavinėse), prie veikiančių stacionarių viešojo maitinimo įmonių (aptarnavimo vietų išplėtimas prie stacionarių viešojo maitinimo įmonių, neįruošiant atskirų prekybos vietų).

Paslauga atlygintina veikla arba (ir) jos rezultatas, kuriais siūloma tenkinti ar yra tenkinamas konkretus vartotojo poreikis.

Paslaugų teikėjas – asmuo, kuris vykdydamas savo verslą siūlo ir atlygintinai suteikia paslaugas vartotojams.

Pardavėjas asmuo, kuris verčiasi prekyba ir vykdydamas savo verslą siūlo ir parduoda prekes vartotojams.

Laikini prekybos įrenginiai tai sukomplektuota ir lauke pastatyta įranga, skirta prekybai (vežimėliai, prekystaliai, stendai, ir kt.).

Prekybai pritaikytas automobilis (mobilioji prekybos transporto priemonė) ar jų priekabos mobilioji transporto priemonė, pritaikyta prekybai ar paslaugų teikimui.

Laikini įrenginiai paslaugai teikti tai sukomplektuota ir lauke pastatyta arba judanti tam tikru nustatytu maršrutu įranga, skirta paslaugai teikti (bevariklės transporto priemonės, pramoginės transporto priemonės, dviračiai, elektromobiliai, velomobiliai, kartai, bagiai, vandens dviračiai, valtys, ir kt.).

Laikinas nesudėtingas prekybos (paslaugų) statinys kioskas, paviljonas, lauko kavinė.

Kioskas pagal suderintą su savivaldybės vyriausiuoju architektu projektą lauke pastatyta be pamatų ir prekybos salės laikina patalpa, kuri gali būti nukelta arba išmontuota ir iš kurios prekės parduodamos pro langelį (prieangis prie langelio prekybos sale nelaikomas).

Paviljonas Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas ir į žemę įleistų pamatų neturintis laikinas statinys, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų ir turintis viduje įrengtą prekybos salę pirkėjams aptarnauti.

Nestacionari viešojo maitinimo įmonė (lauko kavinė) – lauke įrengtas laikinas nesudėtingų lengvų konstrukcijų statinys be pamatų arba sukomplektuota įranga (staliukai, kėdės, skėčiai, tvorelės, pakylos, gėlinės ir kt.), kuri skirta viešojo maitinimo paslaugoms teikti.

Aptarnavimo vietų išplėtimas prie stacionarių viešojo maitinimo įmonių – sukomplektuotas laikinas statinys be atskiros prekybos vietos, skirtas aptarnauti stacionarios viešojo maitinimo įmonės lankytojus.

Nesudėtingas atrakcionas – nesudėtingas pramoginis įrenginys, nepriskiriamas potencialiai pavojingiems įrenginiams (pripučiamas atrakcionas, batutas, žaidimų aikštelė ir pan.).

Pramoginis įrenginys mechaninis įrenginys, skirtas viešai naudoti pramogaujantiems asmenims linksminti, keičiant jų padėtį erdvėje.

Pramoginio įrenginio savininkas fizinis ar juridinis asmuo, kuriam pramoginis įrenginys priklauso nuosavybės teise, arba pramoginio įrenginio valdytojas, kuris valdo ar naudoja šį įrenginį bei juo disponuoja turto patikėjimo teise.

Operatorius savininko paskirtas asmuo, valdantis pramoginį įrenginį ir jį visada prižiūrintis, kai jis skirtas viešai naudoti.

Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose (toliau – Leidimas) – dokumentas, asmeniui suteikiantis teisę verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje Kalvarijos savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje (Leidimo formą tvirtina Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius).

4. Aprašas yra privalomas Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose prekiaujantiems ir teikiantiems paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims.

 

II SKYRIUS

MAŽMENINĖS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE BŪDAI

 

5. Mažmeninės prekybos viešosiose vietose būdai yra šie:

5.1. prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių. Prekybai nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių priskiriama prekių ekspozicijos šalia stacionaraus prekybos pastato įrengimas;

5.2. prekyba iš kioskų, paviljonuose;

5.3. prekyba iš prekybai įrengtų specializuotų automobilių, prekyba iš automobilių ar jų priekabų;

5.4. prekyba lauko kavinėse. Prekybai lauko kavinėse priskiriama aptarnavimo vietų išplėtimas prie stacionarių viešojo maitinimo įmonių ir nestacionarios laikinos lauko kavinės;

5.5. prekyba renginių metu. Prekybos teikimo vietą ir plotą renginio metu nustato renginio organizatorius.

6. Paslaugų teikimo viešosiose vietose būdai yra šie:

6.1. paslaugų teikimas nuo (iš) laikinųjų įrenginių;

6.2. paslaugų teikimas iš kioskų, paviljonuose;

6.3. paslaugų teikimas renginių metu. Paslaugų teikimo vietą ir plotą renginio metu nustato renginio organizatorius;

6.4. poilsiui ir sportui skirtų reikmenų, vandens pramogų priemonių, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių nuoma; žaidimų, mažųjų atrakcionų organizavimas; fotografų, menininkų, kinkomojo transporto, keleivių vežimo pramoginėmis transporto priemonėmis, taksofonų, svėrimo, batų valymo paslaugos. Paslaugų teikimo plotas nustatomas paslaugų vietos plane (schemoje).

7. kiti teisės aktų nedraudžiami prekybos ir paslaugų teikimo būdai.

 

III SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

8. Fizinis ar juridinis asmuo (toliau – Asmuo), norintis gauti leidimą Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose prekiauti ir (ar) teikti paslaugas, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki veiklos pradžios, pateikia paraišką (paraiškos formą tvirtina Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius) atitinkamos Kalvarijos savivaldybės seniūnijos seniūnui.

9. Paraiškoje, kuri gali būti teikiama popierine forma ar elektroninėmis priemonėmis, nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninis paštas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas; veiklos vykdymo dokumento numeris; prekybos ir (ar) paslaugų teikimo būdas ir užimamas plotas (kv. m); prekių asortimentas ar paslaugų rūšis; prekybos ar paslaugų teikimo vietos adresas ir laikotarpis.

10. Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

10.1. individualios veiklos vykdymo pažyma;

10.2. ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas arba dokumentas, patvirtinantis teisę į turimą žemę (jeigu jis yra tos žemės savininkas) arba sutartinius santykius įteisinantis dokumentas (jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu), kai asmuo pageidauja prekiauti savo išauginta žemės ūkio produkcija;

10.3. pažyma apie bičių šeimų registravimą Ūkinių gyvūnų registre;

10.4. gyvūną identifikuojantis dokumentas (teikiant pasivažinėjimo kinkomuoju transportu paslaugą);

10.5. Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimas, tautinio paveldo produkto sertifikatas, kulinarinio paveldo fondo sertifikatas, meno kūrėjo pažymėjimas ar tradicinio amatininko sertifikatas;

10.6. laikino nesudėtingo prekybos (paslaugų) statinio (įrenginio) projekto pagrindinis lapas su pritarimo žyma ir galiojimo terminu. Pritarimus laikiniems nesudėtingiems prekybos statiniams išduoda Ūkio ir urbanistikos skyrius, vadovaujantis statybos techniniais reglamentais, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais;

10.7. sutartinius santykius įteisinantis dokumentas, jeigu kioske (paviljone) veiklą numato vykdyti ne kiosko (paviljono) savininkas;

10.8. pramoginių įrenginių išdėstymo supaprastintas projektas (teikiant paslaugas pramoginiais įrenginiais), kurį sudaro:

10.8.1. aiškinamasis raštas;

10.8.2. pramoginių įrenginių išdėstymo planas topografiniame plane su pažymėtomis jų išdėstymo vietomis;

10.8.3. pramoginių įrenginių vaizdai (brėžiniai) su matmenimis;

10.8.4. vizualinė informacija (įrenginių nuotraukos);

10.8.5. veiklos civilinės atsakomybės draudimo poliso kopija, galiojanti iki leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose galiojimo pabaigos;

10.9. jeigu prašoma išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais, įrašytais į Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registrą, papildomai pateikiama:

10.9.1. potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro pažyma;

10.9.2. atrakcionams valdyti savininko paskirto operatoriaus pareiginė instrukcija, kurioje numatomos jo funkcijos, pareigos, atsakomybė.

11. Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose vykstančių renginių metu, atitinkamos Kalvarijos savivaldybės seniūnijos seniūnui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki veiklos pradžios pateikia paraišką (paraiškos formą tvirtina Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius).

12. Paraiškoje, kuri gali būti teikiama popierine forma ar elektroninėmis priemonėmis, nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninis paštas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas; veiklos vykdymo dokumento numeris; renginio pavadinimas, data, prekybos ar paslaugų teikimo būdas ir plotas (kv.m); prekių asortimentas (paslaugos rūšis); prekybos ar paslaugų teikimo vietos adresas ir laikotarpis; atsakingo asmens vardas ir pavardė; renginio organizatoriaus suderinimas. Jeigu renginio organizatorius yra Kalvarijos savivaldybės administracija, renginio organizatoriaus sutikimo nereikia.

13. Kartu su paraiška pateikiami dokumentai, nurodyti 10 punkte.

14. Teikiant paraišką elektroninėmis priemonėmis pridedami dokumentai taip pat pateikiami elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis, arba pateikiant nuskaitytus originalius dokumentus.

15. Už pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą atsako dokumentus leidimui gauti pateikęs asmuo.

16. Pasibaigus leidimo prekiauti ar teikti paslaugas kioske (paviljone) galiojimo laikui, jeigu asmuo pageidauja toliau vykdyti tą pačią veiklą ir nepasikeitė kiosko (paviljono) užstatymo plotas, privalo gauti naują leidimą. Norint gauti leidimą tais pačiais kalendoriniais metais, pateikiama tik paraiška.

17. Leidimai išduodami per 5 darbo dienas nuo paraiškos ir dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, pateikimo. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

18. Leidimai prekiauti ir (ar) teikti paslaugas iš kioskų ir paviljonuose išduodami 1 mėnesio,  3 mėnesių, 6 mėnesių ar 1 metų laikotarpiui.

19. Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu išduodami renginio trukmės laikui.

20. Leidimo turėtojas negali savo vardu įgalioti kitų asmenų verstis leidime nurodyta veikla ar pagal sutartį perduoti jiems šios teisės.

21. Leidimas neišduodamas, jeigu:

21.1. netinkamai, neišsamiai užpildyta paraiška;

21.2. pateikti ne visi nurodyti dokumentai;

21.3. nesumokėta nustatyta vietinė rinkliava.

22. Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

22.1. asmuo pateikia paraišką panaikinti leidimo galiojimą;

22.2. įmonė yra likviduojama arba išregistruota iš Juridinių asmenų registro;

22.3. paaiškėja, kad asmuo leidimui gauti pateikė neteisingus duomenis arba suklastotus dokumentus;

22.4. yra gautas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimas apie maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo panaikinimą už nustatytus pažeidimus;

22.5. gauta kontroliuojančių tarnybų informacija, kad parduodamos prekės ar teikiamos paslaugos neatitinka darbo ir gaisrinės saugos bei kitų teisės aktais nustatytų reikalavimų.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETAI

 

23. Laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai įrengtų specializuotų transporto priemonių, lauko kavinių projektai turi būti parengti ir patvirtinti (suderinti) su Kalvarijos savivaldybės administracijos vyriausiuoju architektu.

24. Laikinieji prekybos įrenginiai, kioskai, paviljonai, prekybai įrengtos specializuotos transporto priemonės, lauko kavinės, išskyrus renginių metu, įrengiami prekybos ar paslaugų teikimo vietos plane (schemoje) nurodytoje vietoje ir pagal patvirtintą suderintą projektą.

25. Laikinieji prekybos įrenginiai, kioskai, paviljonai, prekybai įrengtos specializuotos transporto priemonės, lauko kavinės turi būti tvarkingos, atitikti higienos, darbo ir priešgaisrinės saugos, estetinės-vizualinės kokybės reikalavimus.

26. Reklama ant kioskų, paviljonų ar lauko kavinių įrengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais išorinės reklamos įrengimą.

27. Prekybos vietoje privalo būti nurodyta: juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir veiklos vykdymo dokumento numeris. Šie duomenys nurodomi pardavėjo pasirinktu būdu, tačiau jie turi būti pirkėjų matomi.

28. Draudžiama prekiauti nuo dėžių, turėklų, atramų, grindinio ir panašiai.

29. Prekybos ar paslaugos teikimo vieta negali trukdyti eismui, ji turi būti valoma, švari ir tvarkinga. Prekybos vietoje privalo būti šiukšlių dėžė. Jeigu prekiaujama iš kioskų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilių priekabų, paviljonuose, laikinose lauko kavinėse, būtina sudaryti sutartį su atliekas tvarkančia įmone.

30. Poilsio vietose galima prekiauti ir (ar) teikti paslaugas, įrengiant nestacionariąsias viešojo maitinimo vietas (nestacionarias lauko kavines), poilsiui ir sportui skirtą įrangą (skėčius nuo saulės, gultus, plaukiojimui ar nardymui skirtą inventorių, dviračius, vandens dviračius, motociklus ir t. t.).

31. Teikiant kinkomojo transporto (pasivažinėjimo) paslaugą būtina informuoti Kalvarijos valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir gauti jos išduodamą nustatytos formos leidimą pramoginiam renginiui su gyvūnu.

 

V SKYRIUS

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO REGLAMENTAVIMAS IR APRIBOJIMAI

 

32. Juridiniai ar fiziniai asmenys prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės viešosiose vietose gali tik turėdami atitinkamos Kalvarijos savivaldybės seniūnijos seniūno išduotą leidimą. Už leidimo išdavimą mokama Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta vietinė rinkliava.

33. Pasibaigus Leidimo, išduoto pagal 5.4 ir 6.1 punktuose nurodytą prekybos ir (ar) paslaugų teikimo būdą, galiojimo laikui, per 15 kalendorinių dienų nuo Leidimo galiojimo pasibaigimo dienos prekybai ir (ar) paslaugų teikimui įrengti specializuoti automobiliai, lauko kavinės (priskiriama aptarnavimo vietų išplėtimas prie stacionarių viešojo maitinimo įmonių) privalo būti pašalinti. Neįvykdžius minėto reikalavimo, prekybai įrengtų specializuotų automobilių, lauko kavinių (priskiriama aptarnavimo vietų išplėtimas prie stacionarių viešojo maitinimo įmonių) nukėlimą, išvežimą ir saugojimą organizuoja Kalvarijos savivaldybės administracija, o jos patirtas išlaidas apmoka asmuo, kuriam buvo išduotas Leidimas.

34. Pasibaigus Leidimo, išduoto pagal 5.2 ir 6.2 punktuose nurodytą prekybos ir (ar) paslaugų teikimo būdą, galiojimo laikui, jeigu daugiau nebus vykdoma veikla, kiosko (paviljono) savininkas privalo per 30 kalendorinių dienų jį nukelti ir sutvarkyti teritoriją. Neįvykdžius šio reikalavimo, kiosko (paviljono) nukėlimą, išvežimą ir saugojimą organizuoja Kalvarijos savivaldybės administracija, o jos patirtas išlaidas apmoka asmuo, kuriam buvo išduotas Leidimas.

35. Išdavus leidimą pagal 5.5 ir 6.3 punktuose nurodytą prekybos ir (ar) paslaugų teikimo būdą, asmenys privalo iškart po renginio išardyti ir išvežti laikinus prekybos (paslaugų teikimo) įrenginius.

36. Viešosios vietos, kuriose leidžiama teikti paslaugas ir (ar) prekiauti visomis prekėmis, kurių mažmeninė prekyba nėra uždrausta įstatymais ir kitais teisės aktais, nustatomos Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

37. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius gali nustatyti darbo laiką tam tikrose prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietose, jei tai būtina žmonių saugumui ir rimčiai (tvarkai) užtikrinti, prekių asortimentą, laikotarpį, per kurį galima prekiauti, bei kitas prekybos sąlygas.

38. Prekybos ir paslaugų teikimo vietose privaloma laikytis Triukšmo prevencijos Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose taisyklių.

39. Prekyba ir (ar) paslaugų teikimas renginių metu leidžiami tik renginio organizatoriaus nurodytose vietose.

40. Maisto prekėmis ir žaislais prekiaujančių juridinių asmenų darbuotojai ir šiomis prekėmis prekiaujantys individualia veikla besiverčiantys fiziniai asmenys privalo tikrintis sveikatą nustatyta tvarka ir laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Higienos normų ir taisyklių reikalavimų.

41. Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, turi turėti nustatyta tvarka išduotą leidimą higienos pasą ir laikytis šiai ūkinei komercinei veiklai keliamų reikalavimų.

42. Asmenys, prekiaujantys maisto prekėmis, privalo turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.

43. Verstis licencijuojama mažmenine prekyba gali tik asmenys, įsigiję šios veiklos licencijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

44. Parduodamos prekės turi būti ženklinamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintomis Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėmis.

45. Pardavėjui draudžiama parduoti prekes:

45.1. kurių mažmeninė prekyba viešosiose vietose yra uždrausta įstatymais ir kitais teisės aktais;

45.2. kurių įsigijimas teisės aktų nustatyta tvarka nepatvirtintas prekių įsigijimą patvirtinančiais dokumentais;

45.3. be jų atitikties dokumentų, išduotų teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu teisės aktuose nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi;

45.4. kurios nepaženklintos teisės aktų nustatyta tvarka;

45.5. kurių tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs;

45.6. kurios buvo iš naujo perženklintos, perfasuotos (perpakuotos) ar kitaip apdorotos siekiant pratęsti jų tinkamumo naudoti terminą;

45.7. neturint licencijos, jeigu įstatymuose nustatyta, kad mažmeninė prekyba tomis prekėmis leidžiama tik turint mažmeninės prekybos tomis prekėmis licencijas.

46. Paslaugos teikėjui draudžiama:

46.1. naudoti produktus atitinkamai pagal teikiamą paslaugą, kurių tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs;

46.2. naudoti produktus, kurie gali sukelti sveikatos sutrikimų;

46.3. siūlyti vartotojui paslaugą, kuri gali kelti riziką.

47. Parduodamos prekės turi būti saugios – atitikti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, Lietuvoje tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus saugos reikalavimus.

48. Parduodamos prekės turi būti tinkamos kokybės, t. y. prekės savybės neturi būti blogesnės, nei numatyta tai prekei taikomame techniniame reglamente (jeigu jis yra) ir prekės pirkimo ir pardavimo sutartyje.

49. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

50. Parduodamos prekės turi būti sukomplektuotos taip, kad atitiktų pirkimo ir pardavimo sutartyse nustatytas komplektiškumo sąlygas, o jeigu sutartyse šios sąlygos neaptartos, sukomplektuotos taip, kad atitiktų prekybos papročių ir įprastai reiškiamus reikalavimus.

51. Prekių laikymo ir išdėstymo prekybos vietoje, taip pat prekybos jomis sąlygos turi atitikti teisės aktuose nustatytus higienos, visuomenės sveikatos priežiūros, prekių tvarkymo, saugos reikalavimus bei gamintojo pateikiamuose normatyviniuose dokumentuose nustatytas sąlygas.

52. Svarsčiai, svarstyklės ir kiti matavimo prietaisai, naudojami prekių masei, tūriui, ilgiui nustatyti, turi būti su galiojančiu patikros žymeniu ir atitikti matavimo ribas ir tikslumą. Matavimo prietaisai tikrinami Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

PARDAVĖJO IR (AR) PASLAUGOS TEIKĖJO PAREIGOS

 

53. Pardavėjas ir (ar) paslaugos teikėjas privalo:

53.1. turėti prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietoje atitinkamos Kalvarijos savivaldybės seniūnijos seniūno išduotą leidimą prekiauti ir (ar) teikti paslaugas, verslo liudijimą (asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus verslo liudijimas yra privalomas), individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutarties kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu ir vadovo parašu, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prekių įsigijimą ir prekių kokybę liudijančius dokumentus, maisto tvarkymo įmonės pažymėjimą (jeigu tų prekių prekybai jis yra privalomas) ir, jei prekiaujama maisto prekėmis ar žaislais, asmens medicininę knygelę;

53.2. dėvėti tvarkingą ir švarią aprangą;

53.3. parduoti prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti vartotojui, atsiskaičiusiam už jas, prekių pirkimą ir (ar) pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;

53.4. parduoti prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų vartotojo išsirinktą pavyzdį;

53.5. garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, sukomplektuotos prekės;

53.6. parduodant ne maisto prekes, pateikti vartotojui įstatymų reikalavimus atitinkančią prekės kokybės garantiją, jeigu parduodamai prekei kokybės garantija yra suteikta;

53.7. prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad vartotojas turėtų realią galimybę panaudoti šias prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;

53.8. sudaryti sąlygas vartotojui apžiūrėti prekę, ją pasimatuoti ar patikrinti, kaip ji veikia, arba pademonstruoti, kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį;

53.9. suteikti vartotojui būtiną, teisingą ir neklaidinančią informaciją apie parduodamas prekes;

53.10. vartotojui grąžinus netinkamos kokybės prekę, grąžinti  jam už netinkamos kokybės prekę sumokėtus pinigus iš karto po netinkamos kokybės prekės priėmimo; jeigu netinkamos kokybės prekės priėmimo metu pardavėjas neturi reikiamos grąžinti pinigų sumos, ji turi būti grąžinta vartotojui ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prekės priėmimo, jeigu pardavėjas ir vartotojas nesutaria kitaip;

53.11. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti vartotojo nuostolius, jeigu jie turėti dėl to, kad vartotojas įsigijo netinkamos kokybės prekę, nebuvo pateikta teisės aktuose nustatyta informacija apie prekę arba ji buvo klaidinanti;

53.12. laikytis įstatymuose nustatytų prekių pardavimo draudimų ir ribojimų;

53.13. sužinojęs, kad parduodamos prekės yra nesaugios, nedelsiant nutraukti mažmeninę prekybą šiomis prekėmis, informuoti vartotojus, vykdyti kitas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme ir kituose produktų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas pareigas;

53.14. teikti tik saugias paslaugas;

53.15. suteikti informaciją apie riziką, susijusią su paslaugų teikimu;

53.16. tvarkyti paskirtą prekybos ar paslaugų teikimo vietą, neteršti jos atliekomis ir šiukšlėmis;

53.17. vykdyti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

 

VII  SKYRIUS

ATSISKAITYMO SU PIRKĖJAIS IR (AR) PASLAUGOS GAVĖJAIS ORGANIZAVIMAS

 

54. Atsiskaitymai (mokėjimas) vykdomi ir prekių ir (ar) paslaugų pirkimą ir pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantys dokumentai pirkėjams ir (ar) paslaugos gavėjams išduodami teisės aktų nustatyta tvarka.

55. Pirkėjas ir (ar) paslaugos gavėjas gali pareikšti pretenzijas dėl neteisingo atsiskaitymo, jeigu pinigus arba mokėjimo kortele mokamas sumas tikrino nepasitraukęs nuo prekystalio.

 

VIII SKYRIUS

KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

56. Pardavėjų ir (ar) paslaugų teikėjų veiklą, jų parduodamų prekių ar paslaugų saugą ir kokybę gali tikrinti tam įgalioti policijos pareigūnai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Kalvarijos savivaldybės administracijos, kitų institucijų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Pardavėjas ir (ar) paslaugos teikėjas, kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojų supažindintas su tikrinimo rezultatais, privalo nustatytais terminais pašalinti rastus trūkumus ir apie tai informuoti kontrolę atliekančias institucijas ir įstaigas.

58. Asmenys, pažeidę šio Aprašo tvarką, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IŠDUODANT LEIDIMĄ PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE AR IŠDUODANT LEIDIMĄ PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS RENGINIO METU

 

59. Asmens duomenų tvarkymo tikslas išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose ar išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu – nustatyti asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugos teikimui.

60. Išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose ar išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu, tvarkyti asmens duomenis yra būtina vykdant Kalvarijos savivaldybės administracijai pavestas viešosios valdžios funkcijas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.

61. Išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose ar išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo Kalvarijos savivaldybės administracijoje taisyklėmis.

62. Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, dalyvaujantis leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose ar leidimo prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu išdavimo procese, pasirašytinai įsipareigoja saugoti asmens duomenis, kurie jam tapo žinomi išduodant leidimą.

63. Išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose ar išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu, besikreipiančiam Leidimo asmeniui duodama užpildyti numatytos formos paraiška dėl leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo arba paraiška dėl leidimo prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu išdavimo.

64. Paraiškoje dėl leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo arba paraiškoje dėl leidimo prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu išdavimo renkami tokie asmens duomenys: vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, individualios veiklos pažymos numeris, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo numeris, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

65. Išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose ar išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu gali būti renkami ir kiti 64 punkte nenurodyti asmens duomenys, kai tokių asmens duomenų rinkimo pagrindas numatytas šiame Apraše ir asmens duomenys yra būtini paslaugos teikimui.

66. Teikdama paslaugą, Kalvarijos savivaldybės administracija turi teisę gauti duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, VĮ Registrų centro – apie juridinį asmenį, Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos – apie sumokėtą vietinę rinkliavą.

67. Užpildytos paraiškos saugomos Kalvarijos savivaldybės administracijos dokumentacijos plane nustatytą laikotarpį. Pasibaigus saugojimo terminui asmens duomenys sunaikinami.

68. Apie asmens duomenų tvarkymą asmuo, kuris kreipiasi dėl leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose ar leidimo prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu išdavimo, informuojamas patvirtintos formos paraiškos dėl leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo arba paraiškos dėl leidimo prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu išnašoje, kurioje nurodyta tokia informacija: duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys, duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys, duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis duomenų tvarkymo pagrindas, asmens duomenų saugojimo laikotarpis, duomenų subjekto teisės asmens duomenų tvarkymo srityje.

__________________