Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

Dėl AB „energijos skirstymo operatorius“ ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO NEBUITINIAM KLIENTUI SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ DERINIMO

 

2020 m. liepos 3 d. Nr. O3E-568

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 13 punktu bei atsižvelgdama į AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020 m. balandžio 21 d. raštą Nr. SD-3821 „Dėl persiuntimo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų derinimo“ (reg. Nr. R1‑5592), 2020 m. birželio 29 d. raštą Nr. SD-6251 „Dėl persiuntimo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų derinimo“ (reg. Nr. R1-8709) ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2020 m. liepos 1 d. pažymą Nr. O5E-489 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų derinimo“, Taryba n u t a r i a:

Derinti AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktą elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nebuitiniam klientui sutartį su priedais (pridedama).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                             Inga Žilienė

 

 

SUDERINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. O3E-568

 

 

PATVIRTINTA

AB „Energijos skirstymo operatorius“ Generalinio direktoriaus 2020 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 20ITA-135

 

 

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO NEBUITINIAM KLIENTUI SUTARTIS

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, veikianti kaip skirstomųjų tinklų operatorius (toliau – Operatorius),

[pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti [teisinė forma], (toliau – Klientas),

 

toliau kartu vadinamos šalimis ir kiekviena atskirai – šalimi, sudarė šią Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nebuitiniam klientui tiekėjui sutartį (toliau – Sutartis), kuri susideda iš Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų ir sudaro vientisą ir nedalomą visumą:

 

 

DATA       

 

SUTARTIES NR.

 

 

 

OPERATORIAUS DUOMENYS

 

PAVADINIMAS

AB „Energijos skirstymo operatorius“

OPERATORIAUS ATSTOVAS

 

ATSTOVAVIMO PAGRINDAS

 

KLIENTŲ APTARNAVIMO TELEFONAS

1852 arba +37069761852

EL.PAŠTAS

info@eso.lt

GEDIMŲ REGISTRAVIMAS

1852

INTERNETU

www.eso.lt

ESO BUVEINĖS ADRESAS

Aguonų g. 24, 03212 Vilnius,

www.eso.lt

Įmonės kodas 304151376

PVM mokėtojo kodas LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

 

LICENCIJA

Elektros energijos skirstymo licencija Nr. L1 – 12 (ES), išduota 2015 m. gruodžio 30 d.

 

 

KLIENTO DUOMENYS

 

KLIENTO KODAS

 

PAVADINIMAS

 

KLIENTO VARDAS IR PAVARDĖ

 

KLIENTO ATSTOVAS (jeigu sutartį pasirašo įgaliotas asmuo)

 

ATSTOVAVIMO PAGRINDAS

 

REKVIZITAI

Adresas

 

 

Įmonės kodas

 

 

GIMIMO DATA

 

 

PVM mokėtojo kodas

 

 

ADRESAS SUSIRAŠINĖJIMUI IR KONTAKTAMS

 

KONTAKTINIAI TELEFONAI

 

FAKSAS

 

EL.PAŠTAS

 

 

 

I.          ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO NEBUITINIAM KLIENTUI SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

 

ATASKAITINIS LAIKOTARPIS

1 (vienas) kalendorinis mėnuo

Elektros apskaitos prietaisų rodmenų  pateikimo terminas

Iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos

ATSISKAITYMO TERMINAS

Iki 15 (penkioliktos) mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, kalendorinės dienos

SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis yra neterminuota. Jei Sutartis yra vykdoma nuomojamame objekte – iki nuomos sutarties termino pabaigos. Jei šalys Sutartį sudaro dėl elektros energijos persiuntimo į objektą, kurio elektros įrenginiai dar nėra prijungti prie ESO skirstomųjų tinklų, sutartis įsigalioja ESO visiškai įvykdžius tarp šalių sudarytą Prijungimo sutartį.

KITOS SĄLYGOS

 

1. Šiai Sutarčiai taikomos Sutarties Bendrosios sąlygos, kurios yra viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje www.eso.lt;

2. Pasirašydamas šią Sutartį Klientas patvirtina, kad su Sutarties Bendrosiomis ir Specialiosiomis sąlygomis yra susipažinęs, Sutarties sąlygos Klientas yra aiškios, suprantamos ir su jomis Klientas sutinka. Pasirašydamas šią Sutartį sutinku, kad šios Sutarties priedai būtų pateikiami elektroniniais kanalais arba savitarnos svetainėje, kuri randama www.eso.lt.

3. Jei Kliento objekte įrengtas tik vienas elektros apskaitos prietaisas ir jomis naudojasi keli asmenys, už elektros energiją ir persiuntimo paslaugą su Operatoriumi atsiskaitoma pagal minėto elektros apskaitos prietaiso rodmenis ir vieną mokėjimo dokumentą, jei Sutartyje ar jos prieduose nenustatyta kitaip. Klientas, pasirašydamas šią Sutartį pareiškia ir patvirtina, jog Kliento objektu besinaudojantys asmenys yra priėmę tarpusavio susitarimą dėl Kliento įforminimo verslo vartotoju. Nesutarimai dėl tarpusavio atsiskaitymų tarp Kliento objektą naudojančių asmenų sprendžiami teismo tvarka.

 

 

SUTARTIES PRIEDAI.

Priedas Nr. 1. Objektų sąrašas.

Priedas Nr. 2. Elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių nuostatai.

 

 

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ KLIENTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(atstovo parašas, vardas ir pavardė)

 

(atstovo parašas, vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

A. V.

 


 

 

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO NEBUITINIAM KLIENTUI SUTARTIES

BENDROSIOS SĄLYGOS

 

 

1.   Sutarties Bendrosiose sąlygose yra nurodytos Sutarties sudarymo, galiojimo ir nutraukimo sąlygos, elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo tvarka ir nutraukimo sąlygos, Kliento ir Operatorius pareigos, teisės ir atsakomybė, elektros kainos ir kiekio nustatymas, Kliento atsiskaitymas už elektros energiją ir suteiktas paslaugas, skundų ar prašymų nagrinėjimas ir ginčų sprendimas.

2.   Sutartyje vartojama sąvoka „Klientas“ atitinka „elektros energijos vartotojo“, „elektros energijos gamintojo“ bei „gaminančio vartotojo“ sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau – EEĮ), Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse (toliau – EETNT) ir kituose teisės aktuose, kartu su visomis iš to kylančiomis teisėmis bei pareigomis. Sutartyje vartojama sąvoka „persiuntimo paslauga“ reiškia Operatoriaus pagal šią Sutartį Klientui teikiamą elektros energijos persiuntimo ir (ar) naudojimosi tinklais paslaugą, taip pat kitas su elektros energijos persiuntimu susijusias paslaugas.

3.   Sutarties Bendrosios sąlygos yra tipinės, viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje www.eso.lt.

4  Sutarties Šalims yra žinoma, kad Šalių teisinius santykius ir iš jų kylančias Šalių teises ir pareigas, be šios Sutarties, taip pat reglamentuoja EEĮ, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, EETNT bei kiti teisės aktai. Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms pasikeitus taip, kad šios Sutarties sąlygos neatitinka teisės aktų nuostatų, Šalių tarpusavio santykiams, teisėms ir pareigoms taikomos pasikeitusių teisės aktų nuostatos.

5 Elektros tinklo nuosavybės riba tarp Operatoriaus ir Kliento nurodoma elektros tinklų nuosavybės ribų akte. Šalims sudarius šią Sutartį, apie konkrečiam Kliento objektui sudarytą elektros tinklų nuosavybės ribų aktą ir jo vėlesnius pakeitimus Operatorius informuoja Klientą raštu, elektroninių ryšių priemonėmis ar kitu Sutartyje nustatytu informacijos teikimo būdu. Tuo atveju, kai elektros tinklų nuosavybės ribų aktas nesudarytas, laikoma, kad elektros tinklo nuosavybės riba nustatyta taip, kaip nurodyta EETNT 11 ir 12 punktuose.

6 Kai transformatorių pastotę, skirstyklą ar transformatorinę aptarnauja Operatoriaus ir Kliento darbuotojai (kai atsakomybės ribos yra ant 6/10/35 kV įtampos įrenginių arba ant galios transformatoriaus 0,4 kV įtampos išvadų prijungimo gnybtų, transformatorinės 0,4 kV įvadinių komutavimo aparatų arba ant 0,4 kV renkamų šynų), saugiam darbų atlikimui ir operatyviniam įrenginių aptarnavimui tarp Operatoriaus ir Kliento sudaromi Elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių nuostatai (Sutarties Specialiųjų sąlygų Priedas Nr. 2). Šalių patvirtinti nuostatai pateikiami Klientui elektroninių ryšių priemonėmis. Sutarties nutraukimas nenutraukia Elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių nuostatų galiojimo, nebent šalys susitaria kitaip.

7Tais atvejais, kai Klientas nepasirenka nepriklausomo tiekėjo ar kai jo pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų tiekti elektros energiją sutartomis su Klientu sąlygomis, nutraukia veiklą arba su Klientu sudarytą sutartį, ši Sutartis taikoma Šalių tarpusavio santykiams Operatoriui teikiant, o Klientui naudojantis garantinio elektros energijos tiekimo užtikrinimo (toliau – garantinis tiekimas) ir persiuntimo paslauga. Garantinio tiekimo trukmė – ne ilgiau kaip 6 (šeši) mėnesiai. Jeigu per nurodytą terminą Klientas nepasirenka naujo nepriklausomo tiekėjo, Operatorius įgyja teisę nutraukti elektros energijos tiekimą Klientui, nebent EEĮ nustatyta kitaip.

 

SUTARTIES SUDARYMAS IR GALIOJIMAS

 

8.    Sutartis įsigalioja Klientui pasirašius Sutarties Specialiąsias sąlygas. Tuo atveju, jei Klientas nepasirašo Sutarties Specialiųjų sąlygų, bet apmoka už suteiktą persiuntimo paslaugą objektuose, nurodytuose Sutarties Specialiųjų sąlygų  Priede Nr. 1, išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, laikoma, kad Klientas sutinka su Sutarties Specialiosiomis ir Bendrosiomis sąlygomis, ir Sutartis yra sudaryta.

9.    Jei Sutarties sudarymo dieną Kliento objektas yra prijungtas prie elektros tinklų ir Sutartyje nenurodoma kita jos įsigaliojimo data, Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Jei Sutartis sudaroma iki Kliento objekto prijungimo prie elektros tinklų dienos, Sutartis įsigalioja nuo Kliento objekto prijungimo prie elektros tinklų dienos. Sutartis su Klientu sudaroma Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytam terminui.

10Klientas, sudarydamas Sutartį su Operatoriumi, informuojamas apie Sutarties pasirašymo dieną galiojančius Operatoriaus interneto svetainėje viešai skelbiamus elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas (tarifus) bei Sutarties sąlygas (Operatorius informaciją viešai skelbia savo interneto svetainėje).

 

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO IR (AR) TIEKIMO NUTRAUKIMO IR ATNAUJINIMO SĄLYGOS

 

11Elektros energijos persiuntimo paslauga ir (ar) tiekimas Klientui gali būti nutrauktas arba apribotas, kai Klientas per nustatytą terminą nepilnai atsiskaito už patiektą ar persiųstą elektros energiją, naudojimosi tinklais paslaugą ar kitas su persiuntimu susijusias paslaugas, nevykdo kitų esminių Sutartyje numatytų Kliento pareigų, kurių nevykdymas gali sukelti žalą ar žalos atsiradimo grėsmę Klientui, tretiesiems asmenims ar šių asmenų turtui ir/ar teisėtiems interesams, bei kitais Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo, EEĮ, EETNT ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

12Jei elektros energijos persiuntimo paslauga ir (ar) tiekimas buvo nutrauktas dėl neapmokėtų skolų ar kitais teisės aktuose numatytais pagrindais, elektros energijos persiuntimo paslauga ir (ar) tiekimas atnaujinamas, kai Klientas sumoka įsiskolinimą už elektros energiją ir suteiktas paslaugas bei apmoka Operatoriui elektros energijos tiekimo nutraukimo ir atnaujinimo bei kitas su tuo susijusias išlaidas Operatoriaus nustatytais ir su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) suderintais įkainiais.

13Laikinas elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar apribojimas Klientui ar Kliento pagamintos elektros energijos persiuntimo į elektros energijos tinklus nutraukimas ar apribojimas nesant Kliento kaltės galimas tik teisės aktuose nustatytais atvejais bei tvarka. Dėl nepersiųsto (nepatiekto) ir (ar) Kliento pagaminto, tačiau į elektros energijos tinklus nepersiųsto (nepatiekto) elektros energijos kiekio, esant ilgesniam negu teisės aktuose nurodytam laikotarpiui arba ilgesniam negu šalių sutartam laikotarpiui, atsiradę ir tiesiogiai su tuo susiję pagrįsti nuostoliai apskaičiuojami ir atlyginami Klientui elektros tinklų nuosavybės ribų akte nustatyta tvarka. Šalys gali susitarti dėl kitokios nuostolių atlyginimo tvarkos nei nurodyta elektros tinklų nuosavybės ribų akte.

14Sutarties galiojimo metu Kliento objektui nustatomi normalus, remontinis ir avarinis elektros energijos persiuntimo režimai. Kliento objektams užtikrinamos aprūpinimo elektros energija sąlygos nustatomos Sutartimi ir kitais teisės aktais:

14.1.     normalaus režimo atveju, persiuntimo paslauga ir (ar) tiekimas Kliento objektui teikiama iki Operatoriaus ir Kliento elektros tinklo nuosavybės ribos pagal Operatoriaus patvirtintą normalių sujungimų schemą;

14.2.     remontinio ir avarinio režimų sąlygomis persiunčiant elektros energiją Kliento objektui gali būti neužtikrinama objektų aprūpinimui elektros energija normaliuoju režimu suteikta patikimumo kategorija;

14.3.     remontinio režimo atveju Kliento objektai (-ai) gali būti prijungti prie mažesnio kiekio šaltinių, nei numato Operatoriaus patvirtinta normalių sujungimų schema, tokiu atveju pasikeičia aprūpinimo elektros energija patikimumo kategorija. Klientas turi atsižvelgti į šį pasikeitimą ir atitinkamai pasirinkti vidaus tinklų aprūpinimo elektros energija schemas, numatyti ir įgyvendinti priemones galimiems nuostoliams dėl aprūpinimo elektros energija nutraukimo išvengti ar juos sumažinti;

14.4.     avarinio režimo atveju, įvykus avarijai, gedimui ar sutrikimui elektros perdavimo ar skirstomuosiuose tinkluose, kai Klientas iš anksto jau buvo informuotas apie taikomą remontinį režimą Operatorius turi atkurti persiuntimo ir (ar) tiekimo paslaugą Kliento objektui per ne ilgesnį laiką nei nustatytas teisės aktuose patikimumo kategorijai, kuri taikoma remontinio režimo metu.

 

ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS IR KIEKIO NUSTATYMAS

 

15Už suteiktą persiuntimo paslaugą (garantinio tiekimo atveju – ir už iš tinklo suvartotą elektros energiją) Klientas atsiskaito su Operatoriumi  teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuotomis ir/ar viešai paskelbtomis kainomis bei tarifais (atvejai, kai Operatoriaus  kainos ir tarifai turi būti skelbiami viešai, yra nustatyti teisės aktais). Pakeitus šiame punkte nurodytas kainas, naujoji kaina įsigalioja ir tampa privaloma Sutarties šalims nuo teisės aktuose nurodytos datos.

16Patiektos į tinklą ir suvartotos iš tinklo elektros energijos kiekiai nustatomi pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis, o jei to padaryti neįmanoma – teisės aktų nustatytais būdais. Laikoma, kad pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis nustatyti suvartotos ar patiektos elektros energijos kiekio neįmanoma, kai sugenda ar sugadinami elektros energijos apskaitos prietaisai, nutraukiamos ar kitaip pažeidžiamos plombos, pažeidžiamos kitos susijusios su elektros energijos apskaita plombuojamos vietos (nepriklausomai nuo to, kas atliko šiuos aukščiau išvardintus veiksmus), elektros apskaitos prietaisų dingimo bei kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

17Suvartotos elektros energijos kiekis objektuose, kai nėra įrengti elektros apskaitos prietaisai, nustatomas pagal objektuose įrengtų elektros imtuvų leistinąją naudoti galią ir darbo valandų kiekį, nurodytus Operatoriaus sudarytame elektros tinklų nuosavybės ribų akte.

18Klientui iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio darbo dienos nepateikus elektros apskaitos prietaisų rodmenų, Operatorius turi teisę 1 (pirmą) mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, darbo dieną išrašyti nustatytos formos mokėjimo dokumentą pagal Kliento objektams per mėnesį tiekiamos elektros energijos vidutinį kiekį arba nurašyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis.

 

ATSISKAITYMAS UŽ ELEKTROS ENERGIJĄ IR PERSIUNTIMO PASLAUGĄ

 

19Rodmenų deklaravimo terminas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose. Teisės aktais nustačius kitokius rodmenų deklaravimo terminus, taikomi teisės aktuose nustatyti terminai. Klientas neprivalo pateikti objektų elektros apskaitos prietaisų rodmenų, jei jis susitarė su Operatoriumi, kad elektros energijos kiekius šiuose objektuose nuskaito Operatorius nuotoliniu būdu, tai yra automatizuotų sistemų pagalba.

20Operatorius pateikia Klientui mokėjimo dokumentą, vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais pateiktos ir (ar) atgautos elektros energijos kiekio apskaičiavimo būdais arba Kliento deklaruotais, Operatoriaus nuotoliniu būdu nuskaitytais ar nurašytais elektros apskaitos prietaisų rodmenimis. Jei deklaruoti ir Operatoriaus nuotoliniu būdu nuskaityti ar nurašyti rodmenys skiriasi, mokėjimo dokumentas išrašomas pagal Operatoriaus nuotoliniu būdu nuskaitytus ar nurašytus elektros apskaitos prietaisų rodmenis.

21Tuo atveju, kai elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo nuosavybės riba, Klientui papildomai apskaičiuojamos nesutampančios dalies elektros technologinės sąnaudos. Elektros energijos sąnaudos, susidarančios elektros tinkluose, kituose įrenginiuose ir prietaisuose, esančiuose nuo elektros energijos tiekimo vietos iki elektros apskaitos prietaisų įrengimo vietos, pridedamos/atimamos (priklausomai nuo elektros tinklo tarp persiuntimo vietos ir elektros apskaitos prietaisų įrengimo vietos nuosavybės) prie/iš elektros apskaitos prietaisais nustatyto patiektos elektros energijos kiekio. Elektros energijos sąnaudos, suderinus nesutampančios elektros tinklo dalies duomenis su Klientu, apskaičiuojamos pagal Operatoriaus patvirtintą metodiką ir elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo akte pateiktais duomenimis elektros sąnaudų skaičiavimui.

22Operatorius ne vėliau kaip iki 6 (šeštos) mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, darbo dienos pateikia Klientui mokėjimo dokumentą už suteiktą persiuntimo paslaugą (garantinio tiekimo atveju – ir už suvartotą elektros energiją) pagal Sutarties 16 ir 17 punktuose nurodytus būdus gautus elektros apskaitos prietaisų rodmenis. Operatorius pateikia mokėjimo dokumentą Klientui vienu iš šių būdų: elektroninių ryšių priemonėmis (Operatoriaus savitarnos svetainėje, elektroniniu paštu), išsiunčia jį paštu paskutiniu Kliento pateiktu adresu ar kitu Šalių suderintu būdu.

23Klientas už per ataskaitinį laikotarpį suteiktą persiuntimo paslaugą (garantinio tiekimo atveju – ir už suvartotą elektros energiją), taip pat netesybas (delspinigius) turi sumokėti iki Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatyto termino. Už kitas su elektros energijos persiuntimu susijusias paslaugas Klientas atsiskaito Operatoriaus pateiktuose mokėjimo dokumentuose nurodytais terminais. Visi mokėjimai laikomi atlikti nuo pinigų įskaitymo į Operatoriaus banko sąskaitą dienos. Kliento mokėjimai už elektros energiją įskaitomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytu eiliškumu: netesybos (delspinigiai), skola už praėjusio laikotarpio suteiktą persiuntimo paslaugą, einamieji mokėjimai už suteiktą persiuntimo paslaugą.

24Klientui praleidus atsiskaitymo terminus ar pažeidus kitas Sutarties sąlygas, taip pat jei Klientui pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad Klientas nevykdys savo prievolių pagal sudarytą Sutartį, Operatorius turi teisę pareikalauti Kliento pateikti visų savo prievolių pagal Sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo arba kitų atsiskaitymo garantijų (mokėti iš anksto (avansu), nustatyti trumpesnius ataskaitinius laikotarpius ir (ar) atsiskaitymo terminus, kt.).

25Tuo atveju, jei dėl aukščiau išvardintų aplinkybių Operatorius pateikia Klientui reikalavimą atsiskaityti avansu, Klientas moka avansu už kitą ataskaitinį laikotarpį ne vėliau kaip likus 3 (trims) kalendorinėms dienoms iki naujo ataskaitinio laikotarpio pradžios. Išankstinio apmokėjimo dydis yra lygus praėjusio mėnesio įmokos už Kliento suvartotą elektros energiją dydžiui. Jei einamąjį mėnesį suvartotos elektros energijos kiekis yra didesnis už praėjusio mėnesio suvartotos elektros energijos kiekį, tai už viršijantį suteiktos persiuntimo paslaugos kiekį Klientas sumoka Sutarties 12 punkte nustatyta tvarka. Jei einamąjį mėnesį suvartotos elektros energijos kiekis mažesnis už praėjusį mėnesį suvartotą elektros energijos kiekį, tai likusi išankstinio mokėjimo suma įskaitoma į kito mėnesio išankstinį apmokėjimą.

26Už perskaičiuotą elektros energijos kiekį bei kitas su tuo susijusias paslaugas Klientas atsiskaito pagal išrašytą patikslintą mokėjimo dokumentą arba kito ataskaitinio laikotarpio mokėjimo dokumentą, kuriuose turi būti įvertinti nustatyti netikslumai.

 

KLIENTO IR OPERATORIAUS PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

27 Operatorius įsipareigoja:

 

27.1.  pagal Sutarties sąlygas bei galiojančių Lietuvos Respublikos standartų reikalavimus persiųsti (garantinio tiekimo  atveju - ir tiekti) Klientui elektros energiją;

27.2.  diegti, naudoti ir prižiūrėti jam priklausančiais elektros tinklais persiunčiamos elektros energijos apskaitą bei eksploatuoti ir prižiūrėti elektros apskaitos prietaisus ir jų prijungimo schemoje naudojamus įrenginius ir įtaisus: įrengti, keisti bei pateikti metrologinei patikrai elektros apskaitos prietaisus ir srovės matavimo transformatorius, kurie yra Operatoriaus nuosavybė. Įgyvendindamas šias prievoles, Operatorius gali įdiegti Klientui galios ribojimo priemones, kurios neleistų viršyti Klientui suteiktos leistinosios naudoti galios;

27.3.  atliekant planinius elektros tinklų remonto ar techninės priežiūros darbus, užtikrinti, jog elektros energijos nutraukimo trukmė Klientui per kalendorinius metus neviršytų atitinkamai patikimumo kategorijai EEĮ ar EETNT numatytos trukmės. Operatorius ir Klientas gali susitarti dėl objektyviai pagrįstos ir reikalingos ilgesnės nei EETNT nustatytos elektros energijos tiekimo ir (ar) persiuntimo nutraukimo trukmės;

27.4.  ne vėliau kaip prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas pranešti apie elektros energijos ar galios apribojimus, išskyrus atvejus, kai Operatoriui prireikia nedelsiant įvesti elektros galios apribojimus ir tai gali būti pateisinama saugumo ar svarbiais visuomenės interesais. Elektros energijos persiuntimas gali būti nutrauktas ar apribotas be išankstinio įspėjimo tik tais atvejais, kai tuo siekiama išvengti avarijos ar gedimų energetikos sistemoje ar Operatoriaus elektros tinkle arba likviduoti patirtą avariją, gedimus ar sutrikimus, taip pat esant kitoms EEĮ išvardintoms aplinkybėms. Tokiais atvejais Operatorius vykdo Operatoriaus iš anksto savitarnos svetainėje paskelbtą vartotojų avarinių atjungimų grafiką;

27.5nedelsdamas pranešti Klientui elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimo ar apribojimo, elektros galios apribojimo priežastis. Jei Klientas nesilaiko elektros energijos apribojimo ir išjungimo grafikų, savavališkai įjungia išjungtus elektros įrenginius ir imtuvus, trukdo Operatoriui nutraukti elektros energijos persiuntimą ir (ar) tiekimą, tai Kliento elektros įrenginiai gali būti nedelsiant priverstinai atjungti nuo elektros tinklo;

27.6.  atliekant naujų vartotojų elektros įrenginių prijungimo ar elektros tinklų priežiūros darbus, apie numatomą elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimą ar apribojimą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas pranešti Klientui (nurodyti planuojamą elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką ir trukmę);

27.7.  sudaryti ir vykdyti Kliento objektų elektros energijos ir galios apribojimų ir avarinių atjungimų grafikus, vadovaudamasi Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygų ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo nuostatomis. Elektros energijos ir galios apribojimų ir avarinių atjungimų grafikai sudaromi ir objekto faktinė naudojama galia ribojama pagal Operatoriaus atliktus apkrovų, galios srautų ir įtampų periodinius minimumų ir maksimumų kontrolinius matavimus. Grafikų sudarymo tvarka ir Kliento informavimo apie įtraukimą į grafikus bei elektros energijos ar galios apribojimų, avarinių atjungimų vykdymą tvarka nustatyta šiame punkte nurodytame teisės akte. Pakeitus šį teisės aktą, vadovaujamasi pakeisto teisės akto nuostatomis;

27.8.  teikti Klientui informaciją Operatoriaus interneto svetainėje apie efektyvų elektros energijos vartojimą, Operatoriaus teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų  (garantinio tiekimo atveju – ir elektros energijos) kainas bei tarifus, numatomus Sutarties pakeitimus ir kitą teisės aktuose bei Sutartyje nustatytą informaciją;

27.9.  teisės aktų numatytais terminais informuoti Klientą apie numatomą elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo apribojimą ar nutraukimą Operatoriaus iniciatyva;

27.10.  pranešti Klientui apie tarifų (kainų) ir kitų mokėjimų pasikeitimą raštu ar kitais būdais suprantamai ir ne vėliau kaip likus 1 (vienam) ataskaitiniam laikotarpiui iki naujų tarifų (kainų) ir kitų mokėjimų įsigaliojimo;

27.11.  atlyginti Klientui tiesioginius nuostolius, kai Operatorius nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

27.12.  teikti informaciją Klientui apie jo atsiskaitymus už jam suteiktą persiuntimo paslaugą (garantinio tiekimo atveju – ir už suvartotą elektros energiją) elektroninių ryšių priemonėmis, kai asmuo yra tinkamai identifikuojamas;

27.13.  vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

 

28Operatorius turi šias teises:

 

28.1.  iš Kliento gauti elektros apskaitos prietaiso rodmenis ar kitą informaciją, reikalingą jo pareigoms ir funkcijoms, nustatytoms teisės aktuose, atlikti;

28.2.  eksploatuoti Kliento teritorijoje ar pastatuose esančius Operatoriui priklausančius elektros tinklus ir elektros įrenginius, taip pat Kliento darbo laiku (Klientui sutikus – ir kitu laiku), išskyrus atvejus, kai, siekiant užtikrinti tinkamą EETNT nuostatų įgyvendinimą, saugų ir efektyvų elektros energijos persiuntimą ir (ar) tiekimą, ir (ar) tinkamą tiekiamos elektros energijos apskaitą, nurodytus veiksmus būtina atlikti kitu laiku, Operatoriaus darbuotojai, pateikę tarnybinius pažymėjimus, gali matuoti naudojamą ir (ar) generuojamą elektros galią, įtampos dydį, kontroliuoti kitus elektros energijos parametrus, įrengti, keisti, eksploatuoti elektros apskaitos prietaisus bei schemų elementus, esančius Kliento patalpose ar teritorijoje, apžiūrėti jų plombas, nustatyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir (ar) parametrus;

28.3nekliudomai prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie jam priklausančių ar jo eksploatuojamų elektros tinklų, esančių Kliento teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jų remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, medžių ir krūmų kirtimo (dėl iškirstos medienos naudojimo sprendžia žemės savininkai), rekonstravimo ar modernizavimo darbus, taip pat įrengti naujus elektros energetikos objektus, neišplečiant esamų apsaugos zonų ribų. Be Operatoriaus rašytinio sutikimo elektros tinklų apsaugos zonose draudžiama statyti, remontuoti, rekonstruoti arba griauti bet kokius statinius, atlikti įvairius kasybos, krovos, dugno gilinimo, žemės kasimo, sprogdinimo, melioravimo, užtvindymo darbus, mechanizuotai laistyti žemės ūkio kultūras, įrengti gyvulių laikymo aikšteles, vielines užtvaras ir metalines tvoras, sodinti arba kirsti medžius, atlikti kitus teisės aktuose numatytus ribojamus darbus ar veiksmus;

28.4.  sustabdyti savo prievolių vykdymą, taip pat nutraukti ar apriboti elektros energijos tiekimą ir (ar) persiuntimą EETNT bei kituose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

28.5.  reikalauti iš Kliento apmokėti už neeilinį elektros apskaitos prietaiso rodmenų patikrinimą, kai Klientas Sutartyje ar teisės aktuose nustatyta tvarka nedeklaruoja elektros apskaitos prietaiso rodmenų, išskyrus, jei šalys susitarė, kad elektros apskaitos prietaisų rodmenis Sutarties galiojimo laikotarpiu Operatorius nuskaitys nuotoliniu būdu;

28.6.  reikalauti iš Kliento apmokėti už teisės aktų reikalavimus atitinkančio elektros apskaitos prietaiso pakeitimą, metrologinę patikrą, kai elektros apskaitos prietaiso pakeitimas, patikra atlikta Kliento rašytiniu prašymu ir buvo nustatyta, kad elektros apskaitos prietaisas veikia tinkamai ir atitinka nustatytus metrologinius reikalavimus;

28.7.  reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius ir žalą iš ją padariusių asmenų;

28.8.  tvarkyti Kliento asmens duomenis Sutartyje bei teisės aktuose nustatyta tvarka;

28.9Klientui skirtus pranešimus gali skelbti viešai (vietos ar centrinėje spaudoje, per radiją ar kitaip per visuomenės informavimo priemones), taip pat informacija gali būti pranešama Klientui tiesiogiai raštu (paštu), elektroninių ryšių priemonėmis (Operatoriaus savitarnos svetainėje, elektroniniu paštu, telefonu) ir kitais būdais;

28.10.  kitas teisės aktuose nustatytas teises.

 

29 Klientas įsipareigoja:

 

29.1.  deklaruoti elektros apskaitos prietaiso rodmenis Operatoriaus savitarnos svetainėje ar kitu Operatoriaus nustatytu būdu. Ši nuostata netaikoma, jei Kliento objekte yra įrengta automatizuota apskaita;

29.2.  sumokėti Operatoriui už suteiktą persiuntimo paslaugą (garantinio tiekimo atveju – ir už suvartotą elektros energiją);

29.3.  esant Operatoriaus prašymui, pateikti numatomus suvartoti ir (ar) pirkti elektros energijos kiekius pagal Operatoriaus pateiktus laikotarpius ir Operatoriaus nustatytą formą;

29.4.  informuoti Operatorių Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytais kontaktais, jei daugiau kaip 3 (tris) mėnesius iš eilės (jeigu teisės aktai nenustato kito termino) elektros energija Kliento objekte nebus vartojama;

29.5.  kai Klientas nėra objekto, dėl kurio sudaroma ši Sutartis, savininkas, o valdo ir naudoja jį kitais teisėtais pagrindais, sudarydamas šią Sutartį Klientas turi pateikti prašymą su objekto elektros apskaitos prietaisų rodmenimis, patvirtintais objekto savininko ir Kliento parašais, bei dokumentus, suteikiančius Klientui teisę sudaryti Sutartį su Operatoriumi. Nepateikus dokumentų, įrodančių Kliento teisę sudaryti šią Sutartį, Klientas privalo pateikti rašytinį trišalį susitarimą tarp Operatoriaus, savininko ir Kliento, nustatantį, kad už tinkamą prievolių pagal Sutartį vykdymą atsako Klientas;

29.6. pasirinkęs nepriklausomą tiekėją arba nutraukdamas Sutartį, paskutinę sutarties su ankstesniu tiekėju ar Operatoriumi galiojimo dieną nurašyti ir deklaruoti elektros apskaitos prietaisų rodmenis Operatoriui šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

29.7. raštuose, mokėjimo pavedimuose ir kituose dokumentuose įrašyti šioje Sutartyje nurodytą Kliento kodą ir (ar) objekto numerį;

29.8. neatsiskaitęs už persiuntimo paslaugą (garantinio tiekimo atveju – ir už suvartotą elektros energiją), Sutartyje nustatyta tvarka, sumokėti Operatoriui 0,02 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Klientas, gavęs mokėjimo dokumentą, delspinigius privalo sumokėti kartu su po delspinigių priskaičiavimu mokama įmoka už persiuntimo paslaugą, suteiktą per ataskaitinį laikotarpį;

29.9. kai saugiam darbų atlikimui ir operatyviniam įrenginių aptarnavimui tarp Operatoriaus ir Kliento sudaromi Elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių nuostatai, iki nuostatų sudarymo ir kasmet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo metų pradžios ar pasikeitus Įmonės operatyviai valdomų ir tvarkomų elektros įrenginių operatyvinei ar principinei schemai pateikti Operatoriui atnaujintą bei Įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą elektros įrenginių operatyvinę ar principinę schemą ir atsakingų asmenų kontaktinius duomenis;

29.10.  neviršyti Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 Priede nurodytos objektų leistinosios naudoti ir (ar) leistinosios generuoti galios;

29.11.  viršijęs nustatytą leistinąją naudoti galią, už viršytą galios dalį papildomai sumokėti Operatoriui  mokestį teisės aktų nustatyta tvarka. Mokestį Klientas privalo sumokėti pagal Operatoriaus pateiktą mokėjimo dokumentą;

29.12.  nekeisti elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos ir atvado prijungimo schemų;

29.13.  leisti Operatoriui ar jo įgaliotiems asmenims (rangovams), pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, matuoti naudojamą elektros galią, įtampos dydį, kontroliuoti kitus elektros energijos parametrus, kontroliuoti elektros energijos vartojimo režimą, įrengti, keisti, eksploatuoti elektros apskaitos prietaisus bei elektros energijos apskaitos schemų elementus, esančius Kliento naudojamose ar jam priklausančiose patalpose ar teritorijoje, apžiūrėti jų plombas, nustatyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis teisės aktų nustatyta tvarka;

29.14.  leisti Operatoriaus ar organizacijos, prižiūrinčios Operatoriaus automatizuotą elektros energijos apskaitos sistemą, darbuotojams, pateikusiems pažymėjimus, atlikti automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos aparatinės įrangos būklės patikrinimą ir remontą;

29.15.  atsižvelgiant į suteiktą aprūpinimo elektros energija patikimumo kategoriją, turėti tinkamai įrengtas technines priemones, reikalingas technologiniams procesams saugiai sustabdyti ir galimiems nuostoliams išvengti ar maksimaliai juos sumažinti dėl galimo persiuntimo nutraukimo, apribojimo ar kitokio sutrikdymo, o pastarajam įvykus – imtis priemonių nuostoliams išvengti ar juos sumažinti, taip pat atitinkamai apsaugoti savo elektros tinklus, kitokius įrenginius ir prietaisus atitinkama apsauga. Elektros energijos persiuntimo nutraukimu laikomi tie atvejai, kai elektros energijos persiuntimas Kliento objektui nutraukiamas iš visų įrengtų elektros energiją Kliento objektui tiekiančių elektros linijų;

29.16.  užtikrinti tinkamą elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo akte jam priskirtų elektros tinklų, kitokių įrenginių ir prietaisų būklę ir jų eksploatavimo saugumą, laikytis Operatoriaus nustatyto elektros energijos naudojimo režimo, taip pat nedelsdamas pranešti Operatoriui apie avariją, gaisrą, elektros apskaitos prietaisų bei elektros apskaitos schemos elementų gedimus ar kitokius pažeidimus naudojant elektros energiją;       

29.17.  kai tik paaiškėja, Sutartyje nurodytais kontaktiniais duomenimis, nedelsiant informuoti Operatorių apie visus elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų gedimus, elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų, kitų su elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų plombų pažeidimus ar nutraukimus, taip pat apie nepagrįstą esminį pagal elektros apskaitos prietaisus elektros energijos suvartojimo sumažėjimą arba padidėjimą. Už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei plombų, uždėtų EETNT nurodytose vietose, periodinį stebėjimą ir EETNT nustatytais atvejais Operatoriaus informavimą apie pastebėtus šių prietaisų, įrangos gedimus ir plombų pažeidimus atsako Klientas;

29.18.  jeigu Sutartis sudaryta dėl objekto, kuris prie Operatoriaus skirstomųjų tinklų prijungtas vadovaujantis sudaryta Naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie Operatoriaus elektros tinklų sutartimi (toliau – Prijungimo sutartis), kai Kliento elektros įrenginiai yra prijungiami prie elektros skirstomųjų tinklų taikant EEĮ 67  straipsnio 7 dalies 2 punkte nurodytą sąnaudų paskirstymo tvarką, Klientas įsipareigoja 10 metų nuo Sutarties įsigaliojimo momento nemažinti Prijungimo sutartyje nurodyto objekto leistinosios naudoti galios ir (ar) nekeisti elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos į žemesnę. Jeigu Klientas pageidauja sumažinti objekto leistinąją naudoti galią ir (ar) pakeisti elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją į žemesnę nepraėjus 10 (dešimt) metų nuo Sutarties įsigaliojimo atitinkamo objekto atžvilgiu, Klientas privalo apmokėti visas patirtas Operatoriaus sąnaudas, susijusias su objekto prijungimu prie skirstomųjų tinklų, proporcingai sumažintai leistinajai naudoti galiai ir (ar) pakeistai elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijai. Tokiu atveju Operatorius perskaičiuoja Prijungimo sutartyje numatytą įmoką;

29.19.  kai Sutartis sudaryta kitu, nei Sutarties 29.18 punkte nurodytu, atveju ir Klientas pageidauja mažinti elektros įrenginių leistinąją naudoti galią ir (ar) pakeisti elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją į žemesnę nepraėjus 3 (trejiems) metams nuo Sutarties įsigaliojimo atitinkamo objekto atžvilgiu, Klientas privalo apmokėti visas patirtas Operatoriaus sąnaudas, susijusias su objekto prijungimu prie skirstomųjų tinklų, proporcingai sumažintai leistinajai naudoti galiai ir (ar) pakeistai elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijai. Tokiu atveju Operatorius perskaičiuoja Prijungimo sutartyje numatytą įmoką;

29.20.  kai Sutartis sudaryta Sutarties 29.18 ar 29.19 punktuose nurodytais atvejais ir Klientas pageidauja perleisti nuosavybės teisę į objektą, Klientas įsipareigoja objekto įgijėjui perleisti nurodytuose punktuose numatytą prievolę 3 (trejus) metus ar 10 (dešimt) metų nemažinti Prijungimo sutartyje nurodyto objekto leistinosios naudoti galios ir (ar) nekeisti elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos į žemesnę. Jei objekto įgijėjas neperima šios prievolės, Klientas lieka atsakingas prieš Operatorių dėl šios prievolės įvykdymo ar nuostolių atlyginimo. Ši Kliento prievolė išlieka ir nutraukus Sutartį;

29.21Klientas, savo objekte turintis elektros energijos generavimo šaltinius, ir turintis teisę tiekti į tinklą elektros energiją, įsipareigoja:

29.21.1.  patiekti į Operatoriaus tinklą tinkamos kokybės (galiojančius standartus atitinkančią) elektros energiją;

29.21.2.  elektrinės ir generuojančių įrenginių (agregatų) paleidimą ir sustabdymą vykdyti vadovaujantis teisės aktais ir (ar) Šalių pasirašytomis sutartimis (ar) susitarimais;

29.21.3.  paklusti bendrajam Operatoriaus elektros tinklo operatyviajam dispečeriniam valdymui;

29.21.4.  eksploatuojant generuojančius įrenginius ir gaminant bei tiekiant į tinklą elektros energiją vadovautis galiojančių teisės aktų reikalavimais;

29.22.  vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

 

30. Klientas turi šias teises:

 

30.1.  gauti iš Operatoriaus aiškią informaciją apie Sutarties sudarymą ir jos sąlygas, Operatoriaus pavadinimą, buveinės adresą, įmonės kodą ir teisinę formą, teikiamas paslaugas ir jų teikimo sąlygas, elektros energijos tarifus (kainas) bei teikiamų paslaugų kainas, pranešimų apie tarifus (kainas) pateikimo būdus, ginčų nagrinėjimo tvarką, kuri skelbiama Operatoriaus interneto svetainėje;

30.2.  pasirinkti persiuntimo paslaugos tarifą Operatoriaus elektros energijos ir persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkose nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

30.3.  pasirinkti vieną iš kelių Operatoriaus pasiūlytų apmokėjimo už suteiktą persiuntimo paslaugą (garantinio tiekimo atveju – ir už suvartotą elektros energiją) būdų;

30.4.  sustabdyti Sutarties vykdymą su Operatoriumi, jei sudaroma elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis su nepriklausomu tiekėju, pasiliekant teisę sutarties su nepriklausomu tiekėju nutraukimo ar galiojimo pasibaigimo atveju atnaujinti jos vykdymą pagal tą dieną galiosiančias Sutarties Bendrąsias sąlygas, kurios viešai bus skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje;

30.5.  nutraukti Sutartį, jei keičiamos Sutarties sąlygos ir jos Klientui yra nepriimtinos;

30.6.  reikalauti Operatoriaus, kad būtų atlikta neeilinė elektros apskaitos prietaiso patikra. Klientas sumoka patirtas patikros sąnaudas, jeigu buvo nustatyta, kad elektros apskaitos prietaisas veikia tinkamai ir atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus;

30.7.  reikalauti iš Operatoriaus atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus dėl nepersiųstos ir (ar) netinkamos kokybės elektros energijos.

 

Kliento ir Operatoriaus atsakomybė

 

31Klientas privalo atlyginti Operatoriui padarytus nuostolius (žalą) už neteisėtą elektros energijos vartojimą teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

32.  Šalis atsako prieš kitą šalį už kitai šaliai ir/ ar tretiesiems asmenims kaltais veiksmais padarytą žalą ir nuostolius dėl Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar jų netinkamo vykdymo. Šalių atsakomybė visais atvejais ribojama tiesioginiais nuostoliais, t. y. negautos pajamos nėra atlyginamos.

33.  Šalys atsako už netinkamą Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą arba nevykdymą, įskaitant veiklą asmenų, kuriuos šalis pasitelkia savo teisėms įgyvendinti ir įsipareigojimams vykdyti arba kuriems šalis leidžia atlikti tokius veiksmus.

34.  Bet kuri šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jei įrodo, kad toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas buvo nulemtas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių Sutarčiai tinkamai ir laiku vykdyti arba šalies (skolininko) kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

35.  Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis susitaria laikyti aplinkybes, kaip jos reglamentuotos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintose „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėse”, taip pat blokada, terorizmas, perversmas, kiti neramumai, radiacinis ar kitoks pavojingas gyvybei oro užterštumas, kompetentingų institucijų sprendimu paskelbta epidemija ir (arba) pandemija valstybėse, susijusiose su Sutarties vykdymu.

36.  Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo momento, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokių aplinkybių atsiradimą, raštu apie tai informuoti kitą šalį, nurodyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tokiu atveju, jei abi šalys pripažįsta, kad susiklosčiusios aplinkybės yra pripažintinos nenugalima jėga (force majeure), sutartinių įsipareigojimų vykdymas laikomas sustabdytu pagrįstai, kol išnyks pirmiau nurodytos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per 5 (penkių) darbo dienų terminą po to, kai Sutarties nevykdanti šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo kitai šaliai atlyginti nuostolius, susijusius su negautu ar ne Sutartyje nustatytu terminu gautu pranešimu. Šalis, laiku nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Pranešime turi būti nurodyta:

36.1.  nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių konkreti prievolė negali būti vykdoma Sutartyje nustatytais terminais ir (ar) tvarka;

36.2.  visi galimi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes patvirtinantys įrodymai, kuriuos turi šalis, patyrusi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes. Tuo atveju, jeigu šalis, patyrusi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, po pranešimo pateikimo kitai šaliai dienos gauna papildomų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes patvirtinančių įrodymų, visi tokie įrodymai kitai šaliai turi būti pateikti per kiek įmanoma trumpesnį terminą;

36.3.  nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių pradžia ir planuojama (tikėtina) pabaiga;

36.4.  nenugalimos jėgos (force majeure) įtaka tos Sutarties sąlygos įvykdymui, taip pat kitų šios Sutarties sąlygų įvykdymui.

37.  Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms šalis atleidžiama nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui. Kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 6 (šešis) mėnesius, kita šalis turi teisę nutraukti arba sustabdyti Sutartį, raštu apie tai pranešusi Sutarties nevykdančiai šaliai.

38.  Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, šalis, dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negalėjusi vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti apie tai kitai šaliai ir atnaujinti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, jeigu šalys nesusitarė kitaip. Šalis, nepranešusi apie aukščiau nurodytų aplinkybių pasibaigimą ir (ar) neatnaujinusi savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo šiame punkte nustatyta tvarka, privalo atlyginti kitai šaliai dėl negauto pranešimo patirtus nuostolius.

39.  Sutarties nutraukimas arba sustabdymas nepanaikina pareigos sumokėti už iki Sutarties nutraukimo ar sustabdymo suteiktas paslaugas ir (ar) pristatytas prekes, ir (ar) atliktus darbus, ir kitos šalies teisės reikalauti atlyginti netesybas bei nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

40.  Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Operatorius tvarko Klientų atstovų - fizinių asmenų - duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, įgaliojimo duomenis, kontaktinius duomenis: telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Kliento atstovas patvirtina, kad jo (jos) pateikti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Operatorius nėra atsakingas už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Operatoriui Kliento atstovas pateikė per neapdairumą;

41Operatorius turi teisę tvarkyti Kliento (kai jis yra fizinis asmuo) asmens duomenis paslaugų teikimo, sutarčių sudarymo ir vykdymo, atsiskaitymo už teikiamas paslaugas, įsiskolinimo valdymo, administravimo ir išieškojimo bei kitų teisės aktuose numatytų Operatoriaus pareigų vykdymo tikslais.

42.  Aukščiau nurodytais tikslais Operatorius tvarko šiuos Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, kliento kodą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, suvartojimo duomenis (jei Klientas naudoja išmanųjį skaitiklį – įtampos, srovės bei reaktyvios vertės galios duomenis), mokėjimų duomenis (mokėtinas sumas, nepadengtus įsiskolinimus, mokėjimų istoriją, kt.) ir kitus su šios Sutarties sudarymu ir vykdymu susijusius Kliento duomenis.

43Operatorius taip pat turi teisę tvarkyti Kliento kontaktinius asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (teikdama apklausas dėl paslaugų kokybės, teikdama pasiūlymus, naujienas apie savo prekes, paslaugas, informaciją apie vykstančius renginius), kai Klientas yra išreiškęs tam sutikimą ir nėra jo atšaukęs. 

44Klientas susisiekęs su Operatoriumi, ir Operatoriui nustačius Kliento tapatybę, gali įgyvendinti šias savo asmens duomenų teises:

44.1.  susipažinti su Operatoriaus tvarkomais savo asmens duomenimis;

44.2.  reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;

44.3.  prašyti sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus;

44.4.  gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;

44.5.  prašyti ištrinti Operatoriaus tvarkomus asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

44.6.  apriboti savo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Operatorius įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;

44.7.  tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

45.  Vartotojas, manydamas, kad jo asmens duomenų teisės buvo pažeistos, turi teisę kreiptis arba pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

46Operatorius siekdamas užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą turi teisę perduoti Kliento asmens duomenis Operatoriaus vardu ir (ar) jo nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims teikiantiems klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, apskaitos ir kitas paslaugas. Tretieji asmenys gautus vartotojo asmens duomenis tvarko tik pagal Operatoriaus pavedimus, laikydamiesi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.

47Operatorius taip pat gali pateikti Kliento asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, policijai arba priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Operatoriaus teises arba Operatoriaus klientų, darbuotojų ir turto saugumą.

48Klientui tinkamai nevykdant jam priklausančių mokėjimų daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, Operatorius raštu ar elektronine forma informavęs Klientą, turi teisę teikti Kliento asmens duomenis jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams, finansų paslaugas teikiančioms įmonėms ir įstaigoms, skolų valdymo ir išieškojimo įmonėms, taip pat rinkti asmens duomenis skolos išieškojimo tikslais iš VĮ „Registrų centras“, kitų duomenų bazių.

49Operatorius turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

50Klientas, pateikdamas savo duomenis patvirtina, kad pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Operatorius nėra atsakingas už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Operatoriui Klientas pateikė per neapdairumą.

51.  Detalesnė informacija apie Klientų asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises viešai skelbiama Operatoriaus internetinėje svetainėje www.eso.lt/lt/privatumas.

 

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

 

52.  Sutarties galiojimo terminas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.

53.  Sutarties Specialiųjų sąlygų nuostatos, įskaitant Sutarties priedus, gali būti pakeistos, papildytos raštišku Operatoriaus ir Kliento susitarimu. Siūlymai pakeisti, papildyti pasirašytą Sutartį nenutraukia jos galiojimo. Operatorius turi teisę pakeisti Sutarties Bendrąsias sąlygas prieš tai jų pakeitimus teisės aktų nustatyta tvarka suderinęs su Taryba. Tarybos nutarimu suderinti Sutarties Bendrųjų sąlygų pakeitimai tampa privalomi Sutarties Šalims nuo Tarybos nutarimo įsigaliojimo datos. Apie Sutarties Bendrųjų sąlygų pakeitimus kartu skelbiama ir Operatoriaus interneto svetainėje.

54.  Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu, taip pat bet kuri šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu ir (ar) elektroniniu paštu pranešusi kitai šaliai.

55.  Sutartis gali būti nutraukta Operatoriaus iniciatyva EETNT numatytomis sąlygomis, tais atvejais, jei Klientas Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 priede nurodytame objekte nevartoja elektros energijos daugiau nei 36 (trisdešimt šešis) mėnesius arba elektros energijos persiuntimas objekte yra nutrauktas dėl Kliento kaltės daugiau nei 6 (šešis) mėnesius. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

56.  Sutartis Kliento objekto, kuriam teikiama persiuntimo paslauga, atžvilgiu pasibaigia Klientui pardavus ar kitaip perleidus tą objektą, taip pat netekus jo valdymo teisės (nutraukus nuomos, panaudos sutartis ir kt.), kai Klientas pateikia Operatoriui tinkamai įformintą objekto perleidimą ar objekto valdymo teisės netekimą patvirtinantį dokumentą bei prašymą nutraukti Sutartį tam objektui, nurodant objekto elektros apskaitos prietaisų rodmenis, patvirtintus Kliento bei naujojo objekto savininko ar teisėto valdytojo (jei tokie yra) parašu. Nuo šio momento Operatorius turi teisę nutraukti elektros energijos persiuntimą parduoto ar kitaip perleisto Kliento objekto atžvilgiu ir išmontuoti elektros apskaitos prietaisus, elektros apskaitos schemos elementus bei atvadą teisės aktų nustatyta tvarka.

57.  Tuo atveju, jei Klientas perleidęs objektą vengia ar dėl kitų priežasčių nenutraukia Sutarties, Sutartis gali būti nutraukta naujojo savininko prašymu be atskiro pranešimo Klientui. Jei naujasis objekto savininkas savo vardu su Operatoriumi nesudaro naujos Sutarties, Klientas iki naujos Sutarties sudarymo atsako už prievolės atsiskaityti su Operatoriumi įvykdymą.

58.  Tuo atveju, kai Klientas teisės aktuose nustatytais būdais perleidžia savo objektą su generavimo šaltiniu kitam asmeniui, į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita pradedama vykdyti nuo naujojo asmens (savininko) sutarties sudarymo ir (ar) pakeitimo, atnaujinimo datos.

59.  Sutarties nutraukimas nepanaikina Kliento prievolės sumokėti už suteiktą persiuntimo paslaugą (garantinio tiekimo atveju – ir už suvartotą elektros energiją), netesybas (delspinigius) bei kitus Sutartyje ar teisės aktuose numatytus mokėjimus, atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl prievolių neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.

60Klientui sudarius sutartį dėl elektros energijos pirkimo iš naujo nepriklausomo tiekėjo, naujas nepriklausomas tiekėjas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) savaites (teisės aktams nustačius kitus terminus –  teisės aktuose nurodytu terminu) apie tai raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, praneša Operatoriui. Operatorius, gavęs nepriklausomo tiekėjo pranešimą apie sutarties su Klientu sudarymą, ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) savaites iki naujos sutarties įsigaliojimo datos informuoja apie tai ankstesnį nepriklausomą tiekėją, Klientą ir naują nepriklausomą tiekėją.

61.  Elektros apskaitos prietaisai ir žemos įtampos įrenginiuose įrengti srovės matavimo transformatoriai yra Operatoriaus nuosavybė. Vidutinės įtampos  srovės ir įtampos transformatoriai bei elektros energijos apskaitos skydas (-ai) ir kita elektros energijos apskaitos schemoje (-se) įrengta įranga (bandymo gnybtynai, srovės, išskyrus įrengtus žemos įtampos įrenginiuose, ir įtampos matavimo transformatoriai, sujungimo laidininkai, apskaitos schemos elementų apdangalai ir pan.) nuosavybės teise priklauso tam, kieno įrenginiuose yra elektros apskaitos įrengimo taškas, nurodytas elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo akte.

62.  Sutarties nuostatos, reglamentuojančios elektros apskaitos prietaisų ir kitų apskaitos elementų įrengimą ir eksploatavimą, netaikomos, jei Kliento objektuose suvartotos elektros kiekis apskaitomas be elektros apskaitos prietaisų pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 priede ir elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo akte nurodytus duomenis.

63.  Ginčai tarp Kliento ir Operatoriaus sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti tarpusavio susitarimu, Kliento ir Operatoriaus ginčus Energetikos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta ne teismo tvarka nagrinėja Taryba. Taryba nagrinėja ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo, dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje.

64Operatoriaus esami ar būsimi reikalavimai pagal Sutartį įstatymų nustatyta tvarka gali būti perleisti ar įkeisti tretiesiems asmenims be atskiro Kliento sutikimo. Operatoriaus apmokėjimo dokumentų už suteiktą persiuntimo paslaugą išrašymas ir/ar administravimas, kitos Operatoriaus teisės ir pareigos (elektros apskaitos prietaisų plombavimas, rodmenų nurašymas ir pan.) gali būti perleista tretiesiems asmenims be atskiro Kliento sutikimo. Teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Operatorių ar pasikeitus Operatoriaus teisiniam statusui, Operatoriaus teisių perėmėjas automatiškai tampa Sutarties šalimi vietoje Operatoriaus nuo teisių perėmimo momento.

65.  Visi priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys. Šią Sutartį Operatorius Klientui pateikia Operatoriaus savitarnos svetainėje arba siunčia registruotu paštu  2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po 1 (vieną) kiekvienai Sutarties šaliai.

66.  Įsigaliojus šiai Sutarčiai, visos ankstesnės sutartys, pasirašytos tarp Kliento ir Operatoriaus dėl elektros energijos tiekimo ir/ar persiuntimo paslaugos Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 Priede numatytiems objektams, netenka galios.

 

 

 

20___m. _____________ d.

Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nebuitiniam klientui sutarties Nr. _____

Priedas Nr. 1

 

OBJEKTŲ SĄRAŠAS

____________________

(data)

 

Eil. Nr.

Objekto Nr.

 

Objekto

pavadinimas

Objekto adresas

Objektas

galioja iki

Elektros

energijos

tiekimo sąlygų

ir objekto

prijungimo

prie AB ESO

elektros tinklo

nuosavybės

ribų akto

numeris ir data

Elektros

apskaitos

prietaisų

įrengimo vieta

Taikomas

elektros

energijos

tarifo planas /

Taikomas

atsiskaitymo

būdas už

naudojimosi

tinklais

paslaugas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATORIUS

 

 

 

_________________________________________

 

(atstovo parašas, vardas ir pavardė)

 

A.V.

 

 

 

KLIENTAS

 

___________________________________________

(atstovo parašas, vardas ir pavardė)

A.V.

 

 


 

20__ m.__________ d.

Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nebuitiniam klientui sutarties Nr. ____

Priedas Nr. 2

 

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ IR GAMINTOJO/VARTOTOJO ĮMONĖS PAVADINIMAS“
ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIŲ NUOSTATAI

 

I.          BENDROSIOS NUOSTATOS

1.   Elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja elektrotechnikos darbuotojų darbo santykius tarp Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Operatorius) ir elektros energijos gamintojo/vartotojo ĮMONĖS PAVADINIMAS„ (toliau - Įmonė) eksploatuojant elektros įrenginius ir atliekant operatyvinius perjungimus. Operatorius ir Įmonė toliau abi kartu vadinamos Šalimis.

2.   Įmonė, prieš patvirtinant šiuos Nuostatus, pateikia operatyvinių, operatyvinių remonto darbuotojų, turinčių teisę vesti operatyvinius pokalbius, sąrašus bei jų kontaktinius duomenis ir patvirtintą elektros įrenginių operatyvinę ar principinę schemą. Įmonė, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, informuoja Operatoriaus Operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo skyrių apie Įmonės operatyvinių, operatyvinių remonto darbuotojų ir jų teisių bei kontaktinių duomenų pasikeitimus. Įmonės atsakingi asmenys kiekvienais metais sausio mėnesį, arba pasikeitus Įmonės operatyviai valdomų ir tvarkomų elektros įrenginių operatyvinei ar principinei schemai, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, pateikia Operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo skyriui atnaujintą bei Įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą elektros įrenginių operatyvinę ar principinę schemą. Schemos rengiamos vadovaujantis Įmonės eksploatuojamų elektros įrenginių, esančių Operatyvinio valdymo departamento tinklo valdymo skyriaus operatyviniame valdyme/tvarkyme, sąrašu. Kai Operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo skyriaus operatyviai valdomų Įmonės elektros įrenginių nėra, Įmonė pateikia Operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo skyriui savo operatyviai valdomų elektros įrenginių schemą, kurioje nurodomi komutavimo aparatai, kuriais bus vykdomi operatyviniai perjungimai darbo vietos paruošimui Įmonės nuosavybės ir eksploatavimo riboje esančiuose elektros įrenginiuose, ir jų operatyviniai pavadinimai.

3.   Operatoriaus bei Įmonės darbuotojai, prieš įeidami į elektros įrenginių patalpą ar teritoriją, esančią kitos šalies nuosavybėje ar valdyme/tvarkyme, apie tai telefonu informuoja atitinkamos šalies dispečerinės ar kitą atsakingą darbuotoją.

4.   Kiekviena šalis jos nuosavybėje esančių elektros įrenginių eksploatavimą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais.

5.   Įmonės generuojančio objekto parametrai:

5.1.    Elektros energiją generuojantis objektas ir jo adresas. ....................................................

5.2.    Elektrinės parametrai ir jos prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstomųjų tinklų vieta. ....................................................

5.3.    Elektrinės darbo režimas. ....................................................

6.   Įmonės elektros įrenginių, esančių Operatoriaus Operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo skyriaus operatyviniame valdyme ar tvarkyme sąrašas:

Eil. Nr.

Įrenginys

Pavadinimas

Dispečerinis pavadinimas

Valdyme

Tvarkyme

Nuosavybėje

1.

Komutacinis įrenginys

Komutacinio įrenginio

Operatoriaus/Įmonės

Operatoriaus/Įmonės

Operatoriaus/Įmonės

 

7.   Su šiais Nuostatais privalo būti supažindinti ir jos privalo vykdyti Operatoriaus Operatyvinio valdymo departamento tinklo valdymo skyriaus ir Įmonės operatyviniai, operatyviniai – remonto ir elektrotechnikos darbuotojai.

8.   Šie Nuostatai įsigalioja juos pasirašius Operatoriaus Operatyvinio valdymo departamento tinklo valdymo skyriaus vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ir Įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Nuostatai gali būti keičiami rašytiniu Šalių susitarimu.

 

II. OPERATYVINIS VALDYMAS

9.   Visiems planiniams, neplaniniams ir avariniams darbams elektros įrenginiuose turi būti įforminamos vienos iš šalių pateikiamos atitinkamos paraiškos, vadovaujantis galiojančios redakcijos Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatais. Paraiškų derinimas atliekamas raštu, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu arba telefonu, prijungtu prie pokalbių dokumentavimo įrangos.

10. Operatorius elektros įrenginių atjungimo (įjungimo) paraiškas priima Operatyvinio valdymo departamentas tinklo valdymo skyrius (tel.........., 1852 el. p. ............), o Įmonėje šios paraiškos priimamos (tel. ............................... el. p. .........) Jei planuojamų elektros įrenginių atjungimo metu bus iš dalies arba visiškai ribojamas elektros energijos tiekimas kitiems elektros energijos vartotojams, tai atjungimą planuojanti šalis turi pateikti paraišką elektros įrenginių atjungimui kitai šaliai. Įmonė Operatoriui paraišką pateikia ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, Operatorius įmonei paraišką pateikia ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Operatyvinių perjungimų eigą organizuoja ta šalis, kuri pagal paraišką turi paruošti darbo vietą.

11. Operatyvinius perjungimus su ribiniais komutaciniais aparatais elektros tinkle gali vykdyti kiekvienos iš šalių darbuotojai. Kurios šalies darbuotojai vykdys operatyvinius perjungimus su minėtais komutaciniais aparatais, turi būti aptariama bei įforminama Nuostatų 9 punkte nurodytoje paraiškoje. Įmonės darbuotojai, vykdydami operatyvinius perjungimus ribiniais ar kitais komutavimo aparatais, uždarydami žiedą tranzitinėje elektros linijoje, prieš tai turi pranešti Operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo skyriaus dispečeriui ir gauti leidimą šiems perjungimams vykdyti.

12. Kai visiškai užbaigiami darbai, darbus vykdžiusios šalies darbuotojai informuoja kitos šalies atsakingus darbuotojus apie darbų pabaigą.

13. Įvykus gedimui ar atsijungimui elektros linijose, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų arba transformatorinių įrenginiuose, per kuriuos elektros energija persiunčiama Įmonės įrenginiams, tarpusavyje veiksmus turi derinti Įmonės ir Operatoriaus Operatyvinio valdymo departamento tinklo valdymo skyriaus darbuotojai.

14. Įvykus gedimui ar atsijungimui Operatoriaus elektros įrenginiuose dėl kurių nutrūko elektros energijos persiuntimas Įmonės elektros įrenginiams, Operatorius gali atnaujinti elektros tiekimą be atskiro įspėjimo, o Įmonės operatyviniai, operatyviniai remonto ir elektrotechnikos darbuotojai turi būti pasiruošę elektros energijos tiekimo atnaujinimui.

15. Avariniais atvejais, nutrūkus elektros energijos tiekimui vartotojams, kuriems elektros energija persiunčiama per Įmonės elektros įrenginių tranzitinę dalį, Įmonės elektrotechnikos darbuotojai, gavę Operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo skyriaus nurodymą, privalo nedelsiant atlikti operatyvinius perjungimus ar apžiūrėti įrenginius. Tais atvejais, kai Įmonės operatyviniai darbuotojai negali nedelsiant atlikti operatyvinių perjungimų ar apžiūrėti įrenginių, Operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo skyriaus darbuotojai, suderinę savo veiksmus su Įmonės atsakingu darbuotoju, turi teisę patys atlikti operatyvinius perjungimus ar apžiūrėti įrenginius.

16. Operatoriaus elektros įrenginiuose išsijungus komutavimo aparatams (arba perdegus saugikliams) dėl gedimo Įmonės eksploatuojamuose elektros įrenginiuose, įjungti įtampą į atsijungusį įrenginį galima tik gavus Įmonės atsakingo asmens rašytinį arba žodinį, įrašytą į pokalbių dokumentavimo įrangą, patvirtinimą apie gedimo sutvarkymą arba sugedusio įrenginio atjungimą ir galimybę įjungti įtampą.

17. Abiejų šalių darbuotojai privalo, jei tai turėjo arba gali turėti įtakos kitos šalies elektros tinklų darbui, informuoti vieni kitus apie pastebėtus, vykdant operatyvinius perjungimus Operatoriaus ir Įmonės elektros įrenginių nuosavybės ir (ar) eksploatavimo riboje esančiuose elektros įrenginiuose, nukrypimus nuo įprastinės būklės.

18. Elektros linijose turi būti užtikrintas fazių atitikimas. Atliekant elektros linijose darbus, kurių eigoje gali būti pakeista fazių atitiktis, Operatorius ar Įmonė, kuri organizavo darbus, turi atlikti fazių atitikties tikrinimą, o esant jų neatitikimui, atlikti fazių pakeitimus, ir apie tai informuoti Įmonės atsakingą darbuotoją ar Operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo skyriaus dispečerį.

19. Visi operatyviniai pokalbiai tarp atitinkamų šalių darbuotojų turi būti vedami tik per ryšio priemones, prijungtas prie pokalbių dokumentavimo įrangos.

 

III. DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS ELEKTROS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS IR EKSPLOATAVIMO RIBOSE

 

20. Tarp Operatoriaus ir Įmonės turi būti pasirašytas Saugos darbe atsakomybės ribų aktas atliekant eksploatavimo darbus ir vykdant operatyvinius perjungimus (Nuostatų 1 priedas), kuris atnaujinamas pasikeitus aptarnaujamiems įrenginiams.

21. Akte turi būti nurodyta, kokiuose Operatoriaus įrenginiuose Įmonės operatyviniai remonto darbuotojai gali vykdyti operatyvinius perjungimus, savo įrenginių eksploatavimo darbus ir atitinkamai atvirkščiai – kokiuose Įmonės įrenginiuose (nurodant įrenginių pavadinimus) gali vykdyti operatyvinius perjungimus, savo įrenginių eksploatavimo darbus Operatoriaus darbuotojai.

22. Akte numatoma operatyvinių darbų vykdymo tvarka bei atsakomybė.

23. Aktą pasirašo Operatoriaus Operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo skyriaus vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir Įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

24. Draudžiama vykdyti operatyvinius perjungimus ir atlikti įrenginių eksploatavimo darbus, nepasirašius Saugos darbe atsakomybės ribų akto.

25. Jei ne atitinkamos šalies eksploatuojamuose elektros įrenginiuose ar teritorijoje, bus vykdomi naujų įrenginių montavimo, prijungimo darbai Operatorius ir Įmonė pateikia vieni kitiems prašymus leisti dirbti darbuotojams atitinkamuose Operatoriaus ar Įmonės eksploatuojamuose elektros įrenginiuose. Šiems darbams vykdyti pasirašomas atskiras tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktas ir dėl leidimo atlikti darbus išleidžiamas įrenginių savininko vidaus teisės aktas. Kartu su prašymu pateikiamas darbuotojų sąrašas (sąraše nurodomi vardai, pavardės, apsaugos nuo elektros kategorijos, teisės (darbų vadovai, darbų vykdytojai, brigados nariai, įgalioti asmenys pasirašyti saugos darbe tarpusavio atsakomybės ribų aktus, gali vesti operatyvinius pokalbius)), kurie dirbs ne atitinkamos šalies elektros įrenginiuose bei atestatus, suteikiančius teisę vykdyti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimą. Šis sąrašas nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, turi būti atnaujintas (papildytas), pasikeitus bet kuriems sąraše nurodytiems duomenims.

26. Operatoriaus ir Įmonės darbuotojai, dirbdami veikiančiuose elektros įrenginiuose, privalo vadovautis galiojančios redakcijos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis bei kitais galiojančiais elektros įrenginių eksploatavimą reglamentuojančiais teisės aktais.

27. Operatoriaus operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo skyriaus ir Įmonės operatyviniai darbuotojai, operatyviniai remonto darbuotojai, vykdydami operatyvinius perjungimus, vykdo saugos darbe atsakomybės ribų aktų, šių Nuostatų reikalavimus bei vadovaujasi galiojančios redakcijos Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatais ir kitais galiojančiais teisės aktais.

28. Operatoriaus darbuotojus, dirbančius Įmonės eksploatuojamuose elektros įrenginiuose, instruktuoja Įmonės įgaliotas asmuo. Analogiškai Įmonės darbuotojus, dirbančius Operatoriaus eksploatuojamuose elektros įrenginiuose, instruktuoja Operatoriaus įgaliotas asmuo.

29. Operatoriaus ir Įmonės darbuotojų atliekami darbai ir/ar operatyviniai perjungimai ne atitinkamai šaliai priklausančiuose elektros įrenginiuose vykdomi tik suderinus su elektros įrenginius aptarnaujančia dispečerine ar kitu Šalies atsakingu asmeniu.

30. Darbai Operatoriaus ir Įmonės elektros įrenginių nuosavybės ir (ar) eksploatavimo riboje, kai juos atlieka Operatoriaus ar Įmonės darbuotojai, įforminami nurodymu. Nurodymą išrašo ir prieš 36 (trisdešimt šešias) valandas pateikia šalis, kuri vykdys darbus. Darbo vietą ruošti ir pradėti dirbti galima tik gavus leidimą iš abiejų šalių, įrenginius valdančių/tvarkančių, operatyvinių darbuotojų. Už saugų šių darbų organizavimą, įforminimą ir vykdymą, darbuotojų priežiūrą atsako Operatoriaus ir (ar) Įmonės paskirti asmenys.

31. Įmonės atsakingi asmenys organizuoja ir pasirašo tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktus su rangovais, kuriems pagal rangos sutartyje numatytus darbus ir suderintus su Operatoriaus asmenimis techninius projektus reikia patekti į Operatoriui priklausančias patalpas ar teritoriją ir/ar atlikti įrenginių (įrangos) montavimo ar eksploatavimo darbus. Gavus iš Įmonės prašymą dėl leidimo atlikti darbus, kuriame nurodomas įmonės pavadinimas, kur ir kokie darbai bus vykdomi bei pateikiamas darbuotojų sąrašas, leidimas atlikti darbus įforminamas Operatoriaus nustatyta tvarka. Už saugų šių darbų organizavimą, įforminimą ir vykdymą, rangovo darbuotojų priežiūrą atsako Įmonės ir/ar jų rangovų paskirti asmenys.

32. Operatoriaus atsakingi asmenys organizuoja ir pasirašo tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktus su rangovais, kuriems pagal rangos sutartyje numatytus darbus ir suderintus su Įmonės atsakingais asmenimis techninius projektus, reikia patekti į Įmonei priklausančias patalpas ar teritoriją ir/ar atlikti įrenginių (įrangos) montavimo ar eksploatavimo darbus. Dėl leidimo atlikti darbus išleidžiamas Įmonės vietinis dokumentas, gavus iš Operatoriaus prašymą, kuriame nurodoma, kokia įmonė (išvardinant darbuotojus ir nurodant jų apsaugos nuo elektros kategorijas, teises) bei kur ir kokie darbai bus vykdomi. Už saugų šių darbų organizavimą, įforminimą ir vykdymą, rangovo darbuotojų priežiūrą atsako Operatoriaus ir/ar jų rangovų paskirti asmenys.

33. Darbus, kurių atlikimui nereikia ruošti darbo vietos (pvz., elektros įrenginių apžiūros, elektros energijos skaitiklių duomenų nurašymas, patikrinimas ir pan.) nuosavybės teise priklausančiuose elektros įrenginiuose, esančiuose atitinkamai Operatoriaus arba Įmonės elektros įrenginių teritorijoje ar patalpose, Operatoriaus arba Įmonės elektrotechnikos  darbuotojai gali vykdyti, informavus kitos Šalies atsakingą asmenį (raštu ar telefonu) arba prižiūrint kitos Šalies paskirtam atsakingam darbuotojui.

 

IV. AVARIJŲ, SUTRIKIMŲ IR GEDIMŲ (ATSIJUNGIMŲ) TYRIMO TVARKA

34. Avarijos ir sutrikimai tiriami ir apskaita vedama vadovaujantis galiojančios redakcijos Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų reikalavimais.

35. Gedimų ir atsijungimų, įvykusių vykdant darbus ir/ar operatyvinius perjungimus dėl Operatoriaus ar Įmonės elektrotechnikos darbuotojų kaltės priežastis tiria ir kaltininkus nustato abiejų Šalių atstovų komisija. Komisijos sudarymą inicijuoja ta Šalis, kurios nuosavybės teise priklausančiuose elektros tinkluose įvyko gedimas (atsijungimas) dėl elektrotechnikos darbuotojų kaltės, vykdant operatyvinius perjungimus ar atliekant darbus.

36. Žalos, atsiradusių dėl gedimų, atsijungimų ar galimai trečiųjų asmenų kaltės, atlyginimo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtintais bendraisiais atsakomybės principais, galiojančios redakcijos EETNT, taip pat AB „Energijos skirstymo operatorius“ vidaus teisės aktais, reglamentuojančiais žalos nustatymo bei atlyginimo procedūras.

 

V. PRIEDAI

 

1 priedas. Saugos darbe atsakomybės ribų aktas atliekant darbus ir vykdant operatyvinius perjungimus.

 

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ TINKLO VALDYMO SKYRIAUS (XXX) VADOVAS

„ĮMONĖS PAVADINIMAS„


...............................................

parašas

20....m...................................mėn.....d.

A.V.

 


...............................................

parašas

20....m...................................mėn.....d.

A.V.

 

 

 

 

 

 

Elektrotechnikos darbuotojų

tarpusavio santykių nuostatų

1 priedas

 

SAUGOS DARBE ATSAKOMYBĖS RIBŲ AKTAS

ATLIEKANT DARBUS IR VYKDANT OPERATYVINIUS PERJUNGIMUS

 

Mes žemiau pasirašę,

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau-Operatorius), atstovaujamas AB „Energijos skirstymo operatorius“ Tinklo valdymo skyriaus vadovo  ir  ĮMONĖS PAVADINIMAS„
atstovaujama ............................................................................ (toliau - Įmonė)  sudarėme šį Saugos darbe atsakomybės ribų aktą (toliau - Aktas), nustatantį saugos darbe atsakomybės ribas, atliekant žemiau išvardintus darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose.

 

Atliekami darbai: įrenginių eksploatavimo darbai, operatyviniai perjungimai atskyrimo riboje esančių elektros įrenginių pirminėse, RAA, valdymo, ryšių ar telemechanikos grandinėse. Neeilinės įrenginių apžiūros, avarijų ir gaisrų juose likvidavimas

Darbo vietos (-a): elektros įrenginys ar objektas, esantis tarpusavio atskyrimo riboje: .......................

 

Nustatoma tokia darbų ir operatyvinių perjungimų vykdymo tvarka bei atsakomybė:

 

1.   Operatyviniai darbuotojai, dirbantys veikiančiuose elektros įrenginiuose, savo kompetencijos ribose atsakingi už Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių ir darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, už Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių ir eksploatavimo instrukcijų, už Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklių ir Priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų vykdymą.

2.   Operatoriaus Operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo skyriaus dispečeris, vykdant operatyvinius perjungimus elektros įrenginiuose, tiesiogiai vadovauja savo operatyvinei (operatyvinei remonto) brigadai, o Įmonės operatyviniai darbuotojai tiesiogiai vadovauja savo operatyvinei (operatyvinei remonto) brigadai. Operatyvinių darbuotojų funkcijos, kompetencija, konkretūs santykiai išdėstyti Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatuose.

3.   Operatorius atsakingas:

3.1.      už įrenginių esančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ nuosavybėje techninę būklę;

3.2.      už savo operatyvinio, operatyvinių remonto darbuotojų klaidingus potvarkius (komandas) ir veiksmus;

3.3.      už Įmonės įrenginių sugadinimą klaidingai vykdant Operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo skyriaus dispečerio ar Įmonės operatyvinių darbuotojų potvarkius (komandas).

4.   „ĮMONĖS PAVADINIMAS“ atsakinga:

4.1.   už įrenginių, esančių Įmonės nuosavybėje techninę būklę;

4.2.   už savo operatyvinių, operatyvinių remonto darbuotojų klaidingus potvarkius (komandas) ir veiksmus;

4.3.   už Operatoriaus įrenginių sugadinimą klaidingai vykdant Operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo skyriaus dispečerio ar Įmonės operatyvinių darbuotojų potvarkius (komandas).

5.   Įvykus avarijai, sutrikimui, gedimui (atsijungimui) ar nelaimingam atsitikimui, dėl Operatoriaus darbuotojų veiksmų ar įrenginių techninės būklės, kai nėra vykdančių perjungimus Įmonės darbuotojų kaltės, tiesioginiai materialiniai nuostoliai priskiriami Operatoriui.

6.   Įvykus avarijai, sutrikimui ar nelaimingam atsitikimui, dėl Įmonės darbuotojų veiksmų ar įrenginių techninės būklės, kai nėra vykdančių perjungimus Operatoriaus darbuotojų kaltės, tiesioginiai materialiniai nuostoliai priskiriami Įmonei.

7.   Nelaimingi atsitikimai, susiję su darbo santykiais, tiriami pagal Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatus.

8.   Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutartinių prievolių neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu ji įrodo, kad šios prievolės neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių arba jų pasekmių atsiradimui. Civilinė atsakomybė taip pat gali būti netaikoma ir Civilinio kodekso 6.253 str. nustatytais atvejais.

9.   Dėl atsakomybės kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys:

10.1Operatyvinio valdymo departamentas Tinklo valdymo skyrius: tel. .............;

10.2Operatyvinio valdymo departamentas Tinklo valdymo skyrius: tel. 1852;

10.3.  Įmonė: tel..................,....................., faks...................;

11. Kiti reikalavimai:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ TINKLO VALDYMO SKYRIAUS (XXX) VADOVAS

„ĮMONĖS PAVADINIMAS„


...............................................

parašas

20....m...................................mėn.....d.      

 


...............................................

parašas

20....m...................................mėn.....d.     

A.V.

 

A.V.