Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

Nutarimas

DĖL Reikalavimų ir sąlygų susitarimams, kurie dėl savo mažareikšmės įtakos negali itin riboti konkurencijos,

patvirtinimo

 

2016 m. liepos 22 d. Nr. 1S-84 (2016)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba n u t a r i a:

1.       Patvirtinti Konkurencijos tarybos Reikalavimus ir sąlygas susitarimams, kurie dėl savo mažareikšmės įtakos negali itin riboti konkurencijos (pridedama).

2.       Pripažinti netekusiu galios Konkurencijos tarybos 2000 m. sausio 13 d. nutarimą Nr. 1 „Dėl Reikalavimų ir sąlygų susitarimams, kurie dėl savo mažareikšmio poveikio negali itin riboti konkurencijos, patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3.       Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                              Šarūnas Keserauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2016 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 1S-84 (2016)

 

 

REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS SUSITARIMAMS, KURIE DĖL SAVO MAŽAREIKŠMĖS ĮTAKOS NEGALI ITIN RIBOTI KONKURENCIJOS

 

 

I skyrius

Bendrosios nuostatos

 

1.       Reikalavimai ir sąlygos susitarimams, kurie dėl savo mažareikšmės įtakos negali itin riboti konkurencijos (toliau – Reikalavimai), nustato reikalavimus ir sąlygas, kurioms esant ūkio subjektų susitarimai laikomi dėl savo mažareikšmės įtakos negalinčiais itin riboti konkurencijos ir jų atžvilgiu Konkurencijos taryba netaikys Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio.

2.       Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Konkurencijos įstatyme, kituose Konkurencijos tarybos priimtuose teisės aktuose ir Konkurencijos tarybos tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos reglamentuose dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų rūšims.

 

 

II skyrius

REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS SUSITARIMAMS, KURIE DĖL SAVO MAŽAREIKŠMĖS ĮTAKOS NEGALI ITIN RIBOTI KONKURENCIJOS

 

3.       Susitarimais, kurie dėl savo mažareikšmės įtakos negali itin riboti konkurencijos, laikomi:

3.1.    konkurentų susitarimai, kai susitarimo dalyvių bendrai užimama atitinkamos rinkos dalis neviršija 10 procentų;

3.2.    ne konkurentų susitarimai, kai kiekvieno iš susitarimo dalyvių atskirai užimama atitinkamos rinkos dalis neviršija 15 procentų;

3.3.    susitarimai, kuriuos sudėtinga priskirti konkurentų ar ne konkurentų susitarimams, kai susitarimo dalyvių bendrai užimama atitinkamos rinkos dalis neviršija 10 procentų;

3.4.    susitarimai, dėl kurių suminio (kumuliacinio) poveikio atitinkamoje rinkoje ribojama konkurencija, kai Reikalavimų 3.1, 3.2 ir 3.3 papunkčiuose numatytos atitinkamų rinkų dalių ribos neviršija 5 procentų;

3.5.    susitarimai, nurodyti Reikalavimų 3.1, 3.2, 3.3 ir 3.4 papunkčiuose, kai susitarimo dalyvių užimamos atitinkamos rinkos dalys dvejus kalendorinius metus iš eilės neviršija šiuose Reikalavimų papunkčiuose numatytų rinkos dydžių daugiau kaip 2 procentiniais punktais.

4.       Reikalavimų 3 punktas netaikomas:

4.1.    susitarimams, kuriais siekiama riboti konkurenciją, įskaitant Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje numatytiems susitarimams;

4.2.    susitarimams, numatantiems bent vieną sunkų apribojimą, įtvirtintą bet kuriame iš Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos reglamentų dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų rūšims.

 

______________