VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLO IR NUTARIMO ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 19 d. Nr. 1S-252

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu (Žin., 1985, Nr. 1-1 ), Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1517 (Žin., 2011, Nr. 161-7630), 23.6 punktu, Administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo ir administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo Viešųjų pirkimų tarnyboje taisyklių, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-186 (Žin., 2013, Nr. 105-5185), 7 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Administracinio teisės pažeidimo protokolo formą;   

1.2. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formą.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymą Nr. 1S-6 „Dėl dokumentų formos patvirtinimo“;

2.2. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 1S-70 „Dėl administracinio nurodymo blanko formos patvirtinimo“;

2.3. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 19 d. įsakymą Nr. 1S-64 „Dėl viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 1S-70 „Dėl administracinio nurodymo blanko formos patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

Direktorius                                                                                                             Žydrūnas Plytnikas

 

 

 

 


 

 

                                                                                               PATVIRTINTA

                                                                                                       Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

                                                                                                   2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1S-252

 

 

                            

 

 

 

                                                        

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

 

ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS

 

   20    m.

                      d.

 Nr. 

 

 

               Vilnius

 

                                                                                         (protokolo surašymo vieta)

 

 

Aš, Viešųjų pirkimų tarnybos

 

                                                                                      (protokolą surašiusio asmens pareigos, vardas ir pavardė )

                                                                    

 

įgaliotas (-a)(veikiantis)(-i)

 

vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 259, 2591 ir 260 straipsniais, surašiau šį protokolą nes  

 

Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo

 

                                                                                                                                (vardas ir pavardė)

asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asmens gyvenamoji vieta

 

darbovietė, pareigos

 

 

*1Pastaba:________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Būdamas _____________________________________________________________________

                                          (perkančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas)

_____________________________________________________________________________

(administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pareigos perkančiojoje organizacijoje: vadovas, viešojo pirkimo komisijos pirmininkas, narys ekspertas, viešojo pirkimo organizatorius)

 

vykdydamas __________________________________________________________________

                                   (viešojo pirkimo objekto pavadinimas, numeris)

 

Pažeidė ATPK 1713 straipsnio __ dalį

Pažeidimo padarymo data (laikas) _________________________________________________

 

Pažeidimų esmė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pažeidimo apibūdinimas, teisės akto, kurio nuostatas pažeidė asmuo, pavadinimas, numeris, data, straipsnis, straipsnio dalis ir punktas)

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

                                                                    

 

 

Nustatytos asmens atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės (jei nenustatyta – pažymėti)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Administracinio teisės pažeidimo faktą (faktus) liudija (jeigu yra):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 (liudytojų ir nukentėjusiųjų, jei jų yra, paliudijančių teisės pažeidimo faktą (-us), parašai, vardai ir pavardės, adresai)                                                                                               

 

Metų laikotarpiu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo trauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 1713 straipsnio 1 dalį ar 3 dalį buvo, nebuvo (nereikalinga išbraukti) ________(data) už ATPK 1713 straipsnio __ dalį.

 

________________________________________________________________________________________________

Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens

           

paaiškinimas:

                                                                                                                     (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ _____________________ _____________________________________

            (data)                                           (parašas)                                                                              (vardas ir pavardė)                                                                                      

 

Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens

prašymas nerašyti administracinio nurodymo

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

                                         (administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens parašas, vardas ir pavardė, data)

 

ADMINISTRACINIS NURODYMAS

(pildoma esant ATPK 2601 straipsnyje nurodytiems pagrindams)

 

         Vadovaujantis ATPK 2601 straipsniu administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ______________________________________________siūloma per 10 darbo dienų, t. y. iki

                                               (vardas, pavardė, asmens kodas)

20___m. ___________ ___ d. savo noru sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas __________) surenkamąją sąskaitą, esančią:

         AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

         AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT32 7180 0000 0014 1038,

         Danske Bank A/S Lietuvos filialas, sąskaitos Nr. LT74 7400 0000 0827 3870,

         Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, sąskaitos Nr. LT12 2140 0300 0268 0220,

         UAB  „Medicinos bankas“, sąskaitos Nr. LT42 7230 0000 0012 0025,

         AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT05 7044 0600 0788 7175,

         AB DNB bankas, sąskaitos Nr. LT74 4010 0510 0132 4763,

         įmokos kodas 6412 ,

____________________________________________________________  dydžio baudą.

                   (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais)                                                                                                    

            

         ATPK 1713 straipsnio 1 dalies sankcijoje už padarytą administracinį teisės pažeidimą, nurodytą numatyta bauda nuo 500 Lt iki 2500 Lt. Už šį pažeidimą ______________taikyti įspėjimą.

                                                                                                                                                  (galima, negalima)

    Nesumokėjus siūlomos baudos per nustatytą terminą ir nepateikus dokumento, patvirtinančio baudos sumokėjimą, Viešųjų pirkimų tarnybai, administracinis nurodymas bus laikomas negaliojančiu, o 20___ m. ___________mėn. ____ d. administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. _____ bus perduotas (siunčiamas) organui (pareigūnui), įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą. Administracinio teisės pažeidimo byla bus nagrinėjama ATPK nustatyta tvarka.

      

         Laiku įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena baigiama.

 

         Su protokolu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau. Teisės ir pareigos, numatytos ATPK                      272 straipsnyje, man išaiškintos:

 

         „Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus; nagrinėjant bylą, naudotis teisine advokato ar kito įgalioto atstovo, turinčio aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą, pagalba; kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nemoka lietuvių kalbos; apskųsti nutarimą byloje. Administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Nesant šio asmens, byla gali būti išnagrinėta tik tais atvejais, kai yra duomenų, jog jam laiku pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir jeigu iš jo negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. Tuo atveju, kai yra gautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, ji gali būti išnagrinėta nedalyvaujant asmeniui, jeigu administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjantis organas (pareigūnas), pripažinęs neatvykimo į bylos nagrinėjimą priežastis nesvarbiomis, atmeta administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymą.“

 

 

Apie administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimą  _20   m.                                d.           val.

                                                                                                                                                                        (data ir laikas)

adresu:_____________________________________   man pranešta

                                      (adresas, kabinetas)

 

Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ______________ ______________________________

                                                                                                                          (parašas)                                                    (vardas ir pavardė)                                                         

 

 

Protokolą surašė

 

_____________________________ __           ___________                            _________________________

 (protokolą surašiusio asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

         (pastaba apie administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atsisakymą pasirašyti protokolą)

 

 

 

 


 

 

                                                                                              PATVIRTINTA

                                                                                                       Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

                                                                                                   2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1S-252

 

 

 

 

 

                                              

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

 

NUTARIMAS

ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE  Nr.

 

20    m.                          d.

(data)

 

_____________________________________

(nutarimo priėmimo vieta)

 

 

Aš, Viešųjų pirkimų tarnybos

 

                                                                                     (nutarimą priėmusio asmens pareigos,

                                                               

vardas ir pavardė)

vadovaudamasis(-si) Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 2477 straipsniu išnagrinėjęs (-usi)

 

 _______________________________________________________________________________________________

(administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)                          

 

dirbančio (-ios)

                                                                                                                      

 (darbovietė, jos kodas ir adresas, einamos pareigos)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(kiti byloje dalyvaujantys asmenys – vardas , pavardė, gyvenamoji vieta, asmens  tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris,

                                                                                                išdavimo vieta)

 

administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinio teisės pažeidimo __________protokolą  Nr. _____,                                                                                                                (data)

 

N U S TA Č I A U:

 

 

 

 

 (išdėstyti bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, nurodyti teisės akto, kurio nuostatas pažeidė asmuo, pavadinimą, numerį, datą, straipsnį, jo dalis ir punktus)

 

Tokiais savo veiksmais padarė pažeidimą, numatytą ATPK 1713 straipsnio       dalyje.

 

Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės (jei nenustatyta – pažymėti):_____________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Atsižvelgdamas(-a) į bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes ir vadovaudamasis (-asi) ATPK 30 straipsniu, 1713  straipsnio 1 dalimi ir 287 straipsniu,

 

N U T A R I U:

___________                                         _________________________________________________

(asmens, dėl kurio priimtas nutarimas, vardas ir pavardė, priimtas sprendimas)

________________________________________________________________________________

(skiriama administracinė nuobauda, jos dydis arba sprendimas nutraukti bylą, motyvai)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

           Bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo dienos, o jei nutarimas apskundžiamas, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Bauda mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) surenkamąją sąskaitą, esančią:

           AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

           AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT32 7180 0000 0014 1038.

           Danske Bank A/S Lietuvos filialas, sąskaitos Nr. LT74 7400 0000 0827 3870,

           Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, sąskaitos Nr. LT12 2140 0300 0268 0220.

           UAB „Medicinos bankas“, sąskaitos Nr. LT42 7230 0000 0012 0025,

           AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT05 7044 0600 0788 7175,

           AB DNB bankas, sąskaitos Nr. LT74 4010 0510 0132 4763.

           Įmokos kodas 6412.

 

Baudos sumokėjimą įrodantis dokumentas turi būti pateiktas šį nutarimą priėmusiai institucijai.

Jei per nustatytą terminą bauda nesumokama, pareigūnas, priėmęs šį nutarimą, jį vykdyti siunčia antstoliui.

Šis nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas  ___________________ apylinkės teismui (pagal pažeidimo padarymo vietą).

(nurodomas apylinkės teismas)

Skundas paduodamas (siunčiamas) per nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusią instituciją (pareigūną); skundo kopijų turi būti pateikta tiek, kad būtų galima po vieną įteikti visiems ATPK 291 straipsnyje nurodytiems subjektams.

 

Nutarimą priėmė Viešųjų pirkimų tarnybos

 

_ ______________________________________________________________________________

                                                     (pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

 

 

Nutarimo Nr. ________nuorašą gavau 20___m.___________mėn.____d._____________

________________________________________________________________________________

                             (parašas, vardas ir pavardė, data; jeigu atsisako pasirašyti – pažymėti)

 

Nutarimo nuorašas (kopija) išsiųstas (-a) paštu _________________________________________ ________________________________________________________________________________                 

                                   (data, asmens atsakingo už nutarimo nuorašo išsiuntimą, parašas, vardas ir pavardė) 

 

Bauda sumokėta ___________________            _______________________________________________________

                                           (data)                                       (baudos sumokėjimą įrodančio dokumento nuoroda)

 

 

 

 *1 Pildoma, jei pažeidimą padaręs asmuo atsisako suteikti žinių apie savo asmenybę.