LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 26 D. ĮSAKYMO NR. A1-331 „DĖL DARBUOTOJŲ APRŪPINIMO ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 25 d. Nr. A1-250

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 28 straipsnio 5 dalimi ir įgyvendindama 1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 89/656/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, darbuotojams darbo vietoje naudojant asmenines apsaugos priemones (trečioji atskiroji Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. spalio 24 d. Komisijos direktyva (ES) 2019/1832,“.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatus:

1.2.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

5.1. Asmeninė apsaugos priemonė – bet kuri priemonė, skirta darbuotojui turėti ar dėvėti, kad jį apsaugotų nuo profesinės rizikos veiksnių (toliau – veiksnys) ir (ar) pavojų, galinčių kelti grėsmę darbuotojo saugai ir sveikatai, bei kitas šiam tikslui skirtas priedas ar reikmuo.

5.2. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų sąvokas.

1.2.2. Pakeičiu 6 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

6. Nuostatų 5.1 papunktyje nurodyta sąvoka netaikoma:“.

1.2.3. Pakeičiu 6.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.7. nešiojamiems prietaisams, skirtiems veiksniams, pavojams ir trukdžiams nustatyti ir apie juos signalizuoti.“

1.2.4. Pakeičiu 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.2. užtikrinti, kad skirta naudoti asmeninė apsaugos priemonė darbuotojų saugos ir sveikatos atžvilgiu atitiktų 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB, jai nustatytus konstrukcijos ir gamybos reikalavimus;“.

1.2.5. Pakeičiu 7.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.3.1. apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų veiksnių ir (ar) pavojų darbo aplinkoje, pačios nesukeldamos papildomos rizikos;“.

1.2.6. Pakeičiu 7.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.4. aprūpinti darbuotoją, kurį vienu metu veikia daugiau kaip vienas veiksnys ar (ir) pavojus, visomis reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kurios būtų tarpusavyje suderintos ir garantuotų apsaugą nuo šių veiksnių ir (ar) pavojų;“.

1.2.7. Pakeičiu 7.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.7. informuoti darbuotojus, atliekant instruktavimą darbo vietoje, apie naudojamų asmeninių apsaugos priemonių, turinčių atitikti Nuostatų 7.3 ir 7.4 papunkčių reikalavimus, paskirtį ir apie tai, nuo kurių veiksnių ir (ar) pavojų jos saugo; rengti asmeninių apsaugos priemonių dėvėjimo ir naudojimo mokymus ir, jei reikia, demonstravimą; pagrindinius jų naudojimo reikalavimus įrašyti į darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;“.

1.2.8. Pakeičiu 7.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.11. įvertinti, prieš parinkdamas asmenines apsaugos priemones, ar asmeninės apsaugos priemonės, kuriomis ketinama leisti naudotis, atitinka Nuostatų 7.3 ir 7.4 papunkčių reikalavimus. Tam būtina:

7.11.1. analizuoti ir įvertinti veiksnius ir pavojus, kurių negalima išvengti ar pašalinti kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis ar kitais būdais;

7.11.2. apibrėžti, kokių savybių privalo turėti asmeninės apsaugos priemonės, kad jos apsaugotų nuo Nuostatų 7.11.1 papunktyje nurodytų veiksnių ir (ar) pavojų, taip pat atsižvelgti į pavojus, kurių gali sukelti pačios asmeninės apsaugos priemonės;

7.11.3. palyginti turimų asmeninių apsaugos priemonių savybes su Nuostatų 7.11.2 papunktyje nurodytomis šioms priemonėms reikalingomis savybėmis;“.

1.2.9. Pakeičiu 7.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.13. įvertinti veiksnių keliamus ir kitus pavojus ir parinkti asmenines apsaugos priemones, vadovaudamasis profesinės rizikos įvertinimo duomenimis, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, higienos normų nuostatomis, techniniais ir technologiniais dokumentais, darbo įrenginių techniniais dokumentais ir jų naudojimo instrukcijomis bei kitais dokumentais, Reglamento (ES) 2016/425 nuostatomis. Siekdamas šio tikslo, darbdavys privalo:

7.13.1. pagal Nuostatų 1 priedą sudaryti Profesinės rizikos veiksnių ir pavojų įvertinimo, parenkant asmenines apsaugos priemones, lentelę (-es) (toliau – Lentelė), vadovaudamasis Nuostatų 7.13 papunkčio pirmojoje pastraipoje nurodytais teisės aktais bei dokumentais ir atsižvelgdamas į Pavyzdinį veiklos rūšių arba veiklos sektorių, kuriuose gali reikėti asmeninių apsaugos priemonių, sąrašą pagal profesinės rizikos veiksnius ir pavojus (Nuostatų 2 priedas). Jeigu veiksnių ar pavojų yra daugiau, negu nurodyta Nuostatų 1 priedo lentelėje, arba jei turi būti apsaugotos kitos nei Nuostatų 1 priedo lentelėje nurodytos kūno dalys, darbdavys Lentelę papildo reikalingų neišvardytų veiksnių, pavojų ar kūno dalių pavadinimais;

7.13.2. parengti Darbuotojams nemokamai išduodamų asmeninių apsaugos priemonių sąrašą pagal Nuostatų 4 priedą, vadovaudamasis sudaryta (-omis) Lentele (-ėmis) ir atsižvelgdamas į Pavyzdinį asmeninių apsaugos priemonių rūšių, susijusių su pavojais, nuo kurių jos saugo, sąrašą (Nuostatų 3 priedas). Darbdavys, rengdamas Darbuotojams nemokamai išduodamų asmeninių apsaugos priemonių sąrašą, privalo konsultuotis su darbdavio įgaliotais asmenimis darbuotojų saugai ir sveikatai, specialistais, darbuotojų atstovais;“.

1.2.10. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Darbdavio patvirtintas Darbuotojams nemokamai išduodamų asmeninių apsaugos priemonių sąrašas tampa įmonės vietiniu norminiu teisės aktu. Juo privalo vadovautis tie įmonės darbuotojai, kurie dirba veikiami veiksnių ir (ar) pavojų.“

1.2.11. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.12. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.13. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.14. Pripažįstu netekusiais galios 5 ir 6 priedus.

2. Šis įsakymas įsigalioja 2021 m. lapkričio 20 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                    Monika Navickienė

 

 

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis

apsaugos priemonėmis nuostatų

1 priedas

 

_____________________________________________________________________________________________

(padalinio, skyriaus pavadinimas, darbo vieta (pareigos, atliekamas darbas))

 

PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ IR PAVOJŲ ĮVERTINIMO, PARENKANT ASMENINES APSAUGOS PRIEMONES, LENTELĖ

 

 

Profesinės rizikos veiksniai ar pavojai

 

Fiziniai

Fizikiniai

Cheminiai (įskaitant nanomedžiagas)

Biologiniai

Kiti pavojai

 

Mechaniniai

Vibracija

Triukšmas

Terminiai

Elektros srovė

Spindu-liuotė

Aerozo-liai

Skysčiai

Dujos ir garai

Aerozoliuose

Skys-čiuose

Medžia-gose, žmonėse, gyvūnuo-se ir kt.

 

 

Skendimas

Deguonies trūkumas

Nematomumas

 

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

14*

15*

16*

17*

18*

19*

20*

Kūno dalys, kurios turi būti apsaugotos

Galva

Kaukolė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veidas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvėpavi-mo sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaštakos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rankos (jų dalys)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pėdos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kojos

(jų dalys)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liemuo / pilvas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visas kūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalis kūno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pastabos:

1. Krentantys arba išlindę daiktai, kliūtys, didelio slėgio srovė

2. Slidūs paviršiai

3. Aukštis

4. Statinė apkrova kūnui

5. Fiziniai sužalojimai (nutrynimas, pradūrimas, įpjovimas, įkandimas, žaizdos, durtinės žaizdos)

6. Įsipainiojimas ir įstrigimas

7. Karštis, ugnis

8. Šaltis

9. Elektros smūgis (tiesioginis arba netiesioginis sąlytis)

10. Statinė elektra

11. Nejonizuojančioji spinduliuotė, įskaitant saulės šviesą (išskyrus tiesioginį saulės stebėjimą)

12. Jonizuojančioji spinduliuotė

13. Kietosios medžiagos (dulkės, aerozoliniai oro teršalai, dūmai, skaidulinės medžiagos ir nanomedžiagos)

14. Skysčiai (dulksna, rūkas)

15. Panirimas

16. Tiškalai, purslai, srovės

17. Kietosios medžiagos ir skysčiai

18. Tiesioginis ir netiesioginis sąlytis

19. Tiškalai, purslai, srovės

20. Tiesioginis ir netiesioginis sąlytis

 

.......... m. ........................ mėn. ........... d.

 

Profesinės rizikos veiksnių ir

pavojų įvertinimo, parenkant

asmenines apsaugos priemones,

lentelę (toliau – lentelė)

užpildė:___________________                                             _______________________                                                        _________________________________

(pareigos)                                                              (parašas)                                         (vardas, pavardė)

 

Lentelės pildymo tvarka

1. Vertikaliame lentelės stulpelyje rašomas / pažymimas profesinės rizikos veiksnio (toliau – veiksnys) ar pavojaus, atliekant darbus, pavadinimas.

2. Horizontalioje lentelės eilutėje rašomas / pažymimas kūno dalies, kuri gali būti paveikta, pavadinimas.

3. Lentelės stulpelio ir eilutės susikirtimo langelyje rašomas ženklas „+“, kuris rodo, kad, norint apsaugoti vieną ar kitą kūno dalį nuo veiksnių poveikio ar pavojų, būtina naudoti asmenines apsaugos priemones.

4. Pildant lentelę, atsižvelgiant į nustatytus veiksnius bei pavojus ir kūno dalis, kurios turi būti apsaugotos, jos stulpelių ir eilučių skaičių galima keisti. Jeigu veiksnių ar pavojų yra daugiau, negu nurodyta lentelėje, arba turi būti apsaugotos kitos nei lentelėje nurodytos kūno dalys, lentelė papildoma reikalingų neišvardytų veiksnių, pavojų ar kūno dalių pavadinimais.

_________________

 

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis

apsaugos priemonėmis nuostatų

2 priedas

 

PAVYZDINIS VEIKLOS RŪŠIŲ ARBA VEIKLOS SEKTORIŲ, KURIUOSE GALI REIKĖTI ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ, SĄRAŠAS PAGAL PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIUS IR PAVOJUS

 

1. Fiziniai ir fizikiniai veiksniai ar pavojai:

1.1. mechaninis pavojus:

Pavojai

Veikiama kūno dalis (dalys)

Asmeninės apsaugos priemonės rūšis

Veiklos, kurią vykdant gali prireikti naudoti atitinkamos rūšies asmenines apsaugos priemones, pavyzdžiai

Veiklos rūšys ir veiklos sektoriai

1.1.1. Krentančių arba išlindusių daiktų sukeltas poveikis, susidūrimas su kliūtimi ir didelio slėgio srove

Kaukolė

Apsauginis šalmas

Darbas ant pastolių, po jais ar šalia jų ir aukštyje esančios darbo vietos

Armatūros darbai ir kelio darbai

Klojinių statymas ir išardymas

Pastolių surinkimas ir montavimas

Surinkimo ir montavimo darbai

Griovimas

Sprogdinimo darbai

Darbai duobėse, grioviuose, šachtose ir tuneliuose

Darbai prie liftų, kėlimo mechanizmų, kranų ir konvejerių

Darbai požeminėse kasyklose, karjeruose ir atvirose kasyklose

Darbai prie pramoninių krosnių, konteinerių, įrengimų, silosinėse, bunkeriuose ir vamzdynuose

Skerdimas ir pjaustymo linijos skerdyklose

Krovinių tvarkymas arba gabenimas ir sandėliavimas

Miško darbai

Darbai ant plieno tiltų, pastatų metalo konstrukcijų, antvandenių metalo konstrukcijų, aukštakrosnių, liejyklų ir valcavimo staklynų konstrukcijų, didelių konteinerių ir vamzdynų, katilinių ir elektrinių

Žemės ir uolienų apdorojimo darbai

Darbai su sriegimo įrankiais

Darbai prie aukštakrosnių, tiesioginio formavimo įrenginių, plieno liejyklose, valcavimo staklynuose, metalo darbai, kalyba, štampavimas karštuoju būdu ir liejimas

Darbas, kurį atliekant keliaujama dviračiais ir dviračiais su mechaninėmis pavaromis

Pastatų statyba

Inžinerinių statinių statyba

Mašinų gamyba, montavimas ir priežiūra

Laivų statyba

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

Energijos gamyba

Infrastruktūros statyba ir priežiūra

Geležies ir plieno pramonė

Gyvūnų skerdimas

Traukinių manevravimas

Uostai, transportas ir logistika

Miškų pramonė

Akys ir (arba) veidas

Apsauginiai akiniai / tamsūs akiniai ir veido skydeliai

Suvirinimo, šlifavimo ar separavimo darbai

Rankinis kalimas

Sandarinimas ir kalimas kaltu

Uolienų eksploatavimas ir apdorojimas

Darbai su sriegimo įrankiais

Darbai su smulkią skaldą pašalinančiomis mašinomis

Karštas štampavimas

Nuolaužų smulkinimas ir pašalinimas

Šlifavimo darbai

Krūmapjovių arba grandininių pjūklų naudojimas

Odontologinės ir chirurginės procedūros

Pastatų statyba

Inžinerinių statinių statyba

Mašinų gamyba, montavimas ir priežiūra

Laivų statyba

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

Energijos gamyba

Infrastruktūros statyba ir priežiūra

Geležies ir plieno pramonė

Metalo ir medienos pramonė

Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas

Sodininkystė

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

Miškininkystė

Pėdos ir kojos (jų dalys)

Avalynė (batai / auliniai batai ir kt.) su saugos arba apsauginėmis nosimis,

avalynė su padikaulių apsauga

Armatūros darbai ir kelio darbai

Klojinių statymas ir išardymas

Pastolių surinkimas ir montavimas

Griovimas

Sprogdinimo darbai

Uolienų eksploatavimas ir apdorojimas

Skerdimas ir pjaustymo linijos darbai

Transportas ir saugojimas

Darbai su liejiniais keramikos pramonėje

Darbai su šaldytos mėsos luitais ir konservuoto maisto pakuotėmis

Plokščio stiklo gaminių ir stiklo taros dirbinių gamybos, eksploatavimo ir apdirbimo darbai

Rekonstrukcija ir techninė priežiūra bei remontas

Miško darbai

Darbai su betonu ir surenkamosiomis dalimis, įskaitant klojinių statymą ir išardymą

Darbai rangovų aikštelėse ir sandėliuose

Stogo darbai

Darbai ant plieno tiltų, pastatų metalo konstrukcijų, stiebų, bokštų, liftų, antvandenių metalo konstrukcijų, aukštakrosnių, liejyklų ir valcavimo staklynų konstrukcijų, didelių konteinerių ir vamzdynų, kranų, katilinių ir elektrinių

Krosnių statybos, šildymo ir ventiliacijos įrengimo bei metalo surinkimo darbai

Darbai prie aukštakrosnių, tiesioginio apspaudimo įrenginių, plieno liejyklose, valcavimo staklynuose, metalo darbai, kalyba, karštas štampavimas, karštas presavimas, valcavimas

Darbai karjeruose ir atvirose kasyklose, angliakasyba

Darbai su liejiniais keramikos pramonėje

Degimo krosnių sutvirtinimai keramikos pramonėje

Traukinių manevravimas

Pastatų statyba

Inžinerinių statinių statyba

Mašinų gamyba, montavimas ir priežiūra

Laivų statyba

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

Energijos gamyba

Infrastruktūros statyba ir priežiūra

Geležies ir plieno pramonė

Gyvūnų skerdimas

Logistika

Gamybos pramonė

Stiklo pramonė

Miškų pramonė

1.1.2. Kritimas paslydus

Pėdos

Neslidi avalynė

Darbai ant slidžių paviršių

Darbai drėgnoje aplinkoje

Pastatų statyba

Inžinerinių statinių statyba

Laivų statyba

Gyvūnų skerdimas

Valymas

Maisto pramonė

Sodininkystė

Žvejybos pramonė

1.1.3. Kritimas iš aukščio

Visas kūnas

Kritimo iš aukščio prevencijai arba sustabdymui skirtos priemonės

Darbai ant pastolių

Surenkamųjų dalių montavimas

Darbai ant stiebų

Stogo darbai

Darbas ant vertikalaus ar nuožulnaus paviršiaus

Darbai keliamųjų kranų kabinose

Darbai aukštai esančiose krovos ir apžvalgos įrenginių kabinose

Darbai aukštuminėse gręžimo bokštų dalyse

Darbai šachtose ir kanalizacijos vamzdžiuose

Pastatų statyba

Inžinerinių statinių statyba

Laivų statyba

Infrastruktūros priežiūra

1.1.4. Statinė apkrova kūno dalims

Keliai (kojų dalys)

Antkeliai

Blokelių, plytelių ir grindinio montavimas ant grindų

Pastatų statyba

Inžinerinių statinių statyba

Pėdos

Avalynė su apsauginėmis nosimis

Griovimas

Krovinių tvarkymas

Pastatų statyba

Inžinerinių statinių statyba

Transportas ir saugojimas

Techninė priežiūra

1.1.5. Fiziniai sužalojimai (nutrynimas, pradūrimas, įpjovimas, įkandimas, žaizdos, įskaitant ir durtines)

Akys ir (arba) veidas

Apsauginiai akiniai / tamsūs akiniai ir veido skydeliai

Darbai su rankomis valdomais įrankiais

Suvirinimas ir kalyba

Šlifavimo ir separavimo darbai

Kalimas kaltu

Uolienų eksploatavimas ir apdorojimas

Darbai su smulkią skaldą pašalinančiomis mašinomis

Karštasis štampavimas

Nuolaužų smulkinimas ir pašalinimas

Šlifavimo darbai

Krūmapjovių arba grandininių pjūklų naudojimas

Pastatų statyba

Inžinerinių statinių statyba

Laivų statyba

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

Energijos gamyba

Infrastruktūros priežiūra

Geležies ir plieno pramonė

Metalo ir medienos pramonė

Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas

Sodininkystė

Miškininkystė

Plaštakos

Nuo mechaninio poveikio apsaugančios pirštinės

Darbai su plieno konstrukcijomis

Darbai su aštriais objektais, išskyrus mašinas, kurios gali įtraukti pirštines

Nuolatinis pjaustymas rankiniu peiliu gaminant produkciją ir skerdžiant

Peilių keitimas pjaustymo mašinose

Miško darbai

Sodo darbai

Pastatų statyba

Inžinerinių statinių statyba

Laivų statyba

Infrastruktūros priežiūra

Gamybos pramonė

Maisto pramonė

Gyvūnų skerdimas

Miškų pramonė

Dilbiai

Rankų apsaugos

Kaulų pašalinimo ir smulkinimo darbai

Maisto pramonė

Gyvūnų skerdimas

Kūno korpusas / pilvas / kojos

Apsauginė prijuostė, blauzdinės,

prasiskverbimui atsparios kelnės (pjovimui atsparios kelnės)

Nuolatinis pjaustymas rankiniu peiliu gaminant produkciją ir skerdžiant

Miško darbai

Maisto pramonė

Gyvūnų skerdimas

Miškų pramonė

Pėdos

Prasiskverbimui atspari avalynė

Armatūros darbai ir kelio darbai

Griovimas

Klojinių statymas ir išardymas

Miško darbai

Pastatų statyba

Inžinerinių statinių statyba

Laivų statyba

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

Miškų pramonė

1.1.6. Įsipainioji-mas ir įstrigimas

Visas kūnas

Apsauginiai drabužiai, skirti naudoti, jei yra pavojus įsipainioti į judamąsias dalis

Įsipainiojimas į mašinų dalis

Įstrigimas į mašinų dalis

Drabužių įstrigimas į mašinų dalis

Nustūmimas

Mašinų gamyba

Sunkiųjų mašinų gamyba

Inžinerija

Statyba

Žemės ūkis

 

1.2. triukšmas:

Pavojai

Veikiama kūno dalis (dalys)

Asmeninės apsaugos priemonės rūšis

Veiklos, kurią vykdant gali prireikti naudoti atitinkamos rūšies asmenines apsaugos priemones, pavyzdžiai

Veiklos rūšys ir veiklos sektoriai

1.2.1. Triukšmas

Ausys

Klausos apsaugos priemonės

Darbai su metalo presais

Darbai su pneumatiniais grąžtais

Oro uosto darbuotojų darbai

Darbai su elektriniais įrankiais

Sprogdinimo darbai

Polių kalimo darbai

Medienos apdirbimo ir tekstilės pramonė

Metalo pramonė

Gamybos pramonė

Pastatų statyba

Inžinerinių statinių statyba

Aeronautikos pramonė

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

 

1.3. vibracija:

Pavojai

Veikiama kūno dalis (dalys)

Asmeninės apsaugos priemonės rūšis

Veiklos, kurią vykdant gali prireikti naudoti atitinkamos rūšies asmenines apsaugos priemones, pavyzdžiai

Veiklos rūšys ir veiklos sektoriai

1.3.1. Vibracija

Plaštakos

Apsauginės pirštinės

Darbai su rankomis valdomais įrankiais

Gamybos pramonė

Statybos

Inžinerinių statinių statybos darbai

 

1.4. terminis pavojus:

Pavojai

Veikiama kūno dalis (dalys)

Asmeninės apsaugos priemonės rūšis

Veiklos, kurią vykdant gali prireikti naudoti atitinkamos rūšies asmenines apsaugos priemones, pavyzdžiai

Veiklos rūšys ir veiklos sektoriai

1.4.1. Karštis ir (arba) ugnis

Veidas / visa galva

Suvirinimo skydeliai, šalmai / kepurės, apsaugantys nuo karščio ar ugnies, apsauginiai gaubtai, apsaugantys nuo karščio ir (arba) liepsnos

Darbai esant aukštai temperatūrai, prie karštį spinduliuojančių šaltinių ar ugnies

Darbai su išlydytomis medžiagomis ar netoli jų

Darbai su plastiko sujungimo pistoletais

Geležies ir plieno pramonė

Metalo pramonė

Priežiūros paslaugos

Gamybos pramonė

Liemuo / pilvas / kojos

Apsauginė prijuostė, blauzdinės

Suvirinimas ir kalyba

Liejimas

Geležies ir plieno pramonė

Metalo pramonė

Priežiūros paslaugos

Gamybos pramonė

Plaštakos

Pirštinės, apsaugančios nuo karščio ir (arba) liepsnos

Suvirinimas ir kalyba

Darbai esant aukštai temperatūrai, prie karštį spinduliuojančių šaltinių ar ugnies

Darbai su išlydytomis medžiagomis ar netoli jų

Geležies ir plieno pramonė

Metalo pramonė

Priežiūros paslaugos

Gamybos pramonė

Dilbiai

Movos

Suvirinimas ir kalyba

Darbai su išlydytomis medžiagomis ar netoli jų

Geležies ir plieno pramonė

Metalo pramonė

Priežiūros paslaugos

Gamybos pramonė

Pėdos

Avalynė, apsauganti nuo karščio ir (arba) liepsnos

Darbai su išlydytomis medžiagomis ar netoli jų

Geležies ir plieno pramonė

Metalo pramonė

Priežiūros paslaugos

Gamybos pramonė

Visas / ne visas kūnas

Drabužiai, apsaugantys nuo karščio ir (arba) liepsnos

Darbai esant aukštai temperatūrai, prie karštį spinduliuojančių šaltinių ar ugnies

Geležies ir plieno pramonė

Metalo pramonė

Miškų pramonė

1.4.2. Šaltis

Plaštakos

Pirštinės, apsaugančios nuo šalčio

Darbai atvirame lauke esant itin šaltam orui

Darbai labai žemos temperatūros patalpose

Darbai su kriogeniniais skysčiais

Pastatų statyba

Inžinerinių statinių statyba

Laivų statyba

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

Maisto pramonė

Žemės ūkis ir žuvininkystė

Pėdos

Avalynė, apsauganti nuo šalčio

Visas / ne visas kūnas, įskaitant galvą

Drabužiai, apsaugantys nuo šalčio

Darbai atvirame lauke esant šaltam orui

Darbai labai žemos temperatūros patalpose

Pastatų statyba

Inžinerinių statinių statyba

Laivų statyba

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

Maisto pramonė

Žemės ūkis ir žuvininkystė

Transportas ir saugojimas

 

1.5. elektros pavojus:

Pavojai

Veikiama kūno dalis (dalys)

Asmeninės apsaugos priemonės rūšis

Veiklos, kurią vykdant gali prireikti naudoti atitinkamos rūšies asmenines apsaugos priemones, pavyzdžiai

Veiklos rūšys ir veiklos sektoriai

1.5.1. Elektros smūgis (tiesioginis ar netiesioginis sąlytis)

Visa galva

Elektrą izoliuojantys šalmai

Įtampingieji darbai arba darbas šalia įtampingųjų dalių esant elektros įtampai

Darbas su elektros sistema

Energijos gamyba

Elektros energijos perdavimas ir skirstymas

Pramoninių įrenginių priežiūra

Pastatų statyba

Inžinerinių statinių statyba

Plaštakos

Elektrą izoliuojančios pirštinės

Pėdos

Elektrą izoliuojanti avalynė

Visas kūnas / plaštakos / pėdos

Laidžiosios apsaugos priemonės, skirtos kvalifikuotiems asmenims, dirbantiems įtampinguosius darbus, kai vardinė kintamoji įtampa neviršija 800 kV, o nuolatinė – 600 kV

1.5.2. Statinė elektra

Plaštakos

Antistatinės pirštinės

Plastiko ir gumos tvarkymas

Pylimas, surinkimas ar krovimas į talpyklą

Darbas šalia labai įkrautų elementų, pvz., konvejerio juostų

Sprogmenų tvarkymas

Gamybos pramonė

Pašarų pramonė

Fasavimo ir pakavimo veikla

Sprogmenų gamyba, saugojimas ar transportavimas

Pėdos

Antistatinė / laidi avalynė

Visas kūnas

Antistatiniai drabužiai

 

1.6. spinduliuotė:

Pavojai

Veikiama kūno dalis (dalys)

Asmeninės apsaugos priemonės rūšis

Veiklos, kurią vykdant gali prireikti naudoti atitinkamos rūšies asmenines apsaugos priemones, pavyzdžiai

Veiklos rūšys ir veiklos sektoriai

1.6.1. Nejonizuo-jančioji spinduliuotė, įskaitant saulės šviesą (išskyrus tiesioginį saulės stebėjimą)

Galva

Kepurės ir šalmai

Darbas atvirame lauke

Žvejyba ir žemės ūkis

Pastatų statyba

Inžinerinių statinių statyba

Akys

Apsauginiai akiniai / tamsūs akiniai ir veido skydeliai

Darbas esant spinduliuojamajai šilumai

Darbas su krosnimis

Darbai su lazeriu

Darbas atvirame lauke

Suvirinimas ir stiklo pjovimas

Stiklo pūtimas

Baktericidinės lempos

Geležies ir plieno pramonė

Gamybos pramonė

Žvejyba ir žemės ūkis

Visas kūnas (oda)

Priemonės, apsaugančios nuo natūralių ir dirbtinių ultravioletinių (UV) spindulių

Darbas atvirame lauke

Elektrinis suvirinimas

Baktericidinės lempos

Ksenono lempos

Pastatų statyba

Inžinerinių statinių statyba

Laivų statyba

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

Energijos gamyba

Infrastruktūros priežiūra

Žvejyba ir žemės ūkis

Miškų pramonė

Sodininkystė

Maisto pramonė

Plastiko pramonė

Poligrafijos pramonė

1.6.2. Jonizuojan-čioji spinduliuotė

Akys

Apsauginiai akiniai / tamsūs akiniai, apsaugantys nuo jonizuojančiosios spinduliuotės

Darbas rentgeno įrenginiuose

Darbas medicininės radiologinės diagnostikos srityje

Darbas su radioaktyviaisiais produktais

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

Veterinarinė veikla

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas

Energijos gamyba

Plaštakos

Pirštinės, apsaugančios nuo jonizuojančiosios spinduliuotės

Liemuo / pilvas / ne visas kūnas

Prijuostės, apsaugančios nuo rentgeno spindulių,

švarkai / liemenės / sijonai, apsaugantys nuo rentgeno spindulių

Darbas rentgeno įrenginiuose

Darbas medicininės radiologinės diagnostikos srityje

Žmonių sveikatos priežiūros veikla, įskaitant urologiją, chirurgiją, intervencinę radiologiją

Veterinarinė veikla

Odontologinės praktikos veikla

Laboratorijos

Galva

Galvos apdangalai ir kepurės,

priemonės, skirtos apsaugoti, pvz., nuo smegenų auglių atsiradimo

Medicininės darbo su rentgeno spinduliais vietos ir įrenginiai

Žmonių sveikatos priežiūros veikla, įskaitant urologiją, chirurgiją, intervencinę radiologiją

Veterinarinė veikla

Odontologinės praktikos veikla

Ne visas kūnas

Priemonės, skirtos skydliaukei apsaugoti,

priemonės, skirtos lytinėms liaukoms apsaugoti

Darbas rentgeno įrenginiuose

Darbas medicininės radiologinės diagnostikos srityje

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

Veterinarinė veikla

Visas kūnas

Drabužiai, apsaugantys nuo jonizuojančiosios spinduliuotės

Darbas medicininės radiologinės diagnostikos srityje

Darbas su radioaktyviaisiais produktais

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

Energijos gamyba

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas

 

1.7. kiti pavojai:

Pavojai

Veikiama kūno dalis (dalys)

Asmeninės apsaugos priemonės rūšis

Veiklos, kurią vykdant gali prireikti naudoti atitinkamos rūšies asmenines apsaugos priemones, pavyzdžiai

Veiklos rūšys ir veiklos sektoriai

1.7.1. Nemato-mumas

Visas kūnas

Asmeninės apsaugos priemonės, skirtos regimuoju signalu įspėti apie naudotojo buvimą

Darbas šalia judančių transporto priemonių

Asfaltavimo darbai ir kelių ženklinimas

Geležinkelio darbai

Transporto priemonių vairavimas

Oro uosto darbuotojų darbai

Pastatų statyba

Inžinerinių statinių statyba

Laivų statyba

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

Transporto paslaugos ir keleivinis transportas

1.7.2. Deguonies trūkumas

Kvėpavimo sistema

Izoliuojantys kvėpavimo sistemos apsaugos įrenginiai

Darbas uždarose erdvėse

Darbas fermentavimo ir distiliavimo patalpose

Darbas cisternose ir skaidymo įrenginiuose

Darbai rezervuaruose, ankštose patalpose ir dujomis kūrenamose pramoninėse krosnyse, kur galimas dujų išsiskyrimas ar deguonies trūkumas

Darbai krosnių ir kanalizacijų vamzdžiuose ir kitose požeminėse su kanalizacija sujungtose patalpose

Alkoholinių gėrimų gamyba

Inžinerinių statinių statyba

Chemijos pramonė

Naftos chemijos pramonė

Nardymo įranga

Darbai po vandeniu

Inžinerinių statinių statyba

1.7.3. Nuskendi-mas

Visas kūnas

Gelbėjimosi liemenė

Darbas vandenyje arba netoli vandens

Darbas jūroje

Darbas lėktuve

Žvejybos pramonė

Aeronautikos pramonė

Pastatų statyba

Inžinerinių statinių statyba

Laivų statyba

Dokai ir uostai

 

2. Cheminiai veiksniai (įskaitant nanomedžiagas) ir pavojai:

2.1. aerozoliai:

Pavojai

Veikiama kūno dalis (dalys)

Asmeninės apsaugos priemonės rūšis

Veiklos, kurią vykdant gali prireikti naudoti atitinkamos rūšies asmenines apsaugos priemones, pavyzdžiai

Veiklos rūšys ir veiklos sektoriai

2.1.1. Kietosios medžiagos (dulkės, aerozoliniai oro teršalai, dūmai, skaidulinės medžiagos ir nanomedžiagos)

Kvėpavimo sistema

Kvėpavimo sistemos apsaugos įrenginiai, apsaugantys nuo kietųjų dalelių

Griovimas

Sprogdinimo darbai

Paviršių šlifavimas ir poliravimas

Darbas esant asbesto, medžiagų, kurias sudaro nanodalelės / kuriose yra nanodalelių

Suvirinimas

Kaminų valymas

Darbai ant krosnių ir semtuvių sutvirtinimų, kur galimas dulkių išsiskyrimas

Darbai netoli aukštakrosnės čiaupų, kur galimas sunkiųjų metalų garų išsiskyrimas

Darbai netoli aukštakrosnės užtaiso

Pastatų statyba

Inžinerinių statinių statyba

Laivų statyba

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

Geležies ir plieno pramonė

Metalo ir medienos pramonė

Automobilių pramonė

Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas

Farmacijos pramonė

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

Citostatinio poveikio medžiagų tvarkymas

Plaštakos

Nuo cheminio poveikio apsaugančios pirštinės

ir apsauginis kremas kaip papildoma / antrinė apsauga

Darbas esant asbesto, medžiagų, kurias sudaro nanodalelės / kuriose yra nanodalelių

Pastatų statyba

Inžinerinių statinių statyba

Laivų statyba

Pramoninių įrenginių priežiūra

Visas kūnas

Drabužiai, apsaugantys nuo kietųjų dalelių

Griovimas

Darbas esant asbesto, medžiagų, kurias sudaro nanodalelės / kuriose yra nanodalelių

Kaminų valymas

Augalų apsaugos produktų ruošimas

Pastatų statyba

Inžinerinių statinių statyba

Laivų statyba

Pramoninių įrenginių priežiūra

Žemės ūkis

Akys

Apsauginiai akiniai / tamsūs akiniai ir veido skydeliai

Medienos apdirbimas

Kelio darbai

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

Metalo ir medienos pramonė

Inžinerinių statinių statyba

2.1.2. Skystis (dulksna ir rūkas)

Kvėpavimo sistema

Kvėpavimo sistemos apsaugos įrenginiai, apsaugantys nuo skysčio dalelių

Paviršių apdorojimas (pvz., lakavimas / dažymas, apdorojimas abrazyviniu srautu)

Paviršių valymas

Metalo pramonė

Gamybos pramonė

Automobilių pramonė

Plaštakos

Pirštinės. apsaugančios nuo cheminio poveikio

Paviršių apdorojimas

Paviršių valymas

Darbai su skysčių purkštuvais

Darbai su rūgštiniais ir šarminiais tirpalais, dezinfekavimo ir ėsdinančiomis valymo medžiagomis

Metalo pramonė

Gamybos pramonė

Automobilių pramonė

Visas kūnas

Drabužiai, apsaugantys nuo cheminio poveikio

Paviršių apdorojimas

Paviršių valymas

Metalo pramonė

Gamybos pramonė

Automobilių pramonė

 

2.2. skysčiai:

Pavojai

Veikiama kūno dalis (dalys)

Asmeninės apsaugos priemonės rūšis

Veiklos, kurią vykdant gali prireikti naudoti atitinkamos rūšies asmenines apsaugos priemones, pavyzdžiai

Veiklos rūšys ir veiklos sektoriai

2.2.1. Panardini-mas

Tiškalai, purslai ir srovės

Plaštakos

Nuo cheminio poveikio apsaugančios pirštinės

Darbai su skysčių purkštuvais

Darbai su rūgštiniais ir šarminiais tirpalais, dezinfekavimo ir ėsdinančiomis valymo medžiagomis

Dangos medžiagų apdirbimas

Rauginimas

Darbas kirpyklose ir grožio salonuose

Tekstilės ir aprangos pramonė

Valymo pramonė

Automobilių pramonė

Grožio paslaugų ir kirpyklų sektoriai

Dilbiai

Nuo cheminio poveikio apsaugančios movos

Darbai su rūgštiniais ir šarminiais tirpalais, dezinfekavimo ir ėsdinančiomis valymo medžiagomis

Valymas

Chemijos pramonė

Valymo pramonė

Automobilių pramonė

Pėdos

Nuo cheminio poveikio apsaugantys auliniai batai

Darbai su skysčių purkštuvais

Darbai su rūgštiniais ir šarminiais tirpalais, dezinfekavimo ir ėsdinančiomis valymo medžiagomis

Tekstilės ir aprangos pramonė

Valymo pramonė

Automobilių pramonė

Visas kūnas

Nuo cheminio poveikio apsaugantys drabužiai

Darbai su skysčių purkštuvais

Darbai su rūgštiniais ir šarminiais tirpalais, dezinfekavimo ir ėsdinančiomis valymo medžiagomis

Valymas

Chemijos pramonė

Valymo pramonė

Automobilių pramonė

Žemės ūkis

 

2.3. dujos ir garai:

Pavojai

Veikiama kūno dalis (dalys)

Asmeninės apsaugos priemonės rūšis

Veiklos, kurią vykdant gali prireikti naudoti atitinkamos rūšies asmenines apsaugos priemones, pavyzdžiai

Veiklos rūšys ir veiklos sektoriai

2.3.1. Dujos ir garai

Kvėpavimo sistema

 

Kvėpavimo sistemos apsaugos įrenginiai, apsaugantys nuo dujų

Paviršių apdorojimas (pvz., lakavimas / dažymas, apdorojimas abrazyviniu srautu)

Paviršių valymas

Darbas fermentavimo ir distiliavimo patalpose

Darbas cisternose ir skaidymo įrenginiuose

Darbai rezervuaruose, ankštose patalpose ir dujinėse pramoninėse krosnyse, kur galimas dujų išsiskyrimas ar deguonies trūkumas

Kaminų valymas

Darbas, kurį atliekant naudojamos dezinfekavimo ir ėsdinančios valymo medžiagos

Darbai netoli dujų konverterių ir aukštakrosnių dujų vamzdžių

Metalo pramonė

Automobilių pramonė

Gamybos pramonė

Valymo pramonė

Alkoholinių gėrimų gamyba

Nuotekų valymas

Atliekų tvarkymas

Chemijos pramonė

Naftos chemijos pramonė

Plaštakos

Nuo cheminio poveikio apsaugančios pirštinės

Paviršių apdorojimas

Paviršių valymas

Darbas fermentavimo ir distiliavimo patalpose

Darbas cisternose ir skaidymo įrenginiuose

Darbai rezervuaruose, ankštose patalpose ir dujomis kūrenamose pramoninėse krosnyse, kur galimas dujų išsiskyrimas ar deguonies trūkumas

Metalo pramonė

Automobilių pramonė

Gamybos pramonė

Alkoholinių gėrimų gamyba

Nuotekų valymas

Atliekų tvarkymas

Chemijos pramonė

Naftos chemijos pramonė

Visas kūnas

Nuo cheminio poveikio apsaugantys drabužiai

Paviršių apdorojimas

Paviršių valymas

Darbas fermentavimo ir distiliavimo patalpose

Darbas cisternose ir skaidymo įrenginiuose

Darbai rezervuaruose, ankštose patalpose ir dujomis kūrenamose pramoninėse krosnyse, kur galimas dujų išsiskyrimas ar deguonies trūkumas

Metalo pramonė

Automobilių pramonė

Gamybos pramonė

Alkoholinių gėrimų gamyba

Nuotekų valymas

Atliekų tvarkymas

Chemijos pramonė

Naftos chemijos pramonė

Akys

Apsauginiai akiniai / tamsūs akiniai ir veido skydeliai

Dažymas purkštuvu

Medienos apdirbimas

Kasybos darbai

Automobilių pramonė

Gamybos pramonė

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

Chemijos pramonė

Naftos chemijos pramonė

 

3. Biologiniai veiksniai ir pavojai:

3.1. aerozoliuose:

Pavojai

Veikiama kūno dalis (dalys)

Asmeninės apsaugos priemonės rūšis

Veiklos, kurią vykdant gali prireikti naudoti atitinkamos rūšies asmenines apsaugos priemones, pavyzdžiai

Veiklos rūšys ir veiklos sektoriai

3.1.1. Kietosios medžiagos ir skysčiai

Kvėpavimo sistema

Kvėpavimo sistemos apsaugos įrenginiai, apsaugantys nuo kietųjų medžiagų ir skysčių dalelių

Darbas, kurį atliekant yra sąlytis su žmogaus kūno ir gyvūnų skysčiais, audiniais

Darbas esant biologiniams veiksniams

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

Veterinarijos klinikos

Klinikinės analizės laboratorijos

Mokslinių tyrimų laboratorijos

Stacionarinė pagyvenusių asmenų globos veikla

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

Nuotekų valymas

Atliekų tvarkymas

Maisto pramonė

Biochemijos produktų gamyba

Plaštakos

Pirštinės, apsaugančios nuo mikroorganizmų

Darbas, kurį atliekant yra sąlytis su žmogaus kūno ir gyvūnų skysčiais, audiniais

Darbas esant biologiniams veiksniams

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

Veterinarijos klinikos

Klinikinės analizės laboratorijos

Mokslinių tyrimų laboratorijos

Stacionarinė pagyvenusių asmenų globos veikla

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

Nuotekų valymas

Atliekų tvarkymas

Maisto pramonė

Visas / ne visas kūnas

Drabužiai, apsaugantys nuo biologinių veiksnių

Akys ir (arba) veidas

Apsauginiai akiniai / tamsūs akiniai ir veido skydeliai

 

3.2. skysčiuose:

Pavojai

Veikiama kūno dalis (dalys)

Asmeninės apsaugos priemonės rūšis

Veiklos, kurią vykdant gali prireikti naudoti atitinkamos rūšies asmenines apsaugos priemones, pavyzdžiai

Veiklos rūšys ir veiklos sektoriai

3.2.1. Tiesioginis ir netiesioginis sąlytis

Plaštakos

Pirštinės, apsaugančios nuo mikroorganizmų

Darbas, kurį atliekant yra sąlytis su žmogaus kūno ir gyvūnų skysčiais, audiniais (įkandimai, įgėlimai)

Darbas esant biologiniams veiksniams

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

Veterinarijos klinikos

Klinikinės analizės laboratorijos

Mokslinių tyrimų laboratorijos

Stacionarinė pagyvenusių asmenų globos veikla

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

Nuotekų valymas

Atliekų tvarkymas

Maisto pramonė

Miškų pramonė

Visas / ne visas kūnas

Drabužiai, apsaugantys nuo biologinių veiksnių

Akys ir (arba) veidas

Apsauginiai akiniai / tamsūs akiniai ir veido skydeliai

3.2.2. Tiškalai, purslai ir srovės

Plaštakos

Pirštinės, apsaugančios nuo mikroorganizmų

Darbas, kurį atliekant yra sąlytis su žmogaus kūno ir gyvūnų skysčiais, audiniais

Darbas esant biologiniams veiksniams

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

Veterinarijos klinikos

Klinikinės analizės laboratorijos

Mokslinių tyrimų laboratorijos

Stacionarinė pagyvenusių asmenų globos veikla

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

Nuotekų valymas

Atliekų tvarkymas

Maisto pramonė

Dilbiai

Movos, apsaugančios nuo mikroorganizmų

Pėdos / kojos

Apsauginiai batų dangalai ir blauzdinės

Visas kūnas

Drabužiai, apsaugantys nuo biologinių veiksnių

 

3.3. medžiagose, žmonėse, gyvūnuose ir kt.:

Pavojai

Veikiama kūno dalis (dalys)

Asmeninės apsaugos priemonės rūšis

Veiklos, kurią vykdant gali prireikti naudoti atitinkamos rūšies asmenines apsaugos priemones, pavyzdžiai

Veiklos rūšys ir veiklos sektoriai

3.3.1. Tiesioginis ir netiesioginis sąlytis

Plaštakos

Pirštinės, apsaugančios nuo mikroorganizmų

Darbas, kurio metu yra sąlytis su žmogaus kūno ir gyvūnų skysčiais, audiniais (įkandimai, įgėlimai)

Darbas esant biologiniams veiksniams

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

Veterinarijos klinikos

Klinikinės analizės laboratorijos

Mokslinių tyrimų laboratorijos

Stacionarinė pagyvenusių asmenų globos veikla

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

Nuotekų valymas

Atliekų tvarkymas

Maisto pramonė

Miškų pramonė

Visas / ne visas kūnas

Drabužiai, apsaugantys nuo biologinių veiksnių

Akys ir (arba) veidas

Apsauginiai akiniai / tamsūs akiniai ir veido skydeliai

 

_________________

 

 

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos

priemonėmis nuostatų

3 priedas

 

PAVYZDINIS ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ RŪŠIŲ, SUSIJUSIŲ SU PAVOJAIS, NUO KURIŲ JOS SAUGO, SĄRAŠAS

 

1. Galvos apsaugos priemonės:

1.1. šalmai ir (arba) kepurės / balaklavos / kiti galvos apdangalai, apsaugantys nuo:

1.1.1. krentančio arba išlindusio daikto sukelto poveikio;

1.1.2. susidūrimo su kliūtimi;

1.1.3. mechaninių pavojų (pradūrimo, nutrynimo);

1.1.4. statiškos apkrovos (šoninio suspaudimo);

1.1.5. terminių pavojų (ugnies, karščio, šalčio, karštų kietųjų medžiagų, įskaitant išlydytus metalus);

1.1.6. elektros smūgio ir įtampos dirbant įtampinguosius darbus;

1.1.7. cheminių pavojų;

1.1.8. nejonizuojančiosios spinduliuotės (ultravioletinės (toliau – UV), infraraudonosios (toliau – IR), saulės ar suvirinant atsirandančios spinduliuotės);

1.2. tinkleliai plaukams, apsaugantys nuo įsipainiojimo.

2. Klausos apsaugos priemonės:

2.1. ausinės (įskaitant, pvz., prie šalmo pritvirtintas ausines, ausines, turinčias aktyvią triukšmo mažinimo funkciją, ausines su elektriniais garsinių signalų įvadais);

2.2. ausų kamšteliai (įskaitant, pvz., ausų kamštelius pagal garso slėgio lygį, individualiai pritaikytus ausų kamštelius).

3. Akių ir veido apsaugos priemonės – akiniai, tamsūs akiniai ir veido skydeliai (tam tikrais atvejais – receptiniai lęšiai), apsaugantys nuo:

3.1. mechaninių pavojų;

3.2. terminių pavojų;

3.3. nejonizuojančiosios spinduliuotės (UV, IR, saulės ar suvirinant atsirandančios spinduliuotės);

3.4. jonizuojančiosios spinduliuotės;

3.5. cheminių, biologinių veiksnių kietųjų medžiagų aerozolių ir skysčių.

4. Kvėpavimo takų apsaugos priemonės:

4.1. filtravimo prietaisai, apsaugantys nuo:

4.1.1. kietųjų dalelių;

4.1.2. dujų;

4.1.3. kietųjų dalelių ir dujų;

4.1.4. kietųjų medžiagų ir (ar) skysčių aerozolių;

4.2. izoliavimo prietaisai, įskaitant prietaisus, turinčius oro tiekimo funkciją;

4.3. gelbėjimosi aparatai;

4.4. nardymo įranga.

5. Plaštakų ir rankų apsaugos priemonės:

5.1. pirštinės (įskaitant kumštines pirštines ir rankų apsaugą), apsaugančios nuo:

5.1.1. mechaninių pavojų;

5.1.2. terminių pavojų (karščio, liepsnos ir šalčio);

5.1.3. elektros smūgio ir įtampos dirbant įtampinguosius darbus (antistatinės, laidžios, izoliuojančios);

5.1.4. cheminių pavojų;

5.1.5. biologinių pavojų;

5.1.6. jonizuojančiosios spinduliuotės ir radioaktyviosios taršos;

5.1.7. nejonizuojančiosios spinduliuotės (UV, IR, saulės ar suvirinant atsirandančios spinduliuotės);

5.1.8. vibracijos pavojų;

5.2. antpirščiai.

6. Pėdų ir kojų apsaugos, apsaugos nuo paslydimo priemonės:

6.1. avalynė (pvz., batai, įskaitant tam tikromis aplinkybėmis avimas klumpes, auliniai batai, kurie gali būti su plieninėmis nosimis), apsauganti nuo:

6.1.1. mechaninių pavojų;

6.1.2. paslydimo pavojų;

6.1.3. terminių pavojų (karščio, liepsnos ir šalčio);

6.1.4. elektros smūgio ir įtampos dirbant įtampinguosius darbus (antistatinės, laidžios, izoliuojančios);

6.1.5. cheminių pavojų;

6.1.6. vibracijos pavojų;

6.1.7. biologinių pavojų;

6.2. nuimamos kelties apsaugos priemonės, apsaugančios nuo mechaninių pavojų;

6.3. antkeliai, apsaugantys nuo mechaninių pavojų;

6.4. blauzdinės, apsaugančios nuo mechaninių, terminių, cheminių ir biologinių pavojų;

6.5. avalynės priedai (pvz., spygliai, kapliukai).

7. Odos apsaugos priemonės – apsauginiai kremai (Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų 5 punkte nurodyti priedai ar reikmenys, kurie nėra asmeninės apsaugos priemonės, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2016/425, tačiau tam tikromis aplinkybėmis, atsižvelgiant į aplinkos veiksnius, gali būti naudojami su kitomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis), apsaugantys nuo:

7.1. nejonizuojančiosios spinduliuotės (UV, IR, saulės ar suvirinant atsirandančios spinduliuotės);

7.2. jonizuojančiosios spinduliuotės;

7.3. cheminių pavojų;

7.4. biologinių pavojų;

7.5. terminių pavojų (karščio, liepsnos ir šalčio).

8. Kūno apsaugos ar kitos odos apsaugos priemonės:

8.1. įranga, apsauganti nuo kritimo iš aukščio: įtraukiamieji kritimo stabdytuvai, viso kūno saugos diržai, sėdimieji diržai, diržai darbo padėčiai nustatyti ir sulaikyti krentant ir kobiniai darbo padėčiai nustatyti, energijos sugėrikliai, valdomieji kritimo stabdytuvai, įskaitant inkaravimo vedlinę, virvių reguliavimo įtaisus, inkaravimo įtaisus, kurie nėra suprojektuoti taip, kad būtų pritvirtinti visam laikui, ir kurių nereikia tvirtinti prieš naudojimą, jungtys, kobiniai, gelbėjimo diržai;

8.2. apsauginiai drabužiai, apsaugantys visą kūną (kostiumai, kombinezonai) arba dalį kūno (blauzdinės, kelnės, švarkai, liemenės, prijuostės, antkeliai, gobtuvai, balaklavos) nuo:

8.2.1. mechaninių pavojų;

8.2.2. terminių pavojų (karščio, liepsnos ir šalčio);

8.2.3. cheminių pavojų;

8.2.4. biologinių pavojų;

8.2.5. jonizuojančiosios spinduliuotės ir radioaktyviosios taršos;

8.2.6. nejonizuojančiosios spinduliuotės (UV, IR, saulės ar suvirinant atsirandančios spinduliuotės);

8.2.7. elektros smūgio ir įtampos dirbant įtampinguosius darbus (antistatinės, laidžios, izoliuojančios);

8.2.8. įsipainiojimo ir įstrigimo;

8.3. gelbėjimo liemenės, skirtos skendimo prevencijai, ir plūdriosios priemonės;

8.4. asmeninės apsaugos priemonės, regimuoju signalu įspėjančios apie naudotojo buvimą.

_________________