HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. Birželio 27 D. ĮSAKYMO nR. 348 „DĖL pakuočių ir pakuočių ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 31 d. Nr. D1-225

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ

PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, 5 straipsnio 1 dalimi, 7 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 13 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1574 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą“:

1. Tvirtinu Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Pavedu Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams.“

3. Nustatau, kad pagal šiuo įsakymu patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus vykdant vienkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, ir jų atliekų apskaitą į suvestinius 2016 metų duomenis įskaičiuojami nuo 2016 m. vasario 1 d. apskaitos dokumentuose, pirkimo – pardavimo dokumentuose, prekių įvežimo (importo) į Lietuvos Respubliką ir išvežimo (eksporto) iš Lietuvos Respublikos dokumentuose, transportavimo dokumentuose ir kituose dokumentuose, patvirtinančiuose vienkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, buvimą ir judėjimą, nurodyti duomenys.

4. Nustatau, kad gaminius, supakuotus į pakuotę, kuri nėra paženklinta nurodant pakuotėms pagaminti naudotų medžiagų prigimtį, galima tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ne ilgiau kaip iki 2019 m. balandžio 30 d.“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Trečiokas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-225

redakcija)

 

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos įgyvendinant 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 13 tomas, p. 349) su pakeitimais, padarytais 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/12/EB (OL 2004 L 47, p. 26) (toliau – Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų), ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Valstybiniu atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės).

2. Taisyklės nustato ribinį leistiną kenksmingų medžiagų kiekį pakuotėse, pakuočių ženklinimo, pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos ir atsiskaitymo pagal apskaitos duomenis tvarkas.

3. Taisyklių reikalavimai taikomi visoms pakuotėms ir pakuočių atliekoms nepriklausomai nuo to, iš kokių medžiagų jos pagamintos bei kur jos naudojamos ir gaminamos (pramonės, prekybos, paslaugų, buities ar kitose srityse).

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka apibrėžimus, pateiktus Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų tvarkymo įstatyme ir Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme.

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. kenksmingos medžiagossunkieji metalai (švinas (Pb), kadmis (Cd), gyvsidabris (Hg) ir šešiavalentis chromas (Cr)), esantys pakuotėje ar jos komponentuose;

5.2. kombinuota pakuotė – daugiasluoksnė pakuotė, sudaryta iš dviejų ar daugiau skirtingų medžiagų, kurios viena nuo kitos negali būti atskirtos rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones;

5.3. pakuotės komponentas – pakuotės dalis, kuri gali būti atskirta rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones;

5.4. ppm – kenksmingų medžiagų milijoninė (10-6) pakuotės svorio dalis;

5.5. sudėtinė pakuotė – pakuotė, sudaryta iš dviejų ar daugiau skirtingų medžiagų, kurios viena nuo kitos gali būti atskirtos rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones;

5.6. vyraujanti medžiaga pakuotėje – medžiaga, kuri sudėtinėje pakuotėje sudaro 90 procentų ir daugiau pakuotės svorio ir kurios kombinuotoje pakuotėje pagal svorį yra daugiausia;

5.7. atsitiktinis medžiagos buvimas – atvejis, kai į pakuotę ar jos komponentus atsitiktinai patenka kenksminga medžiaga (-os);

5.8. sąmoningas panaudojimas – kenksmingų medžiagų (-os) panaudojimas gaminant pakuotes ar jos komponentus, kai pageidaujama, kad medžiagos suteiktų pakuotei ar jos komponentui tam tikras savybes, geresnę išvaizdą ar kokybę. Antrinių žaliavų, kuriose gali būti kenksmingų medžiagų, naudojimas gaminant pakuotes nelaikomas sąmoningu panaudojimu;

5.9. uždara ir valdoma grandinė – sistema, kurioje pakuotės cirkuliuoja kontroliuojant jų pakartotinį naudojimą bei paskirstymą, o antrinės žaliavos gaunamos tik perdirbant sistemoje esančias pakuočių atliekas taip, kad pašalinių medžiagų įterpimo galimybė yra minimali.

 

III SKYRIUS

RIBINIS LEISTINAS KENKSMINGŲ MEDŽIAGŲ KIEKIS PAKUOTĖSE

 

6. Kenksmingų medžiagų kiekis visose pakuotėse neturi viršyti Taisyklių 7 punkte nurodyto ribinio kenksmingų medžiagų koncentracijos lygio.

7. Pakuočių gamintojai, gamintojai ir importuotojai turi užtikrinti, kad švino (Pb), kadmio (Cd), gyvsidabrio (Hg) ir šešiavalenčio chromo (Cr) bendra koncentracija pakuotėje ar jos komponentuose neviršytų 100 ppm pakuotės svorio.

8. Taisyklių 7 punkte nurodyti reikalavimai netaikomi:

8.1. pakuotėms, pagamintoms iš švino krištolo;

8.2. plastikinėms dėžėms ir plastikiniams padėklams, naudojamiems ir taisomiems uždaroje ir valdomoje grandinėje, kaip numatyta 2009 m. kovo 24 d. Komisijos sprendime Nr. 2009/292/EB, kuriuo nustatomos leidžiančių nukrypti nuostatų, taikomų sunkiųjų metalų koncentracijos plastikinėse dėžėse ir plastikiniuose padėkluose lygiui, nustatytam Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB pakuočių ir pakuočių atliekų, sąlygos (OL 2009 L 79, p. 44). Į plastikines dėžes ir plastikinius padėklus kenksmingos medžiagos gali patekti tik atsitiktinai, o jų koncentracijos lygis, nurodytas Taisyklių 7 punkte, gali būti viršytas tik tuo atveju, kai šioms pakuotėms gaminti naudojamos antrinės žaliavos. Siekiant sumažinti sunkiųjų metalų kiekį plastikinėse dėžėse ir plastikiniuose padėkluose iki Taisyklių 7 punkte nurodyto koncentracijos lygio, rekomenduojama pakuočių gamintojams plastikinių dėžių ir plastikinių padėklų gamybos proceso metu taikyti geriausiai prieinamus sunkiųjų metalų šalinimo būdus;

8.3. stiklinėms pakuotėms, kai laikomasi 2001 m. vasario 19 d. Komisijos sprendime 2001/171/EB, nustatančiame sąlygas dėl išimčių sunkiųjų metalų koncentracijos stiklo pakuotėse lygiams, nustatytiems Direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 2001 L 62, p. 199) su pakeitimais, padarytais 2006 m. gegužės 8 d. Komisijos sprendimu 2006/340/EB (OL 2006 L 125, p. 43), nustatytų reikalavimų.

9. Kenksmingų medžiagų kiekio pakuotėse kontrolės tvarką nustato Ūkio ministerija.

 

IV SKYRIUS

PAKUOČIŲ ŽENKLINIMAS

 

10. Siekiant palengvinti pakuočių surinkimą, naudojimą, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą, identifikuoti pakuotėms pagaminti naudotas medžiagas, pakuotės turi būti ženklinamos, nurodant pakuotėms pagaminti naudotą medžiagą ar medžiagas.

11. Gamintojai ir importuotojai privalo užtikrinti, kad jų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai (toliau – Lietuvos rinka) tiekiamų gaminių pakuotės būtų paženklintos Taisyklių nustatyta tvarka.

12. Pakuotėms pagaminti naudojamos medžiagos priskiriamos vienai iš žemiau išvardintų grupių ir joms suteikiami šie kodai:

12.1. plastikams – nuo 1 iki 19;

12.2. popieriui ir kartonui – nuo 20 iki 39;

12.3. metalams – nuo 40 iki 49;

12.4. medžiui – nuo 50 iki 59;

12.5. tekstilei – nuo 60 iki 69;

12.6. stiklui – nuo 70 iki 79;

12.7. kombinuotoms pakuotėms – nuo 80 iki 99.

13. Pakuotei pagaminti naudotos medžiagos identifikavimui privalomai naudojami Taisyklių priede nurodyti raidiniai sutrumpinimai, kurie pateikiami didžiosiomis raidėmis.

14. Pakuotė, pagaminta iš medžiagos, pateiktos Taisyklių priedo sąraše, ženklinama nurodant jos raidinį sutrumpinimą arba nurodant ir raidinį sutrumpinimą, ir kodą (pavyzdžiui, jei pakuotei pagaminti naudojamas polistirolas, ženklinama – arba PS, arba PS 6).

15. Pakuotė, pagaminta iš medžiagos, kuri nenurodyta Taisyklių priedo sąraše ir (ar) nėra nurodytas jos raidinis sutrumpinimas, ženklinama nurodant tik kodą (pavyzdžiui, pakuotė, pagaminta iš plastiko, kuris nenurodytas Taisyklių priedo sąraše, ženklinama nurodant 7 arba 8 ir taip toliau iki 19, jei pakuotė pagaminta iš plastiko ir aliuminio, ženklinama – 90).

16. Ženklinimas, nurodant pakuotei pagaminti naudotas medžiagas, turi būti ant pačios pakuotės arba pakuotės etiketės, aiškiai matomas, lengvai įskaitomas, patvarus ir nepažeidžiamas net ir atidarius pakuotę. Jei pagal Taisyklių reikalavimus nustatytas ženklinimas ant prekinės pakuotės fiziškai neįmanomas, jis pateikiamas ant grupinės pakuotės.

17. Pagal Taisyklių reikalavimus ženklinimą tik ant grupinės pakuotės leidžiama pateikti šiais atvejais:

17.1. kai dėl pakuotės matmenų ant prekinės pakuotės neįmanoma įskaitomai sutalpinti visos pagal teisės aktus privalomos ant pakuotės pateikti informacijos (pavyzdžiui, pakuotės, kurių didžiausias šono plotas yra mažesnis kaip 10 cm2, tabako gaminių pakuotės);

17.2. kai iš anksto nesupakuoti gaminiai (produktai) sveriami ir pakuojami vartotojo ar produkto naudotojo akivaizdoje.

18. Kombinuota pakuotė ženklinama naudojant Taisyklių priede kombinuotoms pakuotėms suteiktus kodus.

19. Sudėtinė pakuotė ženklinama pagal vyraujančią medžiagą, tai yra nurodoma jai pagaminti panaudota vyraujanti medžiaga. Jeigu negalima išskirti vyraujančios medžiagos sudėtinėje pakuotėje, sudėtinė pakuotė ženklinama atskirai nurodant kiekvieną pakuotę sudarančią medžiagą.

20. Ženklinimo reikalavimai gali keistis, atsižvelgus į Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, priėmus naują teisės aktą dėl pakuočių ženklinimo ir pakuočių atitikties įvertinimo procedūrų.

21. Gamintojai, importuotojai, pardavėjai ir kiti ūkinės veiklos vykdytojai arba jiems atstovaujančios organizacijos, organizuojančios pakuočių atliekų tvarkymo sistemas, gali savo gaminių pakuotes papildomai žymėti ženklu:

21.1. pagal kurį galima atskirti, kad šios pakuotės ir pakuočių atliekos yra surenkamos ir tvarkomos gamintojų, importuotojų, pardavėjų ir kitų ūkinės veiklos vykdytojų finansuojamoje sistemoje ir taip apriboti sistemoje nedalyvaujančių subjektų galimybę nemokamai naudotis sistemos paslaugomis;

21.2. kuris įrodytų pakuotės autentiškumą, technines savybes ir (ar) nuosavybę.

 

V SKYRIUS

beNdrieji PAKUOČIŲ ir pakuočių ATLIEKŲ APSKAITos reikalavimai

 

22. Neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektą pakuočių kiekį, visi gamintojai ir (ar) importuotojai turi vykdyti visų gaminių pripildytų pakuočių, o pakuočių gamintojai – visų tuščių pakuočių apskaitą.

23. Pakuotės svoris apskaitomas nurodant pakuotės svorį, įskaičius jos komponentų ir pagalbinių elementų svorį. Pakuotės komponentų ir pagalbinių elementų svoris gali būti nurodomas atskirai.

24. Pakuočių apskaita turi būti vykdoma atitinkamai pakuočių gamintojo, gamintojo ir (ar) importuotojo nustatyta ir patvirtinta tvarka ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

25. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius vykdo vienkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, ir jų atliekų apskaitą užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus nustatyta ir patvirtinta tvarka ir vadovaudamasis Taisyklių VII skyriuje nustatytais reikalavimais.

26. Pakuočių apskaitoje nurodomi duomenys:

26.1. prekinių vienetų (gaminių) pirminės, antrinės ir tretinės pakuotės sąrašas;

26.2. Lietuvos Respublikos teritorijoje panaudotos gaminiui pakuoti pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė, polietilenterftalatas (toliau – PET), popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė, kita) ir pakuotės svoris;

26.3. importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką) gaminių pripildytos pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė, PET, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė, kita) ir pakuotės svoris;

26.4. eksportuotos (išvežtos iš Lietuvos Respublikos) gaminių pripildytos pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė, PET, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė, kita) ir pakuotės svoris;

26.5. Lietuvos rinkai patiektos gaminiais užpildytos pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė, PET, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė, kita) ir pakuotės svoris;

26.6. iš Lietuvos rinkos susigrąžintos pakartotinio naudojimo pakuotės svoris (tuo atveju, jei gamintojas ir importuotojas Lietuvos rinkai tiekia į pakartotinio naudojimo pakuotę supakuotus gaminius). Pakartotinio naudojimo pakuotė (nauja ar naudota) nelaikoma susigrąžinta, kai ji įsivežama iš kitos šalies. Susigrąžinta pakuote taip pat nelaikoma Lietuvos Respublikoje įsigyta nauja pakartotinio naudojimo pakuotė;

26.7. tuščios pakuotės sąrašas, rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė, PET, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė ar kita) ir pakuotės svoris (privaloma tik tuščios pakuotės gamintojams ir importuotojams).

27. Vienkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, ir jų atliekų apskaitoje pateikta informacija privalo sutapti su brūkšninio kodo atpažinimo programų duomenimis. Suvestiniai šių programų vienkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, ir jų atliekų duomenys kartą per ketvirtį turi būti atspausdinami ir patvirtinami už šių duomenų apskaitą atsakingų asmenų parašais. Visi brūkšninio kodo atpažinimo programų vienkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, ir jų atliekų duomenys turi būti atspausdinami, patvirtinami už šių duomenų apskaitą įmonėje atsakingų asmenų parašais ir nedelsiant pateikiami valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdantiems pareigūnams ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

28. Pakuočių pardavėjai privalo užtikrinti, kad vartotojų atiduodamos vienkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, atliekos bus laikinai laikomos jų priėmimo vietoje vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

 

VI SKYRIUS

pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų gėrimų pripildytų VIENKARTINIŲ PAKUOČIŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

 

29. Vykdydamas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų gėrimų pripildytų vienkartinių stiklinių, plastikinių, metalinių pakuočių (tiek patiektų, tiek nepatiektų Lietuvos rinkai) apskaitą, vadovaudamasis gaminamos ir (ar) įvežamos produkcijos sąrašu, gamintojas ir (ar) importuotojas sudaro tokių vienkartinių pakuočių sąrašą, kuriame pagal kiekvienos tokios vienkartinės pakuotės brūkšninį kodą nurodomi šie duomenys:

29.1. gėrimas (pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalį), kuriuo pripildoma ši pakuotė;

29.2. Taisyklių 29.1 papunktyje nurodyto gėrimo pavadinimas;

29.3. pakuotės rūšis pagal medžiagas (plastikinė, metalinė, stiklinė);

29.4. pakuotės rūšies kodas pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658 Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Deklaracijos FR0524 forma);

29.5. pakuotės tūris (litrais, trys skaitmenys po kablelio);

29.6. pakuotės svoris (masės vienetais) pagal Taisyklių 23 punkto reikalavimus;

29.7. data, nuo kada gamintojas ir (ar) importuotojas pavedė užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui organizuoti šios vienkartinės pakuotės atliekų sutvarkymą užstato už vienkartines pakuotes sistemoje;

29.8. data, iki kada gamintojas ir (ar) importuotojas buvo pavedęs užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui organizuoti šios vienkartinės pakuotės atliekų sutvarkymą užstato už vienkartines pakuotes sistemoje (ši data nurodoma nuo tos dienos, kai gamintojo ir (ar) importuotojo pavedimas užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui netenka galios).

Šis sąrašas papildomas nauja vienkartine pakuote ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki jos tiekimo Lietuvos rinkai dienos ir turint rašytinį užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus patvirtinimą, kad jis organizuos šios vienkartinės pakuotės atliekų sutvarkymą užstato už vienkartines pakuotes sistemoje.

30. Vykdydamas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų gėrimų pripildytų vienkartinių stiklinių, plastikinių, metalinių pakuočių apskaitą, gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių 29 punkte nurodytu pakuotės sąrašu, pagal Taisyklių 29.3 papunktyje nurodytas pakuotės rūšis atskirai apskaito šį tokių vienkartinių pakuočių kiekį (kiekis nurodomas tonomis, trys skaitmenys po kablelio, ir vienetais):

30.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintos (panaudotos gaminiams supakuoti) vienkartinės pakuotės kiekį;

30.2. Lietuvos rinkai patiektos Taisyklių 30.1 nurodytos vienkartinės pakuotės kiekį;

30.3. į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtos (importuotos) vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

30.4. Lietuvos rinkai patiektos Taisyklių 30.3 nurodytos vienkartinės pakuotės kiekį;

30.5. iš Lietuvos Respublikos teritorijos išvežtos (eksportuotos) vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

30.6. nerealizuotos vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje;

30.7. nerealizuotos vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

31. Taisyklių 30 punkte nurodytų duomenų apskaita vykdoma kalendoriniais ketvirčiais. Kiekvieno praėjusio kalendorinio ketvirčio duomenys suskaičiuojami atskirai (iš naujo) ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 25 dienos. Pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 25 dienos suskaičiuojami suvestiniai mokestinio laikotarpio duomenys.

32. Gamintojai ir importuotojai užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui, kuriam pavedė organizuoti vienkartinių pakuočių atliekų sutvarkymą užstato už vienkartines pakuotes sistemoje, teikia Taisyklių 29 punkte nurodyto vienkartinių pakuočių sąrašo ir Taisyklių 30 punkte nurodytos pakuočių apskaitos duomenis sutartyse su šiuo administratoriumi numatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų GĖRIMŲ PRIPILDYTŲ VIENKARTINIŲ PAKUOČIŲ IR JŲ ATLIEKŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI UŽSTATO UŽ VIENKARTINES PAKUOTES SISTEMOS ADMINISTRATORIUI

 

33. Vykdydamas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų gėrimų pripildytų vienkartinių stiklinių, plastikinių, metalinių pakuočių, patiektų Lietuvos rinkai, apskaitą, vadovaudamasis gamintojų ir (ar) importuotojų, kurie užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui pavedė organizuoti užstato už vienkartines pakuotes sistemą, pateiktais jų gaminamos ir (ar) įvežamos produkcijos sąrašo duomenimis, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius sudaro vienkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašą, kuriame pagal kiekvienos tokios vienkartinės pakuotės brūkšninį kodą nurodomi šie duomenys:

33.1. gėrimas (pagal Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalį), kuriuo pripildoma ši pakuotė;

33.2. Taisyklių 33.1 papunktyje nurodyto gėrimo pavadinimas;

33.3. pakuotės rūšis pagal medžiagas (plastikinė, metalinė, stiklinė);

33.4. pakuotės rūšies kodas pagal Deklaracijos FR0524 formą;

33.5. pakuotės tūris (litrais, trys skaitmenys po kablelio);

33.6. pakuotės svoris (masės vienetais) pagal Taisyklių 23 punkto reikalavimus;

33.7. data, nuo kada gamintojai ir (ar) importuotojai pavedė užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui organizuoti šios vienkartinės pakuotės atliekų sutvarkymą užstato už vienkartines pakuotes sistemoje;

33.8. data, iki kada gamintojai ir (ar) importuotojai buvo pavedę užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui organizuoti šios vienkartinės pakuotės atliekų sutvarkymą užstato už vienkartines pakuotes sistemoje (ši data nurodoma nuo tos dienos, kai gamintojo ir (ar) importuotojo pavedimas užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui netenka galios).

Šis sąrašas papildomas nauja vienkartine pakuote, už kurią privaloma imti užstatą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rašytinio patvirtinimo gamintojui ir (ar) importuotojui, kad užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius organizuos šios vienkartinės pakuotės atliekų sutvarkymą užstato už vienkartines pakuotes sistemoje.

34. Vykdydamas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų gėrimų pripildytų vienkartinių stiklinių, plastikinių, metalinių pakuočių, patiektų Lietuvos rinkai, ir jų atliekų apskaitą, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius pagal Taisyklių 33.3 papunktyje nurodytas pakuotės rūšis atskirai apskaito šį kiekį:

34.1. jam organizuoti užstato už vienkartines pakuotes sistemą pavedusių gamintojų ir (ar) importuotojų patiektų Lietuvos rinkai vienkartinių gaminių pripildytų pakuočių kiekį (tonomis, trys skaitmenys po kablelio, ir vienetais);

34.2. iš pakuočių pardavėjų surinktą vienkartinių pakuočių atliekų kiekį (tonomis, trys skaitmenys po kablelio, ir vienetais);

34.3. pakuočių atliekų perdirbėjams perduotą iš pakuočių pardavėjų surinktų vienkartinių pakuočių atliekų kiekį (tonomis, trys skaitmenys po kablelio);

34.4. neperduotą pakuočių atliekų perdirbėjams iš pakuočių pardavėjų surinktų vienkartinių pakuočių atliekų likutį (tonomis, trys skaitmenys po kablelio, ir vienetais) ataskaitinio laikotarpio pradžioje;

34.5. neperduotą pakuočių atliekų perdirbėjams iš pakuočių pardavėjų surinktų vienkartinių pakuočių atliekų likutį (tonomis, trys skaitmenys po kablelio, ir vienetais) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

35. Taisyklių 34 punkte nurodytų duomenų apskaita vykdoma kalendoriniais ketvirčiais. Kiekvieno praėjusio kalendorinio ketvirčio duomenys suskaičiuojami atskirai (iš naujo) ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 25 dienos. Pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 25 dienos suskaičiuojami suvestiniai kalendorinių metų duomenys. Taisyklių 34.2–34.5 papunkčiuose nurodyti duomenys apskaitomi Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų apskaitos taisyklės), nustatyta tvarka, apskaitant ir tuos Taisyklių 34.2–34.5 papunkčiuose nurodytus duomenis, kurie nenurodyti Atliekų apskaitos taisyklėse.

36. Taisyklių 33 punkte nurodytas sąrašas su naujausiais duomenimis turi būti nuolat viešai prieinamas užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus interneto svetainėje. Šios informacijos skelbimo nuoroda turi būti pateikta Aplinkos apsaugos agentūrai, kuri šią informaciją nuolat viešai skelbia Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

 

VIII SKYRIUS

ATSISKAITYMO PAGAL PAKUOČIŲ APSKAITOS DUOMENIS TVARKA

 

37. Gamintojas ir (ar) importuotojas pagal pakuočių apskaitos duomenis turi rengti ir teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje įregistruotas mokesčio mokėtoju mokesčių mokėtojų registre, pateikti praėjusių kalendorinių metų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaraciją pagal Deklaracijos FR0524 formą.

38. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius suvestinius praėjusių kalendorinių metų duomenis, nurodytus Taisyklių 34.2–34.5 papunkčiuose, pateikia Atliekų apskaitos taisyklėse nustatyta tvarka. Suvestiniai praėjusių kalendorinių metų duomenys, nurodyti Taisyklių 34.1–34.3  papunkčiuose, pateikiami Užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. D1-791 „Dėl Užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

______________

 


 

Pakuočių ir pakuočių atliekų

tvarkymo taisyklių

priedas

 

 

PAKUOČIŲ ŽENKLINIMAS

 

 

Plastikai

Raidinis sutrumpinimas

Kodas

 

 

 

Polietilentereftalatas

PET

1

Aukšto tankumo polietilenas

HDPE

2

Polivinilchloridas

PVC

3

Žemo tankumo polietilenas

LDPE

4

Polipropilenas

PP

5

Polistirolas

PS

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

 

Popierius ir kartonas

 

 

 

 

 

Gofruotas kartonas

PAP

20

Negofruotas kartonas

PAP

21

Popierius

PAP

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

39

Metalai

 

 

 

 

 

Plienas

FE

40

Aliuminis

ALU

41

 

 

42

 

 

43

 

 

44

 

 

45

 

 

46

 

 

47

 

 

48

 

 

49

 

 

 

Mediena

 

 

 

 

 

Medis

FOR

50

Kamštis

FOR

51

 

 

52

 

 

53

 

 

54

 

 

55

 

 

56

 

 

57

 

 

58

 

 

59

 

 

 

Tekstilė

 

 

 

 

 

Medvilnė

TEX

60

iutas

TEX

61

 

 

62

 

 

63

 

 

64

 

 

65

 

 

66

 

 

67

 

 

68

 

 

69

 

 

 

Stiklas

 

 

 

 

 

Bespalvis stiklas

GL

70

Žalias stiklas

GL

71

Rudas stiklas

GL

72

 

 

73

 

 

74

 

 

75

 

 

76

 

 

77

 

 

78

 

 

79

 

 

 

Kombinuotos pakuotės

 

 

 

 

 

Popierius ir kartonas/ įvairūs metalai

 

80

Popierius ir kartonas/ plastikas

 

81

Popierius ir kartonas/ aliuminis

 

82

Popierius ir kartonas/ alavuota skarda

 

83

Popierius ir kartonas/ plastikas/ aliuminis

 

84

Popierius ir kartonas/ plastikas/ aliuminis/ alavuota skarda

 

85

 

 

86

 

 

87

 

 

88

 

 

89

Plastikas/ aliuminis

 

90

Plastikas/ alavuota skarda

 

91

Plastikas/ įvairūs metalai

 

92

 

 

93

 

 

94

Stiklas/ plastikas

 

95

Stiklas/ aliuminis

 

96

Stiklas/ alavuota skarda

 

97

Stiklas/ įvairūs metalai

 

98

 

 

99

 

 

 

 

Pastabos:

1. Raidinis medžiagos sutrumpinimas pateikiamas tik didžiosiomis raidėmis.

2. Kombinuota pakuotė ženklinama, naudojant kombinuotoms pakuotėms suteiktus kodus, priskyrus ją vienai ar kitai grupei pagal vyraujančią medžiagą arba naudojant sutrumpinimą C/ (atitinkamai nurodant vyraujančios medžiagos raidinį sutrumpinimą).

3. Sudėtinė pakuotė ženklinama, atsižvelgus į vyraujančią pakuotei pagaminti panaudotą medžiagą arba atskirai nurodant kiekvieną pakuotę sudarančią medžiagą, jeigu negalima išskirti sudėtinei pakuotei pagaminti panaudotos vyraujančios medžiagos.

 

______________