herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. T-261

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymu, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. T-11 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-261

 

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) tarybos funkcijas, sudarymo tvarką ir darbo organizavimą.

2. NVO taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Vykdydama savo veiklą NVO taryba bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis.

4. Savivaldybės NVO taryba nėra juridinis asmuo. NVO tarybos nariams už dalyvavimą NVO tarybos veikloje nemokama, tai visuomeniniais pagrindais veikianti patariamoji kolegiali institucija.

 

II SKYRIUS

NVO tarybos VEIKLOS TIKSLAs ir FUNKCIJOS

 

5. NVO tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti NVO dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką, stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų.

6. NVO taryba:

6.1. teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių NVO stiprinimo;

6.2. dalyvauja rengiant savivaldybės institucijų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtra, projektus;

6.3. dalyvauja savivaldybei atliekant analizę dėl savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų teikimo ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo;

6.4. dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse NVO plėtros politikos klausimams svarstyti;

6.5. kas dveji metai viešai skelbia savivaldybės interneto svetainėje NVO tarybos veiklos ataskaitą;

6.6. vertina NVO projektų paraiškas, pateiktas pagal savivaldybės tarybos patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl finansinės paramos skyrimo;

6.7. skleidžia informaciją apie savivaldybėje veikiančias NVO, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį;

6.8. inicijuoja NVO pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;

6.9. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

 

Iii SKYRIUS

NVO tarybos sudarymas ir darbo organizavimas

 

7. NVO taryba sudaroma iš 9 narių laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių – savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių – nevyriausybinių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai. NVO tarybą sudaro ir jos sudėtį keičia savivaldybės taryba.  NVO tarybos narių kadencijos trukmė yra dveji metai. 

8. Kandidatai į NVO tarybą atrenkami šia tvarka:

8.1. savivaldybės administracija organizuoja 5 NVO atstovų atranką į NVO tarybą. Informacija apie organizuojamą atranką skelbiama savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt. Juridinį statusą turinčios NVO raštu (galima pateikti skenuotą raštą elektroninėmis priemonėmis) pasiūlo po vieną atstovą. Jeigu pasiūloma daugiau asmenų, organizuojamas NVO atstovų susirinkimas, kurio metu balsavimo būdu išrenkami 5 NVO atstovai į NVO tarybą. Pasibaigus NVO tarybos kadencijos laikotarpiui, privaloma 1/3 NVO deleguotų  atstovų rotacija;

8.2. savivaldybės administracijos direktorius deleguoja iš savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės institucijų ir įstaigų 4 atstovus.

9. NVO tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:

9.1. NVO tarybos narys atsistatydina savo noru anksčiau, negu pasibaigia NVO tarybos kadencija;

9.2. nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybės institucijoje ar įstaigoje;

9.3. nutrūksta jo narystė atstovaujamoje NVO;

9.4. jis atšaukiamas jį delegavusios savivaldybės institucijos ar įstaigos, NVO iniciatyva ar NVO susirinkimo sprendimu.

10. Jeigu narys iš NVO tarybos atšaukiamas arba dėl kitokių priežasčių pasitraukia iš NVO tarybos, jį delegavusi institucija ar NVO ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų NVO tarybos pirmininkui pateikia naujo NVO tarybos atstovo kandidatūrą.

11. NVO tarybai vadovauja pirmininkas, jo nesant – NVO tarybos pirmininko pavaduotojas (toliau – pavaduotojas).

12. NVO tarybos pirmininkas ir pavaduotojas yra renkami atviru balsavimu pirmojo NVO tarybos posėdžio metu.

13. NVO tarybos pirmininkas renkamas iš visų narių žodžiu sutikusių būti renkamais. Balsams pasiskirsčius po lygiai, vykdomas kartotinis balsavimas, kol kandidatai skelbiami išrinktais.

14. Jei NVO tarybos pirmininku išrenkamas savivaldybės institucijų atstovas, tai pavaduotoju renkamas NVO atstovas. Jei NVO tarybos pirmininku išrenkamas NVO atstovas, tai pavaduotoju renkamas savivaldybės institucijų atstovas.

15. NVO tarybos pirmininkas:

15.1. planuoja ir organizuoja NVO tarybos darbą;

15.2. šaukia NVO tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, sudaro NVO tarybos posėdžių darbotvarkę;

15.3. pasirašo NVO tarybos posėdžių protokolus ir kitus su NVO tarybos veikla susijusius dokumentus;

15.4. atstovauja NVO tarybai savivaldybės institucijose, įstaigose ir organizacijose ar įgalioja jai atstovauti kitus NVO tarybos narius.

16. NVO tarybos sekretoriaus funkcijas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas, kuris nėra NVO tarybos narys.

17. NVO tarybos sekretorius:

17.1. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas praneša NVO tarybos nariams ir kitiems į posėdį kviečiamiems asmenims apie NVO tarybos posėdžio laiką, vietą, pateikia jiems su NVO tarybos pirmininku suderintą posėdžio medžiagą ir darbotvarkę;

17.2. rašo NVO tarybos posėdžių protokolus;

17.3. tvarko su NVO tarybos darbu susijusius dokumentus, kaupia ir sistemina surinktą medžiagą, vykdo kitus NVO tarybos sprendimus ir (ar) pirmininko nurodymus.

18. NVO tarybos veiklos forma yra posėdžiai.

19. NVO taryba į posėdžius renkasi ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį, esant būtinybei, – dažniau.

20. NVO tarybos posėdžiai teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių.

21. NVO tarybos posėdžiai atviri. Posėdyje savo nuomonę turi teisę pareikšti NVO tarybos nariai ir kiti posėdžio dalyviai. Pirmenybė savo nuomonę išsakyti teikiama NVO tarybos nariams.

22. NVO taryba priima sprendimus atviru balsavimu arba bendru sutarimu. Kai bendro sutarimo nėra, sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių NVO tarybos narių balsų dauguma. NVO tarybos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, turi teisę išreikšti savo nuomonę raštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu laišku) ir pateikti ją pirmininkui. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Jeigu NVO tarybos narys nesutinka su sprendimu ir balsuoja prieš, jo atskira nuomonė jo prašymu įrašoma protokole.

23. Jeigu NVO taryboje svarstomas klausimas, susijęs su NVO tarybos nario interesais, narys informuoja apie tai NVO tarybą ir nusišalina priimant sprendimą.

24. NVO tarybos sprendimai įforminami NVO tarybos posėdžių protokolais.                     

25. NVO tarybos pirmininko pasirašyti protokolai išsiunčiami NVO tarybos nariams ir kitiems posėdžių dalyviams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio.

26. Informacija apie NVO tarybos sprendimus pateikiama savivaldybės interneto svetainėje.

 

iV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Šie nuostatai tvirtinami ir keičiami savivaldybės tarybos sprendimu.

28. NVO tarybos posėdžių protokolai ir kiti dokumentai saugomi bylose pagal savivaldybės administracijos dokumentacijos planą.

 

__________________________