KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 

 

DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS KAUNO MIESTE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2021 m. birželio 22 d. Nr. T-266

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių tvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo maršrutais Kauno mieste taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimą Nr. T-294 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi Kauno mieste taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Šis sprendimas įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 1 dieną.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Visvaldas Matijošaitis

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2021 m. birželio 22 d.

sprendimu Nr. T-266

 

 

KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS KAUNO MIESTE TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo maršrutais Kauno mieste taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato vežėjų, vairuotojų ir keleivių pareigas, teises, atsakomybę, bilietų pardavimo ir grąžinimo tvarką, vairuotojų ir keleivių kontrolės tvarką, važiavimo Kauno miesto viešuoju transportu tvarką.

2.     Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių tvirtinimo“ patvirtintomis Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėmis (toliau – susisiekimo ministro patvirtintos taisyklės) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais keleivių ir bagažo vežimą.

3.   Taisyklės yra privalomos visiems vežėjams, vairuotojams ir keleiviams.

4.   Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Bilietas – nustatytos formos popierinis arba elektroninis dokumentas, suteikiantis teisę važiuoti Kauno miesto viešuoju transportu.

4.2. Elektroninis bilietas – skaitmeninėje duomenų bazėje saugomas įrašas, patvirtinantis, kad bilietas yra pažymėtas transporto priemonėje, kurioje važiuoja jį pažymėjęs keleivis, ir taip yra sumokėta už keleivių vežimo paslaugą. Elektroniniai bilietai yra vienkartiniai ir terminuotieji.

4.3. Kauno viešasis transportas – vietinio reguliaraus susisiekimo miesto maršrutais keleivius Kauno mieste vežantys autobusai ir troleibusai.

4.4. Laikmena – Kauno viešojo transporto elektroninio bilieto sistemoje registruota laikmena (elektroninė kortelė ar kitokia laikmena), turinti unikalų identifikacinį numerį ir suteikianti jos turėtojui galimybę papildyti su laikmena susietos kliento paskyros sąskaitą piniginėmis lėšomis arba terminuotaisiais elektroniniais bilietais, taip pat priglaudžiant laikmeną prie transporto priemonės elektroninio komposterio pažymėti elektroninį vienkartinį arba terminuotąjį bilietą.

4.5. Mobilioji programėlė – speciali judriojo ryšio įrenginyje įdiegiama programėlė „Žiogas“, skirta judriojo ryšio įrenginio pagalba papildyti Kauno viešojo transporto elektroninio bilieto sistemos keleivio paskyros sąskaitą ir pažymėti elektroninį bilietą.

4.6. Popierinis bilietas – vienkartinis bilietas, įsigytas iš Kauno viešojo transporto priemonės vairuotojo.

4.7. Stotelė pagal pareikalavimą – viešojo transporto stotelė, kurioje vairuotojas nesant išlipančių ar įlipančių keleivių neprivalo sustoti.

4.8. Terminuotasis kaupiamasis mėnesinis elektroninis bilietas – kalendorinį mėnesį žymint transporto priemonėje elektroniniu komposteriu ar mobiliąja programėle vienkartinius elektroninius bilietus sukaupiamas terminuotasis kalendorinio mėnesio elektroninis bilietas. Terminuotasis kaupiamasis mėnesinis elektroninis bilietas gali būti lengvatinis (su 50 proc. ar 80 proc. nuolaida).

4.9. Terminuotasis elektroninis bilietas – Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytos kainos ir dienų skaičiaus elektroninis bilietas. Terminuotasis elektroninis bilietas gali būti lengvatinis.

4.10. Vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius ir bagažą. Įmonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009  2 straipsnyje.

4.11. QR kodas (angl. Quick Response Code) – trijų skaitmenų arba dviejų dimensijų brūkšninis matricos kodas optinėje etiketėje, kuris įrengtas Kauno viešojo transporto priemonės (autobuso ir troleibuso) keleivių salono zonoje prie priekinių ir vidutinių durų ir skirtas pažymėti elektroninį bilietą, suvedant arba nuskaitant kodą judriojo ryšio įrenginiu su mobiliąja programėle „Žiogas“.

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse.

 

II SKYRIUS

EISMO ORGANIZAVIMAS

 

6. Vietinis reguliarus viešojo transporto eismas organizuojamas tokiais keliais ir gatvėmis, kurių būklė atitinka Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3-747 patvirtintus Reikalavimus gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas.

7. Reguliarių reisų metu Kauno viešasis transportas privalo nustatytu laiku atvykti į stoteles, nurodytas eismo tvarkaraštyje. Jeigu tvarkaraštyje nurodyta stotelė yra stotelė pagal pareikalavimą, vairuotojas privalo joje sustoti vadovaudamasis Taisyklių 14 punkto reikalavimais.

8. Vežėjas turi teisę laikinai nutraukti reguliarų transporto priemonių eismą esant neišvažiuojamiems keliams, sunkioms meteorologinėms sąlygoms arba stichinių nelaimių metu, apie tai informavęs Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administraciją.

 

III SKYRIUS

STOTELĖS

 

9. Vietinio miesto reguliaraus susisiekimo viešojo transporto stotelių vietas maršrutuose nustato, jas įrengia, nustatyto pavyzdžio sustojimo ženklus pastato, informacijos stotelėse pateikimą ir atnaujinimą organizuoja Savivaldybė arba jos įgaliota įmonė, o vietinio priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų ir maršrutinių taksi maršrutų galinėse stotelėse informaciją pateikia ir atnaujina vežėjai.

10. Atsižvelgdama į keleivių srautus ir eismo intensyvumą, Savivaldybė gali nustatyti ir įrengti stoteles pagal pareikalavimą.

11. Visose Kauno miesto viešojo transporto stotelėse sustoti gali tik Kauno viešasis transportas. Keleiviai, vežami reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais, išlaipinami (įlaipinami) tik Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. A-440 patvirtintame sąraše nurodytose stotelėse.

12. Stotelės įrengiamos vadovaujantis kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“, ir statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“. Kelio ženklai „Stotelė“ statomi pagal Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, ir Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus, ant ženklo nurodomas stotelės pavadinimas.

 

IV SKYRIUS

KELEIVIŲ ĮLAIPINIMAS, VEŽIMAS, IŠLAIPINIMAS

 

13. Keleiviai įlaipinami ir išlaipinami stotelėse, nurodytose eismo tvarkaraščiuose.  

14. Stotelėse pagal pareikalavimą vežėjo vairuotojai privalo visada sustoti, jeigu šiose stotelėse yra Kauno viešojo transporto laukiančių keleivių, ir išlaipinti transporto priemone važiuojančius keleivius, jeigu jie iš anksto STOP mygtuku (jeigu jis sugedęs – žodžiu) įspėja vairuotoją apie ketinimą išlipti stotelėje pagal pareikalavimą.

15. Į stotelėje sustojusį Kauno viešąjį transportą įlipama pro priekines transporto priemonės duris (asmenys su neįgaliųjų ar vaikiškais vežimėliais gali įlipti pro antras duris) ir išlipama pro visas likusias transporto priemonės duris. Asmenys su akivaizdžia judėjimo negalia ar su mažamečiais vaikais gali išlipti ir pro priekines duris.

16. Įlipti į transporto priemonę pirmumo teisę turi neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, nėščios moterys, senyvo amžiaus keleiviai. Keleiviai, neturintys elektroninio bilieto, tačiau ketinantys įsigyti popierinį bilietą, į transporto priemonę įlipa paskutiniai.

17. Keleivis, norintis vežti dviratį Kauno viešuoju transportu, kuriame yra specialiai įrengta vieta dviračiams vežti, į transporto priemonę įlipa pro antras duris, pažymėtas specialiu dviračio ženklu. Keleivis vežti dviratį gali tik tuo atveju, jeigu neužimta specialiai įrengta dviračio vežimo vieta (jau vežamas dviratis, neįgaliojo vežimėlis), ir tik saugiai pritvirtinęs dviratį.

18. Vežant keleivius viešojo transporto salono ir lauko temperatūrų skirtumas neturi būti didesnis kaip 6–8°C. Turi būti užtikrinamas nuolatinis salono vėdinimas (kondicionavimas) šiltuoju arba šildymas šaltuoju sezonu. Rekomenduojama keleivių salone žiemos laikotarpiu palaikyti  5–15°C, o vasaros laikotarpiu – 18–24°C temperatūrą.

19. Neįgalieji su neįgaliųjų vežimėliais turi būti vežami Kauno viešuoju transportu, išskyrus atvejus, kai transporto priemonės nepritaikytos vežti neįgaliuosius su neįgaliųjų vežimėliais.

20. Aklasis turi teisę važiuoti keleivinėmis kelių transporto priemonėmis su šunimi vedliu tik turėdamas gyvūno skiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimą. Šuo vedlys vežamas nemokamai ir neturi užimti sėdimos vietos. Tokiu atveju Taisyklių 47 punkte nurodytas reikalavimas vežti gyvūnus taroje netaikomas.

 

V SKYRIUS

BILIETAI, JŲ PARDAVIMAS, ŽYMĖJIMAS, GRĄŽINIMAS

 

21. Keleivių vežimo tarifus (bilietų kainas), rūšis ir jų galiojimą nustato Savivaldybės taryba.

22. Reguliarių reisų metu vežėjai privalo taikyti patvirtintus keleivių vežimo tarifus, o vairuotojai – parduoti bilietus.

23. Bilietų įsigijimo ir žymėjimo Kauno viešajame transporte tvarka:

23.1. Kiekvienas keleivis, kaskart įlipęs į transporto priemonę, turi nedelsiant priglausti laikmeną prie vairuotojo esančio elektroninio komposterio ir pažymėti laikmenoje esantį elektroninį bilietą (tiek vienkartinį, tiek terminuotąjį) arba vienkartinį elektroninį bilietą pažymėti mobiliąja programėle, arba įsigyti popierinį bilietą iš vairuotojo. Jeigu nėra galimybės prie vairuotojo esančiu elektroniniu komposteriu pažymėti laikmenos, ji pažymima kitu arčiausiai esančiu elektroniniu komposteriu. 

23.2. Kalendorinį mėnesį žymint laikmenoje esančius vienkartinius elektroninius bilietus ir pasiekus sumą, kuri lygi Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytai terminuotojo kaupiamojo kalendorinio mėnesio elektroninio bilieto kainai, vienkartinis elektroninis bilietas tampa terminuotuoju kaupiamuoju kalendoriniu mėnesio elektroniniu bilietu. Šis bilietas galioja iki kalendorinio mėnesio paskutinės dienos. Tokia pati tvarka taikoma ir žymint vienkartinius elektroninius bilietus mobiliąja programėle.

23.3. Keleivis turi pažymėti elektroninį bilietą arba įsigyti popierinį bilietą iki transporto priemonei pajudant.

23.4. Pažymėtas transporto priemonėje elektroniniu komposteriu ar mobiliąja programėle elektroninis bilietas arba iš vairuotojo įsigytas popierinis bilietas yra keleivio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. Elektroniniu komposteriu transporto priemonėje ar mobiliąja programėle nepažymėtas elektroninis bilietas nesuteikia teisės važiuoti Kauno viešuoju transportu.

23.5. Transporto priemonėje elektroniniu komposteriu ar mobiliąja programėle žymėti elektroninį bilietą už kitą kartu važiuojantį asmenį negalima.

23.6. Vienkartinis elektroninis bilietas, pažymėtas elektroniniu komposteriu ar mobiliąja programėle Kauno viešajame transporte, galioja tame reise, kuriame jis yra pažymėtas, iki reiso pabaigos (galinės reiso stotelės). Vienkartinis elektroninis bilietas suteikia teisę vieną kartą nemokamai persėsti į kitą Kauno viešojo transporto priemonę (autobusą ar troleibusą) per 30 minučių nuo vienkartinio elektroninio bilieto pažymėjimo momento.

23.7. Popierinis bilietas galioja tik tam reisui, į kurį jis parduotas, iki reiso pabaigos (galinės reiso stotelės). Popierinis bilietas nesuteikia teisės nemokamai persėsti į kitą Kauno viešojo transporto priemonę.

23.8. Keleivis, pagal Taisyklių 23.6 papunktį persėdęs į kitą Kauno viešojo transporto priemonę, privalo elektroniniu komposteriu ar mobiliąja programėle pažymėti elektroninį bilietą. Neatlikus šių veiksmų laikoma, kad važiuojama be bilieto. 

23.9. Keleivis, norintis įsigyti popierinį bilietą su atitinkamo dydžio nuolaida, privalo vairuotojui pateikti tokią teisę į transporto lengvatą liudijančio dokumento (pažymėjimo) originalą. Jei keleivis neturi ar negali pateikti galiojančio dokumento, suteikiančio jam teisę naudotis transporto lengvata, jis privalo pirkti visos kainos popierinį bilietą.

23.10. Keleivis, pažymėjęs lengvatinį elektroninį bilietą, vairuotojo reikalavimu privalo pateikti dokumento (pažymėjimo), suteikiančio teisę naudotis transporto lengvata, originalą.

24. Mobiliąja programėle elektroninis bilietas pažymimas nuskenuojant transporto priemonėje pateiktą QR kodą arba programėlėje įvedant šalia transporto priemonės priekinių durų ar QR kodo nurodytą kodą ir patvirtinant sutikimą pažymėti bilietą. Vežėjas neatsako, jei mobilioji programėlė neveikia dėl trečiųjų šalių (judriojo ryšio operatorių) kaltės, neteisingų judriojo įrenginio nustatymų, įrenginio gedimo ar išsikrovimo.

25. Keleivis privalo saugoti bilietą iki kelionės pabaigos ir jį pateikti pareikalavus vairuotojui ar kontrolieriui. Vežėjai Kauno viešajame transporte privalo naudoti kasos aparatus, nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 patvirtintame Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, šie aparatai turi būti integruoti į bendrą Kauno miesto viešojo transporto bilietų sistemą.

26. Vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrute naudojama bilietų sistema gali būti integruota į bendrą Kauno miesto viešojo transporto bilietų sistemą. Vežant keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Savivaldybės teritorijoje, važiavimo tarifai (bilietų kaina) negali būti mažesni nei Savivaldybės tarybos nustatyti tarifai.

27. Vairuotojas popierinius bilietus privalo parduoti iš karto, keleiviams įlipus į transporto priemonę. Draudžiama išvažiuoti iš stotelių teritorijų nebaigus parduoti popierinių bilietų visiems transporto priemonėje esantiems keleiviams. Jeigu vairuotojui pagal šias sąlygas atskirose stotelėse tam tikru paros laiku neužtenka laiko parduoti popierinius bilietus visiems į transporto priemonę įlipusiems keleiviams, vežėjas gali kreiptis į leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavusią įstaigą dėl eismo tvarkaraščio koregavimo.

28. Draudžiama parduoti du bilietus ar daugiau su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida vietoj vieno bilieto, kasos aparatu išspausdinti bilietus su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida nesant keleivių arba išspausdinti viename biliete dviejų ar daugiau bilietų su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida duomenis.

29. Keleivis, dėl transporto priemonėje įrengtos Kauno viešojo transporto elektroninio bilieto sistemos, techninės įrangos ar mobiliosios programėlės gedimo negalintis pažymėti elektroninio bilieto, privalo įsigyti popierinį bilietą iš vairuotojo.

30. Keleivis turi teisę kreiptis į vežėją ir reikalauti, kad šis atlygintų patirtą nuostolį – grąžintų kainos skirtumą (lyginant su atitinkamos kainos elektroniniu bilietu) už popierinį bilietą, kurį dėl Kauno viešojo transporto elektroninio bilieto sistemos techninės įrangos ar mobiliosios programėlės veikimo sutrikimo jis turėjo įsigyti iš vairuotojo. Kauno viešojo transporto elektroninio bilieto sistemą administruojantis vežėjas, patikrinęs ir nustatęs Kauno viešojo transporto elektroninio bilieto sistemos, techninės įrangos ar mobiliosios programėlės veikimo sutrikimo atvejį, per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos grąžina keleiviui pinigų sumą, lygią elektroninio bilieto ir popierinio bilieto kainų skirtumui.

31. Keleivis gali grąžinti galiojančius nepanaudotus terminuotuosius elektroninius bilietus per 14 kalendorinių dienų nuo jų įsigijimo datos, bet ne vėliau kaip iki jų galiojimo pradžios, taip pat grąžinti įsigytą galiojantį terminuotąjį elektroninį bilietą per 1 darbo dieną nuo jo įsigijimo datos, neatsižvelgiant į tai, kad bilietas yra galiojantis, dėl klaidos (neteisingai pasirinktos lengvatos ar įsigijus ne tos rūšies terminuotąjį bilietą).

32. Sugedus viešojo transporto priemonei maršrute ir dėl tos priežasties tęsiant kelionę (pažymėjus elektroninį bilietą ar įsigijus popierinį bilietą iš vairuotojo) kita pagal tvarkaraštį maršrute to paties vežėjo transporto priemone, keleivis turi teisę kreiptis į vežėją ir reikalauti, kad šis atlygintų patirtą nuostolį – grąžintų pinigus dėl transporto priemonės gedimo papildomai pažymėto elektroninio bilieto ar įsigyto popierinio bilieto. Vežėjas, patikrinęs keleivio pateiktus duomenis ir nustatęs transporto priemonės gedimo atvejį, per 14 kalendorinių  dienų nuo pranešimo gavimo dienos grąžina keleiviui pažymėto elektroninio bilieto ar įsigyto popierinio bilieto sumokėtą sumą.

33. Taisyklių 30–32 punktuose nurodytais atvejais pinigus grąžina Kauno viešojo transporto elektroninių bilietų sistemą administruojantis vežėjas. Pinigai grąžinami ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo arba elektroninio bilieto atsisakymo dienos. Už bilietus sumokėtos sumos keleiviams grąžinamos pinigais pervedant į keleivio ar jo globėjo nurodytą sąskaitą, išskyrus atvejus, kai keleivis sutinka, kad sumokėta suma būtų atlyginta kitu būdu.

 

VI SKYRIUS

VEŽĖJO IR VAIRUOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

34. Vežėjas privalo:

34.1. užtikrinti nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių laikymąsi;

34.2. užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą;

34.3. užtikrinti transporto priemonių švarą, keleivių salonų šildymą, vėdinimą, kondicionavimą;

34.4. užtikrinti vaizdinės ir garsinės informacijos keleiviams transporto priemonėse pateikimą apie maršrute artėjančias stoteles, taip pat apie stoteles pagal pareikalavimą, jeigu tokios stotelės maršrute įrengtos.

35. Reguliarių reisų metu vairuotojas privalo turėti:

35.1. licencijos kopiją arba Lietuvos Respublikoje išduotos Bendrijos licencijos kopiją (reikalavimas turėti Bendrijos licencijos kopiją netaikomas, kai šis dokumentas išduotas elektroniniu būdu);

35.2. transporto priemonės registracijos liudijimą ir techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą);

35.3. patvirtintą eismo tvarkaraštį (patvirtintas gali būti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Kai maršruto trasa tęsiasi kitos savivaldybės teritorija, eismo tvarkaraštis turi būti suderintas su šios savivaldybės atitinkama institucija;

35.4. integruotą į bendrą Kauno viešojo transporto bilietų sistemą kasos aparatą;

35.5. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus.

36. Vairuotojas privalo:

36.1. saugiai įlaipinti ir išlaipinti keleivius, privažiavęs kuo arčiau kelkraščio. Durys, skirtos įlaipinti (išlaipinti), atidaromos tik transporto priemonei visiškai sustojus;

36.2. užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą, nepriekaištingą ir paslaugų keleivių aptarnavimą;

36.3. sustoti stotelėse, išskyrus stotelėse pagal pareikalavimą, tik įsitikinęs, kad stotelėje nėra keleivių ir nėra norinčių išlipti iš transporto priemonės keleivių;

36.4. dėvėti tvarkingą ir švarią darbinę uniformą;

36.5. kelionės metu turėti kelionės dokumentus ir pateikti juos kontrolierių reikalavimu;

36.6. laikytis nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių;

36.7. būti rūpestingas, atidus ir paslaugus, keleivio prašymu (tik transporto priemonei stovint) informuoti apie mokėjimo už važiavimą tvarką;

36.8. transporto priemonėje rastus keleivių daiktus atiduoti į vežėjo buveinę;

36.9. padėti keleiviams su negalia įlipti į transporto priemonę ir išlipti iš jos (pakelti, nuleisti keltuvą, skirtą neįgaliųjų vežimėliams);

36.10. išlaipinti keleivius arba iškviesti policiją, saugos tarnybą, tam naudodamas judriojo ar kito galimo ryšio priemones, jeigu kai kurių keleivių elgesys kelia grėsmę saugiam kitų keleivių vežimui.

37. Vairuotojas turi teisę:

37.1. išlaipinti keleivius, atsisakiusius sumokėti už važiavimą pagal Taisyklių 23.1 papunktį;

37.2. nepriimti neblaivių, su nešvariais drabužiais, su draudžiamu vežti bagažu, keliančių grėsmę kitų keleivių sveikatai ar kitaip pažeidžiančių Taisykles keleivių arba tokius keleivius išlaipinti artimiausioje stotelėje;

37.3. vežėjo pavedimu atlikti keleivių kontrolę;

37.4. esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms ar itin dideliam norinčiųjų įlipti stotelėje keleivių skaičiui priimti sprendimą leisti keleiviams įlipti ne tik pro priekines, bet ir pro kitas autobusų ir troleibusų duris;

37.5. neišvažiuoti iš stotelės, jei keleivis nesilaiko įlaipinimo taisyklių, atsisako pažymėti elektroninį bilietą arba įsigyti popierinį bilietą.

38. Vairuotojams, vežantiems keleivius, transporto priemonėje draudžiama rūkyti, garsiai klausyti radijo imtuvo, magnetofono arba kitaip savo veiksmais trikdyti keleivių rimtį. Griežtai draudžiama naudotis judriojo ryšio ir kitomis ryšio priemonėmis be laisvų rankų įrangos, išskyrus tuos atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas.

39. Vežėjai ir vairuotojai yra atsakingi už keleivių vežimą nuo jų kelionės pradžios iki pabaigos.

40. Už Taisyklių pažeidimą vežėjai ir vairuotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

KELEIVIO TEISĖS IR PAREIGOS

 

41. Keleivis turi teisę:

41.1. užimti laisvą sėdimą vietą;

41.2. nemokamai vežti leistino dydžio bagažą pagal Taisyklių 45 ir 50 punktus;

41.3. sugedus viešojo transporto priemonei maršrute, tęsti kelionę kita pagal tvarkaraštį maršrute to paties vežėjo transporto priemone, pažymėdamas elektroninį bilietą ar įsigydamas popierinį bilietą iš vairuotojo. Tokiu atveju keleivis turi teisę kreiptis į vežėją dėl pinigų už papildomai pažymėtą bilietą grąžinimo Taisyklių 32 punkte nustatyta tvarka;

41.4. naudotis transporto lengvatomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme ir atitinkamuose Savivaldybės tarybos sprendimuose, turint tokią teisę liudijančių dokumentų (pažymėjimų) originalus ir juos pateikiant prieš įsigyjant bilietą ar bilietų kontrolės metu;

41.5. vieną kartą nemokamai persėsti į kitą Kauno viešojo transporto priemonę per 30 minučių nuo vienkartinio elektroninio bilieto pažymėjimo elektroniniu komposteriu arba mobiliąja programėle transporto priemonėje momento;

41.6. kreiptis į vežėją ir reikalauti, kad šis atlygintų patirtą nuostolį Taisyklių 30 ir 32 punktuose nurodytais atvejais, grąžinti galiojančius nepanaudotus terminuotuosius elektroninius bilietus Taisyklių 31 punkte nurodytu atveju;

41.7. į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), nustatytas teises.

42. Keleivis privalo:

42.1. įlipęs į transporto priemonę nedelsdamas Taisyklėse nustatyta tvarka pažymėti elektroninį bilietą arba nusipirkti popierinį bilietą iš vairuotojo;

42.2. įsitikinti (patikrinti bilietą elektroninio komposterio ar atitinkamai savo judriojo ryšio įrenginio ekrane), kad elektroninis bilietas tinkamai pažymėtas;

42.3. elektroninį bilietą pažymėjęs mobiliąja programėle, transporto priemonės vairuotojo reikalavimu judriojo ryšio įrenginyje parodyti informaciją apie elektroninio bilieto žymėjimą;

42.4. įlipęs į transporto priemonę pasirūpinti savo ir vežamų daiktų saugumu, jei yra laisvų sėdimų vietų – atsisėsti, visos kelionės metu, stovėdamas ar judėdamas transporto priemonės salone, tvirtai laikytis už turėklų;

42.5. iki kelionės pabaigos turėti galiojantį popierinį bilietą ar tinkamai pažymėtą elektroninį bilietą ir pateikti jį vairuotojo ar kontrolieriaus reikalavimu;

42.6. netrikdyti kitų keleivių ramybės ir nekliudyti vairuotojui dirbti;

42.7. kelionės metu turėti ir pateikti kontrolę vykdantiems asmenims dokumentų (pažymėjimų) originalus, patvirtinančius teisę į transporto lengvatas;

42.8. norėdamas išlipti stotelėje pagal pareikalavimą, nuspausti STOP mygtuką, o nesant mygtuko – iš anksto informuoti vairuotoją viešajam transportui stovint stotelėje dar prieš stotelę pagal pareikalavimą;

42.9. įsigydamas popierinį bilietą iš vairuotojo, stengtis mokėti tikslią pinigų sumą, atitinkančią perkamo bilieto kainą;

42.10. užleisti sėdimą vietą vyresnio amžiaus žmonėms, keleiviams su kūdikiais ir (ar) mažamečiais vaikais, besilaukiančioms moterims ir keleiviams su akivaizdžiais fizinės negalios požymiais;

42.11. prisiimti atsakomybę dėl judriojo ryšio sutrikimų, dėl savo naudojamo judriojo ryšio įrenginio parengtumo naudoti mobiliąją programėlę elektroniniam bilietui pažymėti. Keleivis, žymintis elektroninį bilietą mobiliąja programėle, turi įsitikinti, kad kelionės metu neišseks jo įrenginio baterija ir kontrolės metu galės kontrolieriui parodyti programėle pažymėtą elektroninį bilietą;

42.12. laikytis Taisyklių reikalavimų.

43. Keleiviams draudžiama:

43.1. rūkyti, valgyti, gerti, šiukšlinti, triukšmauti ar kitokiais veiksmais pažeisti viešąją tvarką ir trukdyti kitiems keleiviams;

43.2. transporto priemonei važiuojant kalbinti vairuotoją ar kitaip jam trukdyti;

43.3. važiuoti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų), skleidžiantiems aitrų kvapą, apsirengusiems nešvariais drabužiais, tepti ir gadinti transporto priemonės išorę ir vidų, leisti ant sėdynių stovėti vaikams arba dėti bagažą;

43.4. įlipti į autobusą ar troleibusą pro vidurines ir galines duris (ši nuostata netaikoma neįgaliems asmenims ir asmenims su vaikais vežimėliuose, taip pat priekinių durų gedimo atveju);

43.5. kelti kojas ant sėdynių, teplioti ar kitaip gadinti transporto priemones;

43.6. trukdyti atlikti bilietų kontrolę arba jos vengti;

43.7. važinėti po transporto priemonės saloną su vežamais paspirtukais, riedlentėmis, riedžiais, riedučiais ir kitomis mikromobiliomis priemonėmis.

44. Vežėjui padarytą žalą (apgadinta transporto priemonės išorė ar vidus, išdaužtas ar subraižytas langas ir kt.) kaltininkas turi atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAGAŽO VEŽIMAS

 

45. Transporto priemonės salone kiekvienas keleivis turi teisę nemokamai vežtis vieno rankinio bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 60  cm x 40 cm x 20 cm arba kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm, vienetą. Matmenų ribojimas netaikomas žiemos sporto inventoriui, taip pat moksleivių ir studentų vežamam vieno rankinio bagažo vienetui, būtinam jų mokslams ar studijoms, tačiau šis bagažas neturi trukdyti keleiviams, būti griozdiškas. Paspirtukai, elektriniai paspirtukai (galia ne didesnė kaip 1 kW), riedlentės ir kitos nedidelės mikromobilios priemonės vežamos kaip rankinis bagažas, jeigu atitinka šiame punkte nurodytus matmenis ir yra švarūs.

46. Antrąjį rankinį bagažą, kurio matmenys ne didesni kaip 75 cm x 50 cm x 25 cm arba bendra matmenų suma ne didesnė kaip 150 cm, keleivis gali vežti tik nusipirkęs popierinį bilietą (visos kainos) iš vairuotojo.

47. Gyvūnai nemokamai vežami krepšiuose, pintinėse, narveliuose ir kt., kurių matmenys ne didesni kaip 60 cm x 40 cm x 20 cm. Krepšiuose ir pintinėse vežami šunys privalo būti su antsnukiais, išskyrus šunis, kuriems dėl jų veislės antsnukiai nepritaikyti.

48. Keleivis, vežantis gyvūną, privalo laikytis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. A-2094 patvirtintų Gyvūnų laikymo Kauno mieste taisyklių reikalavimų.

49. Keleivinėmis transporto priemonėmis draudžiama vežti lengvai užsidegančias, sprogstamąsias, dvokiančias, gailias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, ginklus, daiktus, kurie gali sutepti transporto priemonės apmušalus arba keleivių drabužius, griozdišką bagažą, trukdantį praeiti, gyvūnus be taros.

50. Keleivinėmis transporto priemonėmis leidžiama vežti dviračius, jei transporto priemonėje yra tam specialiai įrengta vieta ir transporto priemonė pažymėta atitinkamu ženklu, arba vežamas sulankstomas dviratis specialiame dėkle. Jei transporto priemonėje yra įrengta vieta dviračiams vežti, keleivis turi pritvirtinti joje dviratį. Jei dviračio tvirtinimo vieta įrengta transporto priemonės salono viduje esančioje aikštelėje, dviratį leidžiama vežti, jei dviračio tvirtinimo vieta ir vieta, skirta neįgaliems asmenims su vežimėliais, yra neužimtos. Dviratį vežantis keleivis atsako už saugų dviračio pritvirtinimą ir dėl dviračio vežimo kylančios grėsmės kitų keleivių saugumui. Į viešojo transporto priemonę su dviračiu keleivis įlipa tik įsitikinęs, kad dviratis yra švarus, o jo transportavimas netrukdys kitiems keleiviams.

51. Už vežamo bagažo saugumą atsako pats keleivis. Už keleivio rankinį bagažą vežėjas atsako tik tada, kai bagažas buvo prarastas ar sužalotas dėl vežėjo vairuotojo kaltės įvykusios transporto priemonės avarijos metu, jeigu keleivis įrodys apie turėtą ir netektą bagažą ir jo vertę.

52. Dviratį, paspirtuką, riedlentę ar kitą nedidelę mikromobilią priemonę pagal Taisyklių 45 punktą vežantis keleivis atsako dėl jų vežimo kylančios grėsmės kitų keleivių saugumui.

53. Neįgaliojo ir vaikiško vežimėlių vežimas neapmokestinamas.

 

IX SKYRIUS

VAIRUOTOJŲ IR KELEIVIŲ KONTROLĖ

 

54. Teisę atlikti vairuotojų, keleivių kontrolę turi Savivaldybės institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kontrolės tarnybos, vežėjo arba vežėjo įgalioto juridinio asmens darbuotojai (toliau – kontrolieriai), taip pat valstybės institucijos, kurioms įstatymų suteikta tokia teisė.

55. Kontrolieriaus tapatybę ir jam suteiktas teises ir pareigas patvirtina kontrolieriaus pažymėjimas, kurio išdavimo tvarka numatyta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3-13(1.5 E) patvirtintose Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatuose.

56. Vežėjų arba jų įgaliotų juridinių asmenų kontrolieriai turi teisę sustabdyti vežėjo keleivines kelių transporto priemones ir tikrinti šių transporto priemonių vairuotojų darbą, važiuojančių keleivių bilietus.

57. Kontrolieriai tikrina:

57.1. kaip vairuotojai laikosi nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių;

57.2. ar vairuotojai teisingai išduoda popierinius bilietus, ar turi kelionės dokumentus;

57.3. kaip vairuotojai ir keleiviai laikosi Taisyklių, ar keleiviai turi galiojančius bilietus.

58. Elektroninius bilietus ir mobiliąja programėle pažymėtus elektroninius bilietus kontrolieriai tikrina naudodami specialias patikros priemones.

59. Kontrolieriai turi teisę:

59.1. įlipti į viešojo transporto priemonę be eilės nepriklausomai nuo keleivių skaičiaus;

59.2. reikalauti, kad keleivis, važiuojantis su lengvatiniu bilietu, pateiktų originalų dokumentą, liudijantį turimą teisę į transporto lengvatą;

59.3. nustačius asmenį, padariusį Taisyklių reikalavimų pažeidimą ar kitą administracinį nusižengimą, jį išlaipinti iš transporto priemonės ir įstatymų nustatyta tvarka skirti jam administracinę nuobaudą. Administracinio nusižengimo byla nagrinėjama Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka;

59.4. iš keleivio, važiavusio be bilieto, reikalauti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, administracinio nusižengimo protokolui surašyti;

59.5. keleiviui nevykdant teisėtų kontrolieriaus nurodymų ir (ar) neturint (atsisakius pateikti) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, reikalingą administracinio nusižengimo protokolui surašyti, iškviesti policijos pareigūnus arba teisės aktų nustatyta tvarka pristatyti keleivį į policijos įstaigą;

59.6. paimti negaliojančius ar suklastotus bilietus ir dokumentus.

60. Vairuotojai ir keleiviai privalo vykdyti teisėtus kontrolierių reikalavimus.

61. Vairuotojui ir keleiviams draudžiama trukdyti atlikti kontrolę arba jos vengti.

62. Surašytas administracinio nusižengimo protokolas neatleidžia keleivio nuo pareigos sumokėti už vežimo paslaugą.

 

_____________________