Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl VALSTYBĖS STIPENDIJŲ TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRAMS, TRADICINIAMS AMATININKAMS IR TRADICINIO AMATO PAMEISTRIAMS ĮSTEIGIMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. liepos 7 d. Nr. 701
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo 6 straipsnio 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Valstybės stipendijų tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams įsteigimo ir skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pasiūlyti Etninės kultūros globos tarybai, Lietuvos tautodailininkų sąjungai, Lietuvos liaudies kultūros centrui ir Lietuvos istorijos institutui skirti savo atstovus dalyvauti Valstybės stipendijų tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams įsteigimo ir skyrimo tvarkos aprašo 14 punkte nurodytos ekspertų komisijos veikloje.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                        Virginija Baltraitienė


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 701

 

 

 

VALSTYBĖS STIPENDIJŲ TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRAMS, TRADICINIAMS AMATININKAMS IR TRADICINIO AMATO PAMEISTRIAMS ĮSTEIGIMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Valstybės stipendijų tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams įsteigimo ir skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės stipendijų (toliau – stipendijos) rūšis, dydį, mokėjimo trukmę, paraiškų skirti individualią valstybės stipendiją, edukacinę valstybės stipendiją teikimo, priėmimo, vertinimo, stipendijų skyrimo, mokėjimo ir ataskaitų, pasibaigus stipendijos mokėjimo terminui, teikimo tvarką.

2.  Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatyme.

 

II SKYRIUS

STIPENDIJŲ RŪŠYS, DYDIS IR MOKĖJIMO TRUKMĖ

 

3.  Stipendijų rūšys:

3.1. individuali valstybės stipendija – skiriama tradicinių amatininkų ar tradicinio amato pameistrių tradicinio amato įgūdžiams tobulinti;

3.2. edukacinė valstybės stipendija – skiriama tradicinių amatų meistrų profesiniam meistriškumui tobulinti (dalyvauti stažuotėse, kursuose, konferencijose, simpoziumuose ir kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti).

4.  Stipendijos dydis – 10 bazinių socialinių išmokų per mėnesį. Stipendijos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (toliau – ministerija) tautinio paveldo produktų valstybinei apsaugai vykdyti.

5.  Stipendijų mokėjimo trukmė:

5.1. individualios stipendijos – iki vienų metų;

5.2. edukacinės stipendijos – iki 6 mėnesių.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ SKIRTI INDIVIDUALIĄ VALSTYBĖS STIPENDIJĄ, EDUKACINĘ VALSTYBĖS STIPENDIJĄ TEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

 

6.  Gauti individualią stipendiją turi teisę tradiciniai amatininkai, tradicinio amato pameistriai, o edukacinę stipendiją – tradicinių amatų meistrai (toliau – pareiškėjai).

7. Paraiškos skirti individualią valstybės stipendiją (1 priedas) ir paraiškos skirti edukacinę valstybės stipendiją (2 priedas) ir prie jų pridedami dokumentai (toliau – paraiška) priimami kasmet nuo kovo 1 d. iki balandžio 1 d. arba nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 1 d., paskelbus apie jų priėmimą ministerijos interneto svetainėje www.zum.lt.

8.  Skelbime nurodoma:

8.1. paraiškų priėmimo laikas;

8.2. paraiškų pateikimo būdas;

8.3. paraiškas priimančių ministerijos skyrių telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai;

8.4. kita reikiama informacija.

9.  Pareiškėjai, norintys gauti stipendiją, per skelbime nustatytą terminą paraiškas ministerijai pateikia asmeniškai (tiesiogiai atvykę į ministeriją), per kurjerį, registruota pašto siunta arba elektroninėmis priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą).

10.  Kartu su paraiška privaloma pateikti patirties ir (ar) praktinės veiklos tradicinių amatų srityje aprašymą. Teikiant paraišką edukacinei stipendijai gauti, papildomai privaloma pateikti dokumentus, kurie patvirtina kvietimą dalyvauti stažuotėje, kursuose, konferencijoje, simpoziume ir kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti. Kartu su paraiška teikiami ir kiti dokumentai, kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją.

11.  Nustačius, kad kartu su paraiška pateikti ne visi dokumentai, nustatomas papildomas 5 darbo dienų terminas jiems pateikti.

12.  Ministerija atsisako priimti paraiškas, jeigu:

12.1. paraiškos pateiktos pasibaigus skelbime nurodytam jų priėmimo laikui;

12.2. nepateikti visi paraiškoje ir Apraše nurodyti prašomi pateikti dokumentai ir per Aprašo 11 punkte papildomai nustatytą terminą trūkumai nepašalinti.

13.  Pareiškėjas, pretenduojantis gauti stipendiją, per einamuosius metus gali teikti tik vieną paraišką skirti vienos rūšies stipendiją.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

14.  Paraiškas vertina ekspertų komisija, kurios sudėtį, pirmininką ir darbo tvarkos aprašą tvirtina žemės ūkio ministras. Ekspertų komisija sudaroma iš 7 asmenų, atstovaujančių ministerijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Etninės kultūros globos tarybai, Lietuvos tautodailininkų sąjungai, Lietuvos liaudies kultūros centrui ir Lietuvos istorijos institutui.

15.  Ekspertų komisija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų priėmimo dienos, nurodytos skelbime, įvertina paraiškas ir prie jų pridedamus dokumentus.

16.  Ekspertų komisija paraiškas vertina šiais aspektais:

16.1. pareiškėjo ankstesnės veiklos rezultatai (jeigu anksčiau buvo skirta stipendija, analizuojami jos mokėjimo laikotarpio veiklos rezultatai), jos aktualumas ir svarba Lietuvos tautinio paveldo ir kultūros raidai, veiklos rezultatų sklaidos apimtis;

16.2. valstybės, savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų suma, skirta pareiškėjui paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti.

17.  Ekspertų komisija vienodos svarbos prioritetus teikia:

17.1. vertindama individualių stipendijų paraiškas:

17.1.1. pareiškėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę kitų valstybių, Lietuvos Respublikos, savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų;

17.1.2.   pareiškėjams, kuriems nebuvo skirtos stipendijos;

17.1.3.   pareiškėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų parodų sąrašai, seminarai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida);

17.2. vertindami edukacinių stipendijų paraiškas:

17.2.1.   Aprašo 17.1.1–17.1.3 papunkčiuose nurodytais atvejais;

17.2.2.   aktyvaus dalyvavimo edukacinei veiklai (kai konferencijoje skaitomas pranešimas, dalyvaujama diskusijose).

18.  Edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.

19.  Stipendijos mokėjimo pareiškėjui trukmę, kuri negali būti ilgesnė, nei nustatyta Aprašo 5 punkte, ekspertų komisija rekomenduoja nustatyti atsižvelgiant į paraiškoje nurodytos veiklos išlaidas ir apimtį.

20.  Ekspertų komisija sudaro pateiktų paraiškų reitingų lenteles ir kartu su savo išvadomis dėl stipendijų skyrimo pateikia jas svarstyti Tautinio paveldo produktų tarybai. Tautinio paveldo produktų taryba teikia žemės ūkio ministrui rekomendacijas dėl stipendijų skyrimo ar neskyrimo.

 

V SKYRIUS

STIPENDIJŲ SKYRIMAS

 

21.  Stipendijas skiria žemės ūkio ministras, atsižvelgdamas į Tautinio paveldo produktų tarybos rekomendacijas.

 

VI SKYRIUS

STIPENDIJŲ MOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMAS

 

22.  Ministerijos įgaliota institucija per 20 darbo dienų nuo žemės ūkio ministro įsakymo dėl stipendijų skyrimo priėmimo pasirašo su atrinktais gauti stipendiją pareiškėjais sutartį. Sutartyje nurodoma veikla, kuriai skirta stipendija, jos vykdymo terminas, duomenys, reikalingi stipendijai išmokėti, lėšų pervedimo ir atsiskaitymo tvarka, šalių atsakomybė už sutarties nevykdymą ir kitos sąlygos.

23.  Stipendija mokama kas mėnesį į stipendijos gavėjo nurodytą banko sąskaitą.

24.  Stipendijų mokėjimas nutraukiamas, jeigu stipendijos gavėjas:

24.1. miršta;

24.2. stipendijos atsisako raštu;

24.3. stipendijai gauti pateikia neteisingus (suklastotus) duomenis (dokumentus);

24.4. nevykdo veiklos, kuriai vykdyti skirta stipendija.

25.  Pasibaigus stipendijos mokėjimo terminui, ne vėliau kaip per mėnesį pareiškėjas, kuriam skirta stipendija, privalo ministerijos įgaliotai institucijai pateikti ataskaitą. Pareiškėjas, nepateikęs laiku ataskaitos, neturi teisės gauti kitos stipendijos vienus metus nuo jam skirtos stipendijos mokėjimo pabaigos.

26.  Aprašo 25 punkte nurodyta ataskaita siunčiama registruotu paštu, pristatoma tiesiogiai arba elektroninėmis priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį asmenį).

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Valstybės stipendijų tradicinių amatų meistrams,

tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato

pameistriams įsteigimo ir skyrimo tvarkos aprašo
1 priedas

 

 

 

(paraiškos skirti individualią valstybės stipendiją forma)

 

______________________________________________________________________________

                                                          (fizinio asmens vardas ir pavardė)

______________________________________________________________________________

                                                   (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)

 

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministerijai

 

PARAIŠKA SKIRTI INDIVIDUALIĄ VALSTYBĖS STIPENDIJĄ

 

____________ Nr. _____

(data)

 

 

 

1. Pageidaujama stipendijos trukmė:

 

[___________________]

(laikotarpis, mėnesiais)

 

 

 

2. Veiklos, kuriai vykdyti prašoma skirti individualią valstybės stipendiją, pavadinimas:

 

 

 

[____________________________________________________________________________ ]

 

 

 

3. Veikla, kuriai vykdyti prašoma skirti individualią valstybės stipendiją, priskiriama (prašome įrašyti tradicinį amatą pagal žemės ūkio ministro patvirtintą Tradicinių amatų sąvadą, pavyzdžiui, audimas, baldininkystė, drožyba, maisto ruošimas, kepimas, karpymas ir kita):

 

[____________________________________________________________________________ ]

 

 

 

4. Veiklos, kuriai vykdyti prašoma skirti individualią valstybės stipendiją, trumpas pristatymas (iki 50 žodžių).

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

5. Informacija apie anksčiau gautą (-as) valstybės stipendiją (-as) (gavimo metai, stipendijos rūšis, vykdyta veikla).

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

6. Informacija apie visas lėšas, kuriomis disponuojate paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti (valstybės, savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų suma; kitos gaunamos stipendijos; autoriniai atlyginimai, gaunami vykdant projektus, iš dalies finansuotus valstybės ar savivaldybės lėšomis, ir kita):

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

7. Ar už veiklą, kuriai vykdyti prašoma skirti individualią valstybės stipendiją, gaunate darbo užmokestį? Jeigu taip, įrašykite ir darbovietės pavadinimą:

 

 

[__________________]

(taip arba ne)

 

[_____________________]

(darbovietės pavadinimas)

 

 

Pridedami priedai, būtini individualiai valstybės stipendijai gauti:

 

1. Patirties ir (ar) praktinės veiklos tradicinių amatų srityje aprašymas, ........ lapai (prašome įrašyti lapų skaičių).

2. Veiklos, kuriai vykdyti prašoma skirti individualią valstybės stipendiją, pristatymas (1 lapas, kuriame turėtų būti nurodytas veiklos pobūdis, motyvuotas veiklos temos pasirinkimas, apibūdinta planuojama veiklos sklaida (parodos, paskaitos, pristatymai ir kita), nurodyti laukiami rezultatai, trukmė ir kaina).

3. Ankstesnės veiklos, susijusios su tradicinių amatų puoselėjimu, rezultatai (tekstai, nuotraukos ir kita), ....... lapai (prašome įrašyti lapų skaičių ir pateikti ne daugiau nei 5 lapus).

4. Studijų baigimo (jeigu asmuo yra baigęs studijas) patvirtinimo dokumentų kopijos.

5. Paraiškos ir visų pridedamų būtinų priedų kopijos elektronine (įrašyta į kompiuterinę laikmeną PDF formatu) forma.

 

 

Tvirtinu, kad pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

 

                                                       __________                   ________________

                                                      (parašas)                                   (vardas ir pavardė)

 

 

––––––––––––––––––––


 

Valstybės stipendijų tradicinių amatų meistrams,

tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato

pameistriams įsteigimo ir skyrimo tvarkos aprašo
2 priedas

 

 

(paraiškos skirti edukacinę valstybės stipendiją forma )

 

______________________________________________________________________________

                                                          (fizinio asmens vardas ir pavardė)

______________________________________________________________________________

                                                   (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)

 

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministerijai

 

PARAIŠKA SKIRTI EDUKACINĘ VALSTYBĖS STIPENDIJĄ

 

____________ Nr. _____

(data)

 

 

 

 

1. Pageidaujama stipendijos trukmė:

 

[___________________]

(laikotarpis, mėnesiais)

 

 

2. Veiklos, kuriai vykdyti prašoma skirti edukacinę valstybės stipendiją, pavadinimas:

 

[_____________________________________________________________________________ ]

 

 

3. Veikla, kuriai vykdyti prašoma skirti edukacinę valstybės stipendiją, priskiriama (prašome įrašyti tradicinį amatą pagal žemės ūkio ministro patvirtintą Tradicinių amatų sąvadą, pavyzdžiui, audimas, baldininkystė, drožyba, maisto ruošimas, kepimas, karpymas ir kita):

 

[____________________________________________________________________________ ]

 

4. Veiklos, kuriai vykdyti prašoma skirti edukacinę valstybės stipendiją, trumpas pristatymas (iki 50 žodžių).

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

 

5. Informacija apie anksčiau gautą (-as) valstybės stipendiją (-as) (gavimo metai, stipendijos rūšis, vykdyta veikla).

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

6. Informacija apie visas lėšas, kuriomis disponuojate paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti (valstybių ar savivaldybių – Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos šalių arba trečiųjų šalių, kitų finansinių šaltinių lėšos: kitos gaunamos stipendijos; autoriniai atlyginimai, gaunami vykdant projektus, iš dalies finansuotus valstybės ar savivaldybės lėšomis, ir kita):

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

 

7. Ar už veiklą, kuriai vykdyti prašoma skirti edukacinę valstybės stipendiją, gaunate darbo užmokestį? Jeigu taip, įrašykite ir darbovietės pavadinimą:

 

 

[_________________]

(taip arba ne)

 

[_____________________]

(darbovietės pavadinimas)

 

 

Pridedami priedai, būtini edukacinei valstybės stipendijai gauti:

 

 

1. Gyvenimo ir praktinės veiklos tradicinių amatų srityje aprašymas, ........ lapai (prašome įrašyti lapų skaičių).

2. Edukacinės veiklos, kuriai vykdyti prašoma skirti edukacinę valstybės stipendiją, pristatymas (1 lapas, kuriame turėtų būti nurodytas veiklos pobūdis, motyvuotas veiklos temos pasirinkimas, apibūdinta planuojama veiklos sklaida (straipsniai, paskaitos, pristatymai ir kita), nurodyti laukiami rezultatai, trukmė ir kaina).

3. Dokumentai, kuriuose patvirtinamas kvietimas į stažuotę, konkursą, simpoziumą, kūrybinę stovyklą, konferenciją ir panašiai.

4. Ankstesnės veiklos, susijusios su tradicinių amatų puoselėjimu, rezultatai (tekstai, nuotraukos ir kita), ....... lapai (prašome įrašyti lapų skaičių ir pateikti ne daugiau nei 5 lapus).

5. Studijų baigimo (jeigu asmuo yra baigęs studijas) patvirtinimo dokumentų kopijos.

6. Paraiškos ir visų pridedamų būtinų priedų kopijos elektronine (įrašyta į kompiuterinę laikmeną PDF formatu) forma.

 

 

 

 

Tvirtinu, kad pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

 

                                                       __________                                   ________________

                           (parašas)                                                       (vardas ir pavardė)

 

 

 

––––––––––––––––––––