LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO 2015 METŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. gruodžio 9 d. Nr. XII-1392

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2015 metų pajamos, išlaidos ir planuojamas 2015 metų rezultatas

Patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo 2015 metų biudžetą – 3 239 469 289 eurus pajamų, 3 394 548 310 eurų išlaidų (planuojamas metų rezultatas – išlaidos viršija pajamas 155 079 021 euru) (1 priedas).

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2015 metų pinigų srautai ir kasos apyvartos lėšos

Patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2015 metų pinigų srautus (2 priedas) ir 50 086 086 eurus kasos apyvartos lėšų.

 

3 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai 2015 metais

1. Patvirtinti draudėjų bendrąjį valstybinio pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo socialinio draudimo įmokų 27,8 procento dydžio tarifą ir jo dydžius atskiroms socialinio draudimo rūšims:

1) pensijų socialiniam draudimui – 23,3 procento;

2) ligos ir motinystės socialiniam draudimui – 3,4 procento;

3) nedarbo socialiniam draudimui – 1,1 procento.

2. Patvirtinti šalies bendrąjį nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos 0,2 procento dydžio tarifą.

3. Patvirtinti keturias nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupes ir šioms grupėms priskirtų draudėjų mokamos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifus:

1) I grupė – 0,18 procento;

2) II grupė – 0,37 procento;

3) III grupė – 0,9 procento;

4) IV grupė – 1,8 procento.

4. Patvirtinti apdraustųjų pensijų socialinio draudimo įmokos 3 procentų dydžio tarifą.

5. Patvirtinti draudėjų bendrąjį valstybinio pensijų, ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokų 26,7 procento dydžio tarifą ir jo dydžius atskiroms socialinio draudimo rūšims:

1) pensijų socialiniam draudimui – 23,3 procento;

2) ligos ir motinystės socialiniam draudimui – 3,4 procento.

6. Nustatyti, kad nuo pajamų, gautų iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos iš draudėjo, su kuriuo asmuo yra susijęs darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, taip pat nuo pajamų, kurias pagal autorines sutartis gavo asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – Valstybinio socialinio draudimo įstatymas) 4 straipsnio 1 dalyje, yra apskaičiuojamos šio straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytų tarifų dydžių valstybinio socialinio draudimo įmokos.

7. Nustatyti, kad nuo pajamų, kurias pagal autorines sutartis gavo asmenys, nenurodyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, yra apskaičiuojamos šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytų tarifų dydžių valstybinio socialinio draudimo įmokos. Nuo pajamų, gautų iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos iš draudėjo, su kuriuo asmuo nėra susijęs darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 5 dalis), yra apskaičiuojamos šio straipsnio 4 dalyje nustatytų tarifų dydžių apdraustojo ir šio straipsnio 5 dalies 1 punkte bei 8 dalies 2 punkte nustatytų tarifų dydžių draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokos.

8. Patvirtinti savarankiškai dirbantiems asmenims (išskyrus asmenis, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimą, individualių įmonių savininkus, mažųjų bendrijų narius bei ūkinių bendrijų tikruosius narius) valstybiniam pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti, draudimo įmokų 28,5 procento dydžio tarifą ir jo dydžius atskiroms socialinio draudimo rūšims:

1) pensijų socialiniam draudimui – 26,3 procento;

2) ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai  draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti, –  2,2 procento.

9. Nustatyti, kad individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams ir ūkinių bendrijų tikriesiems nariams apskaičiuojamos šio straipsnio 8 dalies 1 punkte nustatyto tarifo dydžio valstybinio socialinio draudimo įmokos.

10. Nustatyti, kad nuo kriminalinės žvalgybos slaptiesiems dalyviams pagal su jais sudarytas rašytines slapto bendradarbiavimo sutartis mokamo atlygio yra apskaičiuojamos šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto tarifo dydžio draudėjo ir šio straipsnio 4 dalyje nustatyto tarifo dydžio apdraustojo valstybinio socialinio draudimo įmokos.

11. Patvirtinti 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos (toliau – bazinė pensija) dydžio valstybinio socialinio draudimo įmoką valstybinės socialinio draudimo pensijos pagrindinei daliai gauti.

12. Patvirtinti valstybinio savanoriškojo pensijų socialinio draudimo įmokų tarifus:

1) valstybinių socialinio draudimo pensijų pagrindinei daliai gauti – 50 procentų bazinės pensijos;

2) valstybinių socialinio draudimo pensijų papildomai daliai gauti – 15 procentų valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų sumų, neviršijančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio;

3) valstybinei socialinio draudimo pensijai gauti – 26,3 procento valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų sumų, neviršijančių Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio.

13. Patvirtinti apdraustųjų asmenų, dalyvaujančių pensijų kaupime, valstybinio pensijų socialinio draudimo įmokos dalies, pervedamos pensijų kaupimo bendrovėms, 2,0 procento dydžio tarifą.

14. Patvirtinti valstybinio pensijų socialinio draudimo įmokos tarifo dalį, skirtą valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos papildomai daliai, – 9,3 procento.

15. Patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) veiklos sąnaudų kompensacijai už išmokų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, skyrimą, mokėjimą ir pristatymą, dydį – 2,1 procento nuo šioms išmokoms skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

16. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijai už pensijų draudimo įmokų surinkimą ir pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms – 0,41 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos.

17. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijai už sveikatos draudimo įmokų surinkimą ir pervedimą į Privalomojo sveikatos draudimo fondą dydį – 0,41 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos.

18. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijai už nedarbo draudimo įmokų, pervedamų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Užimtumo fondui sudaryti, surinkimą ir pervedimą – 0,41 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos.

 

 

 

 

4 straipsnis. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) kitų valstybės piniginių išteklių

1. Valstybinėms socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijoms kompensuoti 2015 metais skirti 52 131 603 eurus iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) kitų valstybės piniginių išteklių.

2. Fondo 2014–2015 metais iš komercinių bankų paimtų paskolų 2015 metais mokamoms palūkanoms dengti skirti 4 054 680 eurų asignavimų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) asignavimų).

 

5 straipsnis. Lėšos Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo nustatytoms aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms įgyvendinti

Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo nustatytoms aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms įgyvendinti 2015 metais skirti 28 962 002 eurus nedarbo draudimo lėšų.

 

6 straipsnis. Fondo biudžeto laikino lėšų trūkumo dengimas

Lėšų, reikalingų valstybinio socialinio draudimo išmokoms, trūkumas dengiamas skolintomis lėšomis arba prireikus – Vyriausybės sprendimu iš kitų šaltinių.

 

7 straipsnis. Paskolų, paimtų siekiant vykdyti įsipareigojimus apdraustiesiems, palūkanų dengimas

1. Siekdama vykdyti įsipareigojimus apdraustiesiems, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos turi teisę gauti valstybės perskolinamas paskolas ir, gavusi išankstinį Finansų ministerijos leidimą, imti paskolas iš komercinių bankų.

2. 2015 metais valstybės perskolinamos paskolos Fondui teikiamos už 0 (nulio) procentų palūkanų normą. Faktinės iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų teikiamų paskolų palūkanos dengiamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (Finansų ministerijos asignavimų) ir informacija apie jų sumas atskleidžiama Fondo finansinėse ataskaitose.

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė

 

Lietuvos Respublikos

valstybinio socialinio draudimo

fondo biudžeto 2015 metų rodiklių

patvirtinimo įstatymo

1 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO

2015 METŲ BIUDŽETAS

 

Eur

1. Pajamos

3 239 469 289

1.1. Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

2 779 193 417

1.2. Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

294 458 616

1.3. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos

93 138 766

1.4. Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos

1 441 800

1.5. Delspinigiai, palūkanos ir baudos

1 723 239

1.6. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) kitų valstybės piniginių išteklių

 

56 186 283

1.7. Atgautos į ankstesnių metų išlaidas iškeltos abejotinai atgautinos sumos

0

1.8. Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamos

13 327 168

1.9. Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimo įmokos iš socialinio draudimo pašalpų

0

1.10. Lėšos už Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemoje įgytas pensines teises

0

 

 

2. Išlaidos

3 394 548 310

2.1. Pensijų socialiniam draudimui

2 441 577 502

2.2. Ligos ir motinystės socialiniam draudimui

418 325 297

2.3. Nedarbo socialiniam draudimui

131 740 802

2.3.1. Nedarbo draudimo išmokoms

102 778 800

2.3.2. Užimtumo rėmimo priemonėms

28 962 002

2.3.3. Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti ir darbo rinkos paslaugoms teikti

0

2.4. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

18 295 560

2.5. Iki 2012 m. gruodžio 31 d. lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą

0

2.6. Lėšos, pervedamos į pensijų fondus

142 471 575

2.7. Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos

14 481 000

2.8. Veiklos sąnaudos

227 656 574

2.8.1. Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos

70 180 142

2.8.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija

5 213 160

2.8.3. Kitos Fondo veiklos sąnaudos

152 263 272

 

 

3. Einamųjų metų rezultatas

-155 079 021

 

 

Lietuvos Respublikos

Valstybinio socialinio draudimo

fondo biudžeto 2015 metų rodiklių

patvirtinimo įstatymo

2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO 2015 METŲ PINIGŲ SRAUTAI

 

1. Įprastinė veikla

Eur

-174 845 864

1.1. Fondo įprastinė veikla

-174 845 864

1.1.1. Pinigų įplaukos

3 198 269 606

1.1.1.1. Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

2 743 163 642

1.1.1.1.1. Pensijų socialiniam draudimui

2 257 235 855

1.1.1.1.2. Ligos ir motinystės socialiniam draudimui

318 476 680

1.1.1.1.3. Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms

50 260

1.1.1.1.4. Nedarbo socialiniam draudimui

106 387 598

1.1.1.1.5. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

18 729 974

1.1.1.1.6. Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui

0

1.1.1.1.7. Pensijų ir nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis

40 812 337

1.1.1.1.7.1. Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis

39 199 539

1.1.1.1.7.2. Nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis

1 612 798

1.1.1.1.8. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui valstybės lėšomis

23 063

1.1.1.1.9. Pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui valstybės lėšomis

1 447 875

1.1.1.1.9.1. Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis

1 282 125

1.1.1.1.9.2. Ligos ir motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis

165 750

1.1.1.1.9.3. Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui valstybės lėšomis

0

1.1.1.2. Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

290 630 654

1.1.1.2.1. Pensijų socialiniam draudimui

290 630 654

1.1.1.2.2. Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui

0

1.1.1.3. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos

92 207 378

1.1.1.3.1. Pensijos pagrindinės ir papildomos dalių draudimui

87 523 233

1.1.1.3.2. Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms

4 684 145

1.1.1.4. Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos

1 441 800

1.1.1.5. Delspinigiai, palūkanos ir baudos

1 378 591

1.1.1.6. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) kitų valstybės piniginių išteklių

56 186 283

1.1.1.7. Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamų įplaukos

13 261 258

1.1.1.7.1. Fondo veiklos sąnaudų kompensavimas už surinktas ir pervestas įmokas

7 468 858

1.1.1.7.1.1. Pensijų fondai

694 459

1.1.1.7.1.2. Užimtumo fondas

139 966

1.1.1.7.1.3. Privalomojo sveikatos draudimo fondas

3 723 462

1.1.1.7.1.4. Kitos kompensavimo sumos

2 910 971

1.1.1.7.2. Kitos veiklos pajamos

5 792 400

1.1.1.8. Iki 2012 m. gruodžio 31 d. įmokų sveikatos draudimui įplaukos iš socialinio draudimo pašalpų

0

1.1.1.9. Lėšos už Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemoje įgytas pensines teises

0

1.1.2. Pinigų išlaidos

-3 373 115 470

1.1.2.1. Pensijų socialiniam draudimui,

iš jų

-2 441 577 502

pensijų kompensavimui

-52 131 603

1.1.2.2. Ligos ir motinystės socialiniam draudimui

-418 325 297

1.1.2.3. Nedarbo socialiniam draudimui

-131 740 802

1.1.2.3.1. Nedarbo draudimo išmokoms

-102 778 800

1.1.2.3.2. Užimtumo rėmimo priemonėms

-28 962 002

1.1.2.3.3. Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti ir darbo rinkos paslaugoms teikti

0

1.1.2.4. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

-18 295 560

1.1.2.5. Iki 2012 m. gruodžio 31 d. lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą

0

1.1.2.6. Lėšos, pervedamos į pensijų fondus

-140 733 764

1.1.2.7. Fondo administravimo įstaigų finansavimas

-70 180 142

1.1.2.8. Kitos Fondo veiklos sąnaudos

-152 262 403

1.2. Kita Fondui pavesta veikla

0

1.2.1. Pinigų įplaukos

1 135 790 878

1.2.1.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos išmokoms finansuoti

141 528 615

1.2.1.2. Sveikatos draudimo lėšos

925 110 821

2.1.1.3. Pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos

32 948 940

2.1.1.4. Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos

36 202 502

2.1.1.5. Kitos pinigų įplaukos

0

1.2.2. Pinigų išlaidos

-1 135 790 878

1.2.2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išmokos

-141 528 615

1.2.2.2. Lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą

-925 110 821

1.2.2.3. Pervedamos pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos

-32 948 940

1.2.2.4. Pervedamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos papildomos kaupiamosios įmokos

-36 202 502

1.2.2.5. Kitos pinigų išlaidos

0

2. Investicinė veikla

-4 489 979

2.1. Išlaidos nematerialiajam turtui įsigyti

-3 061 863

2.2. Įplaukos, gautos pardavus nematerialųjį turtą

0

2.3. Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti

-1 994 613

2.4. Įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą

566 497

2.5. Išlaidos akcijoms, obligacijoms, kitiems vertybiniams popieriams įsigyti

0

2.6. Įplaukos, gautos pardavus akcijas, obligacijas, kitus vertybinius popierius

0

3. Finansinė veikla

181 345 006

3.1. Gautos trumpalaikės paskolos

0

3.2. Grąžintos trumpalaikės paskolos

-50 683 503

3.3. Gautos ilgalaikės paskolos

439 227 496

3.4. Grąžintos ilgalaikės paskolos

-207 198 987

3.5. Įsipareigojimų pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis padengimas

0

4. Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis

2 009 163

5. Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų cirkuliacija

 

5.1. Metų pradžioje

48 076 923

5.2. Pokytis

2 009 163

5.3. Metų pabaigoje

50 086 086

6. Kasos apyvartos lėšos

50 086 086