LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

2010 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 1V-831 „DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. 1V-953

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-831 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                              Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-831

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1V-953 redakcija)

 

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kurios paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityse.

2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, blanką, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, vėliavą ir ženklą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento buveinės adresas: Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

5. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento savininkė yra valstybė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vieši pranešimai skelbiami Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento interneto svetainėje (www.pagd.lrv.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nuostatai keičiami vidaus reikalų ministro įsakymu.

 

II SKYRIUS

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

 

8. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento veiklos tikslai yra:

8.1. organizuoti valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklą;

8.2. pagal kompetenciją organizuoti gaisrų gesinimo, žmonių ir turto gelbėjimo, gaisrų padarinių mažinimo darbus ir jiems vadovauti;

8.3. pagal kompetenciją vadovauti civilinės saugos sistemos veiklai, koordinuoti ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymą, planuoti valstybės pasirengimą įgyvendinti civilinės saugos sistemos uždavinius ekstremaliųjų situacijų metu.

9. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas:

9.1. siekdamas 8.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

9.1.1. atlieka Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme nustatytas funkcijas;

9.1.2. vykdo eksploatuojamų statinių, kitų objektų valstybinę priešgaisrinę priežiūrą;

9.1.3. imasi priemonių priešgaisrinės saugos pažeidimų priežastims ir sąlygoms šalinti, kontroliuoja, kaip šios priemonės vykdomos, duoda privalomus vykdyti nurodymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams pašalinti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

9.1.4. atlieka gaisrų tyrimą;

9.1.5. dalyvauja statybos užbaigimo procedūrose;

9.1.6. kontroliuoja projektinių ir techninių sprendimų, objektų, produktų ir paslaugų atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, užtikrinantiems objektų ir juose dirbančių arba esančių žmonių apsaugą nuo gaisrų;

9.1.7. vykdo gaisrų prevencijos akcijas, skirtas fizinių ir juridinių asmenų švietimui priešgaisrinės saugos srityje;

9.2. siekdamas 8.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

9.2.1. atlieka Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme nustatytas funkcijas;

9.2.2. užtikrina valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos nuolatinę parengtį organizuoti ir atlikti gaisrų gesinimą, žmonių ir turto gelbėjimą, gaisrų padarinių mažinimą;

9.2.3. sudaro sutartis dėl priešgaisrinės saugos su gaisro atžvilgiu pavojingų objektų savininkais (valdytojais) ir taip užtikrina priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;

9.2.4. pagal kompetenciją kontroliuoja kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų, t. y. savivaldybių priešgaisrinių tarnybų, žinybinių priešgaisrinių pajėgų ir savanoriškų ugniagesių organizacijų pasirengimą gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus;

9.2.5. užtikrina, kad laiku būtų reaguojama į pranešimus apie pagalbos poreikį;

9.2.6. organizuoja, vadovauja ir atlieka gaisrų gesinimo, kitus žmonių ir turto gebėjimo darbus;

9.2.7. organizuoja ir koordinuoja bendrojo pagalbos telefono numerio 112 funkcionavimą Lietuvos Respublikoje;

9.2.8. skatina, organizuoja, koordinuoja savanorių ugniagesių veiklą, vykdo savanoriškos veiklos organizatoriaus funkcijas;

9.3. siekdamas 8.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

9.3.1. atlieka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nustatytas funkcijas;

9.3.2. pagal kompetenciją organizuoja valstybės lygio ekstremaliųjų situacijų valdymą ar jame dalyvauja, teikia operatyvią metodinę ir praktinę pagalba valstybės ir savivaldybių institucijoms organizuojant ir vykdant valstybės bei savivaldybės lygio ekstremaliųjų situacijų valdymą;

9.3.3. užtikrina gyventojų perspėjimo sistemos veiklą;

9.3.4. koordinuoja ekstremaliųjų situacijų prevenciją, gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklą civilinės saugos srityje;

9.3.5. koordinuoja Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos plane Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui numatytų valstybinių mobilizacinių ir priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių įgyvendinimą;

9.3.6. organizuoja valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų sudarymą, kaupimą ir tvarkymą.

10. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas taip pat atlieka šias funkcijas: 

10.1. organizuoja ir (ar) vykdo savanorių ugniagesių mokymą;

10.2. informuoja visuomenę priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais;

10.3. skatina gyventojų, asociacijų, savanorių ugniagesių veiklą priešgaisrinės saugos srityje.

11. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas atlieka ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO TEISĖS

 

12. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

12.1. pagal kompetenciją tikrinti, kaip asmenys laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymus, taip pat kitus priešgaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, duoti privalomus vykdyti nurodymus pašalinti priešgaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

12.2. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų informaciją, kurios reikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

12.3. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatytais atvejais ir tvarka prašyti kitų valstybių pagalbos likviduojant ekstremaliųjų situacijų padarinius.

13. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

14. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento veikla organizuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtą ir vidaus reikalų ministro patvirtintą metinį veiklos planą, skelbiamą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento interneto svetainėje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento  metinio veiklos plano vykdymą vertina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Centralizuoto vidaus audito skyrius.

15. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūrinių padalinių veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus tvirtinami Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento darbo reglamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vidaus tvarkos taisyklės, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūrinių padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymai.

16. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūrą tvirtina vidaus reikalų ministras.

17. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui vadovauja direktorius, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos Respublikos Vyriausybė vidaus reikalų ministro teikimu. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius skiriamas 5 metų kadencijai, tačiau ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius yra aukščiausiasis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnas, kontroliuojantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento darbą ir atsakantis už bendrą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūrinių padalinių veiklą.

18. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui.

19. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius atlieka šias funkcijas:

19.1. organizuoja ir kontroliuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui nustatytų veiklos tikslų siekimą ir atliekamų funkcijų vykdymą;

19.2. tvirtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento darbo reglamentą ir vidaus tvarkos taisykles;

19.3. tvirtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūrinių padalinių ir jam pavaldžių įstaigų nuostatus, nustato pavaldžių įstaigų struktūrą, tvirtina pareigybių sąrašus, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento darbuotojų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžių įstaigų vadovų, jų pavaduotojų pareigybių aprašymus;

19.4. skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento darbuotojus (išskyrus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojus), taip pat pavaldžių įstaigų vadovus, jų pavaduotojus;

19.5. skiria tarnybines nuobaudas, pašalpas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento darbuotojams, skatina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir pavaldžių įstaigų darbuotojus;

19.6. atstovauja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui bendradarbiaujant su kitomis statutinėmis įstaigomis, Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijomis, Europos Sąjungos institucijomis, įstaigomis, tarnybomis, agentūromis, kitomis užsienio organizacijomis;

19.7. pagal kompetenciją pasirašo su užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis susitarimus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento kompetencijos klausimais, o gavęs atitinkamus įgaliojimus – derasi ir pasirašo tarptautines sutartis;

19.8. užtikrina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento veiklos planavimo dokumentų parengimą;

19.9. pagal kompetenciją priima įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi (prireikus kartu su kitų valstybės valdymo institucijų ar įstaigų vadovais gali leisti bendrus įsakymus);

19.10. atšaukia pavaldžių pareigūnų priimtus neteisėtus sprendimus, išskyrus sprendimus, priimtus nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas ir atliekant ikiteisminį tyrimą;

19.11. pagal kompetenciją nustato materialinių vertybių išdavimo, apskaitos ir naudojimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūriniuose padaliniuose tvarką;

19.12 užtikrina plėtros programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, veiksmingumą ir rezultatyvumą;

19.13. nustato teritorijose, kuriose susidarė ekstremalioji situacija, griežtesnius priešgaisrinės saugos reikalavimus, negu nustatyta priešgaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kad būtų išvengta gaisrų;

19.14. skelbia visuomenės informavimo priemonėse informaciją apie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavestų funkcijų vykdymą, kitą su veikla susijusią informaciją;

19.15. įgalioja struktūrinių padalinių vadovus vykdyti įgaliojime nustatytas direktoriaus kompetencijos funkcijas;

19.16. atlieka kitas įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, vidaus reikalų ministro įsakymuose bei pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

20. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius turi pavaduotoją (-us), kurį (-iuos) skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų vidaus reikalų ministras Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus teikimu. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas (-ai) yra tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui.

21. Laikinai nesančio Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus funkcijas vidaus reikalų ministro pavedimu atlieka vienas iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojų.

22. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas (-ai) pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus priskirtas administravimo sritis:

22.1. organizuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų veiklą įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius, vidaus reikalų ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymus, pavedimus;

22.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įgaliojimu vizuoja, pasirašo raštus ir kitus dokumentus, duoda pavedimus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūrinių padalinių vadovams ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

22.3. teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui pasiūlymus dėl kuruojamų struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų veiklos tobulinimo, šių padalinių vadovų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, skatinimo, tarnybinių nuobaudų ir pašalpų jiems skyrimo, pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo;

22.4. atlieka kitas įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, vidaus reikalų ministro bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymuose, pareigybės aprašyme (-uose) jam (jiems) nustatytas funkcijas.

23. Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teritorinis struktūrinis padalinys, organizuojantis ir atliekantis funkcijas nustatytoje veiklos teritorijoje.

24. Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui ir atsako už tai, kad priešgaisrinė gelbėjimo valdyba tinkamai atliktų pavestas funkcijas, siekdama nustatytų veiklos tikslų.

25. Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra priešgaisrinės gelbėjimo valdybos teritorinis struktūrinis padalinys, atliekantis funkcijas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, savivaldybių, centruose.

26. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos funkcijas nustato Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius.

27. Priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai vadovauja priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas gali turėti pavaduotoją.

28. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas gali turėti nuotolinių darbo vietų priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje.

 

V SKYRIUS

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

29. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento metinių veiklos planų įgyvendinimo kontrolę atlieka vidaus reikalų ministras ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius.

30. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Vidaus auditą atlieka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūrinis padalinys – Centralizuoto vidaus audito skyrius.

31. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento finansų kontrolė atliekama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus tvirtinamų finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

 

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

__________________