TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL telšių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr.T1-329 „dėl telšių miesto lietaus nuotekų tinklų tvarkymo operatoriaus ir mokesčio už paviršinių lietaus nuotekų transportavimą telšių miesto lietaus nuotekų tinklais administravimo taisyklių patvirtinimo“  pakeitimo

 

2020 m. gegužės 28 d. Nr. T1-133

Telšiai

 

 

Telšių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Mokesčio už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais administravimo taisykles, patvirtintas 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr.T1-329 „Dėl Telšių miesto lietaus nuotekų tinklų tvarkymo operatoriaus paskyrimo ir mokesčio už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 402.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

402.1.2. įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų.“

2.   Pakeisti 402.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

402.2.1. įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų;“

3.   Pakeisti 402.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

402.2.2. įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. eurų;“

4.   Pakeisti 402.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

402.3.1. įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų;“

5.   Pakeisti 402.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

402.3.2. įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų;“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Kęstutis Gusarovas