LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 12D. ĮSAKYMO NR. D1-880 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.02.01:2017 „STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 21 d. Nr. D1-104

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. D1-880 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 12D. ĮSAKYMO NR. D1-880 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.02.01:2017 „STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS“ PATVIRTINIMO“

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 4, 9, 20 dalimis, 16 straipsnio 2 ir 4 dalimis, 17 straipsnio 2, 3, 11 ir 12 dalimis, 18 straipsnio 3 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.19, 1.22, 1.23 ir 1.24 papunkčiais:

1.    Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (pridedama).

2.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Simonas Gentvilas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. D1-104

redakcija)

 

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 1.02.01:2017 „STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS“

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (toliau – Reglamentas) nustato:

1.1. Lietuvos Respublikos ir trečiųjų valstybių piliečių, kitų fizinių asmenų (išskyrus nurodytus Reglamento 1.2 papunktyje), kurie turi statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją ir nori Lietuvos Respublikoje eiti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų (toliau – vadovų) pareigas, kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, kvalifikacijos atestatų galiojimo panaikinimo tvarką;

1.2. Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečių ir kitų fizinių asmenų, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia Lietuvos Respublikoje eiti vadovų pareigas, kilmės valstybėje turimos teisės užsiimti atitinkama veikla pripažinimo dokumentų išdavimo tvarką, išduoto teisės pripažinimo dokumento papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir keitimo tvarką;

1.3. Lietuvos Respublikoje ir trečiosiose valstybėse įsteigtų juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, kurie nori būti ypatingojo statinio statybos rangovu, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu ir statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu, kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir kvalifikacijos atestatų panaikinimo tvarką;

1.4. Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų ir jų padalinių, kurie nori Lietuvos Respublikoje būti ypatingojo statinio statybos rangovu, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu ir statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu, kilmės valstybėje turimos teisės užsiimti atitinkama veikla pripažinimo dokumentų išdavimo, keitimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės pripažinimo dokumentų panaikinimo tvarką.

2. Reglamente nustatyta tvarka išduodami šie dokumentai:

2.1. Reglamento 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai (toliau – TPD), suteikiantys teisę eiti šias vadovų pareigas:

2.1.1. ypatingojo statinio projekto;

2.1.2. ypatingojo statinio projekto dalies;

2.1.3. ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros;

2.1.4. ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros;

2.1.5. ypatingojo statinio statybos;

2.1.6. ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų;

2.1.7. ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros;

2.1.8. ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros;

2.1.9. statinio projekto ekspertizės;

2.1.10. statinio projekto dalies ekspertizės;

2.1.11. statinio ekspertizės;

2.1.12. statinio dalies ekspertizės;

2.1.13. neypatingojo statinio projekto;

2.1.14. neypatingojo statinio projekto dalies;

2.1.15. neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros;

2.1.16. neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros;

2.1.17. neypatingojo statinio statybos;

2.1.18. neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų;

2.1.19. neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros;

2.1.20. neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros;

2.2. Reglamento 1.3 ir 1.4 papunkčiuose nurodytiems asmenims – kvalifikacijos atestatai ar TPD, suteikiantys teisę būti:

2.2.1. ypatingojo statinio statybos rangovu;

2.2.2. statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu;

2.2.3. statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu.

3. Reglamento 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims, siekiantiems eiti Reglamento 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose ir Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), kvalifikacijos atestatai ir TPD išduodami vadovaujantis Reglamento IV–VI skyrių nuostatomis.

4. Reglamento 1.3 ir 1.4 papunkčiuose nurodytiems asmenims, norintiems būti Reglamento 2.2.1–2.2.3 papunkčiuose nurodytais rangovais branduolinės energetikos objekto statiniuose ir statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), kvalifikacijos atestatai ar TPD išduodami vadovaujantis Reglamento VIII–IX skyrių nuostatomis.

5. Atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra (toliau – atestavimą atliekanti organizacija).

6. Architekto profesinę kvalifikaciją turintiems Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, kitiems fiziniams asmenims Reglamento nuostatos taikomos, kai jie nori Lietuvos Respublikoje eiti Reglamento 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas branduolinės energetikos objekto statiniuose.

7. Reglamentas privalomas visiems statybos proceso dalyviams, viešojo administravimo subjektams, taip pat juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas [8.1].

 

II SKYRIUS

NUORODOS

 

8. Reglamento nuorodose įrašyti teisės aktai:

8.1. Statybos įstatymas;

8.2. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas;

8.3. Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas;

8.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;

8.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“;

8.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.7. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija „Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo“, ratifikuota 1996-09-24 Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos „Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo“ ratifikavimo“;

8.8. statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

8.9. statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

8.10. statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos techninė priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl Satybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“;

8.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. D1-420 „Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.12. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 754 „Dėl Studijų, baigtų pagal vienpakopę aukštojo mokslo sistemą prilyginimo atitinkamų pakopų nuosekliosioms studijoms“;

8.13. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. 4-486 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“;

 

8.14. 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo.

 

 

 

III SKYRIUS

 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

 

9. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, pateiktas Statybos įstatyme [8.1], Mokslo ir studijų įstatyme [8.2], Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme [8.3], Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme [8.4].

Kitos šiame Reglamente vartojamos sąvokos:

9.1. Kita užsienio organizacija – užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus;

9.2. Statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas – asmens įgytą aukštąjį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, išduotas baigus ne žemesnę kaip pirmąją universitetinių studijų (bakalauro) pakopą ar pirmąją koleginių studijų (profesinio bakalauro arba inžinieriaus profesinės kvalifikacijos) pakopą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [8.1] 2 straipsnio 92 dalyje nurodytas studijų krypčių (šakų) programas arba jam lygiavertis dokumentas [8.12].

9.3. Atestavimo ekspertasatestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus paskirtas fizinis asmuo, atitinkantis Reglamente nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

9.4. Statinio projekto dalies vadovasstatybos inžinierius, kuris savarankiškai rengia statinio projekto dalį arba vadovauja specialistų grupei, rengiančiai projekto dalį, ir atsako, kad statinio projekto dalyje būtų įgyvendinti įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai.

9.5. Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams ir, techniniais klausimais būdamas pavaldus statinio statybos vadovui, pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę

9.6. Techninis personalas – darbuotojai, atliekantys statybos techninės veiklos pagrindinių sričių inžinerinį darbą, kuriam atlikti statybos techniniame reglamente STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nenustatytas reikalavimas turėti kvalifikacijos atestatą ar teisės pripažinimo dokumentą (neatestuoti statybos inžinieriai, darbų vadovai, meistrai, brigadininkai, atestuotų vadovų padėjėjai ir kiti).

 

IV SKYRIUS

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ ATESTAVIMAS

 

10. Šio skyriaus nuostatos taikomos:

10.1. Lietuvos Respublikos ir trečiųjų valstybių piliečiams, kitiems fiziniams asmenims, išskyrus nurodytus Reglamento 10.2 papunktyje, turintiems statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją ir norintiems eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas (toliau šiame ir V skyriuje – pareiškėjai). Pareiškėjai turi atitikti Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 5 dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Pareiškėjams iš trečiųjų valstybių, siekiantiems gauti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas, netaikomos statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje valstybėje, pripažinimo procedūros, nustatytos statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. D1-875 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

10.2. Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims, kurie turi statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją, tačiau neturi kilmės valstybėje išduoto dokumento (sertifikato, pažymos, pažymėjimo ir kita), patvirtinančio kilmės valstybėje teisę dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją, ir siekia Lietuvos Respublikoje eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas (toliau – ES pareiškėjai). ES pareiškėjams pirmiausia taikoma statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra norint užsiimti statybos inžinieriaus profesine veikla, nustatyta Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. D1-874 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. ES pareiškėjai atestavimą atliekančiai organizacija pateikia Reglamento 1 priede nurodytos formos prašymą, Reglamento 12 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus nurodytus 12.5 papunktyje, ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sprendimą dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo. ES pareiškėjams netaikomos Reglamento 13 punkto nuostatos, bet taikomos visos kitos Reglamento nuostatos, kaip ir kitiems pareiškėjams šiame skyriuje.

11. Pareiškėjas, norintis gauti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas, atestavimą atliekančiai organizacijai teikia Reglamento 1 priede nustatytos formos prašymą. Pareiškėjas turi teisę prašymą ir Reglamento 12 punkte nurodytus dokumentus teikti Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 22 dalyje nustatytais būdais. Prašyme nurodoma:

11.1. prašymo pateikimo data;

11.2. vardas, pavardė, asmens kodas, adresas;

11.3. vadovų pareigos, kurias pareiškėjas nori eiti, iš nurodytųjų Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose, išskyrus ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vadovo pareigas, ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

11.4. Statiniai:

11.4.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.8] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.8] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;

11.4.2. branduolinės energetikos objektų statiniai, jeigu pareiškėjas nori eiti Reglamento 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas šiuose statiniuose;

11.4.3. ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), jeigu pareiškėjas nori eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas šiuose statiniuose.

11.5. Darbo sritis (sritys):

11.5.1. specialiųjų statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų [8.10];

11.5.2. projektavimo ir ekspertizės darbo sritis (sritys) (projekto dalys) iš nurodytųjų [8.9], išskyrus bendrąją, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę. Architektūros dalis nurodoma tik projekto dalies ekspertizės darbo srityje;

11.5.3. statinio dalies ekspertizės – konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos;

11.5.4. darbo sritis nenurodoma, jei pareiškėjas nori eiti Reglamento 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.11, 2.1.13, 2.1.15, 2.1.17, 2.1.19 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas.

12. Su prašymu pateikiami dokumentai:

12.1. gyvenimo (profesinės patirties ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos) aprašymas. Pareiškėjas gali pateikti ir gyvenimo aprašymą curriculum vitae (pageidautina pagal Europass pavyzdį);

12.2. per Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytą laikotarpį atliktų darbų, susijusių su prašyme nurodyta profesine veikla, sąrašas, kuriuos atliekant dalyvavo pareiškėjas;

12.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės ar kito asmens dokumento) kopija;

12.4. vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumento (jei vardas ir (ar) pavardė pakeisti) kopija;

12.5. statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo ir jo priedėlio kopijos. Pareiškėjo įgytas išsilavinimas turi atitikti pareigas, statinių grupes (ar statinius) ir darbo sritį (sritis), kurios jo prašyme nurodytos pagal Reglamento 11.3, 11.4 ir 11.5 papunkčius;

12.6. profesinių žinių vertinimo egzamino protokolas, kurį išdavė Reglamento 30 punkte nurodyta organizacija ne anksčiau kaip prieš dvejus metus;

12.7. pareiškėjas gali savo nuožiūra pateikti papildomus dokumentus, įrodančius jo profesinę kvalifikaciją (dokumentus apie mokslinį laipsnį, kvalifikacijos kėlimą, dalyvavimą tarptautinėse programose ir kita);

12.8. informacija ar dokumentai apie įvykusias statinių, kurių statybos procese dalyvavo pareiškėjas, avarijas, kurių metu nukentėjo žmonės ar sugadintas turtas.

13. Jeigu Reglamento 12.5 papunktyje nurodytas statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas išduotas baigus studijas ne Lietuvos Respublikos aukštojoje mokykloje, pareiškėjas privalo pateikti Studijų kokybės vertinimo centro pažymą apie kvalifikacijos akademinį pripažinimą ir Reglamento 12.5 papunktyje nurodytų dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo parašu ir (ar) vertimo biuro antspaudu.

14. Atestavimą atliekanti organizacija, gavusi pareiškėjo prašymą ir Reglamento 12 punkte nurodytus dokumentus, patikrina, ar pareiškėjas atitinka Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 5 dalyje nustatytus išsilavinimo ir profesinės patirties trukmės kvalifikacinius reikalavimus, ir:

14.1. jeigu pareiškėjas atitinka Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 5 dalyje nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, prašyme nurodyta visa privaloma informacija ir pateikti visi reikiami dokumentai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos įregistruoja prašymą ir apie tai informuoja pareiškėją;

14.2. jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai, prašyme nurodyta ne visa privaloma informacija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos praneša pareiškėjui apie trūkstamus dokumentus ar informaciją, nurodydamas terminą, per kurį šie dokumentai ar informacija turi būti pateikti;

14.3. per nurodytą terminą gavęs trūkstamus dokumentus ar informaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo trūkstamų dokumentų ar informacijos gavimo dienos įregistruoja prašymą ir apie tai informuoja pareiškėją;

14.4. per nurodytą terminą negavęs trūkstamų dokumentų ar informacijos, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus terminui informuoja pareiškėją, kad jo prašymas neregistruojamas;

14.5. jeigu pareiškėjas neatitinka Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 5 dalyje nurodytų kvalifikacinių reikalavimų, atestavimą atliekanti organizacija jo prašymo neregistruoja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos apie tai informuoja pareiškėją nurodydamas prašymo neregistravimo motyvus.

15. Pareiškėjo profesinė patirtis skaičiuojama nuo statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo gavimo dienos. Į pareiškėjo profesinės patirties trukmę įskaitoma jo baigtų atitinkamos srities antrosios ir trečiosios pakopų studijų trukmė, kuri nustatoma pagal aukštosios mokyklos studijų programą, ir:

15.1. darbo trukmė atitinkamoje veiklos srityje (projektavimo ar statybos) per paskutiniuosius 10 metų einant neypatingųjų statinių vadovo pareigas arba dirbant vadovaujamam atestuoto ypatingųjų statinių vadovo, – pareiškėjams, norintiems eiti Reglamento 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas ypatingųjų statinių vadovų pareigas;

15.2. darbo trukmė atitinkamoje veiklos srityje (projektavimo ar statybos) per paskutiniuosius 5 metus dirbant vadovaujamam atestuoto ypatingųjų ar neypatingųjų statinių vadovo, – pareiškėjams, norintiems eiti Reglamento 2.1.13–2.1.20 papunkčiuose nurodytas neypatingųjų statinių vadovų pareigas;

15.3. darbo trukmė institucijose ir tarnybose, jei pagal užimamas pareigas tiesiogiai dalyvauta išduodant statybą leidžiančius dokumentus, surašant statybos užbaigimo aktus, tvirtinant deklaracijas apie statybos užbaigimą, rengiant normatyvinius statybos techninius ar normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus, rengiant architektus ar statybos inžinierius studijų ir mokslo įstaigoje ir turint mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą, – pareiškėjams, norintiems eiti Reglamento 2.1.12.1.8 ir 2.1.132.1.20 papunkčiuose nurodytas ypatingųjų ir neypatingųjų statinių vadovų pareigas.

16. Pareiškėjas, siekiantis eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas, turi išlaikyti teisinių žinių egzaminą pagal atestavimą atliekančios organizacijos parengtą ir aplinkos ministro patvirtintą teisinių žinių egzaminų programą (toliau – Teisinių žinių programa), kuri skelbiama atestavimą atliekančios organizacijos interneto svetainėje. Teisinių žinių patikrinimą ir įvertinimą atlieka atestavimą atliekanti organizacija.

17. Teisinių žinių egzaminą organizuoja atestavimą atliekanti organizacija per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo. Šio egzamino metu pareiškėjo teisinės žinios tikrinamos testais, kurių rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo egzamino išlaikymo dienos. Teisinių žinių vertinimo testus rengia atestavimą atliekanti organizacija, tvirtina atestavimą atliekančios organizacijos direktorius vadovaudamasis Teisinių žinių programa. Teisinių žinių testų klausimai neskelbiami. Nauji teisinių žinių testai tvirtinami pasikeitus teisės aktams ne vėliau kaip per du mėnesius ir ne rečiau kaip kas dvejus metus (kai nėra pasikeitusių teisės aktų per 2 metų laikotarpį). Pareiškėjui neatvykus į teisinių žinių egzaminą du kartus iš eilės arba gavus neigiamą įvertinimą, atestavimo procedūra sustabdoma. Pareiškėjas, gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti egzaminą ne anksčiau kaip po 5 dienų nuo egzamino rezultatų gavimo dienos. Atestavimo procedūra atnaujinama pareiškėjui išlaikius teisinių žinių egzaminą.

18. Pareiškėjai, siekiantys eiti Reglamento 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose, privalo papildomai išlaikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminus. Profesinių žinių egzaminą organizuoja Reglamento 30 punkte nurodytos organizacijos. Atestavimą atliekanti organizacija organizuoja teisinių žinių egzaminą pagal branduolinės energetikos objektų statinių teisinių žinių egzaminų programą (toliau – BEOS teisinių žinių programa), kurią rengia atestavimą atliekanti organizacija, derina su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) ir teikia tvirtinti aplinkos ministrui. Teisinių žinių egzamino metu pareiškėjo teisinės žinios tikrinamos testais, kuriuos tvirtina  atestavimą atliekančios organizacijos direktorius vadovaudamasis minėta BEOS teisinių žinių programa.

19. Pareiškėjai, siekiantys eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius, privalo papildomai išlaikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminus. Profesinių žinių egzaminą organizuoja Reglamento 30 punkte nurodytos organizacijos. Atestavimą atliekanti organizacija organizuoja teisinių žinių egzaminą pagal kultūros paveldo teritorijų statinių teisinių žinių programą (toliau – KPTS teisinių žinių programa), kurią rengia atestavimą atliekanti organizacija, derina su kultūros ministru ir teikia tvirtinti aplinkos ministrui. Teisinių žinių egzamino metu pareiškėjo teisinės žinios tikrinamos testais, kuriuos tvirtina atestavimą atliekančios organizacijos direktorius vadovaudamasis minėta KPTS teisinių žinių programa.

20. Atestavimą atliekanti organizacija per 5 darbo dienas nuo Reglamento 16, 18 arba 19 punktuose nurodyto pareiškėjo laikyto teisinių žinių egzamino dienos perduoda pareiškėjo dokumentus atestavimo ekspertams, kurie per 15 darbo dienų įvertina Reglamento 11 ir 12 punktuose nurodytus dokumentus, teisinių žinių egzamino rezultatus, parengia išvadą dėl kvalifikacijos atestato. Atestavimo ekspertų veiklos organizavimą reglamentuoja Reglamento XI skyrius.

21. Atestavimą atliekančios organizacijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis atestavimo ekspertų parengta išvada, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios išvados pateikimo priima sprendimą, ar išduoti kvalifikacijos atestatą. Atestavimą atliekanti organizacija ne vėliau kaip per Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 12 dalyje nurodytą terminą nuo prašymo įregistravimo dienos pareiškėjui išduoda kvalifikacijos atestatą. Kvalifikacijos atestatas išduodamas elektroniniu formatu. Jeigu atestavimą atliekančios organizacijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis atestavimo ekspertų parengta išvada, priima sprendimą neišduoti kvalifikacijos atestato arba sustabdyti atestavimo procedūrą, atestavimą atliekanti organizacija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos informuoja pareiškėją ir nurodo atestato neišdavimo arba atestavimo procedūros sustabdymo priežastis.

22. Atestavimą atliekančios organizacijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo sustabdo atestavimo procedūrą netaikydamas Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 12 dalyje nurodyto termino:

22.1. Jeigu pareiškėjo pažeidimų bylą pradėjo nagrinėti Lietuvos Respublikos teismas. Pareiškėjas privalo informuoti atestavimą atliekančią organizaciją apie priimtą teismo sprendimą. Atestavimo procedūra sustabdoma, kol teismas priims sprendimą.

22.2. Jeigu pareiškėjas neatvyksta į Reglamento 16, 18 ar 19 punkte nurodytą teisinių žinių vertinimo egzaminą du kartus iš eilės.

22.3. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kai reikia gauti papildomos informacijos.

22.4. Pareiškėjo prašymu, kai jis nurodo objektyvias aplinkybes. Tokių aplinkybių nenurodžius, atestavimą atliekanti organizacija pareiškėjui grąžina prašymą ir Reglamento 12 punkte nurodytus dokumentus.

23. Atestavimą atliekančios organizacijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo gali sustabdyti kvalifikacijos atestato išdavimo procedūrą, kol baigsis Reglamento 22.2–22.4 papunkčiuose nurodytos aplinkybės, bet ne ilgiau kaip vienerių metų terminui, išskyrus Reglamento 22.1 papunktyje nurodytą atvejį. Jeigu suėjus šiame papunktyje nurodytam terminui nepasibaigia Reglamento 22.2–22.4 papunkčiuose nurodytos aplinkybės, atestavimą atliekanti organizacija pareiškėjui grąžina prašymą ir Reglamento 12 punkte nurodytus dokumentus.

24. Kvalifikacijos atestate nurodoma:

24.1. atestato numeris;

24.2. vardas ir pavardė;

24.3. asmens kodas;

24.4. vadovo pareigos, kurias eiti pareiškėjui suteikta teisė, iš nurodytųjų Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose, išskyrus ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vadovo pareigas, ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros dalies vadovo pareigas.

24.5. Statiniai:

24.5.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.8] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.8] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;

24.5.2. branduolinės energetikos objektų statiniai, jeigu pareiškėjui suteikta teisė eiti Reglamento 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas šiuose statiniuose;

24.5.3. ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), jeigu pareiškėjui suteikta teisė eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas šiuose statiniuose.

24.6. Darbo sritis (sritys):

24.6.1. projektavimo ir projekto ekspertizės darbo sritis (sritys) (projekto dalys) iš nurodytųjų [8.9], išskyrus bendrąją, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę. Architektūros dalis nurodoma tik projekto dalies ekspertizės darbo srityje;

24.6.2. statinio dalies ekspertizės – konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos;

24.6.3. specialiųjų statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų [8.10];

24.6.4. darbo sritis nenurodoma suteikiant teisę eiti Reglamento 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.11, 2.1.13, 2.1.15, 2.1.17, 2.1.19 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas;

24.7. kvalifikacijos atestato išdavimo data ir numeris. Kvalifikacijos atestato išdavimo data laikoma atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimo išduoti kvalifikacijos atestatą diena;

24.8. pirmojo kvalifikacijos atestato išdavimo data;

24.9. atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens, priėmusio sprendimą išduoti kvalifikacijos atestatą, vardas, pavardė, elektroninis parašas.

25. Jeigu pareiškėjas nori pakeisti ar papildyti išduotame kvalifikacijos atestate nurodytas vadovo pareigas, statinius (statinių grupes), darbo sritį (sritis), kurie kvalifikacijos atestate nurodyti vadovaujantis Reglamento 24.4–24.6 papunkčiais, jam taikomos Reglamento IV skyriuje nustatytos atestavimo procedūros. Pareiškėjas turi pateikti atestavimą atliekančiai organizacijai Reglamento 1 priede nurodytos formos prašymą, kuriame nurodo prašomo pakeisti kvalifikacijos atestato numerį, ir 12 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus nurodytus Reglamento 12.3–12.5 papunkčiuose. Jei kvalifikacijos atestato tekstas pakeičiamas, pareiškėjui išduodamas naujas kvalifikacijos atestatas paliekant ankstesnio kvalifikacijos atestato numerį.

26. Asmuo, sunaikinęs ar praradęs kvalifikacijos atestatą, apie tai privalo informuoti atestavimą atliekančią organizaciją. Atestavimą atliekanti organizacija išduoda kvalifikacijos atestatą su ankstesniu numeriu neatlikdama Reglamento IV skyriuje nustatytų atestavimo procedūrų.

27. Kvalifikacijos atestatai ir atestavimo dokumentai saugomi atestavimą atliekančioje organizacijoje 5 metus nuo kvalifikacijos atestato galiojimo panaikinimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Atestavimą atliekanti organizacija teikia informaciją, vykdo profesinių ir teisinių žinių vertinimą valstybine kalba.

 

V SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

 

29. Pareiškėjo profesines žinias gali vertinti Statybos įstatymo 12 straipsnio 11 dalyje nurodytos organizacijos (toliau – organizacijos), kai aplinkos ministras patvirtina jų parengtas profesinių žinių egzaminų programas. Organizacijų, turinčių teisę vertinti pareiškėjų profesines žinias, sąrašas skelbiamas atestavimą atliekančios organizacijos interneto svetainėje.

30. Organizacija, siekianti įgyti teisę vertinti pareiškėjų profesines žinias, atestavimą atliekančios organizacijos nustatyta tvarka teikia šiuos dokumentus:

30.1. prašymą dėl pareiškėjų profesinių žinių vertinimo su vertinamos profesinės veiklos sąrašu, kuriame nurodomos vadovų pareigos, statiniai, darbo sritys;

30.2. įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas steigimo dokumentų kopijas;

30.3. organizacijos veikloje dalyvaujančių subjektų (jei asociacija – jos narių) sąrašą;

30.4. specialistų, atsakingų už profesinių žinių vertinimą, sąrašą nurodant vardus, pavardes, pareigas, darbo patirtį, išsilavinimą, specialybę. Atsakingais už profesinių žinių vertinimą gali būti: aukštųjų mokyklų, rengiančių statybos specialistus, atstovai; specialistai, turintys mokslinį laipsnį; vertinamoje profesinių žinių srityje Reglamento nustatyta tvarka atestuoti vadovai;

30.5. organizacijos atliktų darbų arba įgytos patirties prašomoje vertinti profesinėje veikloje aprašymą;

30.6. profesinių žinių vertinimo egzaminų programos projektą (toliau – programos projektas), parengtą pagal profesinių žinių vertinimo egzaminų programų rengimo metodikos aprašą, kuris parengtas atestavimą atliekančios organizacijos ir patvirtintas aplinkos ministro;

30.7. profesinių žinių vertinimo įkainius.

31. Organizacija teikia atestavimą atliekančiai organizacijai Reglamento 30.6 papunktyje nurodytus programų projektus, suderintus su:

31.1. VATESI, jeigu programos projekte numatyta, kad bus vertinamos profesinės žinios pareiškėjų, siekiančių eiti Reglamento 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose;

31.2. Kultūros ministerija, jeigu numatyta, kad bus vertinamos profesinės žinios pareiškėjų, siekiančių eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius.

32. Atestavimą atliekanti organizacija per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų Reglamento 30 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos juos įvertina ir informuoja organizaciją ar derina programos projektą. Atestavimą atliekanti organizacija teikia pastabas organizacijai dėl programos projekto tobulinimo, jeigu jis neatitinka šių kriterijų: profesinių žinių vertinimo egzaminų programų rengimo metodikos; programos turinys nesusijęs su atestuojamomis statybos techninės veiklos sritimis; neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų, nurodydamas ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų terminą trūkumams ištaisyti. Įvertintą programos projektą atestavimą atliekanti organizacija per 5 darbo dienas teikia tvirtinti aplinkos ministrui. Jeigu organizacija atsisako programos projektą pataisyti pagal atestavimą atliekančios organizacijos pastabas arba pateikia ne visus Reglamento 30 punkte nurodytus dokumentus, atestavimą atliekanti organizacija nebenagrinėja programos projekto ir apie tai informuoja programos projektą pateikusią organizaciją ir Aplinkos ministeriją.

33. Jeigu atestavimą atliekanti organizacija nevertina pagal atestavimą atliekančios organizacijos pastabas pataisyto programos projekto, organizacija gali skųsti atestavimą atliekančios organizacijos sprendimą Aplinkos ministerijai vadovaudamasi Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“.

34. Pasikeitus statybos normatyviniams dokumentams, nurodytiems profesinių žinių vertinimo egzaminų programose, – organizacija privalo atnaujinti aplinkos ministro patvirtintas profesinių žinių vertinimo egzaminų programas per tris mėnesius, bet ne rečiau kaip kas 5 metus, ir teikti atestavimą atliekančiai organizacijai, kuri jas vertina ir teikia tvirtinti aplinkos ministrui Reglamento 30–32 punktuose nustatyta tvarka.

35. Organizacija, gavusi pareiškėjo prašymą vertinti profesines žinias, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos surengia pareiškėjo profesinių žinių vertinimo egzaminą pagal aplinkos ministro patvirtintą programą ir išduoda profesinių žinių vertinimo protokolą.

36. Jeigu organizacija atsisako per Reglamento 35 punkte nurodytą terminą surengti pareiškėjo profesinių žinių vertinimo egzaminą, ji privalo per 10 darbo dienų nuo pareiškėjo prašymo gavimo dienos informuoti pareiškėją, kodėl atsisako vertinti jo profesines žinias. Skundus dėl organizacijos sprendimų atsisakyti surengti profesinių žinių vertinimo egzaminą nagrinėja atestavimą atliekanti organizacija teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Organizacijų veiklą, susijusią su profesinių žinių vertinimo procedūromis, koordinuoja atestavimą atliekanti organizacija. Jeigu nustatoma, kad organizacija nebeatitinka Reglamente nustatytų reikalavimų arba nevykdo nustatytų pareigų, atestavimą atliekanti organizacija teikia siūlymą Aplinkos ministerijai dėl organizacijai suteiktos teisės vertinti pareiškėjų profesines žinias panaikinimo. Informacija apie organizacijas, netekusias teisės vertinti profesines žinias, skelbiama atestavimą atliekančios organizacijos interneto svetainėje.

38. Organizacija netenka teisės vertinti pareiškėjų profesines žinias nuo programos pripažinimo netekusia galios dienos. Organizacija, kurios parengta profesinių žinių vertinimo programa pripažinta netekusia galios, nepraranda teisės vertinti pareiškėjų profesines žinias pagal kitas šios organizacijos parengtas ir aplinkos ministro patvirtintas profesinių žinių vertinimo programas.

39. Jeigu nėra organizacijos, kuriai suteikta teisė vertinti profesines žinias pagal pareiškėjo prašyme nurodytą veiklos sritį, profesines žinias vertina atestavimą atliekančios organizacijos paskirti atestavimo ekspertai posėdyje dalyvaujant pareiškėjui. Posėdyje turi dalyvauti bent vienas pareiškėjo prašyme nurodytos darbo srities atestavimo ekspertas.

40. Informacija apie aplinkos ministro patvirtintas profesinių žinių vertinimo programas ir profesinių žinių vertinimo įkainiai skelbiami organizacijos interneto svetainėje.

 

VI SKYRIUS

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ TEISĖS PRIPAŽINIMAS

 

41. Šio skyriaus nuostatos taikomos Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiams, kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, kilmės valstybėje turi teisę dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ir nori Lietuvos Respublikoje eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas (toliau šiame skyriuje – pareiškėjas). Pareiškėjams netaikoma statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra norint užsiimti statybos inžinieriaus profesine veikla, nustatyta Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. D1-874 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

42. Pareiškėjas, norintis gauti TPD, suteikiantį teisę Lietuvos Respublikoje eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas, arba jo įgaliotas asmuo teikia atestavimą atliekančiai organizacijai Reglamento 2 priede nurodytos formos prašymą. Pareiškėjas turi teisę teikti dokumentus Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 22 dalyje nustatytais būdais. Prašyme nurodoma:

42.1. prašymo pateikimo data;

42.2. vardas, pavardė, adresas;

42.3. vadovų pareigos (viena ar kelios), kurias pareiškėjas siekia eiti, iš nurodytųjų Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose, išskyrus ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vadovo pareigas, ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros dalies vadovo pareigas.

42.4. Statiniai:

42.4.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.8] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.8] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;

42.4.2. branduolinės energetikos objektų statiniai, jeigu pareiškėjas siekia eiti Reglamento 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas šiuose statiniuose;

42.4.3. ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), jeigu pareiškėjas siekia eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas šiuose statiniuose.

42.5. Darbo sritis (sritys):

42.5.1. specialiųjų statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų [8.10];

42.5.2. projektavimo ir ekspertizės darbo sritis (sritys) (projekto dalys) iš nurodytųjų [8.9], išskyrus bendrąją, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę. Architektūros dalis nurodoma tik projekto dalies ekspertizės darbo srityje;

42.5.3. statinio dalies ekspertizės – konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos;

42.5.4. darbo sritis nenurodoma, jeigu pareiškėjas siekia eiti Reglamento 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.11, 2.1.13, 2.1.15, 2.1.17, 2.1.19 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas;

42.6. dokumento (sertifikato, pažymos, pažymėjimo ir kita), patvirtinančio pareiškėjo teisę kilmės valstybėje dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją, išduoto pareiškėjo kilmės valstybės paskirtos kompetentingos institucijos ar organizacijos, paskirtos vadovaujantis tos valstybės teisės aktais, pavadinimas, išdavimo data, numeris, juos išdavusių institucijų ar organizacijų, valstybės pavadinimas.

43. Su prašymu pateikiami dokumentai:

43.1. įgaliojimas, jei pareiškėjo prašymą dėl TPD išdavimo ir kartu teikiamus dokumentus teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo;

43.2. Reglamento 42.6 papunktyje nurodyti dokumentai ar jų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos – pareiškėjams iš valstybių, kurios yra pasirašiusios tarptautines sutartis ar susitarimus dėl teisinės pagalbos su Lietuvos Respublika, jeigu tokiose sutartyse yra nuostatos dėl tokių dokumentų abipusio pripažinimo;

43.3. Reglamento 42.6 papunktyje nurodyti dokumentai ar jų teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintos kopijos kartu pateikiant šių dokumentų (kopijų) patvirtinimo pažymas „Apostille“ – pareiškėjams iš valstybių, kurios nėra pasirašiusios Reglamento 43.2 papunktyje nurodytų sutarčių, tačiau yra pasirašiusios ir ratifikavusios 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvenciją „Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo“;

43.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija;

43.5. vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumento (jei vardas ir (ar) pavardė pakeisti) teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija;

43.6. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta diplomo ir jo priedėlio kopija;

43.7. gyvenimo (darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos rūšies) aprašymas curriculum vitae (pageidautina pagal Europass pavyzdį);

43.8. per Statybos įstatymo [8.1.] 12 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytą laikotarpį atliktų darbų, susijusių su prašyme nurodyta profesine veikla, sąrašas, kuriuos atliko arba dalyvavo atliekant pareiškėjas.

44. Pareiškėjas turi teisę pateikti papildomus dokumentus, įrodančius jo kvalifikacinį pasirengimą. Visi Reglamento 43 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti kartu su jų vertimais į Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo parašu ir (ar) vertimo biuro antspaudu.

45. Atestavimą atliekanti organizacija, gavusi pareiškėjo prašymą ir Reglamento 43 punkte nurodytus dokumentus, juos patikrina ir:

45.1. jei pateikti visi Reglamento 43 punkte nurodyti dokumentai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos įregistruoja prašymą ir apie tai informuoja pareiškėją;

45.2. jei pateikti ne visi Reglamento 43 punkte nurodyti dokumentai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos informuoja pareiškėją apie trūkstamus dokumentus nurodydamas ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkstamiems dokumentams pateikti;

45.3. per nurodytą terminą gavusi trūkstamus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo trūkstamų dokumentų gavimo dienos įregistruoja prašymą ir apie tai informuoja pareiškėją;

45.4. per nurodytą terminą negavusi trūkstamų dokumentų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus nurodytam terminui informuoja pareiškėją, kad jo prašymas neberegistruojamas.

46. Pareiškėjas, siekiantis gauti TPD, turi išlaikyti teisinių žinių egzaminą pagal atestavimą atliekančios organizacijos parengtą ir aplinkos ministro patvirtintą teisinių žinių programą (toliau – Teisinių žinių programa), kuri skelbiama atestavimą atliekančios organizacijos tinklalapyje. Teisinių žinių patikrinimą ir įvertinimą organizuoja atestavimą atliekanti organizacija.

47. Teisinių žinių egzaminą organizuoja atestavimą atliekanti organizacija per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo. Šio egzamino metu pareiškėjo teisinės žinios vertinamos testais, kurių rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo egzamino įvertinimo gavimo dienos. Teisinių žinių testus atestavimą atliekanti organizacija rengia valstybine kalba, tvirtina atestavimą atliekančios organizacijos direktorius, vadovaudamasis Teisinių žinių programa. Testų vertimą į užsienio kalbą organizuoja ir vertimo išlaidas apmoka pareiškėjas. Testų negali versti pareiškėju suinteresuoti asmenys (bendradarbiai, giminaičiai). Nauji teisinių žinių testai tvirtinami pasikeitus teisės aktams ne vėliau kaip per du mėnesius, bet ne rečiau kaip kas dvejus metus. Teisinių žinių testų klausimai neskelbiami. Pareiškėjui neatvykus į teisinių žinių egzaminą du kartus iš eilės arba gavus neigiamą egzamino įvertinimą, teisės pripažinimo procedūra sustabdoma. Pareiškėjas, gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti egzaminą ne anksčiau kaip po 5 dienų nuo egzamino rezultatų gavimo dienos. Teisės pripažinimo procedūra atnaujinama pareiškėjui išlaikius teisinių žinių egzaminą.

48. Pareiškėjai, siekiantys gauti TPD, suteikiantį teisę eiti Reglamento 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose, privalo papildomai išlaikyti teisinių žinių egzaminą, kurį organizuoja atestavimą atliekanti organizacija pagal branduolinės energetikos objektų statinių teisinių žinių egzaminų programą (toliau – BEOS teisinių žinių programa), kurią rengia atestavimą atliekanti organizacija, derina su VATESI ir teikia tvirtinti aplinkos ministrui. Teisinių žinių egzamino metu pareiškėjo teisinės žinios vertinamos testais, kuriuos tvirtina atestavimą atliekančios organizacijos direktorius vadovaudamasis šiame punkte nurodyta BEOS teisinių žinių programa.

49. Pareiškėjai, siekiantys eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius, privalo papildomai išlaikyti teisinių žinių egzaminą, kurį organizuoja atestavimą atliekanti organizacija, pagal kultūros paveldo teritorijų statinių teisinių žinių egzaminų programą (toliau – KPTS teisinių žinių programa), kurią rengia atestavimą atliekanti organizacija, derina su kultūros ministru ir teikia tvirtinti aplinkos ministrui. Teisinių žinių egzamino metu pareiškėjo teisinės žinios tikrinamos testais, kuriuos tvirtina atestavimą atliekančios organizacijos direktorius, vadovaudamasis šiame punkte nurodyta KPTS teisinių žinių programa.

50. Atestavimą atliekanti organizacija per 5 darbo dienas nuo Reglamento 46, 48 arba 49 punktuose nurodyto pareiškėjo laikyto teisinių žinių egzamino dienos perduoda pareiškėjo dokumentus atestavimo ekspertams, kurie per 15 darbo dienų įvertina Reglamento 42 ir 43 punktuose nurodytus dokumentus, teisinių žinių egzamino rezultatus, parengia išvadą dėl TPD ir ją teikia atestavimą atliekančios organizacijos direktoriui. Atestavimo ekspertų veiklos organizavimą reglamentuoja Reglamento XI skyrius.

51. Atestavimą atliekančios organizacijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis atestavimo ekspertų išvada, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios išvados gavimo priima sprendimą ar išduoti TPD. Atestavimą atliekanti organizacija ne vėliau kaip per Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 12 dalyje nurodytą terminą nuo prašymo įregistravimo dienos išduoda TPD elektroniniu formatu.

52. Pripažinimo procedūros vyksta ir TPD išduodami valstybine kalba. Atestavimą atliekanti organizacija visą informaciją pareiškėjui teikia valstybine kalba ir būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu pareiškėjas nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.

53. TPD nurodoma:

53.1. numeris;

53.2. vardas, pavardė;

55.3. vadovų pareigos (viena ar kelios), kurias pareiškėjui suteikta teisė eiti Lietuvos Respublikoje, iš nurodytųjų Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose, išskyrus ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vadovo pareigas, ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros dalies vadovo pareigas.

53.4. Statiniai:

53.4.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.8] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.8] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;

53.4.2. branduolinės energetikos objektų statiniai, jeigu pareiškėjui suteikta teisė eiti Reglamento 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas šiuose statiniuose;

53.4.3. ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), jeigu pareiškėjui suteikta teisė eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas šiuose statiniuose.

53.5. Darbo sritis (sritys):

53.5.1. specialiųjų statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų [8.10];

53.5.2. projektavimo ir ekspertizės darbo sritis (sritys) (projekto dalys) iš nurodytųjų [8.9], išskyrus bendrąją, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę. Architektūros dalis nurodoma tik projekto dalies ekspertizės darbo srityje;

53.5.3. statinio dalies ekspertizės – konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos;

53.5.4. darbo sritis nenurodoma pripažįstant teisę eiti Reglamento 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7,2.1.9, 2.1.11, 2.1.13, 2.1.15, 2.1.17, 2.1.19 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas;

53.6. pripažįstamo dokumento (dokumentų), iš nurodytųjų Reglamento 42.6 papunktyje, pavadinimas, numeris, jį išdavusios institucijos ar organizacijos, valstybės pavadinimas;

53.7. TPD išdavimo data ir numeris. TPD išdavimo data laikoma atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimo išduoti TPD diena;

53.8. pirmojo TPD išdavimo data;

53.9. atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens, priėmusio sprendimą išduoti TPD, vardas, pavardė, elektroninis parašas.

54. Jeigu atestavimą atliekančios organizacijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis atestavimo ekspertų išvada, priima sprendimą neišduoti TPD arba sustabdyti teisės pripažinimo procedūrą, atestavimą atliekanti organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos informuoja pareiškėją ir nurodo TPD neišdavimo arba teisės pripažinimo procedūros sustabdymo priežastis. Atestavimą atliekančios organizacijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo gali sustabdyti teisės pripažinimo procedūrą ne ilgiau kaip vieneriems metams Reglamento 22 ir 47 punktuose nurodytais atvejais. Sustabdymo terminui pasibaigus, prašymas nebenagrinėjamas, išskyrus Reglamento 22.1 papunktyje nurodytą atvejį.

55. Vadovas, turintis Reglamento VI skyriuje nustatyta tvarka išduotą TPD, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų privalo informuoti atestavimą atliekančią organizaciją, jeigu jo kilmės valstybėje išduoto ir Lietuvoje pripažinto dokumento, kuris TPD nurodytas vadovaujantis Reglamento 53.6 papunkčiu, galiojimas vadovo kilmės valstybėje sustabdytas ar panaikintas.

56. Atestavimą atliekanti organizacija informuoja vadovą, turintį Reglamento VI skyriaus nustatyta tvarka išduotą TPD, kad ne vėliau kaip kas 5 metus nuo TPD išdavimo dienos atestavimą atliekančios organizacijos nustatyta tvarka jis privalo pateikti atestavimą atliekančiai organizacijai patvirtinimą (pagal atestavimą atliekančios organizacijos patvirtintą formą), kad TPD nurodyto pripažinto dokumento galiojimas kilmės valstybėje nesustabdytas ar nepanaikintas.

57. Jeigu vadovas, turintis Reglamento VI skyriuje nustatyta tvarka išduotą TPD, per Reglamento 56 punkte nurodytą terminą nepateikia atestavimą atliekančiai organizacijai dokumento, patvirtinančio teisę kilmės valstybėje dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją, atestavimą atliekanti organizacija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus šiam terminui įspėja vadovą, kad per  2 mėnesius nuo įspėjimo dienos nepateikus Reglamento 56 punkte nurodyto dokumento, TPD galiojimas bus sustabdytas 6 mėnesiams, vadovaujantis Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 14 dalies 3 papunkčiu. Jei per sustabdymo laikotarpį vadovas pateikia atestavimą atliekančiai organizacijai patvirtinimą, kad TPD nurodyto pripažinto dokumento galiojimas kilmės valstybėje nesustabdytas ar nepanaikintas, TPD galiojimas atnaujinamas atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus sprendimu.

58. Atestavimą atliekančios organizacijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą sustabdyti TPD galiojimą 6 mėnesiams vadovaudamasis Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 14 dalies 3 papunkčiu:

58.1. kai vadovas informuoja atestavimą atliekančią organizaciją, kad jo kilmės valstybėje išduoto dokumento, kuris Lietuvoje pripažintas ir nurodytas vadovui išduotame TPD, galiojimas kilmės valstybėje sustabdytas;

58.2. gavęs informaciją iš institucijos, kuri vadovo kilmės valstybėje išdavė dokumentą, kuris Lietuvoje pripažintas ir nurodytas vadovui išduotame TPD, galiojimo sustabdymą.

59. Atestavimą atliekančios organizacijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą panaikinti TPD galiojimą vadovaudamasis Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 15 dalies 6 punktu:

59.1. kai vadovas informuoja atestavimą atliekančią organizaciją, kad jo kilmės valstybėje išduoto dokumento, kuris Lietuvoje pripažintas ir nurodytas vadovui išduotame TPD, galiojimas kilmės valstybėje panaikintas;

59.2. gavęs informaciją iš institucijos, kuri vadovo kilmės valstybėje išdavė dokumentą, kuris Lietuvoje pripažintas ir nurodytas vadovui išduotame TPD, galiojimo panaikinimą.

60. Jeigu pareiškėjas nori pakeisti ar papildyti jam išduotame TPD nurodytas vadovo pareigas, statinius (statinių grupes), darbo sritį (sritis), kurie TPD nurodyti vadovaujantis Reglamento 53.3, 53.4 ir 53.5 papunkčiais, jam taikomos Reglamento VI skyriuje nustatytos teisės pripažinimo procedūros. Pareiškėjas turi pateikti atestavimą atliekančiai organizacijai Reglamento 2 priede nurodytos formos prašymą, prašomo pakeisti ar papildyti TPD numerį ir Reglamento 43 punkte nurodytus dokumentus. Jeigu TPD tekstas pakeičiamas, pareiškėjui išduodamas naujas TPD paliekant ankstesnio TPD numerį.

61. Jeigu TPD sunaikinamas ar prarandamas, asmuo, kuriam išduotas TPD, informuoja atestavimą atliekančią organizaciją. Atestavimą atliekanti organizacija išduoda TPD  su ankstesniu numeriu neatlikdama Reglamento VI skyriuje nustatytų pripažinimo procedūrų.

62. TPD ir kiti teisės pripažinimo procedūros dokumentai saugomi atestavimą atliekančioje organizacijoje 5 metus nuo TPD galiojimo panaikinimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

63. Kvalifikacijos tobulinimo kursus Reglamento 1.1 papunktyje nurodytiems asmenims, (toliau šiame skyriuje – vadovams), kuriems išduoti kvalifikacijos atestatai, organizuoja Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 12 dalyje nurodytos organizacijos pagal jų patvirtintą kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą (toliau – kvalifikacijos tobulinimo programa), kai ją suderina Aplinkos ministerija, gavusi atestavimą atliekančios organizacijos išvadą dėl kvalifikacijos tobulinimo programos vertinimo.

64. Organizacija, norinti rengti kvalifikacijos tobulinimo kursus, teikia atestavimą atliekančiai organizacijai kvalifikacijos tobulinimo programos projektą ir šiuos dokumentus:

64.1. prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimo programos projektą;

64.2. kvalifikacijos tobulinimo programos projektą, parengtą vadovaujantis kvalifikacijos tobulinimo mokymo programų rengimo metodikos aprašu, kuris parengtas atestavimą atliekančios organizacijos ir patvirtintas aplinkos ministro;

64.3. įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas organizacijos steigimo dokumentų kopijas;

64.4. organizacijos veikloje dalyvaujančių subjektų (jei asociacija – jos narių) sąrašą, jei subjektai (nariai) nenurodyti organizacijos steigimo dokumentuose;

64.5. specialistų, vedančių kvalifikacijos tobulinimo mokymus, sąrašą, kuriame nurodo vardus, pavardes, pareigas, išsilavinimą, specialybę, darbo patirtį. Kvalifikacijos tobulinimo mokymus gali vesti specialistai, kurių profesinė kvalifikacija atitinka Reglamento 30.4 papunktyje nurodytus reikalavimus;

64.6. Organizacijos atliktų darbų arba įgytos patirties, susijusios su statybos techninės veiklos sritimis, statybos specialistų kvalifikacijos kėlimu ar profesinių žinių vertinimu, aprašymą.

65. Atestavimą atliekanti organizacija, gavusi Reglamento 64 punkte nurodytus dokumentus, per 20 darbo dienų įvertina kvalifikacijos tobulinimo programos projektą pagal šiuos kriterijus: ar projektas atitinka kvalifikacijos tobulinimo mokymo programų rengimo metodikos aprašo reikalavimus; ar projekto turinys susijęs su vadovų, kuriems skirta ši programa, kvalifikacijos atestatuose nurodytomis statybos techninės veiklos sritimis; ar atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus.

66. Atestavimą atliekanti organizacija, įvertinusi kvalifikacijos tobulinimo programos projektą:

66.1. jeigu projektas atitinka Reglamento 65 punkte nurodytus kriterijus, teikia jį derinti Aplinkos ministerijai per 3 darbo dienas pasibaigus Reglamento 65 punkte nurodytam terminui kartu su išvada apie kvalifikacijos tobulinimo programos projekto derinimą ir apie tai informuoja organizaciją;

66.2. teikia pastabas organizacijai apie atestavimą atliekančios organizacijos nustatytus kvalifikacijos tobulinimo programos projekto trūkumus ir nurodo terminą jiems ištaisyti, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų (Aplinkos ministerijai pateikia rašto organizacijai kopiją);

66.3. per nurodytą terminą gavusi pagal pastabas pataisytą kvalifikacijos tobulinimo programos projektą, atestavimą atliekanti organizacija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas jį perduoda derinti Aplinkos ministerijai ir apie tai informuoja organizaciją. Atestavimą atliekanti organizacija teikia motyvuotas išvadas raštu Aplinkos ministerijai dėl kvalifikacijos tobulinimo programos projekto derinimo ar nederinimo;

66.4. per nurodytą terminą negavusi pagal pastabas pataisyto kvalifikacijos tobulinimo programos projekto, atestavimą atliekanti organizacija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus terminui trūkumams pataisyti nutraukia projekto vertinimo procedūrą ir apie tai informuoja organizaciją ir Aplinkos ministeriją. Nutraukus kvalifikacijos tobulinimo programos projekto vertinimo procedūrą šiame papunktyje nustatyta tvarka, nepanaikinama organizacijos teisė iš naujo kreiptis į atestavimą atliekančią organizaciją Reglamento 64 punkte nustatyta tvarka.

67. Aplinkos ministerija derina atestavimą atliekančios organizacijos pateiktą kvalifikacijos tobulinimo programos projektą per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos ir raštu apie tai informuoja organizaciją ir atestavimą atliekančią organizaciją. Jeigu Aplinkos ministerija šio projekto nederina, per 20 darbo dienų raštu informuoja organizaciją ir atestavimą atliekančią organizaciją, nurodydama nederinimo priežastis pagal Reglamento 65 punkto reikalavimus.

68. Kai vadovaujantis Reglamento 66 ir 67 punktuose nustatyta tvarka, kvalifikacijos tobulinimo programos projektas įvertinamas ir suderinamas, organizacija įgyja teisę organizuoti kvalifikacijos tobulinimo kursus. Organizacija savo interneto svetainėje skelbia su Aplinkos ministerija suderintas kvalifikacijos tobulinimo programas, kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimo laiką ir įkainius, atitinkančius Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 13 dalyje nustatytus kriterijus. Pasikeitus statybos normatyviniams dokumentams, nurodytiems kvalifikacijos tobulinimo programoje, organizacija privalo atnaujinti programas per tris mėnesius, bet ne rečiau kaip kas 5 metus, ir teikti atestavimą atliekančiai organizacijai, kuri jas vertina ir teikia derinti aplinkos ministrui Reglamento 65 ir 66 punktuose nustatyta tvarka.

69. Reglamento 10 punkte nurodyti vadovai, kuriems išduoti kvalifikacijos atestatai, suėjus Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 12 dalyje nurodytam terminui nuo kvalifikacijos atestato išdavimo dienos, atestavimą atliekančios organizacijos nustatyta tvarka privalo jai pateikti šiuos kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus:

69.1. prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimą pagal atestavimą atliekančios organizacijos patvirtintą formą;

69.2. kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo dokumentą, patvirtinantį, kad vadovas išklausė ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal Reglamento 68 punkte nurodytas kvalifikacijos tobulinimo programas, susijusias su kvalifikacijos atestate nurodyta veikla;

69.3.Vadovai, dėstantys kvalifikacijos tobulinimo kursuose pagal Reglamento 68 punkte nurodytas kvalifikacijos tobulinimo programas, jeigu programos susijusios su kvalifikacijos atestate nurodyta veikla, turi teisę vietoje Reglamento 69.2 papunktyje nurodyto dokumento atestavimą atliekančiai organizacijai pateikti kvalifikacijos tobulinimo kursus surengusios organizacijos išduotą pažymą, kurioje nurodytas programos žymuo ir skaitytų paskaitų valandų skaičius, kuris turi būti ne mažesnis kaip 20 valandų;

69.4. per paskutinius 5 metus atliktų darbų, kuriuos atlikti suteikia teisę kvalifikacijos atestatas, sąrašą;

70. atestavimą atliekanti organizacija patikrina vadovo pateiktus Reglamento 69 punkte nurodytus dokumentus ir:

70.1. jei pateikti visi nurodyti dokumentai ir juose nurodyta reikalinga informacija, kurios reikia vadovo kvalifikacijos tobulinimui įvertinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įregistruoja prašymą ir informuoja vadovą;

70.2. jei pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba juose nurodytos informacijos nepakanka įvertinti vadovo kvalifikacijos tobulinimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša vadovui apie trūkstamus dokumentus ar informaciją ir nurodo terminą jiems pateikti;

70.3. per nurodytą terminą gavęs Reglamento 70.2 papunktyje nurodytus trūkstamus dokumentus ar informaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įregistruoja prašymą ir informuoja vadovą;

70.4. per Reglamento 70.2 papunktyje nurodytą terminą negavęs visų trūkstamų kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja vadovą, kad jo prašymas neregistruojamas ir įspėja, kad per 2 mėnesius nuo įspėjimo dienos (rašto ar pranešimo registruotu paštu įteikimo dienos) nepateikus atestavimą atliekančiai organizacijai kvalifikacijos tobulinimą įrodančių dokumentų, gali būti sustabdytas kvalifikacijos atestato galiojimas 6 mėnesiams pagal Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 14 dalies 2 punktą.

71. Atestavimą atliekanti organizacija perduoda atestavimo ekspertams vadovo pateiktus Reglamento 70 punkte nurodytus dokumentus, kurie turi būti įvertinti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos, ir teikia išvadą apie vadovo kvalifikacijos tobulinimą atestavimą atliekančios organizacijos direktoriui. Atestavimo ekspertų veiklos organizavimas reglamentuojamas Reglamento XI skyriuje.

72. Vadovaudamasis atestavimo ekspertų išvada, atestavimą atliekančios organizacijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą dėl vadovo kvalifikacijos tobulinimo ir apie šį sprendimą informuoja vadovą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo išvados gavimo dienos.

73. Vadovaudamasis atestavimo ekspertų išvada, atestavimą atliekančios organizacijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą vadovo kvalifikacijos tobulinimą pripažinti netinkamu ir sustabdyti kvalifikacijos atestato galiojimą 6 mėnesiams Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 14 dalies 2 papunktyje nurodytu atveju vadovams, kurie buvo įspėti ir per 2 mėnesių terminą, praėjus 5 metams nuo kvalifikacijos atestato išdavimo dienos arba 5 metams po paskutinio kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo dienos, nepateikė Reglamento 69 punkte nurodytų dokumentų, patvirtinančių kvalifikacijos tobulinimą. Atestavimą atliekanti organizacija gali įspėti vadovą prieš 2 mėnesius iki 5 metų termino nuo kvalifikacijos atestato išdavimo dienos arba 5 metų termino po paskutinio kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo. Jei per 6 mėnesių sustabdymo laikotarpį vadovas pateikia atestavimą atliekančiai organizacijai kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus, kvalifikacijos atestato galiojimas atnaujinamas atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus sprendimu.

74. Atestavimą atliekančios organizacijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą panaikinti kvalifikacijos atestato galiojimą Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 15 dalies 4 punkte nurodytu atveju vadovams, kurių kvalifikacijos atestato galiojimas buvo sustabdytas 6 mėnesiams Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 14 dalies 2 papunktyje nurodytu atveju ir per šį terminą jie nepateikė kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų.

 

VIII SKYRIUS

ypatingoJO statinio statybos rangovO, statinio projekto ekspertizės rangovO IR statinio ekspertizės rangovO atestaVIMAS

 

75. Šio skyriaus nuostatos taikomos Lietuvos Respublikoje ir trečiosiose šalyse įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams (toliau šiame skyriuje – pareiškėjai), kurie:

75.1. siekia būti ypatingo statinio statybos rangovu ir atitinka Statybos įstatymo [8.1] 18 straipsnio 3 dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;

75.2. siekia būti statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu ir atitinka Statybos įstatymo [8.1] 17 straipsnio 3 dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

76. Pareiškėjai turi teisę pateikti prašymą ir dokumentus Statybos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje nustatytais būdais.

77. Pareiškėjas, siekiantis būti Reglamento 2.2.12.2.3 papunkčiuose nurodytu rangovu, teikia atestavimą atliekančiai organizacijai Reglamento 3 priede nurodytos formos prašymą, kuriame nurodoma:

77.1. prašymo pateikimo data;

77.2. juridinio asmens, organizacijos (ar jos padalinio) pavadinimas, kodas, adresas;

77.3. rangovo pavadinimas iš nurodytųjų Reglamento 2.2.12.2.3 papunkčiuose.

77.4. Statiniai:

77.4.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.8] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.8] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;

77.4.2. branduolinės energetikos objektų statiniai, jeigu pareiškėjas, siekia būti Reglamento 2.2.1–2.2.3 papunkčiuose nurodytais rangovais šiuose statiniuose;

77.4.4. ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), jeigu Pareiškėjas siekia būti Reglamento 2.2.12.2.3 papunkčiuose nurodytu rangovu šiuose statiniuose.

77.5. Darbo sritis (sritys):

77.5.1. statinio statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų [8.10];

77.5.2. statinio projekto ekspertizės darbo sritis (sritys) (projekto dalys) iš nurodytųjų [8.9], išskyrus bendrąją, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę;

77.5.3. statinio ekspertizės darbo sritis (sritys) – konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos.

78. Su prašymu pateikiami dokumentai:

78.1. pareiškėjo įregistravimo pažymėjimo ir steigimo dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka;

78.2. pareiškėjo duomenų kortelė pagal atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus patvirtintą formą;

78.3. informacija apie pareiškėjo darbuotojus, teisės aktuose nustatyta tvarka turinčius teisę dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje, pagal atestavimą atliekančios organizacijos patvirtintą formą: atestuotų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų sąrašas; techninio personalo sąrašas; darbininkų sąrašas ir darbo sutarčių su atestuotais vadovais kopijos. Pareiškėjas, siekiantis būti Reglamento 2.2.1–2.2.3 papunkčiuose nurodytu rangovu branduolinės energetikos objektų statiniuose, privalo pateikti darbo sutarčių su atestuotais vadovais, turinčiais teisę dirbti šiuose statiniuose, kopijas. Pareiškėjas, siekiantis būti Reglamento 2.2.1–2.2.3 papunkčiuose nurodytu rangovu statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, privalo pateikti darbo sutarčių su atestuotais vadovais, turinčiais teisę dirbti šiuose statiniuose, kopijas;

78.4. atliktų darbų sąrašas pagal atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus patvirtintą formą per laikotarpį, kurio trukmė nurodyta:

78.4.1. Statybos įstatymo [8.1] 18 straipsnio 3 dalies 6 punkte, jeigu pareiškėjas siekia būti ypatingojo statinio statybos rangovu;

78.4.2. Statybos įstatymo [8.1] 17 straipsnio 3 dalies 2 punkte, jeigu pareiškėjas siekia būti statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu ir statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu;

78.5. ne mažiau kaip 3 statytojų (užsakovų) veiklos vertinimai (atsiliepimai) apie pastatytus ir (ar) atliktas statinių ar jų projektų ekspertizes per paskutinius vienus metus;

78.6. pareiškėjo vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) patvirtinta deklaracija arba valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie sumokėtus mokesčius, išduota ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki pareiškėjo prašymo pateikimo atestavimą atliekančiai organizacija;

78.7. darbininkų (aukštalipių, suvirintojų, krovinių kabinėtojų, autokranų vairuotojų ir kitų), kurie privalo turėti kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus, jų kopijas;

78.8. pareiškėjo, vykdančio statybos darbus, susijusius su stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šiluminių siurblių ir stacionarių gaisro gesinimo sistemų, turinčių F-dujų, įrengimu, – darbuotojų kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus, suteikiančius teisę vykdyti vieną ar daugiau minėtų veiklos rūšių;

78.9. statybos taisyklių, kuriomis pareiškėjas vadovaujasi atlikdamas prašyme nurodytus statybos darbus, patvirtinimo dokumentas;

78.10. pareiškėjo vadovo patvirtinta laisvos formos rašytinė deklaracija apie įvykusius arba neįvykusius draudiminius įvykius dėl klaidų arba blogai atliktų ekspertizių ar statybos darbų; apie statinių avarijas, kurių statybos ar ekspertizės procese dalyvavo pareiškėjas; apie pareiškėjo įdiegtas kokybės vadybos sistemas; apie turimas (ir (ar) nuomojamas) svarbiausias technines priemones pareiškėjo prašyme nurodytai veiklai vykdyti ir taikomas svarbiausias pagrindinių darbų technologijas.

79. Pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo ar jo įgalioto darbuotojo teisės aktuose nustatyta tvarka.

80. Atestavimą atliekanti organizacija, gavus pareiškėjo prašymą ir Reglamento 78 punkte išvardintus dokumentus:

80.1. per 5 darbo dienas juos patikrina ir, jei pateikti visi dokumentai ir prašyme reikalaujama informacija, įregistruoja prašymą ir apie tai informuoja pareiškėją;

80.2. per 5 darbo dienas juos patikrina ir, jei pateikti ne visi reikalingi dokumentai ir ne visa reikalaujama informacija, praneša pareiškėjui nurodydama ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkstamiems dokumentams ir informacijai pateikti. Šiuo atveju prašymas neregistruojamas;

80.3. gavusi trūkstamus dokumentus ir visą reikalaujamą informaciją, per 5 darbo dienas juos patikrina ir, jei dokumentai atitinka Reglamento reikalavimus, įregistruoja prašymą ir apie tai informuoja pareiškėją.

81. Atestavimą atliekanti organizacija per 3 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo pareiškėjo pateiktus dokumentus perduoda atestavimo ekspertams, kurie per 12 darbo dienų išnagrinėja pateiktus dokumentus ir parengia išvadą dėl kvalifikacijos atestato išdavimo, kurią teikia atestavimą atliekančios organizacijos direktoriui. Pareiškėjo vadovas arba jo įgaliotas atstovas į atestavimo ekspertų posėdį kviečiami atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus patvirtintų atestavimo nuostatų nustatyta tvarka. Atestavimo ekspertų veiklos organizavimas reglamentuojamas Reglamento XI skyriuje.

82. Atestavimą atliekančios organizacijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis atestavimo ekspertų parengta išvada dėl kvalifikacijos išdavimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo išvados gavimo priima sprendimą išduoti kvalifikacijos atestatą. Atestavimą atliekanti organizacija ne vėliau kaip per Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą nuo prašymo įregistravimo dienos pareiškėjui išduoda kvalifikacijos atestatą. Kvalifikacijos atestatas išduodamas elektroniniu formatu.

83. Jeigu atestavimą atliekančios organizacijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis atestavimo ekspertų išvada, priima sprendimą neišduoti kvalifikacijos atestato arba sustabdyti atestavimo procedūrą, atestavimą atliekanti organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo informuoja pareiškėją ir nurodo atestato neišdavimo arba atestavimo procedūros sustabdymo priežastis. Atestavimo procedūros sustabdymo terminas gali būti ne ilgesnis  kaip vieni metai, išskyrus 83.1 papunktyje nurodytą atvejį. Atestavimas sustabdomas netaikant Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 3 dalyje nurodyto kvalifikacijos atestato išdavimo termino:

83.1. jeigu teismas pradėjo nagrinėti bylą dėl pareiškėjo padarytų pažeidimų, kol teismas priims sprendimą. Pareiškėjas privalo informuoti atestavimą atliekančią organizaciją apie teismo priimtą sprendimą;

83.2. jeigu pareiškėjo vadovas arba jo įgaliotas atstovas be svarbios priežasties neatvyksta į atestavimo ekspertų posėdį;

83.3. kai reikia gauti papildomą informaciją apie pareiškėją paaiškėjus naujoms aplinkybėms arba jo prašymu.

84. Atestavimo procedūros vyksta ir dokumentai išduodami valstybine kalba. Atestavimą atliekanti organizacija visą informaciją pareiškėjui teikia valstybine kalba.

85. Kvalifikacijos atestate nurodoma:

85.1. atestato numeris;

85.2. juridinio asmens ar organizacijos (jos padalinio) pavadinimas, kodas, adresas;

85.3. rangovo pavadinimas iš nurodytųjų Reglamento 2.2.1–2.2.3 papunkčiuose.

85.4. Statiniai:

85.4.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.8] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.8] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;

85.4.2. branduolinės energetikos objektų statiniai, jeigu pareiškėjui suteikiama teisė būti Reglamento 2.2.1–2.2.3 papunkčiuose nurodytu rangovu šiuose statiniuose;

85.4.3. ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), jeigu pareiškėjui suteikiama teisė būti Reglamento 2.2.12.2.3 papunkčiuose nurodytu rangovu šiuose statiniuose.

85.5. Darbo sritis (sritys):

85.5.1. statinio statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų [8.10];

85.5.2. statinio projekto ekspertizės darbo sritis (sritys) (projekto dalys) iš nurodytųjų [8.9], išskyrus bendrąją, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę;

85.5.3. statinio ekspertizės darbo sritis (sritys) – konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos;

85.6. kvalifikacijos atestato išdavimo data ir numeris. Kvalifikacijos atestato išdavimo data laikoma atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimo išduoti atestatą diena;

85.7. pirmojo kvalifikacijos atestato išdavimo data;

85.8. atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens, priėmusio sprendimą išduoti kvalifikacijos atestatą, vardas, pavardė, elektroninis parašas.

86. Jeigu rangovas nori pakeisti ar papildyti jam išduotame kvalifikacijos atestate nurodytą rangovo pavadinimą, statinius ar jų grupes, darbo sritį (sritis), kurie atestate nurodyti vadovaujantis Reglamento 85.3, 85.4 ir 85.5 papunkčiais, jam taikomos Reglamento VIII skyriuje nustatytos atestavimo procedūros. Rangovas turi pateikti atestavimą atliekančiai organizacijai Reglamento 3 priede nurodytos formos prašymą, pakeisti kvalifikacijos atestato numerį.

87. Su prašymu pateikiama:

87.1. informacija apie turimus darbuotojus veiklai, kurią prašoma papildomai nurodyti kvalifikacijos atestate, pareiškėjo duomenų kortelė pagal atestavimą atliekančios organizacijos patvirtintą formą, darbo sutarčių su atestuotais vadovais kopijos;

87.2. per paskutinius vienus metus, kai prašyme nurodyti bendrieji statybos darbai, – per paskutinius dvejus metus atliktų darbų sąrašas prašomoje papildomai nurodyti veikloje pagal atestavimą atliekančios organizacijos patvirtintą formą. Jeigu atlikti darbai neatspindi papildomai atestuojamos veiklos pobūdžio, rangovas pateikia Reglamento 87.1 papunktyje nurodytų atestuotų vadovų atliktų darbų sąrašą per atitinkamą laikotarpį;

87.3. dviejų statytojų (užsakovų) rangovo veiklos įvertinimai (atsiliepimai) apie prašomą papildomai nurodyti veiklą;

87.4. vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) patvirtinta deklaracija arba valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie sumokėtus mokesčiu, išduota ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki pareiškėjo prašymo pateikimo dienos;

87.5. statybos taisyklių prašyme nurodytiems statybos darbams atlikti patvirtinimo dokumentas.

88. Jeigu rangovui išduotame kvalifikacijos atestate pakeičiamas ar papildomas rangovo pavadinimas, statiniai ar jų grupės, darbo sritis (sritys), kurie atestate nurodyti vadovaujantis Reglamento 85.3, 85.4 ir 85.5 papunkčiais, rangovui išduodamas naujas kvalifikacijos atestatas paliekant ankstesnio kvalifikacijos atestato numerį.

89. Rangovas, sunaikinęs ar praradęs jam išduotą kvalifikacijos atestatą, informuoja atestavimą atliekančią organizaciją. Atestavimą atliekanti organizacija išduoda kvalifikacijos atestatą  su ankstesniu numeriu neatlikdama Reglamento VIII skyriuje nustatytų atestavimo procedūrų.

90. Pasikeitus rangovo įmonės pavadinimui, adresui arba teisinei formai, išskyrus juridinio asmens kodą, rangovo kvalifikacijos atestatas pakeičiamas netaikant Reglamento VIII skyriuje nustatytų atestavimo procedūrų. Rangovas turi pateikti atestavimą atliekančiai organizacijai prašymą pakeisti kvalifikacijos atestatą. Su prašymu pateikiama: naujo juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų kopija, įmonės vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) patvirtinta deklaracija arba Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie sumokėtus mokesčius, išduota ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo dienos. Pakeistas kvalifikacijos atestatas išduodamas per Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 3 dalyje nurodytą terminą nuo prašymo pateikimo dienos, paliekant ankstesnio kvalifikacijos atestato numerį.

91. Kvalifikacijos atestatai ir atestavimo dokumentai saugomi atestavimą atliekančioje organizacijoje 5 metus nuo kvalifikacijos atestato galiojimo panaikinimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

ypatingoJO statinio statybos rangovO, statinio projekto ekspertizės rangovO IR statinio ekspertizės rangovO teisės pripažinimAS

 

92. Šio skyriaus nuostatos taikomos Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams, kurie siekia Lietuvos Respublikoje būti ypatingojo statinio statybos rangovu, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu, statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu ir kilmės valstybėje turi teisę užsiimti atitinkama veikla (toliau šiame skyriuje – pareiškėjai).

93. Jeigu pareiškėjas kilmės valstybėje turi teisę užsiimti statybos ar ekspertizės veikla, tačiau šios valstybės teisės aktai nenumato dokumentų, suteikiančių teisę vykdyti, statybos ar ekspertizės veiklą, pareiškėjas turi pateikti deklaraciją apie jo kilmės valstybėje taikomą tvarką ir patvirtinti turimą teisę vykdyti statybą ar ekspertizę pagal atestavimą atliekančios organizacijos patvirtintą formą.

94. Pareiškėjas, siekiantis gauti TPD, suteikiantį teisę būti Lietuvos Respublikoje Reglamento 2.2.12.2.3 papunkčiuose nurodytais rangovais, teikia atestavimą atliekančiai organizacijai Reglamento 4 priede nurodytos formos prašymą. Pareiškėjas turi teisę pateikti prašymą ir pridedamus dokumentus Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 10 dalyje nustatytu būdu. Prašyme nurodoma:

94.1. prašymo pateikimo data;

94.2. juridinio asmens, organizacijos (ar jos padalinio) pavadinimas, kodas, adresas;

94.3. kilmės valstybėje išduotas dokumentas, suteikiantis teisę vykdyti statybą ar ekspertizę;

94.4. rangovo pavadinimas iš nurodytųjų Reglamento 2.2.12.2.3 papunkčiuose.

94.5. Statiniai:

94.5.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.8] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.8] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;

94.5.2. branduolinės energetikos objektų statiniai, jeigu pareiškėjas, siekia, kad būtų pripažinta jo teisė būti Reglamento 2.2.1–2.2.3 papunkčiuose nurodytais rangovais šiuose statiniuose;

94.5.3. ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), jeigu pareiškėjas siekia būti Reglamento 2.2.12.2.3 papunkčiuose nurodytu rangovu šiuose statiniuose.

94.6. Darbo sritis (sritys):

94.6.1. statinio statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų [8.11];

94.6.2.ar projekto ekspertizės darbo sritis (sritys) (projekto dalys) – pagal [6.10], išskyrus bendrąją, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę;

94.6.3. statinio ekspertizės darbo sritis (sritys) – konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos.

95. Su prašymu pateikiama:

95.1. kvalifikaciją ir įsteigimo faktą patvirtinantys dokumentai su „Apostille“ – pareiškėjams iš valstybių, kurios yra pasirašiusios ir ratifikavusios 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytą Konvenciją dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo;

95.2. dokumentų (sertifikato, pažymos, pažymėjimo ir kita), patvirtinančių pareiškėjo kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti statinių statybos, statinių ar jų projektų ekspertizės veikla, (kopijų ar vertimo) patvirtinimas pagal sutartyse nustatytą dokumentų pripažinimo tvarką – pareiškėjams iš valstybių, kurios yra pasirašiusios teisinės pagalbos ar kitas tarptautines ar tarp valstybines sutartis su Lietuvos Respublika;

95.3. pareiškėjo steigimo dokumentų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos;

95.4. užpildyta įmonės duomenų kortelė pagal atestavimą atliekančios organizacijos patvirtintą formą;

95.5. pažyma apie pareiškėjo struktūroje dirbančius darbuotojus pagal atestavimą atliekančios organizacijos patvirtintą formą;

95.6. pareiškėjo atliktų darbų sąrašas pagal atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus patvirtintą formą per laikotarpį, kurio trukmė nurodyta:

95.6.1. Statybos įstatymo [8.1] 18 straipsnio 3 dalies 6 punkte, jeigu pareiškėjas siekia, kad būtų pripažinta jo teisė Lietuvos Respublikoje būti ypatingojo statinio statybos rangovu;

95.6.2. Statybos įstatymo [8.1] 17 straipsnio 3 dalies 2 punkte, jeigu pareiškėjas siekia, kad būtų pripažinta jo teisė Lietuvos Respublikoje būti statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu ir statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu;

95.7. rašytinė deklaracija apie draudiminius įvykius, avarijas, turimą draudimą, kokybės užtikrinimą ir nešališkumą;

95.8. visų pateiktų dokumentų vertimai į Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo parašu ir (ar) vertimų biuro antspaudu.

96. Atestavimą atliekanti organizacija, gavusi pareiškėjo prašymą ir Reglamento 95 punkte nurodytus dokumentus:

96.1. per 5 darbo dienas juos patikrina ir, jei pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) prašyme nurodyta informacija, įregistruoja prašymą ir apie tai informuoja pareiškėją;

96.2. per 5 darbo dienas juos patikrina ir, jei pateikti ne visi reikalingi dokumentai ir (ar) prašyme nurodyta informacija, praneša pareiškėjui apie trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją, nustatydama terminą per kurį turi būti pateikti trūkstami dokumentai ir (ar) informacija. Šiuo atveju prašymas neregistruojamas;

96.3. gavusi trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją, per 5 darbo dienas juos patikrina ir, jei dokumentai atitinka Reglamento reikalavimus, įregistruoja prašymą ir apie tai raštu ar elektroniniu būdu informuoja pareiškėją.

97. Atestavimą atliekanti organizacija per 3 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo dienos perduoda pareiškėjo dokumentus atestavimo ekspertams, kurie per 12 darbo dienų įvertina Reglamento 94 ir 95 punktuose nurodytus dokumentus ir parengia išvadą dėl TPD išdavimo, kurią teikia atestavimą atliekančios organizacijos direktoriui. Pareiškėjo vadovas arba jo įgaliotas atstovas į atestavimo ekspertų posėdį kviečiami atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus patvirtintų Atestavimo nuostatų nustatyta tvarka. Atestavimo ekspertų veiklos organizavimas reglamentuojamas Reglamento XI skyriuje.

98. Atestavimą atliekančios organizacijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų išvada, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo išvados pateikimo priima sprendimą išduoti TPD. Atestavimą atliekanti organizacija ne vėliau kaip per Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą nuo prašymo įregistravimo dienos pareiškėjui išduoda TPD elektroniniu formatu.

99. Jeigu atestavimą atliekančios organizacijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis ekspertų išvada, priima sprendimą neišduoti TPD arba sustabdyti teisės pripažinimo procedūrą, atestavimą atliekanti organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo informuoja pareiškėją ir nurodo TPD neišdavimo arba teisės pripažinimo procedūros sustabdymo priežastis. Teisės pripažinimo procedūros sustabdymo terminas gali būti ne ilgesnis kaip vieni metai. Teisės pripažinimas sustabdomas Reglamento 83.183.3 papunkčiuose nurodytais atvejais netaikant Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 3 dalyje nurodyto TPD išdavimo termino.

100. Teisės pripažinimo procedūros vyksta ir dokumentai išduodami valstybine kalba. Atestavimą atliekanti organizacija visą informaciją pareiškėjui teikia valstybine kalba ir būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu pareiškėjas nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.

101. TPD nurodoma:

101.1. numeris;

101.2. juridinio asmens, organizacijos ar jos padalinio pavadinimas, kodas, adresas;

101.3. rangovo pavadinimas iš nurodytųjų Reglamento 2.2.12.2.3 papunkčiuose.

101.4. Statiniai:

101.4.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.8] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.8] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;

101.4.2. branduolinės energetikos objektų statiniai, kai pareiškėjui suteikta teisė būti Reglamento ar 2.2.1–2.2.3 papunkčiuose nurodytu rangovu šiuose statiniuose;

101.4.3. ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), jeigu pareiškėjui suteikta teisė būti Reglamento 2.2.12.2.3 papunkčiuose nurodytu rangovu šiuose statiniuose.

101.5. Darbo sritis (sritys):

101.5.1. statinio statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų [8.10];

101.5.2. projekto ekspertizės darbo sritis (sritys) (projekto dalys) iš nurodytųjų [8.9], išskyrus bendrąją, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę;

101.5.3. statinio ekspertizės darbo sritis (sritys) – konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos;

101.6. pripažįstamo dokumento (sertifikato, pažymos, pažymėjimo ir kita), patvirtinančio pareiškėjo kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti statinių statybos, statinių ar jų projektų ekspertizės veikla, pavadinimas, numeris, jį išdavusios institucijos ar organizacijos, valstybės pavadinimas;

101.7. TPD išdavimo data ir numeris. TPD išdavimo data laikoma atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimo išduoti TPD diena;

101.8. pirmojo TPD išdavimo data;

101.9. atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens, priėmusio sprendimą išduoti TPD, vardas, pavardė, elektroninis parašas.

102. Pareiškėjas, turintis šio Reglamento nustatyta tvarka išduotą TPD ir norintis jį pakeisti nurodant naujas veiklos sritis, pateikia atestavimą atliekančiai organizacijai Reglamento 4 priede nurodytos formos prašymą ir Reglamento 95 punkte nurodytus dokumentus. Pareiškėjui taikomos Reglamento IX skyriuje nustatytos teisės pripažinimo procedūros. Prašyme turi būti nurodytas prašomo pakeisti TPD numeris. Jeigu įrašai TPD pakeičiami, pareiškėjui išduodamas naujas TPD, paliekant ankstesnį TPD numerį.

103. Pareiškėjas, sunaikinęs ar praradęs jam išduotą TPD, informuoja atestavimą atliekančią organizaciją. Atestavimą atliekanti organizacija išduoda kvalifikacijos atestatą su ankstesniu numeriu neatlikdama Reglamento IX skyriuje nustatytų pripažinimo procedūrų.

104. TPD ir pripažinimo dokumentai saugomi atestavimą atliekančioje organizacijoje 5 metus nuo TPD galiojimo panaikinimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS ATESTATŲ IR TPD PERŽIŪRA

 

105. Atestavimą atliekanti organizacija vykdo Reglamento 1.3–1.4 papunkčiuose nurodytiems asmenims išduotų kvalifikacijos atestatų ir TPD peržiūrą.

106. Išduodant kvalifikacijos atestatą ar TPD, sudaroma sutartis tarp atestavimą atliekančios organizacijos ir kvalifikacijos atestato ar TPD turėtojo dėl peržiūros vykdymo.

107. Kvalifikacijos atestato ir TPD turėtojas kas vienus metus turi pristatyti atestavimą atliekančiai organizacijai užpildytą peržiūros duomenų kortelę pagal atestavimą atliekančios organizacijos patvirtintą formą.

108. Atestavimą atliekanti organizacija perduoda pareiškėjo pateiktą Reglamento 107 punkte nurodytą dokumentą atestavimo ekspertams, kurie jį įvertina ir teikia išvadą atestavimą atliekančiai organizacijai. Atestavimo ekspertų veiklos organizavimas reglamentuojamas Reglamento XI skyriuje.

109. Atestavimą atliekančios organizacijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis atestavimo ekspertų išvada, priima sprendimą:

109.1. įpareigoti kvalifikacijos atestato arba TPD turėtoją nedelsiant pašalinti nustatytus trūkumus;

109.2. taikyti Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatas, kai kvalifikacijos atestato arba TPD turėtojas nepašalina nustatytų trūkumų.

 

XI SKYRIUS

ATESTAVIMO EKSPERTAI

 

110. Atestavimo ekspertai skiriami atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus įsakymu. Atestavimo eksperto pareigas, išvadų rengimo reikalavimus ir atestavimo ekspertų posėdžių organizavimo tvarką nustato Atestavimo nuostatai, kuriuos tvirtina atestavimą atliekančios organizacijos direktorius, laikydamasis Reglamento reikalavimų. Atestavimo ekspertas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

110.1. turi būti Reglamento nustatyta tvarka atestuotas vadovas;

110.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų veiklos patirtį arba mokslinį laipsnį vertinamoje statybos techninės veiklos (ypatingo statinio projektavimo, ypatingo statinio statybos, projekto ekspertizės, statinio ekspertizės) srityje;

110.3. atitikti atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus nustatytus nešališkumo kriterijus;

110.4. išklausęs atestavimo ekspertų mokymus, kuriuos organizuoja atestavimą atliekanti organizacija pagal atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus patvirtintas atestavimo ekspertų mokymo programas.

111. Atestavimo ekspertai posėdyje išnagrinėja pareiškėjo dokumentus, įvertina pareiškėjo pateiktą informaciją ir parengia išvadą, kurią teikia atestavimą atliekančiai organizacijai:

111.1. dėl kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo, pakeitimo ar papildymo;

111.2. dėl kvalifikacijos atestato arba TPD neišdavimo ar poveikio priemonių taikymo, kurioje nurodo motyvus, dėl kurių siūloma neišduoti kvalifikacijos atestato arba TPD ar taikyti poveikio priemones, pateikdami nuorodas į teisės aktus, kuriuos pažeidė pareiškėjas arba kokių reikalavimų jis neatitinka;

111.3. dėl kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo sustabdymo, nurodant sustabdymo motyvus;

111.4. dėl Reglamento 57 punkte nurodytų teisės dokumentų, patvirtinančių turimą teisę kilmės valstybėje dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją, vertinimo;

111.5. dėl Reglamento 69 punkte nurodytų kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų vertinimo;

111.6. dėl Reglamento 107 punkte nurodyto peržiūrai pateikto dokumento vertinimo.

112. Atestavimo ekspertai turi teisę prašyti atestavimą atliekančios organizacijos, o atestavimą atliekanti organizacija turi teisę:

112.1. gauti papildomą informaciją apie pareiškėją iš valstybės bei savivaldos institucijų, ūkio subjektų, mokslo ir studijų institucijų, asociacijų, nepriklausomų specialistų, statybos ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų;

112.2. pasitelkti mokslo ir studijų institucijas ir statybos srities asociacijas bei kitas organizacijas, atestuotas ekspertizės įmones arba atestuotus ekspertizės vadovus, kad šie pateiktų atestavimo ekspertams išvadas apie pareiškėjo pateiktus ekspertizės aktus;

112.3. prašyti papildomos informacijos, reikalingos priimti spendimą dėl kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo, pakeitimo ar kvalifikacijos peržiūros metu tiesiogiai iš pareiškėjo;

112.4. esant reikalui nuvykti arba įgalioti atestavimo ekspertus nuvykti į įmonę ar objektą ir patikrinti, ar pareiškėjas atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

113. Atestavimo ekspertų išvada įforminama raštu. Atestavimo ekspertų išvados formą nustato atestavimą atliekanti organizacija pagal Atestavimo nuostatuose nurodytus išvados rengimo reikalavimus.

114. Atestavimo ekspertai, rengdami Reglamento 111 punkte nurodytas išvadas, turi būti objektyvūs ir bešališki. Atestavimo ekspertai kasmet turi pasirašyti nešališkumo pasižadėjimus. Negalėdami nešališkai priimti sprendimo, atestavimo ekspertai turi nusišalinti nuo sprendimo priėmimo. Pasirašyti nešališkumo pasižadėjimai saugomos atestavimą atliekančioje organizacijoje teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS

 

115. Ypatingųjų statinių vadovams, turintiems Reglamento nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD, atestavimą atliekančios organizacijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis atestavimo ekspertų išvada, taiko poveikio priemones:

115.1. sustabdo kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimą 6 mėnesiams Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 14 dalies 1–5 punktuose nurodytais atvejais;

115.2. panaikina kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimą Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 15 dalyje 1–9 punktuose nurodytais atvejais;

115.3. įspėja Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 18 dalyje nurodytais atvejais.

116. Jeigu kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimas buvo panaikintas, prašymas dėl naujo kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo gali būti teikiamas atestavimą atliekančiai organizacijai ne anksčiau kaip po Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 16 dalyje nurodyto laikotarpio, išskyrus 15 dalies 3 punkte nurodytą atvejį.

117. Ypatingojo ar neypatingojo statinio statybos rangovams, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovams ir statinio (jo dalies) ekspertizės rangovams, turintiems Reglamento nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD, atestavimą atliekančios organizacijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis atestavimo ekspertų išvada, taiko poveikio priemones:

117.1. sustabdo kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimą 6 mėnesiams Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 5 dalies 1–7 punktuose ir 9 dalyje nurodytais atvejais;

117.2. panaikina kvalifikacijos atestato ar TPD galiojimo sustabdymą neatliekant papildomų procedūrų, praėjus Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 6 dalyje nurodytam terminui, kai pašalinamos galiojimo sustabdymo priežastys ir pateikiami tai įrodantys dokumentai, išskyrus Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 5 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytus atvejus;

117.3. panaikina kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimą Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 7 dalies 1–11 punktuose nurodytais atvejais;

117.4. įspėja Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 9 dalyje nurodytais atvejais.

118. Jeigu kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimas buvo panaikintas, prašymas dėl naujo kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo gali būti teikiamas atestavimą atliekančiai organizacijai ne anksčiau kaip po Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 8 dalyje nurodyto laikotarpio, išskyrus 7 dalies 5 punkte nurodytą atvejį.

119. Atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens spendimai dėl poveikio priemonių taikymo asmenims, turintiems šio Reglamento nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD, skelbiami interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

XIII SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS ATESTATŲ IR TPD REGISTRAI

 

120. Kvalifikacijos atestatų ir TPD registrų tvarkymo įstaiga atestavimą atliekanti organizacija. Kvalifikacijos atestatų ir TPD registrų duomenys skelbiami atestavimą atliekančios organizacijos interneto svetainėje. Informacija apie negaliojančius kvalifikacijos atestatus ir TPD skelbiama 3 metus nuo jų galiojimo pabaigos.

121. Skelbiami šie Statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir TPD registro duomenys:

121.1. vadovo vardas, pavardė;

121.2. dokumento tipas (kvalifikacijos atestatas arba TPD);

121.3. kvalifikacijos atestato arba TPD numeris;

121.4. vadovo pareigos, statiniai, darbo sritis (sritys), vadovaujantis Reglamento 24.4–24.6 ir 53.3–53.5 papunkčiais;

121.5. kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo data;

121.6. pirmojo kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo data;

121.7. pripažinto dokumento (dokumentų) pavadinimas, numeris, jį išdavusios institucijos ar organizacijos pavadinimas, valstybės pavadinimas (tik TPD);

121.8. kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimo sustabdymo data ir terminas arba galiojimo panaikinimo data;

121.9. kontaktiniai duomenys (tik kvalifikacijos atestato arba TPD turėtojo prašymu).

122. Skelbiami šie Statybos veiklos įmonių kvalifikacijos atestatų ir TPD registro duomenys:

122.1. juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinio pavadinimas;

122.2. juridinio asmens kodas;

122.3. juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinio adresas;

122.4. dokumento tipas (kvalifikacijos atestatas arba TPD);

122.5. kvalifikacijos atestato arba TPD numeris;

122.6. rangovo pavadinimas, statiniai, darbo sritis (sritys), vadovaujantis Reglamento 85.3–85.5 ir 101.3–101.5 papunkčiais;

122.7. kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo data;

122.8. pirmojo kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo data;

122.9. pripažinto dokumento (dokumentų) pavadinimas, numeris, jį išdavusios institucijos ar organizacijos pavadinimas, valstybės pavadinimas (tik TPD);

122.10. kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimo sustabdymo data ir terminas arba galiojimo panaikinimo data;

122.11. kontaktiniai duomenys (tik kvalifikacijos atestato arba TPD turėtojo prašymu).

 

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

123. Reglamento 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodyti asmenys, pateikę prašymą išduoti, pakeisti ar papildyti kvalifikacijos atestatą arba TPD, sumoka atestavimą atliekančiai organizacijai už atestavimo arba pripažinimo paslaugas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 13 dalyje nurodytą įmoką per 5 darbo dienas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo.

124. Reglamento 1.3 ir 1.4 papunkčiuose nurodyti asmenys, pateikę prašymą išduoti, pakeisti ar papildyti kvalifikacijos atestatą arba TPD, sumoka atestavimą atliekančiai organizacijai už atestavimo arba pripažinimo paslaugas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą įmoką per 5 darbo dienas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo.

125. Reglamento 123 ir 124 punktuose nurodytos sumokėtos įmokos pareiškėjui negrąžinamos, jeigu atestavimą atliekančios organizacijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą neišduoti kvalifikacijos atestato ar TPD arba sustabdyti atestavimo ar teisės pripažinimo procedūras Reglamento 22, 47, 83, 99 punktuose nurodytais atvejais.

126. Pasibaigus kalendoriniams metams ne vėliau kaip per du mėnesius, atestavimą atliekanti organizacija teikia ataskaitas Aplinkos ministerijai:

126.1. apie statybos techninės veiklos vadovų atestavimo ir teisės pripažinimo veiklą, kurioje nurodomas pareiškėjų skaičius, profesinę kvalifikaciją tobulinusių pareiškėjų skaičius, pareiškėjų skundų dėl organizacijų skaičius, atestavimo ekspertų parengtų išvadų skaičius, atestavimą atliekančios organizacijos priimtų sprendimų išduoti (pakeisti) kvalifikacijos atestatą arba TPD skaičius ir duomenys apie sustabdytus ir (ar) panaikintus kvalifikacijos atestatus arba TPD;

126.2. apie ypatingo statinio statybos rangovų, projekto ir statinio ekspertizės rangovų atestavimo ir teisės pripažinimo veiklą, kurioje nurodomas bendras pareiškėjų skaičius, pakartotinio pareiškėjų prašymų išduoti (pakeisti) kvalifikacijos atestatą arba TPD nagrinėjimo skaičius ir duomenys apie sustabdytus ir (ar) panaikintus kvalifikacijos atestatus arba TPD.

127. Atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimai dėl kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo ar neišdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo teisėtumo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_____________

 

Statybos techninio reglamento

STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių

atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos

aprašas“

 

1 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Vardas, pavardė, (jei keitėsi, ankstesnis vardas ir pavardė), asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, pagrindinė darbovietė ir pareigos, darbovietės buveinė, telefonas ir el. pašto adresas kontaktams)

 

 

VŠĮ STATYBOS SEKTORIAUS VYSTYMO AGENTŪRAI

 

 

 

PRAŠYMAS

 

DĖL STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVO KVALIFIKACIJOS ATESTATO IŠDAVIMO

 

(data ir vieta)

 

 

 

Prašau išduoti kvalifikacijos atestatą (pakeisti arba papildyti kvalifikacijos atestatą Nr._________________).

 

Vadovų pareigos: ___________________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčius)

 

Statiniai*: __________________________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 11.4 papunktį).

 

Darbo sritis (sritys): _________________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 11.5 papunktį).

 

Už paslaugą apmokėsiu arba apmokės darbovietė: (įmonės pavadinimą, kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, el. paštas).

 

Su kvalifikaciniais reikalavimais, kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarka ir šių paslaugų įkainiais susipažinau.

 

Pasirašydamas patvirtinu, kad mano darbinėje veikloje iki šiol nebuvo avarijų, griūčių ar kitokių nelaimingų atsitikimų, dėl kurių nukentėjo žmonės ar buvo sugadintas turtas (arba pridedama informacija apie įvykusias statinių avarijas (pridedamas dokumentas Nr. 8)).

 

Patvirtinu, kad susipažinau su profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimais.

 

Sutinku, kad mano vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato numeris, išdavimo data, pirmojo išdavimo data ir kvalifikacijos atestato tekstas būtų skelbiami viešai. Prašau papildomai paskelbti šiuos mano kontaktinius duomenis: ___________________________.

 

Patvirtinu, kad visa prašyme nurodyta ir kartu pateikta informacija yra teisinga. Visi pateikti dokumentai ir jų kopijos patvirtintos mano ir įmonės atsakingo darbuotojo parašu ir spaudu.

 

PRIDEDAMA:

 

1. Gyvenimo (profesinės patirties, susijusios su atestuojama veiklos sritimi) aprašymas (pagal Reglamento 12.1 papunktį), lapų.

 

2. Atliktų darbų sąrašas (pagal Reglamento 12.2 papunktį), lapų.

 

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (pagal Reglamento 12.3 papunktį), lapų.

 

4. Vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumento (jei vardas ir (ar) pavardė pakeisti) kopija (pagal Reglamento 12.4 papunktį), ..........lapų.

 

5. Diplomo ir jo priedėlio kopija (pagal Reglamento 12.5 papunktį), lapų.

 

6. Studijų kokybės vertinimo centro pažyma (tik Reglamento 13 punkte nurodytu atveju), lapų.

 

7. Profesinių žinių vertinimo protokolas (pagal Reglamento 12.6 papunktį), lapų.

 

8. Kiti pareiškėjo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (pagal Reglamento 12.7 papunktį), lapų.

 

9. Informacija apie įvykusias statinių griūtis, kitus nelaimingus atsitikimus, kurių metu nukentėjo žmonės ar jų turtas (pagal Reglamento 12.8 papunktį), lapų.

 

 

 

 

 

 

 

(Vardas, pavardė)                                                            (Parašas)

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

Statybos techninio reglamento

 

STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

 

2 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Vardas, pavardė, (jei keitėsi, ankstesnis vardas ir pavardė), asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, pagrindinė darbovietė ir pareigos, darbovietės buveinė, telefonas ir el. pašto adresas kontaktams)

 

 

VŠĮ STATYBOS SEKTORIAUS VYSTYMO AGENTŪRAI

 

 

 

PRAŠYMAS

 

DĖL TEISĖS PRIPAŽINIMO DOKUMENTO, SUTEIKIANČIO TEISĘ EITI STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PAREIGAS, IŠDAVIMO

 

(Data ir vieta)

 

 

 

Prašau išduoti teisės pripažinimo dokumentą (toliau – TPD) (pakeisti arba papildyti TPD Nr.______________).

 

Vadovų pareigos: ___________________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčius)

 

Statiniai*: __________________________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 42.4 papunktį)

Darbo sritis (sritys):__________________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 42.5 papunktį)

 

Už paslaugą apmokėsiu arba apmokės darbovietė: (įmonės pavadinimą, kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, el. paštas).

 

Su kvalifikaciniais reikalavimais, TPD išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarka ir šių paslaugų įkainiais susipažinau.

Pasirašydamas patvirtinu, kad ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuosiu atestavimą atliekančią organizaciją, jeigu kilmės valstybėje išduoto ir Lietuvos Respublikoje pripažinto dokumento, kuris TPD nurodytas vadovaujantis Reglamento 53.6. papunkčiu, galiojimas kilmės valstybėje nesustabdytas ar nepanaikinas.

 

Sutinku, kad mano vardas, pavardė, TPD numeris, išdavimo data, pirmojo išdavimo data ir TPD tekstas būtų skelbiami viešai. Prašau papildomai paskelbti šiuos mano kontaktinius duomenis: ____________________________________________________________.

 

Patvirtinu, kad visa prašyme nurodyta ir kartu pateikta informacija yra teisinga.

 

PRIDEDAMA:

 

1. Įgaliojimas, jeigu pareiškėjo prašymą dėl TPD išdavimo ir prie jo pridedamus dokumentus teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo.

 

2. Pareiškėjo kilmės valstybėje išduoti dokumentai, suteikiantys teisę vykdyti statybą, projektavimą ar ekspertizę (pagal Reglamento 43.2–43.3 papunkčius), lapų.

 

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (pagal Reglamento 43.4 papunktį).

 

4. Vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumento kopija (pagal Reglamento 43.5 papunktį), lapų.

 

5. Diplomo kopija (pagal Reglamento 43.6 papunktį), lapų.

 

6. Gyvenimo (darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios profesinės veiklos) aprašymas (curriculum vitae) (pagal Reglamento 43.7 papunktį), lapų.

 

7. Pareiškėjo atliktų darbų sąrašas (pagal Reglamento 43.8 papunktį), lapų.

 

8. Kiti pareiškėjo profesinę kvalifikaciją įrodantys dokumentai (pagal Reglamento 44 punktą),       lapų.

 

 

 

 

 

 

 

(Vardas ir pavardė)                                                           (Parašas)

 

 

 

 

 

 

 

__________

 

Statybos techninio reglamento

STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

3 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas (gali būti lapo apačioje))

 

VŠĮ STATYBOS SEKTORIAUS VYSTYMO AGENTŪRAI

 

PRAŠYMAS

DĖL ypatingoJO statinio statybos rangovO, statinio projekto ekspertizės rangovO IR statinio ekspertizės rangovO KVALIFIKACIJOS ATESTATO IŠDAVIMO

 

(Data ir vieta)

 

 

 

Prašome išduoti kvalifikacijos atestatą (pakeisti arba papildyti kvalifikacijos atestatą Nr. _______________).

 

Rangovo pavadinimas: _______________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 2.2.1–2.2.3 papunkčius)

 

Statiniai*: __________________________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 77.4 papunktį)

 

Darbo sritis (sritys): _________________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 77.5 papunktį).

 

Įmonės pavadinimas: ________________________________________________________

 

Įmonės kodas: ______________________________________________________________

 

Įmonės PVM mokėtojo kodas: _________________________________________________

 

Įmonės adresas: _____________________________________________________________

 

(gatvė, pastato numeris, pašto kodas, miestas, šalis)

 

Įmonės atstovas ryšiams, pranešimams ir informacijai: ___________________________

 

(vardas, pavardė, pareigos, adresas,

el. paštas, telefono Nr., mobilaus telefono Nr.)

 

Su kvalifikaciniais reikalavimais, kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarka šių paslaugų įkainiais susipažinau.

 

Su kvalifikacijos atestatų peržiūros tvarka susipažinau.

 

Pasirašydamas patvirtinu, kad visa prašyme nurodyta ir su juo pateikta informacija teisinga. Pateiktos dokumentų kopijos patvirtintos įmonės atsakingo darbuotojo parašu.

 

PRIDEDAMA:

 

1. Pareiškėjo įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos (pagal Reglamento 78.1 papunktį), lapų.

 

2. Pareiškėjo duomenų kortelė (pagal Reglamento 78.2 papunktį), lapų.

 

3. Informacija apie Pareiškėjo darbuotojus (pagal Reglamento 78.3 papunktį), lapų.

 

4. Atliktų darbų sąrašas (pagal Reglamento 78.4 papunktį),        lapų.

 

5. Statytojų (užsakovų) vertinimai (pagal Reglamento 78.5 papunktį),        lapų.

 

6. Pareiškėjo vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) patvirtinta deklaracija arba valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie mokesčių sumokėjimą (pagal Reglamento 78.6 papunktį), lapų.

 

7. Darbininkų (aukštalipių, suvirintojų, krovinių kabinėtojų ir kt.) kvalifikacijos pažymėjimų kopijos, (pagal Reglamento 78.7 papunktį), lapų.

 

8. Darbuotojų, turinčių teisę dirbti su fluorintų dujų turinčiais įrenginiais, pažymėjimų kopijos (pagal Reglamento 78.8 papunktį),        lapų.

 

9. Pareiškėjo statybos taisyklių patvirtinimo dokumentas (pagal Reglamento 78.9 papunktį), lapų.

 

10. Rašytinė deklaracija apie draudiminius įvykius, avarijas, draudimą, kokybės užtikrinimą ir nešališkumą (pagal Reglamento 78.10 papunktį),        lapų.

 

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)                                         (parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

____________

 

 

 

Statybos techninio reglamento

STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

4 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas (gali būti lapo apačioje))

 

 

VŠĮ STATYBOS SEKTORIAUS VYSTYMO AGENTŪRAI

 

 

 

PRAŠYMAS

 

DĖL TEISĖS PRIPAŽINIMO DOKUMENTO, SUTEIKIANČIO TEISĘ BŪTI YPATINGOJO STATINIO STATYBOS RANGOVU, STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS RANGOVU, STATINIO EKSPERTIZĖS RANGOVU, IŠDAVIMO

 

(Data ir vieta)

 

 

 

Prašau išduoti teisės pripažinimo dokumentą (toliau – TPD) (pakeisti arba papildyti TPD Nr.________________).

 

Rangovo pavadinimas: ______________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 2.2.1–2.2.3 papunkčius)

 

Statiniai*: _________________________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 94.5 papunktį)

 

Darbo sritis (sritys): _________________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 94.6 papunktį).

 

Įmonės pavadinimas: ________________________________________________________

 

Įmonės kodas: ______________________________________________________________

 

Įmonės PVM mokėtojo kodas: _________________________________________________

 

Įmonės adresas: _____________________________________________________________

 

(gatvė, pastato numeris, pašto kodas, miestas, šalis)

 

Įmonės atstovas ryšiams, pranešimams ir informacijai: ___________________________

 

(vardas, pavardė, pareigos, adresas,

el. paštas, telefono Nr., mobilaus telefono Nr.)

 

Su kvalifikaciniais reikalavimais, TPD išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarka, šių paslaugų įkainiais susipažinau.

 

Su TPD peržiūros tvarka susipažinau.

 

Pasirašydamas patvirtinu, kad visa prašyme nurodyta ir su juo pateikta informacija yra teisinga. Pateiktos dokumentų kopijos patvirtintos įmonės atsakingo darbuotojo parašu ir spaudu.

 

PRIDEDAMA:

 

1. Pareiškėjo kilmės valstybėje išduoti dokumentai, suteikiantys teisę vykdyti statybą, projektavimą ar ekspertizę (pagal Reglamento 95.1 papunktį),        lapų.

 

2. Teisės dokumentų (kopijų ar vertimo) patvirtinimas (pagal Reglamento 95.2 papunktį),         lapų.

 

3. Pareiškėjo steigimo dokumentų kopijos (pagal Reglamento 95.3 papunkti),         lapų.

 

4. Pareiškėjo duomenų kortelė (pagal Reglamento 95.4 papunktį),        lapų.

 

5. Informacija apie Pareiškėjo struktūroje dirbančius darbuotojus (pagal Reglamento 95.5 papunktį), lapų.

 

6. Pareiškėjo atliktų darbų sąrašas (pagal Reglamento 95.6 papunktį),         lapų.

 

7. Rašytinė deklaracija apie draudiminius įvykius, avarijas, turimą draudimą, kokybės užtikrinimą ir bešališkumą (pagal Reglamento 95.7 papunktį),         lapų.

 

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)                                         (parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

____________

 

 

 

 

 

 * Gali būti nurodyti branduolinės energetikos statiniai

* Gali būti nurodyti branduolinės energetikos statiniai

* Gali būti nurodyti branduolinės energetikos statiniai

* Gali būti nurodyti branduolinės energetikos statiniai