LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2015 M. LIEPOS 24 D. ĮSAKYMO NR. V-881 „DĖL RADIOLOGIJOS AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. liepos 20 d. Nr. V-889

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. V-881 „Dėl Radiologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

DĖL RADIOLOGIJOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktu:

1. T v i r t i n u Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                           Aurelijus Veryga


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-881

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2017 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-889

redakcija)

 

RADIOLOGIJOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius reikalavimus radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – radiologijos paslaugos) teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) patalpoms, specialistams, medicinos priemonėms (prietaisams) ir bendruosius radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus.

2. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1. Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugos – pagal gydytojo radiologo profesinę kvalifikaciją teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių metu radiologine diagnostine įranga pacientui atliekami tiriamieji ir (ar) gydomieji veiksmai (rentgenodiagnostikos ir (ar) mamografijos, ir (ar) atrankinės mamografinės patikros mobiliomis sąlygomis, ir (ar) ultragarsinių tyrimų, ir (ar) kompiuterinės tomografijos, ir (ar) magnetinio rezonanso tomografijos, ir (ar) pozitronų emisijos tomografijos, ir (ar) branduolinės medicinos tyrimų (išskyrus pozitronų emisijos tomografiją), ir (ar) kaulų densitometrijos, ir (ar) termografijos). 

2.2. Radiologinė diagnostikos įranga – medicinos priemonės (prietaisai), naudojamos rentgenodiagnostiniams (konvencinės rentgenografijos, rentgenoskopijos) tyrimams (toliau – rentgenodiagnostiniai tyrimai), mamografiniams tyrimams, ultragarsiniams tyrimams, kompiuterinės tomografijos tyrimams, magnetinio rezonanso tomografijos tyrimams, pozitronų emisijos tomografijos tyrimams ir (ar) kitiems branduolinės medicinos tyrimams, kaulų densitometriniams tyrimams, termografijos tyrimams atlikti.

3. Radiologijos paslaugos teikiamos ASPĮ, turinčiose licenciją veiklos adresu (adresais) teikti atitinkamą (-as) Aprašo 2.1 papunktyje nurodytą paslaugą (-as).

4. Aprašas netaikomas:

4.1. teikiant ambulatorines odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, kai radiologinius tyrimus pagal kompetenciją atlieka gydytojas odontologas ar gydytojas odontologas specialistas;

4.2. kai ultragarsinius tyrimus atlieka tos profesinės kvalifikacijos gydytojai, kuriems tokia kompetencija nustatyta atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje, taip pat gydytojai, kuriems tokia teisė suteikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PATALPOMS

 

5. Radiologijos paslaugas teikiančiose ASPĮ turi būti įrengtos šios patalpos:

5.1. laukiamasis;

5.2. radiologinės diagnostikos įranga atliekamo (-ų) tyrimo (-ų) kabinetas (-ai);

5.3. gydytojo ir (ar) radiologijos technologo kabinetas (-ai);

5.4. procedūrinis kabinetas (injekcijoms atlikti ir pan.), atsižvelgiant į atliekamą tyrimą;

5.5. kitos patalpos, atsižvelgiant į atliekamą tyrimą.

6. Patalpų struktūra ir jų išdėstymas turi atitikti radiologijos paslaugoms teikti naudojamos medicinos priemonės (prietaiso) dokumentuose nurodytus reikalavimus (higienos, radiacinės saugos, darbų saugos, atliekamų paslaugų kokybės ir kt.) patalpoms.

7. Vienoje iš Aprašo 5 punkte nurodytų patalpų turi būti pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė, kaip nurodyta Įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašyme, ir anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinys, kaip nurodyta Anafilaksinio šoko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio aprašyme, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant  pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS

 

8. Radiologijos paslaugas ASPĮ pagal kompetenciją teikia:

8.1. kai atliekamas rentgenodiagnostinis tyrimas ir (ar) mamografijos tyrimas, ir (ar) kaulų densitometrinis tyrimas – gydytojas radiologas ir radiologijos technologas;

8.2. kai atliekamas ultragarsinis tyrimas ir (ar) termografinis tyrimas – gydytojas radiologas;

8.3. kai atliekamas kompiuterinės tomografijos tyrimas ir (ar) magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas – gydytojas radiologas, radiologijos technologas ir, jei radiologijos technologas neturi reikiamo pasirengimo atlikti slaugos veiksmus, bendrosios praktikos slaugytojas;

8.4. kai atliekamas pozitronų emisijos tomografijos tyrimas – gydytojas radiologas, radiologijos technologas ir medicinos fizikas;

8.5. kai atliekami kiti Aprašo 8.4 papunktyje nenurodyti branduolinės medicinos tyrimai – gydytojas radiologas, radiologijos technologas, jei reikia, ir medicinos fizikas.

9. Ambulatorines specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ radiologijos technologas ASPĮ dirba visą ASPĮ darbo laiką, gydytojas radiologas – ne trumpiau kaip pusę ASPĮ darbo laiko.

10. Stacionarines antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ radiologijos technologas dirba visą parą, gydytojas radiologas ne trumpiau kaip 7 valandas per parą.

11. Stacionarines tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ radiologijos technologas ir gydytojas radiologas ASPĮ dirba visą parą, išskyrus Aprašo 12 punkte numatytus atvejus.

12. Vieno profilio specializuotas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ radiologijos technologas ir gydytojas radiologas dirba Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI MEDICINOS PRIEMONĖMS (PRIETAISAMS)

 

13. Radiologijos paslaugas teikiančios ASPĮ privalo turėti radiologijos paslaugoms teikti reikalingą atitinkamą medicinos prietaisą (-us) – rentgeno diagnostikos įrangą ir (ar) mamografą, ir (ar) ultragarso aparatą, ir (ar) kompiuterinį tomografą, ir (ar) magnetinio rezonanso tomografą, ir (ar) pozitronų emisijos tomografą, ir (ar) kitą branduolinės medicinos diagnostinę įrangą, ir (ar) kaulų densitometrą, ir (ar) termografinę diagnostikos įrangą. 

14. Stacionarines antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ ir vieno profilio specializuotas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ privalo turėti:

14.1. stacionarią rentgenodiagnostikos įrangą (konvencinės rentgenografijos, rentgenoskopijos tyrimams atlikti);

14.2. diagnostinę ultragarsinę medicinos priemonę (prietaisą) su doplerio režimu.

15. Stacionarines tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ privalo turėti:

15.1Aprašo 14 punkte nurodytas medicinos priemones (prietaisus);

15.2. kompiuterinį tomografą.

16. Medicinos priemonės (prietaisai) naudojamos su atitinkamai paslaugai teikti reikalinga pagalbine įranga (automatiniu injektoriumi, gyvybinių funkcijų  stebėsenos įranga, migdymo ar gaivinimo įranga ir kt.), kaip nurodyta medicinos prietaiso gamintojo dokumentuose.

 

V SKYRIUS

RADIOLOGIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

17. Ambulatorines specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ASPĮ užtikrinamas visą ASPĮ darbo laiką.

18. Stacionarines antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ ir vieno profilio specializuotas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ visą parą teikiamos, užtikrinant, kad būtų suteiktos ne vėliau kaip per 2 valandas nuo paskyrimo, šios radiologijos paslaugos:

18.1. rentgenodiagnostiniai tyrimai;

18.2. ultragarsiniai tyrimai;

18.3. kompiuterinės tomografijos tyrimai (gali būti užtikrinami ir pagal sutartį su kita ASPĮ).

19. Kitu nei Aprašo 9 ir 10 punktuose nurodytu laiku radiologijos paslaugų teikimas ir gydytojo radiologo konsultacija užtikrinama pagal sutartį su kita ASPĮ, vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių metu pasitelkiamos teleradiologijos priemonės, teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-944 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurias teikiant naudojamos teleradiologijos priemonės, teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“.

20. Stacionarines tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ visą parą teikiamos, užtikrinant, kad būtų suteiktos ne vėliau kaip per 2 valandas nuo paskyrimo, šios radiologijos paslaugos:

20.1. rentgenodiagnostiniai tyrimai;

20.2. ultragarsiniai tyrimai;

20.3. kompiuterinės tomografijos tyrimai;

20.4. magnetinio rezonanso tyrimai (gali būti užtikrinami ir pagal sutartį su kita ASPĮ);

20.5. mamografijos tyrimai (gali būti užtikrinami ir pagal sutartį su kita ASPĮ).

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Radiologijos paslaugų teikimas ASPĮ organizuojamas jos vadovo nustatyta tvarka.

__________________________________