LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽSIENIEČIŲ, KURIE ATVYKSTA Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ DIRBTI PAGAL PROFESIJĄ, KURI ĮTRAUKTA Į PROFESIJŲ, KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SĄRAŠĄ PAGAL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIS, KVOTOS 2021 METAMS PATVIRTINIMO 

 

2020 m. lapkričio 20 d. Nr. A1-1131

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 571 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. spalio 30 d. siūlymą dėl kvotos nustatymo,

t v i r t i n u Užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kvotą 2021 metams (pridedama).

 

 

 

Laikinai einantis socialinės apsaugos ir

darbo ministro pareigas                                                              Linas Kukuraitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2020 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. 1D-6116

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2020 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. A1-1131

 

 

UŽSIENIEČIŲ, KURIE ATVYKSTA Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ DIRBTI PAGAL PROFESIJĄ, KURI ĮTRAUKTA Į PROFESIJŲ, KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SĄRAŠĄ PAGAL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIS, KVOTA 2021 METAMS

 

Eil.

Nr.

Ekonominės veiklos rūšis

Užsieniečių, kurių profesija įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, skaičius

Kvotos dalis procentais

1.

Paslaugos

11 600

36

2.

Pramonė

9 500

30

3.

Statyba

9 100

28

4.

Žemės ūkis

2 000

6

 

Iš viso:

32 200

100

 

 

___________________________________________