herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL ANTICIKLINIO KAPITALO REZERVO TAIKYMO

 

2020 m. rugsėjo 29 d. Nr. 03-129

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir Kapitalo rezervų sudarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 03-51 „Dėl Kapitalo rezervų sudarymo taisyklių patvirtinimo“, 6 punktu, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Nustatyti, kad nuo 2020 m. rugsėjo 30 d. anticiklinio kapitalo rezervo norma yra lygi 0 (nuliui) procentų.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                             Vitas Vasiliauskas