CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ORO BALIONŲ IR DIRIŽABLIŲ NAUDOJIMO SKRYDŽIAMS REIKALAVIMŲ

 

2017 m. spalio 5 d. Nr.4R-154

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 58 straipsniu:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. Skristi oro balionais ir dirižabliais leidžiama tik pagal vizualiųjų skrydžių taisykles, numatytas 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (OL 2012 L 281, p. 1–66). Prieš atliekant naktinį skrydį orlaivio vadas turi įvertinti prognozuojamas meteorologines sąlygas ir kuro atsargas, kad oro balionas / dirižablis išsilaikytų ore iki saulėtekio. Atliekant naktinį skrydį oro balionas / dirižablis turi turėti signalinius žiburius, o oro baliono / dirižablio pilotas žibintą avariniam tūpimui.

1.2. Oro balionu / dirižabliu draudžiama skristi esant nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis, tai yra:

1.2.1.   lyjant arba esant lietaus tikimybei;

1.2.2.   esant vėjui, stipresniam nei numatyta orlaivio skrydžių vykdymo vadove;

1.2.3.   prasidėjus ar dar nepasibaigus oro konvekcijai;

1.2.4.   kai yra rūkas, išskyrus vietinį radiacinį rūką, ne storesnį nei 5 metrai, arba kai yra tikimybė, kad toks rūkas susidarys skrydžio metu; esant vietiniam radiaciniam rūkui oro balionas gali tūpti tik matant žemės paviršių;

1.2.5.   skrydžio zonoje arba netoli jos yra pavojingų audros debesų arba prognozuojamos audros.

1.3. Oro balionai / dirižabliai gali kilti iš aikštelės tik suderinę pakilimą su aikštelės savininku / naudotoju. Orlaivio vadas privalo pasirinkti kilimui tik tokią aikštelę, kuri tiktų naudojamam oro baliono / dirižablio tipui ir vykdomo skrydžio pobūdžiui. Kilimo aikštelėje neturi būti kliūčių bei pašalinių asmenų, išskyrus tuos, kurie aprūpina oro balioną / dirižablį ir keleivius. Oro baliono vadas atsako už žmonių ir turto saugą rengiant oro balioną / dirižablį skrydžiui ir skrydžio metu, taip pat už asmenų, dalyvaujančių oro baliono / dirižablio rengime skrydžiui, tinkamą instruktavimą vykdyti savo pareigas.

1.4. Esant avarinio tūpimo į vandens telkinį tikimybei oro balione / dirižablyje privalo būti:

1.4.1.   gelbėjimosi liemenės arba joms lygiaverčiai individualaus plūduriavimo įtaisai kiekvienam orlaivyje esančiam asmeniui;

1.4.2.   aviacinis avarinis radijo švyturys (ELT) arba asmeninis radiolokacinis švyturys (PLB);

1.5. Be įrangos, nurodytos 1.4 punkte, atsižvelgiant į galimas rizikas avarinio tūpimo vandenyje atveju ir oro balione / dirižablyje esančių žmonių išgyvenimo galimybę, orlaivio vadas turi priimti sprendimą dėl papildomų gelbėjimo priemonių ir signalizuojančios įrangos būtinumo skrydžio metu.

1.6. Draudžiama iš skrendančio oro baliono / dirižablio mėtyti bet kokius daiktus ar skysčius, išskyrus:

1.6.1.   specialius ženklus sporto varžybų ar treniruočių metu;

1.6.2.   dujų talpas ar kitus daiktus avarijos atveju, kai įsitikinta, kad tai nekelia pavojaus ant žemės esantiems asmenims ar jų turtui;

1.6.3.   atvejus, kai gautas Civilinės aviacijos administracijos leidimas.

1.7. Specialieji skrydžiai turi būti vykdomi pagal orlaivio vado parengtas standartines veiklos procedūras, kurios sudarytos įvertinus galimas rizikas.

1.8. Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių aerodromų skrydžių valdymo zonose pilotuoti gali tik oro balionų / dirižablių pilotai, turintys ne mažesnę nei 50 val. skrydžių patirtį orlaivio vadu.

1.9. Grupiniai skrydžiai valdomoje oro erdvėje atliekami tik pagal VĮ „Oro navigacija“ nustatytas sąlygas ir laikantis šių reikalavimų:

1.9.1.   visi grupėje skrendantys oro balionai / dirižabliai startuoja vienoje vietoje, vienas balionas paskiriamas kaip pagrindinis oro balionas / dirižablis;

1.9.2.   pagal navigaciją ir buvimo vietos pranešimų teikimą grupė skrydį atlieka kaip vienas oro balionas / dirižablis;

1.9.3.   grupėje skrendantys oro balionai / dirižabliai palaiko tarpusavio radijo ryšį;

1.9.4.   skrydžio planą pateikia ir ryšį su skrydžių valdymo centru veda pagrindinio oro baliono / dirižablio vadas;

1.9.5.   už oro balionų / dirižablių skirstymą grupėje atsako pagrindinio oro baliono / dirižablio vadas, o už oro balionų / dirižablių laikymąsi grupėje – į grupę įeinančių oro balionų / dirižablių vadai.

2.  P r i p a ž į s t u netekusiais galios Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. 4R-53 „Dėl reikalavimų oro balionų ir dirižablių skrydžiams nustatymo“.

3.  Šis įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. gruodžio 7 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Joris Gintilas