LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2007 M. SAUSIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-18 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS SLUOKSNIŲ BE RIŠIKLIŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ ĮT SBR 07 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 28 d. Nr. V-187

Vilnius

 

 

1.       P a k e i č i u Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisykles ĮT SBR 07, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 07 patvirtinimo“:

1.1.    Pakeičiu 5.19 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodinius nurodymus MN SSN 15, patvirtintus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V(E)-5 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodinių nurodymų MN SSN 15 patvirtinimo“.

1.2.    Pakeičiu 56.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

56.1. aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm;“.

1.3.    Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai:

59.1. kiekvienas įrengto ir sutankinto sluoksnio storis turi būti ne mažesnis už 15 punkte nurodytą mažiausią storį;

59.2. įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;

59.3. nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį.“

1.4.    Pakeičiu 72.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

72.1. nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų aukščių neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm;“.

1.5.    Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75. Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai:

75.1. kiekvienas įrengto ir sutankinto sluoksnio storis turi būti ne mažesnis už 65 punkte nurodytą mažiausią storį;

75.2. įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma;

75.3. nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį.

Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi teisę patikrinti nustatytą sluoksnio storį bet kuriose kelio ruožo dalyse.“

1.6.    Pakeičiu 125 punktą ir jį išdėstau taip:

125. Įrengto ir sutankinto sluoksnio storis nustatomas remiantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniais nurodymais MN SSN 15 [5.19].“

1.7.    Pakeičiu 135.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

135.2. Matuojant storį gylmačiu, kiekviename matavimo skersprofilyje reikia parinkti tik po vieną matavimo vietą pakaitomis: dešinėje, ašyje ir kairėje.

Sluoksnio storio matavimo vietos matuojant gylmačiu nustatomos, naudojant atsitiktinius skaičius pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodinių nurodymų MN SSN 15 [5.19] 2 priede nurodytą metodiką.“

1.8.    Pakeičiu 137 punktą ir jį išdėstau taip:

137. Įrengto sluoksnio faktinį storį (cm) reikia nustatyti kiekvieno sluoksnio atskirai ir įrodyti, kiek jis atitinka projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį.

137.1. Faktinis sluoksnio storis yra sluoksnio per visą kelio ruožą storio atskirųjų verčių aritmetinis vidurkis, kuris naudojamas sutartyje nurodytos atsiskaitymo vienetinės kainos arba atsiskaitymo kainos perskaičiavimui. Nustatant įrengto PSBR arba ŠNS storio aritmetinį vidurkį, skaičiuojant nepriimamos tos vertės, kurios viršija projekte (sutartyje) nurodytas sluoksnio storio vertes daugiau, nei nurodyta 59.2 ir 75.2 papunkčiuose.

137.2. Didesnis įrengiamo PSBR arba dangos sluoksnio storis naudojamas po juo esančių įrengtų dangos konstrukcijos sluoksnių mažesniam storiui išlyginti (kompensuoti).

137.3. Esant mažesniam, nei numatyta projekte (sutartyje), paklotų PSBR arba ŠNS storiui ir jeigu jie nebuvo išlyginti (kompensuoti) virš jų įrengto pagrindo arba dangos sluoksnio didesniu storiu, atsiskaitant už atliktus darbus taikoma perskaičiuota sluoksnio įrengimo vienetinė kaina arba pritaikomas storio koeficientas, kurie nustatomi pagal 137.4 papunktį.

137.4. Atsiskaitant už atliktus darbus pagal nustatytą mažesnį už nurodytą projekte (sutartyje) sluoksnio storį, sluoksnio įrengimo vienetinė kaina perskaičiuojama faktinio pakloto ir projekte (sutartyje) nurodyto storio santykį padauginus iš sutartyje nurodytos atsiskaitymo vienetinės kainos arba atsiskaitant pritaikomas storio koeficientas, apskaičiuojamas iš faktinio pakloto ir projekte (sutartyje) nurodyto storio santykio. Apskaičiuotas storio koeficientas naudojamas dauginant iš atsiskaitymo kainos.“

1.9.    Pakeičiu 142 punktą ir jį išdėstau taip:

142. Jeigu priimant darbus nustatomi didesni nuokrypiai nuo VII, VIII, IX skyriuje nurodytų leistinųjų nuokrypių, tai laikoma defektu, kurį rangovas turi pašalinti. Be to, gali būti nustatomi ir kiti, šiose Taisyklėse neaprašyti, defektai.“

1.10.  Pakeičiu 4 priedo lentelės 1.1 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„1.1. Aukščiai

±2,0 cm

ne rečiau kaip kas 50 m, esant sudėtingesniam išilginiam ir kintamam skersiniam profiliui – kas 20 m

pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre“.

 

1.11.  Pakeičiu 4 priedo lentelės 1.5 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„1.5. Sluoksnio storis

1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį (žr. Taisyklių 59.2 papunktį);

2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį ir ne mažesnė už mažiausią leistinąjį storį (žr. Taisyklių 15 punktą)

ne mažiau kaip penki matavimai kiekvieniems 7000–9000 m²;
platinant pagrindą – kiekvieniems 4000 m²

ne mažiau kaip trys matavimai kiekvieniems 7000–9000 m²;
platinant pagrindą – kiekvieniems 4000 m²“.

 

1.12.  Pakeičiu 4 priedo lentelės 2.1 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„2.1. Aukščiai

±2,0 cm

ne rečiau kaip kas 50 m, esant sudėtingesniam išilginiam ir kintamam skersiniam profiliui – kas 20 m

pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre“.

 

1.13.  Pakeičiu 4 priedo lentelės 2.5 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„2.5. Sluoksnio storis

1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį (žr. Taisyklių 59.2 papunktį);

2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį ir ne mažesnė už mažiausią leistinąjį storį (žr. Taisyklių 15 punktą)

ne mažiau kaip penki matavimai kiekvieniems 7000–9000 m²;

platinant pagrindą – kiekvieniems 4000 m²

ne mažiau kaip trys matavimai kiekvieniems 7000–9000 m²;

platinant pagrindą – kiekvieniems 4000 m²“.

 

1.14.  Pakeičiu 4 priedo lentelės 3.1 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„3.1. Aukščiai

±2,0 cm

ne rečiau kaip kas 50 m, esant sudėtingesniam išilginiam ir kintamam skersiniam profiliui – kas 20 m

pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre“.

 

1.15.  Pakeičiu 4 priedo lentelės 3.5 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„3.5. Sluoksnio storis

1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį (žr. Taisyklių 75.2 papunktį);

2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį ir ne mažesnė už mažiausią leistinąjį storį (žr. Taisyklių 65 punktą)

ne mažiau kaip penki matavimai kiekvieniems 7000–9000 m²;
platinant pagrindą – kiekvieniems 4000 m²

ne mažiau kaip trys matavimai kiekvieniems 7000–9000 m²;
platinant pagrindą – kiekvieniems 4000 m²“.

 

1.16.  Pakeičiu 4 priedo lentelės 4.1 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„4.1. Aukščiai

±2,0 cm

ne rečiau kaip kas 50 m, esant sudėtingesniam išilginiam ir kintamam skersiniam profiliui – kas 20 m

pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre“.

 

1.17.  Pakeičiu 4 priedo lentelės 4.5 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„4.5. Sluoksnio storis

1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį (žr. Taisyklių 75.2 papunktį);

2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį ir ne mažesnė už mažiausią leistinąjį storį (žr. Taisyklių 65 punktą)

ne mažiau kaip penki matavimai kiekvieniems 7000–9000 m²;
platinant pagrindą – kiekvieniems 4000 m²

ne mažiau kaip trys matavimai kiekvieniems 7000–9000 m²;
platinant pagrindą – kiekvieniems 4000 m²“.

 

2.       N u s t a t a u, kad šis įsakymas nuo jo įsigaliojimo dienos taikomas sutartims, kurios buvo pasirašytos po šio įsakymo įsigaliojimo vykdytų viešųjų pirkimų ir kurias vykdant privaloma vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 07, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 07 patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                          Egidijus Skrodenis