Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 28 d. Nr. 1162

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo paskelbti konkursai valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose bei viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizuojami ir vykdomi Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, nustatyta tvarka.

3. Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. gruodžio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                            Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1162

redakcija)

 

PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ RENGIAMAS KONKURSAS, SĄRAŠAS

 

1. Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas (toliau – sąrašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 41 straipsnio 3 dalimi.

2. Konkursas organizuojamas siekiant parinkti darbuotoją į šias pareigas valstybės ir savivaldybių įmonėse (toliau – įmonė), iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose bei viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė (toliau – įstaiga):

2.1. įmonės, įstaigos vadovas;

2.2. įmonės, įstaigos vadovo pavaduotojas;

2.3. įmonės, įstaigos struktūrinio padalinio vadovas;

2.4. įmonės, įstaigos darbuotojų, kurių pareigybei būtinas ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu:

2.4.1. vykdantys finansų valdymą ir / ar tvarkantys buhalterinę apskaitą;

2.4.2. organizuojantys ir / ar vykdantys viešuosius pirkimus;

2.4.3. registruojantys daiktines teises į turtą;

2.4.4. vertinantys vairavimo egzaminų rezultatus;

2.4.5. nustatantys neįgalumo lygį, darbingumo lygį ir / ar specialiuosius poreikius;

2.4.6. vykdantys ūkio subjektų veiklos priežiūrą;

2.4.7. vykdantys turto priežiūrą ir / ar valdymą;

2.4.8. atsakingi už leidimų (licencijų) išdavimą;

2.4.9. personalo administratoriai;

2.4.10. vidaus auditoriai;

2.4.11. teisininkai;

2.5. kitos pareigos, jeigu jas nustato įmonės, įstaigos vadovas.

3. Konkursas į sąrašo 2.3–2.4 papunkčiuose nurodytas pareigas nerengiamas, jei:

3.1. reorganizavimo ar kitokių įmonės, įstaigos struktūrinių pertvarkymų metu į jas perkeliamas tos įmonės, įstaigos darbuotojas, atitinkantis tai pareigybei keliamus kvalifikacinius reikalavimus, iš kitų pareigų;

3.2. į jas perkeliamas tos įmonės, įstaigos darbuotojas iš sąrašo 2.3–2.4 papunkčiuose nurodytų pareigų;

3.3. projekte, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės paramos lėšų, numatyta, kad darbą atliks tos įmonės, įstaigos darbuotojas.

4. Sąrašo 2.4 papunktis netaikomas valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose bei specialiosiose misijose.

______________________