LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. SAUSIO 13 D. ĮSAKYMO nR. 3d-16 „DĖL ŽINIŲ PERDAVIMO IR INFORMAvimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m. gegužės 30 d. Nr. 3D-341

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 3D-16 „Dėl Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“, ir papildau 621 punktu:

621. Rekomendacinio pobūdžio sprendimams dėl pagalbos nutraukimo ar sumažinimo priimti bei informacijai apie padarytus pažeidimus nagrinėti žemės ūkio ministro įsakymu sudaroma komisija. Galutinis sprendimas dėl pagalbos nutraukimo ar sumažinimo tvirtinamas Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu. Ministerija apie galutinį sprendimą informuoja Agentūrą, o ši – priemonės vykdytoją.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                          Giedrius Surplys