LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2013 m. sausio 18 d. įsakymo NR. A1-18 „DĖL PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT EUROPOS PABĖGĖLIŲ FONDO IR EUROPOS FONDO TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJAI PROGRAMAS, PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2014 m. spalio 6 d. Nr. A1-474

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A1-18 „Dėl Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Papildau 221 punktu:

221. Įgaliota institucija gali paprašyti projekto vykdytojo nustatytais terminais teikti informaciją apie per ataskaitinį laikotarpį projekte planuojamus renginius bei mokymus, pavyzdžiui, tęstinius mokymus, kursus, paskaitas, seminarus, grupines konsultacijas, konferencijas ar pan. (laiką, vietą ir kt.).“

1.2. Papildau 371 punktu:

371. Jeigu paramos sutartyje nustatytos projekto rodiklių reikšmės sumažėja daugiau kaip 10 procentų, įgaliota institucija turi įvertinti rodiklių mažėjimo priežastis ir projektui skirto finansavimo dydžio pagrįstumą. Įgaliota institucija, atsižvelgdama į sumažėjusias rodiklių reikšmes ir jų sumažėjimo priežastis, gali teikti atsakingai institucijai pasiūlymą pakeisti paramos sutartį ir (ar) sumažinti projektui skirtą finansavimą ir (ar) inicijuoti išmokėtų projekto finansavimo lėšų arba jų dalies susigrąžinimą.“

1.3. Pakeičiu 531 punktą ir jį išdėstau taip:

531. Nustatant su pažeidimu susijusias netinkamas finansuoti išlaidas ar jų dalį, taikoma Finansinių korekcijų metodika (šių Taisyklių 6 priedas). Pasiūlymus dėl Finansinių korekcijų metodikos įgaliota institucija teikia atsakingai institucijai.“

1.4. Pripažįstu netekusiu galios 532 punktą.

1.5. Papildau 6 priedu.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas projektų vykdytojams, įgyvendinantiems Europos pabėgėlių fondo ir (arba) Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2013 metų programas.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                            Algimanta Pabedinskienė


 

Projektų, finansuojamų įgyvendinant

Europos pabėgėlių fondo ir Europos

fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai

programas, priežiūros taisyklių

6 priedas

 

FINANSINIŲ KOREKCIJŲ METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Finansinių korekcijų metodika (toliau – Metodika) nustato Europos pabėgėlių fondo (toliau – EPF) ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (toliau – EIF) 2013 m. programų projektų vykdytojams už atskirus paramos sutarties ir (ar) teisės aktų nuostatų pažeidimus taikomų finansinių korekcijų dydžius ir jų taikymo sąlygas.

2.  Metodika parengta vadovaujantis Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai valdymo ir kontrolės sistema, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-219 „Dėl Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai valdymo ir kontrolės sistemos patvirtinimo“, Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 18 d. įsakymu A1-18 „Dėl Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), Gairėmis pareiškėjams pagal Europos pabėgėlių fondo 2013 metų programą, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. A1-422 „Dėl Gairių pareiškėjams pagal Europos pabėgėlių fondo 2013 metų programą patvirtinimo“ (toliau – EPF gairės), Gairėmis pareiškėjams pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2013 m. programą, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. A1-452 „Dėl Gairių pareiškėjams pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2013 m. programą patvirtinimo“ ir Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. C(2013) 9527 patvirtintomis Gairėmis dėl Komisijos finansinių korekcijų, taikytinų Sąjungos išlaidoms, valdomoms pagal pasidalijamojo valdymo principą, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (angl. „Guidelines for determining financial corrections to be made by the Commission to expenditure financed by the Union under shared management, for non-compliance with the rules on public procurement“) (toliau – Europos Komisijos gairės).

3. Metodika nustato finansinių korekcijų dydžius ir jų taikymo sąlygas dėl šių pažeidimų:

3.1. investicijų į statinį tęstinumo reikalavimo neįvykdymo;

3.2. viešojo pirkimo, įvykdyto pažeidžiant teisės aktų nuostatas, arba pagal tokį pirkimą sudarytos viešojo pirkimo–pardavimo sutarties vykdymo;

3.3. projekto rezultato rodiklių reikšmių nepasiekimo;

3.4. viešinimo ir (ar) informavimo reikalavimo (-ų) nevykdymo;

3.5. informacijos apie projekte planuojamus renginius (mokymus) neteikimo įgaliotai institucijai;

3.6. pareigos teikti įgaliotai institucijai išlaidoms pagrįsti tinkamus ir pakankamus dokumentus nesilaikymo;

3.7. projektų įgyvendinimo metu sukurtų netinkamų produktų.

4. Finansinės korekcijos – tai EPF ir EIF 2013 m. programų projektų vykdytojams už paramos sutarties ir (ar) teisės aktų pažeidimus taikomos poveikio priemonės: paramos mažinimas ir (ar) išlaidų pripažinimas netinkamomis ir (ar) paramos sutarties nutraukimas ir (ar) išmokėtų lėšų susigrąžinimas ir kt. ar jų visuma.

5. Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Metodikos 2 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

6. Pažeidimų tyrimo, nustatymo ir šalinimo tvarka nustatyta Taisyklių VII skyriuje.

 

II SKYRIUS

INVESTICIJŲ Į STATINĮ TĘSTINUMO REIKALAVIMO PAŽEIDIMAS

 

7. Trejus metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos projekto vykdytojas ar partneris, kuriam nuosavybės ar kita teise priklauso statinys, turi užtikrinti investicijų, kurios numatytos kaip tinkamos išlaidos EPF gairių 52 punkto lentelės 1.3 eilutėje, į statinį tęstinumą, t. y. projekto vykdytojas ar partneris per trejus metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos:

7.1. be atsakingos institucijos raštiško sutikimo negali keisti savo veiklos pobūdžio, nutraukti veiklos, reorganizuotis bei likviduotis;

7.2. be atsakingos institucijos raštiško sutikimo negali perleisti, perduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į statinį, kuriam buvo skirtos investicijos.

8. Nustačius pažeidimą dėl investicijų į statinį tęstinumo reikalavimo, nustatyto paramos sutartyje, neįvykdymo, taikomos šios netinkamų finansuoti išlaidų normos:

 

Kai investicijų į statinį tęstinumo reikalavimas pažeidžiamas po projekto finansavimo pabaigos praėjus:

Iki 1 metų (įskaitytinai)

Nuo daugiau kaip 1 iki 2 metų (įskaitytinai)

Nuo daugiau kaip 2 iki 3 metų (įskaitytinai)

Netinkamų finansuoti išlaidų norma, skaičiuojama nuo rangos sutarties tinkamomis pripažintų išlaidų dalies

100 %

80 %

60 %

 

III SKYRIUS

PAŽEIDIMAS DĖL VIEŠOJO PIRKIMO, ĮVYKDYTO PAŽEIDŽIANT TEISĖS AKTŲ NUOSTATAS, ARBA PAGAL TOKĮ PIRKIMĄ SUDARYTOS VIEŠOJO PIRKIMO−PARDAVIMO SUTARTIES VYKDYMO

 

9. Įgaliota institucija, nustačiusi su viešuoju pirkimu susijusį pažeidimą, vadovaujasi Europos Komisijos gairėmis.

10. Europos Komisijos gairėse nustatytas netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normos dydis, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, taikomas pagal viešojo pirkimo–pardavimo sutartį projekto vykdytojo patirtoms išlaidoms (ar jų daliai), kurios buvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai, ir (ar) pagal tą pačią viešojo pirkimo–pardavimo sutartį patirtoms išlaidoms, įtrauktoms į pateiktus mokėjimo prašymus, prieš šias išlaidas pripažįstant deklaruotinomis Europos Komisijai.

11. Kai dėl nustatyto pažeidimo pagal Europos Komisijos gaires galėtų būti taikomos skirtingos netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normos, maksimalus normos dydis yra mažinamas, jei yra nustatoma bent viena iš žemiau nurodytų lengvinančių aplinkybių:

11.1. viešojo pirkimo–pardavimo sutarties vertė neviršija 200 000 litų (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 57 924 eurų), jei vykdomas supaprastintas viešasis pirkimas, arba 714 730 litų (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 207 000 eurų), jei vykdomas tarptautinis viešasis pirkimas;

11.2. viešasis pirkimas vykdytas užtikrinant pakankamą tiekėjų konkurenciją;

11.3. kitos įgaliotos institucijos nustatytos lengvinančiosios aplinkybės. Pretenzijų ir skundų nebuvimas nėra lengvinanti aplinkybė.

12. Kai dėl to paties viešojo pirkimo nustatomi keli pažeidimai, Europos Komisijos gairėse nurodytos netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normos nesumuojamos, o taikoma didžiausia iš jų.

13. Įgaliota institucija neprivalo savarankiškai rinkti įrodymų dėl 11.2 papunktyje nurodytos lengvinančios aplinkybės, tačiau sprendime dėl pažeidimo ji įvertina projekto vykdytojo pateiktą informaciją, įrodymus ir argumentus, prireikus pasitelkia vidaus ar išorės ekspertus.

14. Jei atliekant atnaujintą pažeidimo tyrimą nustatomi papildomi su viešuoju pirkimu susiję pažeidimai, įvertinus su pažeidimu susijusias aplinkybes, sprendime dėl pažeidimo nurodyta netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo norma gali būti padidinta iki Europos Komisijos gairėse nurodyto atitinkamam pažeidimui taikomo maksimalaus netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normos dydžio.

15. Jei įgaliotos institucijos nustatyta netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo norma skiriasi nuo normos, kurią siūlo taikyti projekto auditą atliekanti institucija, netinkamų finansuoti išlaidų dydis gali būti nustatomas pagal auditą atliekančios institucijos pateiktas rekomendacijas.

 

IV SKYRIUS

PAŽEIDIMAS DĖL PROJEKTO REZULTATO RODIKLIŲ REIKŠMIŲ NEPASIEKIMO

 

16. Jeigu projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje projekto vykdytojas nepasiekia paramos sutartyje nustatyto rezultato rodiklio reikšmės, įgaliota institucija, įvertinusi projektui skirto finansavimo pagrįstumą, atsižvelgdama į rodiklio reikšmės nepasiekimo priežastis, gali inicijuoti pažeidimo tyrimą ir nustatyti pažeidimą arba jo nenustatyti, vadovaudamasi Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka.

17. Įgyvendinus projekto veiklas, tačiau nepasiekus paramos sutartyje nustatytų rezultato rodiklių reikšmių, pažeidimo tyrimas nėra atliekamas, jeigu rezultato rodiklio reikšmė nepasiekta dėl veiksnių, kurių įtakos projekto vykdytojas negalėjo sumažinti, o projekto vykdytojas pateikia pagrįstus paaiškinimus dėl paramos sutartyje nustatytos rezultato rodiklio reikšmės nepasiekimo ir pagrindžia projektui skirto finansavimo dydį atsižvelgdamas į pasiektas rezultato rodiklių reikšmes.

18. Įtariamo pažeidimo tyrimas pradedamas, jei projekto vykdytojas nepateikia pagrįstų paaiškinimų dėl paramos sutartyje nustatytos rezultato rodiklio reikšmės nepasiekimo ir (arba) nepagrindžia projektui skirto finansavimo dydžio, atsižvelgdamas į nepasiektas rodiklių reikšmes.

19. Jei įtariamas pažeidimas gali būti ištaisytas, netinkamų išlaidų suma apskaičiuojama proporcingai pagal nepasiektų rezultato rodiklių reikšmes ir (arba) yra lygi nepagrįstai patirtoms projekto išlaidoms.

20. Jei nustatomas pažeidimas, kuris negali būti ištaisytas, taikomos finansinės korekcijos apskaičiuojamos proporcingai pagal sumažėjusią projekto rezultato rodiklio reikšmę. Jei projekto vykdytojas tinkamai pagrindžia rezultato rodiklio reikšmės sumažėjimo priežastis, finansinė korekcija gali būti apskaičiuojama tik už nepagrįstą projekto finansavimui skirtą dalį.

 

V SKYRIUS

PAŽEIDIMAS DĖL VIEŠINIMO IR (AR) INFORMAVIMO

REIKALAVIMO (-Ų) NEVYKDYMO

 

21. Nustačius pažeidimą dėl viešinimo ir (ar) informavimo reikalavimo (-ų) nevykdymo, taikomos šios poveikio priemonės ir netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normos:

 

Pažeidimas dėl viešinimo ir (ar) informavimo reikalavimo (-ų) nevykdymo

Poveikio priemonė ir netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo norma

Projektų viešinimo ir (ar) informavimo priemonių nenaudojimas (netinkamas naudojimas)

Įgaliota institucija raštu įspėja projekto vykdytoją, ir, jeigu tai įmanoma, įpareigoja projektų vykdytoją ištaisyti nustatytus trūkumus

Pakartotinis projektų viešinimo ir (ar) informavimo priemonių nenaudojimas (netinkamas naudojimas)

Įgaliota institucija, įvertinusi su projekto viešinimo ir informavimo priemonių naudojimu susijusių įsipareigojimų nevykdymo pobūdį, mastą, apimtis ir reikšmingumą, gali siūlyti atsakingai institucijai mažinti projekto netiesiogines išlaidas iki 10 proc.

Reikalavimo projekto įgyvendinimo laikotarpiu interneto svetainėse viešai skelbti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis projekto įgyvendinimo metu sukurtus produktus (pavyzdžiui, vertinimo sistemas, metodikas, tyrimus, ataskaitas, rekomendacijas, naujai sukurtas ar patobulintas programas ir pan.) nevykdymas

Įgaliota institucija raštu įspėja projekto vykdytoją ir nurodo terminą, per kurį projekto metu sukurtų produktų prieinamumo reikalavimas turi būti įvykdytas. Projekto vykdytojui neįvykdžius reikalavimo per įgaliotos institucijos nustatytą terminą, įgaliota institucija atlieka pažeidimo tyrimą ir sprendime dėl pažeidimo gali siūlyti mažinti projekto netiesiogines išlaidas iki 5 proc.

 

VI SKYRIUS

PAŽEIDIMAS DĖL INFORMACIJOS APIE PROJEKTE PLANUOJAMUS RENGINIUS (MOKYMUS) NETEIKIMO

 

22. Nustačius pažeidimą dėl informacijos apie projekte planuojamus renginius (mokymus) teikimo reikalavimo nevykdymo, taikomos šios poveikio priemonės ir netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normos:

 

Pažeidimas dėl informacijos apie projekte planuojamus renginius (mokymus) neteikimo

Poveikio priemonė ir netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo norma

Projekto vykdytojas įgaliotos institucijos nustatytais terminais pirmą kartą nepateikia informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį projekte planuojamus renginius, mokymus (laiką, vietą ir kt.) ir (arba) iš anksto neinformuoja įgaliotos institucijos apie suplanuotų renginių (mokymų) grafiko pakeitimus ir deklaruoja su tokiais renginiais (mokymais) susijusias išlaidas

Įgaliota institucija raštu įspėja projekto vykdytoją

Projekto vykdytojas įgaliotos institucijos nustatytais terminais pakartotinai nepateikia informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį projekte planuojamus renginius, mokymus (laiką, vietą ir kt.) ir (arba) iš anksto neinformuoja įgaliotos institucijos apie suplanuotų renginių (mokymų) grafiko pakeitimus ir deklaruoja su tokiais renginiais (mokymais) susijusias išlaidas

Įgaliota institucija sprendime dėl pažeidimo gali siūlyti atsakingai institucijai mažinti projekto netiesiogines išlaidas 3 proc., o kiekvienu pakartotiniu nepateikimo atveju − finansinės korekcijos sumą didinti 3 proc., tačiau galutinė finansinės korekcijos suma negali viršyti 10 000 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 2 896 eurų)

 

VII SKYRIUS

PAREIGOS TEIKTI ĮGALIOTAI INSTITUCIJAI IŠLAIDOMS PAGRĮSTI TINKAMUS IR PAKANKAMUS DOKUMENTUS PAŽEIDIMAI

 

23. Nustačius pažeidimą dėl pareigos teikti įgaliotai institucijai aiškius, atsekamus, palyginamus dokumentus nesilaikymo, taikomos šios poveikio priemonės ir netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normos:

 

Pažeidimas dėl pareigos teikti įgaliotai institucijai išlaidoms pagrįsti tinkamus ir pakankamus dokumentus

Poveikio priemonė ir netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo norma

Projekto vykdytojas pirmą kartą nesilaiko pareigos teikti įgaliotai institucijai išlaidoms pagrįsti tinkamus ir pakankamus dokumentus

Įgaliota institucija raštu įspėja projekto vykdytoją iki įgaliotos institucijos nurodyto termino pateikti tinkamus dokumentus ir (arba) išlaidas, pagrįstas netinkamais ir nepakankamais dokumentais, pripažįsta netinkamomis

Projekto vykdytojas pakartotinai nesilaiko pareigos teikti įgaliotai institucijai išlaidoms pagrįsti tinkamus ir pakankamus dokumentus

Įgaliota institucija sprendime dėl pažeidimo gali siūlyti atsakingai institucijai mažinti projekto netiesiogines išlaidas iki 10 proc. ir išlaidas, pagrįstas netinkamais ir nepakankamais dokumentais, pripažinti netinkamomis

 

VIII SKYRIUS

PAŽEIDIMAI DĖL PROJEKTŲ METU SUKURTŲ NETINKAMŲ PRODUKTŲ

 

24. Nustačius pažeidimą dėl projektų metu sukurtų netinkamų produktų ir (arba) darbo grupei, nurodytai Taisyklių 48 punkte, atsakingai institucijai pateikus išvadą, nurodytą Taisyklių 49.2 papunktyje, taikomos šios poveikio priemonės ir netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normos:

 

Pažeidimas dėl projektų metu sukurtų netinkamų produktų

Poveikio priemonė ir netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo norma

Projekto vykdytojo sukurtas produktas neatitinka paramos sutartyje nustatyto tikslo ir (ar) uždavinių, paskirties, turinio reikalavimų ir (ar) kitų paramos sutartyje ir (ar) teisės aktuose tokiam produktui keliamų reikalavimų

 

Sukurto produkto atitikčiai paramos sutartyje keliamiems reikalavimams įvertinti gali būti samdomas atitinkamos srities ekspertas, kuris įvertina, ar sukurtas produktas atitinka paramos sutartyje ir (ar) teisės aktuose jam keliamus reikalavimus.

Tuo atveju, jeigu sukurtas produktas neatitinka paramos sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatytų reikalavimų, ekspertas įvertina, ar neatitikimas yra esminis, t. y. ar tenkinama bent viena iš žemiau nurodytų sąlygų :

a) sukurtas produktas netinkamas naudoti pagal paskirtį;

b) produktas nesukuria pridėtinės vertės;

c) produktas akivaizdžiai nesusijęs su projektu;

d) produktas neduoda (neduotų) jokios naudos tikslinės grupės atstovams;

e) sukurtas produktas paramos sutartyje jam keliamus reikalavimus atitinka mažiau nei 50 proc.

Kai neatitikimas yra akivaizdus, esminius neatitikimus gali nustatyti ir pati įgaliota institucija, nepirkdama eksperto paslaugų.  Tuo atveju, jeigu nustatytas neatitikimas nėra esminis ir iš dalies atitinka paramos sutartyje ir teisės aktuose keliamus reikalavimus, siekiant nustatyti finansinės korekcijos apimtį, ekspertas įvertina sukurto produkto atitiktį paramos sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatytiems reikalavimams procentais. Atsižvelgiant į eksperto pateiktą produkto atitikties procentą, proporcingai apskaičiuojama finansinė korekcija (pavyzdžiui, jeigu ekspertas sukurtą produktą įvertina kaip paramos sutarties reikalavimus atitinkantį 60 proc., tai 40 proc. projekto metu sukurto produkto išlaidų atitinkamai pripažįstama netinkamomis ir šia suma mažinamas finansavimas projektui). Tuo atveju, jeigu ekspertinio įvertinimo procentinis dydis yra mažesnis nei 50 proc., tokie neatitikimai laikomi esminiais ir visos su tokio produkto sukūrimu susijusios išlaidos pripažįstamos netinkamomis.

 

25. Jei pagal Metodikos 24 punktą buvo taikyta finansinė korekcija, tokiu atveju už pažeidimą dėl projekto rezultato rodiklių reikšmių nepasiekimo finansinės korekcijos, nustatytos Metodikos 16–20 punktuose, netaikomos.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Institucijos, nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarime Nr. 554 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai administravimą, paskyrimo“, pagal kompetenciją užtikrina tinkamą pažeidimų tyrimą ir finansinių korekcijų taikymą.