LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2005 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-890 „DĖL DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 8 d. Nr. V-1095

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.4.4 papunktį ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo – 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ 1.4 papunktį,

pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir papildau 3 punktu:

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. karantino metu nuo odontologijos paslaugų (išskyrus būtinąją medicinos pagalbą) teikimo sustabdymo dienos iki šio sustabdymo panaikinimo dienos (toliau – paslaugų teikimo sustabdymo laikotarpis) šiuo įsakymu patvirtinto Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 29 ir 32 punktuose nustatyto termino skaičiavimas asmenims, kurie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas įgijo iki paslaugų teikimo sustabdymo laikotarpio pradžios ar jo metu, stabdomas;

3.2. asmenims, įrašytiems į Asmenų, laukiančių dantų protezavimo paslaugų, sąrašą (toliau – Sąrašas), kuriems eilė protezuotis dantis atėjo paslaugų teikimo sustabdymo laikotarpiu, pažyma apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, išrašoma ir išsiunčiama pasibaigus paslaugų teikimo sustabdymo laikotarpiui, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo pabaigos. Asmenims, nurodytiems Aprašo 35 punkte, kurie įgyja teisę gauti šią kompensaciją (ateina jų eilė pagal Sąrašą protezuotis dantis) paslaugų teikimo sustabdymo laikotarpiu iki 2020 m. gegužės 1 d., dantų protezavimo paslaugos kompensuojamos Aprašo nustatyta tvarka; 

3.3. nuo 2020 m. gegužės 1 d. iki paslaugų teikimo sustabdymo laikotarpio pabaigos Aprašo nuostatos netaikomos.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Aurelijus Veryga