LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMO NR. IX-352 6, 7 STRAIPSNIŲ IR 4 PRIEDĖLIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gruodžio 4 d. Nr. XIII-1680

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) per šešis paskutinius prekių ženklo galiojimo termino mėnesius.“

2. Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Mokesčiai už išradimo patento, dizaino ir prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą gali būti sumokėti pasibaigus šio straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nustatytam mokėjimo terminui, tačiau ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Tokiais atvejais išradimo patento, dizaino ir prekių ženklo galiojimo termino pratęsimo mokesčiai didinami 50 procentų.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Sumokėti mokesčiai arba jų dalis grąžinama:

1) kai mokesčių sumokėta daugiau, negu numatyta pagal šį įstatymą;

2) kai sumokėjus mokesčius nesikreipiama dėl veiksmų, susijusių su pramoninės nuosavybės objektų registravimu, su tuo susijusių dokumentų išdavimu, taip pat dėl išradimo patento, dizaino, prekių ženklo galiojimo termino pratęsimo;

3) kai atsisakoma priimti paraišką, apeliaciją, protestą, prašymą arba kitą dokumentą, nes jis neatitinka pramoninės nuosavybės objektų registravimą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytų reikalavimų;

4) kai paraiška atšaukiama pareiškėjo iniciatyva, apeliacija, protestas ar prašymas ženklo registraciją pripažinti negaliojančia ar ją panaikinti atsiimamas iki sprendimo priėmimo dienos, taip pat kai pramoninės nuosavybės objektų registravimą reglamentuojančiuose įstatymuose nurodytas prašymas atsiimamas iki prašomo veiksmo atlikimo dienos, 50 procentų sumokėto mokesčio;

5) kai Valstybinis patentų biuras priima sprendimą neregistruoti prekių ženklo visoms prekėms ir (ar) paslaugoms Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, 50 procentų sumokėto mokesčio.

 

3 straipsnis. Įstatymo 4 priedėlio pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 4 priedėlį ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

2001 m. birželio 5 d.

įstatymo Nr. IX-352

4 priedėlis

 

MOKESČIŲ UŽ PREKIŲ ŽENKLO REGISTRAVIMĄ IR SU TUO SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ BEI PREKIŲ ŽENKLO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMĄ DYDŽIAI (EURAIS)

 

1. Paraiškos įregistruoti prekių ženklą (toliau – paraiška) mokestis

180

1.1. už kiekvieną daugiau kaip vieną paraiškoje nurodytą prekių ir (ar) paslaugų klasę

40

2. Sertifikavimo ženklo arba kolektyvinio ženklo paraiškos mokestis

240

2.1. už kiekvieną daugiau kaip vieną sertifikavimo ženklo arba kolektyvinio ženklo paraiškoje nurodytą prekių ir (ar) paslaugų klasę

40

3. Skubios ekspertizės mokestis

150

4. Prekių ženklo galiojimo termino pratęsimo mokestis

180

4.1. už kiekvieną daugiau kaip vieną prekių ir (ar) paslaugų klasę pratęsiant prekių ženklo galiojimo terminą

40

5. Sertifikavimo ženklo arba kolektyvinio ženklo galiojimo termino pratęsimo mokestis

240

5.1. už kiekvieną daugiau kaip vieną prekių ir (ar) paslaugų klasę pratęsiant sertifikavimo ženklo arba kolektyvinio ženklo galiojimo terminą

40

6. Tarptautinės paraiškos nagrinėjimo mokestis

70

6.1. už kiekvieną daugiau kaip vieną tarptautinėje paraiškoje nurodytą prekių ir (ar) paslaugų klasę paduodant tarptautinę paraišką

40

7. Nacionalinės ženklo registracijos pakeitimo tarptautine registracija mokestis

80

8. Paraiškos ar ženklo registracijos padalijimo už kiekvieną atskirtąją paraišką ar registraciją mokestis

90

9. Apeliacijos mokestis

60

10. Protesto mokestis

160

11. Prašymo registraciją pripažinti negaliojančia ar panaikinti mokestis

180

12. Prašymo pratęsti Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nustatytą terminą mokestis

30

13. Teisės į pareikštą registruoti ar įregistruotą prekių ženklą perdavimo registravimo mokestis     

80

14. Licencinės (sublicencinės) sutarties registravimo mokestis

50

15. Pakeitimo paraiškoje ar Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre mokestis

60“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 3 straipsnyje išdėstytame Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 4 priedėlyje nurodyti mokesčiai mokami už veiksmus, kurie atliekami įsigaliojus šiam įstatymui, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį.

3. Jeigu paraiška įregistruoti prekių ženklą buvo paduota iki šio įstatymo įsigaliojimo, už paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimą, prekių ženklo registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą mokami iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyto dydžio mokesčiai.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė