VALSTYBINĖS KALBOS INSPEKCIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KALBOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-19 „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS TIKRINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 15 d. Nr. V-7

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Centralizuoto audito skyriaus 2021 m. gruodžio 9 d. vidaus audito ataskaitoje Nr. VA-8 „Valstybinės kalbos inspekcijos veiklos vertinimas (ūkio subjektų veiklos priežiūra ir kitos funkcijos)“ Valstybinei kalbos inspekcijai 2.3. poskyryje pateiktą rekomendaciją Nr. 2,

p a k e i č i u Ūkio subjektų veiklos tikrinimo taisykles, patvirtintas Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-19 „Dėl Ūkio subjektų veiklos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 4.1. papunktį ir jį išdėstau taip:

Ūkio subjektas – fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija, juridinio asmens arba kitos organizacijos padalinys, Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdantis ūkinę veiklą, kurią prižiūri viešojo administravimo subjektai.“

2.  Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Šių Taisyklių IV–V skyriaus nuostatos gali būti netaikomos, kai ūkio subjektų priežiūrą įmanoma vykdyti viešai stebint tikrinimo objektus, jų teikiamą informaciją, kuriai privalomi valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimai.“

3.  Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Atlikus Taisyklių 5 punkte nustatytais atvejais ūkio subjekto veiklos patikrinimą, tokio tikrinimo rezultatai ir išvados pateikiami raštu. Inspekcijos viršininko pasirašytas sprendimas siunčiamas tikrintam ūkio subjektui susipažinti ir vykdyti.“

4.   Buvusius 5–34 punktus laikyti atitinkamai 7–36 punktais.

5.   Pakeičiu 17 punktą ir išdėstau jį taip:

17. Pavedime gali būti nurodyti ir kiti Taisyklių 15 punkte nepaminėti duomenys.“

6.   Pakeičiu 22.2. papunktį ir jį išdėstau taip:

22.2. pateikus tikrinamam ūkio subjektui šių Taisyklių 12 ar 13 punkte nurodytus dokumentus, darbo metu laisvai įeiti į ūkio subjekto veiklos teritoriją, pastatą ar patalpas, tikrinti dokumentus ir kitus patikrinimui reikalingus informacijos šaltinius;“.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                                                             Audrius Valotka