Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administracinis departamentas

2015 05 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausybės

 

ir

 

Pasaulio sveikatos organizacijos

 

susitarimas

 

 

 

Dėl PSO Europos regiono komiteto šešiasdešimt penktosios sesijos organizavimo
2015 m. rugsėjo 14–17 d. Vilniuje (Lietuvos Respublika)

 

 

 


Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) ir Pasaulio sveikatos organizacija (toliau – Organizacija),

 

norėdamos įgyvendinti Lietuvos Respublikos kvietimą surengti 2015 m. rugsėjo 14–17 d. Vilniuje (Lietuvos Respublika) Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono komiteto šešiasdešimt penktąją sesiją ir įgyvendinti per Europos regiono komiteto šešiasdešimt trečiąją ir šešiasdešimt ketvirtąją sesijas priimtas rezoliucijas;

 

taip pat norėdamos pasirašyti susitarimą, kuriuo būtų nustatyta Europos regiono komiteto šešiasdešimt penktajai sesijai (toliau – sesija) surengti Organizacijai suteikiama infrastruktūra, teikiamos paslaugos, taip pat jos teisinis statusas,

 

 

 

susitarė:

 

 

 

1 straipsnis

 

Organizacijos ir Vyriausybės įsipareigojimai

 

Organizacija savo lėšomis parūpina sesijai visą jos veiksmingam darbui užtikrinti būtiną personalą.

 

Vyriausybė suteikia vietinę infrastruktūrą ir padengia tiesiogiai su sesijos surengimu Vilniuje susijusias išlaidas (išskyrus išlaidas, kurias įprasta tvarka sumokėtų Organizacija, jei sesija būtų surengta PSO Europos regiono biure) taip, kaip nustatyta tolesniuose šio Susitarimo straipsniuose ir jo 1, 2 ir 3 prieduose, kurie yra neatsiejama šio Susitarimo dalis.

 

 

 

2 straipsnis

 

Infrastruktūra, paslaugos, patalpos ir įranga

 

1. Vyriausybė pasirūpina, kad sesijos laikotarpiu Organizacija nemokamai turėtų jos reikalavimus atitinkančių darbuotojų, būtų aprūpinta susirinkimų ir biuro patalpomis, įtaisais, baldais, įranga ir biuro reikmenimis, kaip nurodyta šio Susitarimo 2 ir 3 prieduose. Laikoma, kad sesija apima su jos darbu susijusius susirinkimus, vykstančius tam tikru laikotarpiu, kuriuo galima naudotis 2 priede nurodytomis salėmis (pavyzdžiui, Regiono komiteto Nuolatinio komiteto posėdžiai, informaciniai susitikimai su valstybių narių grupėmis, spaudos konferencijos ir pan.).

 

2. Vyriausybė taip pat nemokamai parūpina tinkamai įrengtas biuro patalpas tiems Organizacijos pareigūnams, kurie, kad sesija vyktų sėkmingai, Organizacijos reikalavimu turi būti Lietuvos Respublikoje tiek prieš sesijos atidarymą, tiek iki 2 priede nurodytos dienos pabaigos.

 

3. Remdamasi Konvencijos dėl specializuotųjų agentūrų privilegijų ir imunitetų nuostatomis, Vyriausybė įsipareigoja leisti laikinai įvežti, be muito ir kitų mokesčių, visą būtiną įrangą, įskaitant lydinčiųjų žiniasklaidos priemonių atstovų techninę įrangą, taip pat netaikyti importo ir kitų mokesčių priemonėms, kurios yra būtinos sesijos darbui. Tuo tikslu Vyriausybė įsipareigoja nedelsdama išduoti visus reikiamus importo ir eksporto leidimus.

 

4. Vyriausybė įsipareigoja imtis reikiamų priemonių ir parengti lydinčiųjų asmenų vizito programas, surengti neoficialius susitikimus, taip pat į Regiono komiteto darbo programą neįtrauktus oficialius renginius.

 

5. Vyriausybė įsipareigoja kuo anksčiau iki sesijos pradžios pateikti Dalyvio vadovui parengti būtiną informaciją.

 

 

 

3 straipsnis

 

Apgyvendinimas

 

1. Vyriausybė imasi veiksmų, būtinų norint iš anksto užsakyti viešbučių kambarius atvykstantiems regiono atstovams, pakaitiniams atstovams ir patarėjams, PSO sekretoriato nariams bei juos lydintiems asmenims.

 

2. PSO Regiono biuras įsipareigoja tinkamu laiku pranešti Vyriausybei reikalavimus dėl apgyvendinimo; iki Organizacijos ir Vyriausybės sutarto galutinio termino patvirtinama, kad kambarius užsakyti iš anksto tikrai būtina.

 

 

 

4 straipsnis

 

Transportas

 

1. Vyriausybė imasi būtinų veiksmų, kad palengvintų visų oficialaus pareigūno statusu sesijos darbe dalyvaujančių ir juos lydinčių asmenų atvykimą į Lietuvos Respubliką ir išvykimą iš jos.

 

2. Vyriausybė taip pat imasi būtinų veiksmų užtikrinti, kad Tarptautiniame Vilniaus oro uoste veiktų speciali protokolo tarnyba, kuri pasitiktų atvykstančius regiono narių atstovus, pakaitinius narius ir patarėjus, Organizacijos pareigūnus bei kitus šio Susitarimo 8 straipsnio 1 punkte nurodytus asmenis ir pasirūpintų juos nuvežti į viešbutį ir atvežti į oro uostą jų išvykimo dieną.

 

3. Vyriausybė nemokamai parūpina Organizacijai transporto priemones, kurios būtinos vietoje pervežti su sesijos darbu susijusią įrangą, medžiagas ir dokumentus. Visas su tokiu pervežimu susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už kurą ir transporto priemonių priežiūrą, padengia Vyriausybė.

 

4. Vyriausybė įsipareigoja pasirūpinti, kad Organizacijai būtų nemokamai teikiamos specialaus transporto, reguliariai važinėjančio nuo oficialių sesijos patalpų iki viešbučių, kuriuose bus apgyvendinti regiono narių atstovai, jų pavaduotojai ir patarėjai bei PSO sekretoriato nariai, paslaugos. Tokių paslaugų teikimo tvarkaraštis bus nustatytas pasitarus su Organizacija.

 

 

 

5 straipsnis

 

Ryšio priemonės

 

Vyriausybė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų suteiktos visos 2 priede nurodytos veiksmingam sesijos darbui užtikrinti reikalingos paslaugos ir padengia visas Organizacijos išlaidas ryšiams palaikyti, įskaitant Organizacijos siųstus su sesijos organizavimu susijusius pranešimus, kuriuose pateikiama spaudoje ar televizijos ir radijo kanalais skelbiama informacija.

 

 

 


6 straipsnis

 

Teisinis statusas

 

Vyriausybė įgyvendindama šį Susitarimą laikysis 1947 m. lapkričio 21 d. patvirtintinos Konvencijos dėl specializuotųjų agentūrų privilegijų ir imunitetų, kurios šalis yra Lietuvos Respublika (su visomis Lietuvos Respublikos priimtomis išlygomis dėl šios Konvencijos taikymo), jos VII priedo, patvirtinto 1948 m. liepos 17 d., nuostatų (toliau – Konvencija) ir tolesnių šio Susitarimo straipsnių sąlygų.

 

 

 

7 straipsnis

 

Organizacijos žinion perduotų patalpų neliečiamybė ir apsauga

 

1. Patalpos, kurios sesijai organizuoti buvo perduotos Organizacijos žinion ir kuriomis Organizacija naudojasi per visą sesijos laikotarpį, laikomos Organizacijos patalpomis ir joms taikomos visos Konvencijos III straipsnio 5 skyriuje nurodytos privilegijos dėl neliečiamybės.

 

2. Organizacijos patalpų kontrolė ir įgaliojimai suteikiami pačiai Organizacijai, kuri turi išimtinę teisę leisti arba uždrausti į jas patekti bet kokiam asmeniui ir kuri turi teisę iš šių patalpų išvesdinti bet kurį asmenį.

 

3. Vyriausybė įsipareigoja imtis tinkamų priemonių užtikrinti, kad darbo Organizacijos patalpose netrikdytų jokie be leidimo į patalpas patekę asmenys arba jų grupės, jokia netvarka ir joks nederamas triukšmas arti jų. Tam, prireikus, Vyriausybė pasirūpina, kad prie Organizacijos patalpų budėtų policijos pareigūnai ir imasi bet kokių kitų, jos manymu, būtinų priemonių.

 

4. Regiono direktoriaus prašymu Vyriausybė pasirūpina, kad prireikus budėtų policijos pareigūnai, kurie padėtų palaikyti tvarką Organizacijos patalpose ir išvesdintų bet kurį asmenį, kuris galėtų trukdyti jos darbui, taip pat užtikrintų bendrą saugumą patalpų viduje.

 

5. Intelektinė nuosavybė, t. y. medžiaga (įrašai, protokolai, pranešimai, dokumentai ir pan.), yra Organizacijos teisinė nuosavybė.

 

 

 

8 straipsnis

 

Teisė atvykti į Lietuvos Respubliką ir joje pasilikti  ir teisinis sesijos dalyvių statusas

 

1. Prireikus Lietuvos Respublikos kompetentingos įstaigos įsipareigoja laiku išnagrinėti prašymus išduoti vizas šiems asmenims:

 

a) regiono narių atstovams, pakaitiniams nariams ir patarėjams ir pagal nusistovėjusią praktiką Organizacijos pakviestiems dalyvauti sesijos darbe stebėtojams iš kitų valstybių, kuriems sesijos laikotarpiu bus taikomos Konvencijos V straipsnyje nustatytos privilegijos ir imunitetai;

 

b) Organizacijos pareigūnams, kurie eina oficialias su sesija susijusias pareigas ir kuriems taikomos Konvencijos VI straipsnyje nustatytos privilegijos ir imunitetai;

 

c) Organizacijos pavestas užduotis atliekantiems ekspertams (išskyrus oficialius pareigūnus), kurie eina oficialias su sesija susijusias pareigas ir kuriems taikomos Konvencijos VII priedo 2 punkte nustatytos privilegijos ir imunitetai;

 

d) Jungtinių Tautų, specializuotųjų agentūrų ir tarptautinių vyriausybinių bei nevyriausybinių organizacijų, su kuriomis Organizacija palaiko ryšius pagal PSO konstitucijos 69–71 straipsnių nuostatas, atstovams, kurie dalyvauja sesijos darbe ir kurie turi neliečiamybę dėl teisinių veiksmų ir dėl savo žodinių ar rašytinių pareiškimų ir visų veiksmų, kuriuos jie atliko eidami savo oficialias pareigas. Ši nuostata neturi poveikio privilegijoms ir imunitetams, kuriuos Lietuvos Respublikai laikantis atitinkamų tarptautinių sutarčių gali būti būtina taikyti Jungtinių Tautų, minėtų specializuotųjų agentūrų ir tarptautinių vyriausybinių organizacijų atstovams;

 

e) bet kuriems kitiems Organizacijos oficialiai pakviestiems dalyvauti sesijoje asmenims, kurie turi neliečiamybę dėl teisinių veiksmų ir dėl savo žodinių ar rašytinių pareiškimų ir visų veiksmų, kuriuos jie atliko eidami savo oficialias pareigas;

 

f) šio straipsnio 1 punkto a–e papunkčiuose nurodytus asmenis lydintiems asmenims.

 

2. Išsamų šio straipsnio 1 punkte nurodytų asmenų vardų ir pavardžių bei jų atstovaujamų šalių ir organizacijų sąrašą Organizacija Vyriausybei nusiunčia iki sesijos pradžios.

 

3. Konvencijos V ir VI straipsniuose bei Konvencijos VII priedo 2 punkte ir šio straipsnio 1 punkto d–e papunkčiuose nurodytiems asmenims, nepažeidžiant specialiųjų imunitetų, kuriais jie galėtų naudotis kokiais nors kitais būdais, jų funkcijų ar jų užduoties atlikimo laikotarpiu, įskaitant keliaujant Lietuvos Respublikos teritorijoje sugaištą laiką, netaikomos jokios arešto ar išsiuntimo iš šalies priemonės dėl jų elgesio, pasireiškusio atliekant savo funkcijas ar užduotį.

 

 

 

9 straipsnis

 

Užsienio valiuta

 

Organizacija, nepažeisdama Konvencijos III straipsnio 7 skyriaus nuostatų, gali į Lietuvos Respublikoje savo vardu atidarytą banko sąskaitą sesijos organizavimui pervesti Organizacijos išlaidoms Lietuvos Respublikoje padengti būtiną sumą, o sesijai pasibaigus iš bet kokios tokios Lietuvos Respublikoje atidarytos sąskaitos ar sąskaitų pervesti kitur visą Organizacijos lėšų, kurios nebuvo panaudotos per sesiją, likutį.

 

 

 

10 straipsnis

 

Atsakomybė

 

Vyriausybė įsipareigoja apsaugoti Organizaciją ir jos pareigūnus nuo atsakomybės atlyginti žalą ir prisiima atsakomybę už bet kokius ieškinius, pretenzijas ar kitus reikalavimus, pateiktus Organizacijai ar jos pareigūnams dėl šiame Susitarime nurodytos veiklos, išskyrus atvejus, jei toks ieškinys, pretenzija ar reikalavimas atsirado dėl didelio Organizacijos pareigūnų neatsargumo ar tyčinio nusižengimo.

 

 

 

11 straipsnis

 

Intelektinė nuosavybė

 

Vyriausybė perleidžia visas autorių teises į darbus, kuriuos ji sukuria PSO Regiono komiteto sesijai, įskaitant bet kokias padarytas nuotraukas ar įrašus. Be to, Vyriausybė, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame straipsnyje nustatytos prievolės, užtikrina, kad bet koks jos pasamdytas autorius jai perleistų autorių teises, įtraukdama į bet kokias vėliau sudaromas sutartis atitinkamą sąlygą.

 

 

 

12 straipsnis

 

Ginčų sprendimas

 

Bet kokie ginčai, kilę dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo, sprendžiami Vyriausybės ir Organizacijos tarpusavio konsultacijomis ar derybomis.

 

 

 

13 straipsnis

 

Baigiamosios nuostatos

 

Vyriausybė ir Organizacija gali raštu susitarti pakeisti šį Susitarimą.

 

Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo Vyriausybė ir Organizacija, ir galioja tol, kol Vyriausybė ir Organizacija neįvykdo visų su Susitarimu susijusių įsipareigojimų. Apie tai, ar šie įsipareigojimai įvykdyti, Vyriausybė ir Organizacija sprendžia tarpusavio konsultacijomis.

 

 

 

 

 

Tai patvirtindami, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys.

 

 

 

 

 

Pasirašyta 2015 m. gegužės 19 d. Ženevoje dviem originaliais egzemplioriais anglų kalba.

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės             Pasaulio sveikatos organizacijos

 

vardu                                                           vardu

 

 

 

 

 

..……………………………….                    ……………………………………

 

Rimantė Šalaševičiūtė                                    Zsuzsanna Jakab

 

Lietuvos Respublikos                                    Regiono direktorė

 

sveikatos apsaugos ministrė