LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1850

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą
Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1. Pakeičiu 1.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.3. privalomai – iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Paveiktų šalių sąrašas) atvykusiems Lietuvos Respublikos piliečiams ir leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje turintiems asmenims, jei valstybėje, iš kurios atvyko arba per kurią keliavo (išskyrus keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos ir grįžimą iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nepaveiktos šalies tranzitu per Lenkijos Respubliką, kai Lenkijos Respublikoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.)), sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų viršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Lietuvos Respublikos piliečiams ir leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje turintiems asmenims, atvykusiems iš šalių, įtrauktų į Paveiktų šalių sąrašą, kuriose sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų yra nuo 16 iki 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų (išskyrus šiame papunktyje numatytas išimtis), tyrimai atliekami jiems pareiškus norą.“

2. Pakeičiu 1.2.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.3.3. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams;“.

3. Pripažįstu 4.4 papunktį netekusiu galios.

4. Pakeičiu 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.3. šio sprendimo 1.2.3 papunktyje nurodytų asmenų, kurių ėminių paėmimą iki šio sprendimo įsigaliojimo dienos organizavo institucija, įstaiga ar įmonė, kurioje jie dirba ar eina pareigas, ar kuriai buvo pavesta organizuoti šių asmenų ėminių paėmimą, ėminių paėmimas po šio sprendimo įsigaliojimo dienos vykdomas šių institucijų, įstaigų ar įmonių nustatyta tvarka. Organizuojant ėminių paėmimą šio sprendimo 1.2.3.3, 1.2.3.7 ir 1.2.3.9 papunkčiuose nurodytiems asmenims – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras,  šio sprendimo 1.2.3.8 papunktyje nurodytiems asmenims – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kartu su Laisvės atėmimo vietų ligonine, šio sprendimo 1.2.3.11 papunktyje nurodytiems asmenims – Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnyba gali imti ėminius kitokia tvarka ir dažnumu, nei tai nustatyta šiame sprendime, jei tai reikalinga specialiųjų funkcijų užtikrinimui.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                          Aurelijus Veryga