LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-2223 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3263

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15) genetiškai modifikuotas organizmas suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatyme;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda