LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-367DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2018 m. lapkričio 29 d. Nr. D1-1006

Vilnius

 

P a k e i č i u Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Susidaręs pavojingųjų atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale registruojamas ne rečiau kaip kartą per savaitę, nepavojingųjų – ne rečiau kaip kartą per dvi savaites. Jei pavojingųjų atliekų susidaro rečiau kaip kartą per savaitę, o nepavojingųjų atliekų – rečiau kaip kartą per dvi savaites, susidaręs atliekų kiekis registruojamas iš karto, kai tik susidaro. Susidariusios atliekos, prieš jas perduodant atliekų tvarkytojui ar Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka, turi būti registruotos Atliekų susidarymo apskaitos žurnale. Atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodoma žurnalo pildymo data, atliekos kodas, pavadinimas, susidaręs atliekų kiekis (nuotekų dumblo kiekis nurodomas perskaičiuotas sausomis medžiagomis), kiti GPAIS nurodyti duomenys, reikalingi tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą.“.

2. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:            

16. Susidariusių komunalinių atliekų, kurios perduodamos atliekų tvarkytojui netiesiogiai pagal sutartis dėl tokių atliekų išvežimo arba mokant vietinę rinkliavą už atliekų tvarkymą, perduotas atliekų kiekis ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos registruojamas atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodant atliekų perdavimo datą, atliekos kodą ir pavadinimą, perduodamų atliekų kiekį, informaciją apie atliekų vežėją ir kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą.“.

3. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Atliekų tvarkymo metu susidaręs atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų susidarymo. Nuotekų dumblo kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomas perskaičiuotas sausomis medžiagomis“.

4. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Atliekas išvežus (eksportavus) iš šalies, išvežtas (eksportuotas) atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale apskaitomas, GPAIS įvykdžius atliekų išvežimo (eksporto) procedūrą. Teikiant duomenis apie išvežtas (eksportuotas) atliekas į atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą nurodomas atliekos kodas, pirminis atliekų šaltinis (Lietuvos Respublikos teritorijoje ar užsienio valstybėje susidariusios atliekos), gautas atliekų kiekis, atliekų tvarkymo veikla ir kiti GPAIS nurodyti  duomenys, reikalingi tinkamai užpildyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą ir apskaityti išvežtų (eksportuotų) atliekų kiekį.“

5. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Atliekas įvežus (importavus) iš kitos šalies, įvežtas (importuotas) atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale apskaitomas, GPAIS įvykdžius atliekų įvežimo (importo) procedūrą. Teikiant duomenis apie įvežtas (importuotas) atliekas į atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą nurodomas atliekos kodas, pirminis atliekų šaltinis (Lietuvos Respublikos teritorijoje ar užsienio valstybėje susidariusios atliekos), gautas atliekų kiekis, atliekų tvarkymo veikla ir kiti GPAIS nurodyti  duomenys, reikalingi tinkamai apskaityti išvežtų (importuotų) atliekų kiekį.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas